živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 6. 2016 od 17:00 hodin ve foyer Sálu Josefa Čapka

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluveni: Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Tereza Kohlová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Pavel Zima, Mgr. Jana Maslikiewiczová
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Jana Maslikiewiczová - 15 pro, 2 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály č. 34 až 65 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.
Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.

Program jednání:
1) Projednání námitek k zápisům
2) Informace z jednání rady města
3) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
4) Finanční záležitosti
5) Majetkové záležitosti
6) Různé

 

1. Projednání námitek k zápisům

38 - Projednání námitek členů zastupitelstva proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 2. 5. 2016
Dne 2. 5. 2016 proběhlo od 19,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově jednání Zastupitelstva města Hronova, ze kterého byl pořízen zápis č. 4/2016. Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Věra Bartošová a pan Petr Koleta. Oba ověřovatelé zápisu odmítli předložený návrh zápisu podepsat.
Dne 10. 5. 2016 oba ověřovatelé předložili společné vyjádření k zápisu. Vyjádření měli členové zastupitelstva k dispozici.
Dle jejich vyjádření je zápis velmi podrobný, ale neodráží skutečný průběh zasedání. Konkrétní námitky však ověřovatelé neuvedli.

Diskuze
Paní tajemnice se omluvila za chybu v předloženém materiálu – chybně uvedené místo konání zastupitelstva, správně má být Malý sál Jiráskova divadla. Zároveň přítomné zastupitele požádala o součinnost v případě, že budou chtít uvést přesné informace do zápisu - jasně uvést, že zastupitel chce danou informaci přesně zaznamenat.
Paní starostka vyzvala ověřovatele minulého zápisu k případnému doplnění jejich námitek. Paní Bartošová uvedla, že zápis je veřejnou listinou, ale není přesně stanoveno, co všechno by měl obsahovat. Obecně se má za to, že by měl zachytit hrubý obsah jednání, neměl by nikoho doslovně citovat. Dle jejího názoru jsou některé body natolik podrobné, že není možné si je zapamatovat a následně ověřit jejich pravost, jiné body zde nejsou vůbec. Dále paní Bartošová uvedla, že již nikdy nechce být ověřovatelkou a případné nesrovnalosti v zápisech bude řešit při jednání zastupitelstva.
Pan Koleta souhlasil s paní Bartošovou i s pořizováním zkráceného zápisu z jednání. Zároveň také sdělil, že již nechce být ověřovatelem zápisů.

Návrh usnesení
38/1 - ZM schvaluje námitky členů zastupitelstva města Mgr. Věry Bartošové a pana Petra Kolety jako důvodné. Vyjádření ověřovatelů přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 8, Zdržel se: 5

38/3 - ZM schvaluje, že pořízený zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 4/2016 konaného dne 2. 5. 2016 od 19,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově odpovídá průběhu jednání.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdržel se: 0 


2. Informace z jednání rady města

54 - Informace z jednání Rady města Hronova
Materiál předložila k projednání paní starostka. Vyzvala k dotazům.

Diskuze
Ing. Jára uvedl, že příspěvek ve výši 10 000 Kč na publikaci Slavné stavby Jindřicha Freiwalda, se mu zdá jako směšný, publikaci jsme dle jeho názoru měli zaplatit celou a uctít tak jeho památku. Zároveň podotkl, že si město mělo nechat i budovu spořitelny.
Dále se Ing. Jára pozastavil nad zadáváním, dle jeho názoru, nesmyslných zakázek – pasportizace budoucích kanalizačních přípojek ve Velkém Dřevíči v bodě RM 23/9/12/21. Pan místostarosta odpověděl, že Ing. Buriánek zpracuje dokumentaci v rámci varianty 3b (z TES). Zjistí, kudy by mohla být vedená přípojka a kolik by odhadem stála. To vše proto, abychom získali přesnější data. Rozpočet města se kvůli této akci nenavyšoval. V kapitole, ze které bude pasportizace hrazena, nejsou konkrétní věci či akce, ale peníze na věci, které vyplynou v průběhu roku.
Ing. Jára dále reagoval na problematiku kanalizace ve velkém Dřevíči. Pracovní skupina se naposledy sešla před předáním finální verze TES. Nyní se připravují další podklady a pracovní skupina není informována. Pan místostarosta reagoval s tím, že pracovní skupina byla sestavena pro zpracování studie. Až bude od Ing. Buriánka zpracována dokumentace, bude předložena pracovní skupině k připomínkování. Ing. Jára upozornil, že se zbytečně vyhazují peníze na práci Ing. Buriánka - ze zákona je dáno, aby se lidi k vytvořené kanalizaci připojili. Vyzývá zastupitelstvo, aby jasně řeklo, zda kanalizaci chce udělat, nebo vše ukončíme. Místostarosta uvedl, že chce lidem předložit jasné informace o tom, kolik je to bude stát. Podle Ing. Járy je to jen dokument k tomu, aby pak mohli obyvatelé říci, že je to drahé a nechtějí to a dá se to na to svést. Zbytečné utrácet peníze za něco, abychom mohli říct, že to je drahé a lidé to nechtějí.
Paní starostka navrhla Ing. Járovi, ať sestaví návrh usnesení a může se o tom hned hlasovat. Ing. Jára si připraví usnesení během dnešního jednání.
Pan Koleta informoval o návštěvě města Česká Skalice, kde problematiku odkanalizování také řeší. Ze zkušenosti pana starosty Staňka navrhuje pracovní skupině diskutovat o možnosti, že by lidem, kterým vyjde kanalizace dráž, přispělo město. Pan místostarosta odpověděl, že se s panem starostou o tomto řešení bavil, jde o jinou situaci, Česká Skalice má svoji čističku, finanční prostředky jdou tudíž k nim do rozpočtu.
 
Návrh usnesení
54/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

56 - Kontrola plnění usnesení č. 3/2016 
Materiál předložila k projednání paní tajemnice.

Návrh usnesení
56/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3/2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


57 - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení za rok 2015
Materiál předložila k projednání paní tajemnice.

Návrh usnesení
57/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2015.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


4. Finanční záležitosti

60 - Zápis z jednání FV č. 1/2016
Předseda finančního výboru Mgr. Jan Šnajdr předložil k projednání zápis z jednání finančního výboru č. 1/2016.

Návrh usnesení
60/1 - ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání FV ze dne 23.05.2016 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


40 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2015
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl předložen k projednání závěrečný účet Města Hronova za rok 2015.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona byli zastupitelé požádáni o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 23.11.2015 - 25.11.2015 a 04.04.2016 - 05.04.2016.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
 
Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:
 
I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2015 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).
 
II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2015 - se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2015
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,90 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 14,15 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,98 %
 
Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti.
 
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši Kč 271.809,37. Bylo navrženo jej převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 18.5.2016 rada města, která jej doporučila zastupitelstvu města schválit, a 23.5.2016 byl projednán finančním výborem, který jej rovněž doporučil ke schválení.

Diskuze
Pan Hurdálek uvedl, že stačí si přečíst závěr účtu - bez závad - proto by chtěl všem pracovníkům úřadu poděkovat za dobrou práci.

Návrh usnesení
40/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh usnesení
40/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2015, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 271.809,37. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


41 - Schválení účetní závěrky města za rok 2015
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku.
Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
 
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2015 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty), inventarizační zprávou za rok 2015, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2015 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2015.
Účetní závěrku projednala na svém jednání dne 18.5.2016 rada města, která ji doporučila zastupitelstvu města schválit, a 23.5.2016 byla projednána finančním výborem, který ji rovněž doporučil ke schválení.

Návrh usnesení
41/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova za rok 2015.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


50 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení
Finanční odbor předložil k projednání žádost HC Wikov Hronov z. s. o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016, kterou uzavřelo město Hronov s HC Wikov Hronov z. s.
Požadují změnu v termínech vyúčtování – za leden až březen a potom za září až prosinec.
Z tohoto důvodu byl vypracován návrh dodatku č. 1.
 
Žádost byla projednána dne 01.06.2016 radou města a ta doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 schválit.

Návrh usnesení
50/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


52 - Rozpočtová opatření č. 04/2016/RM a 05/2016/RM - vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor předložil rozpočtové opatření č. 04/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 27.04.2016 (Usnesení RM č. 8/2016) a rozpočtové opatření č. 05/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 18.05.2016 (Usnesení č. 9/2016).

Návrh usnesení
52/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 04/2016/RM a č. 05/2016/RM dle příloh.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


59 - Rozpočtové opatření č. 06/2016/ZM
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2016/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Ing. Stonjeková ústně doplnila předložený návrh takto:
Příjmy: pol. 4122  NI přijaté transfery od krajů - navýšení o 1.366.000,00 Kč – 2. splátka dotace ze SR pro DO Justynka
Výdaje: paragraf 4350 Domovy pro seniory, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO – zařazení 2. splátky dotace pro DO Justynka
Dále výdaje: navýšení paragraf 3612 Bytové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování o 800.000,00 Kč – částka potřebná na výměnu výkladů v čp. 3 – Potraviny Verner, zdroje: paragraf 3113 ZŠ V. Dřevíč, pol. 6121 finanční prostředky na vybudování ČOV - snížení o 650.000,00 Kč dle ceny z výběrového řízení, paragraf 6409, pol. 5901 – nespecifikované rezervy – snížení o 150.000,00 Kč.

Návrh usnesení
59/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2016/ZM dle přílohy, včetně ústního doplnění Ing. Stonjekové.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1


 
5. Majetkové záležitosti

34 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Hronov
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 192 m2.
Pozemek p. č. 754/1 o výměře 712 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako komunikace, která navazuje na plánovanou bytovou zástavbu.
Historicky byl pozemek užívaný od roku 1976 rodiči žadatele, kterým byla přidělena bezúplatně parcela pro výstavbu řadového domu (údajně bylo nabízeno 400 m2, ve skutečnosti mají pozemek 244 m2) a bylo jim řečeno tehdejším vedoucím stavebního odboru, že přilehlý břeh bude při úpravě cesty dodatečně zakreslen – považovali zato, že bude jejich. Břeh upravili a zajistili betonovou zdí (na podezdívce je oplocení), aby se nesesunul. V roce 1999 požádali rodiče o odkoupení zaplocené části pozemku. Z důvodu možnosti budoucího rozšíření komunikace byl prodej zamítnut. Dne 15.3.2000 byla uzavřena nájemní smlouva.
V roce 2010 si podala žadatelka žádost o odprodej pozemku. Záměr prodeje byl ZM dne 26.5.2010 schválen a vyvěšen s cenou prodeje 30 Kč/m2 podle ceníku z roku 2003. Žadatelka svou žádost vzala zpět. Usnesení nebylo revokováno, a protože navrhujeme jiné znění usnesení, je potřeba původní revokovat.
Záměr prodeje byl konzultován s odborem výstavby z hlediska územního plánu, proti odprodeji nemají námitek.
OM původně navrhoval cenu prodeje ve výši 50 Kč za metr čtvereční, jako u obdobného pozemku v Rokytníku – zahrada ve svahu bez možnosti výstavby. GP si hradí žadatel, k ceně prodeje se připočte daň z prodeje pozemku ve výši cca 380 Kč.
 
Usnesení RM č. 5/2016 ze dne 16. 3. 2016, bod 99/5/64/3:
RM uložila OM projednat s žadatelem cenu za pozemek.
 
Žadatel na základě projednání věci s odborem majetek podal návrh na kupní cenu ve výši 130 Kč za metr čtvereční.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze den 27. 4. 2016, bod 26/8/90/2:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení
34/1 - ZM schvaluje revokaci bodu č. 20/4 usnesení ZM č. 4/2010 ze dne 26.5.2010.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh usnesení
34/2 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 192 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši 130 Kč. Náklady za GP a za daň z převodu nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


35 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník o výměře cca 9 m2 z důvodu zvětšení zahrady.
Pozemek p. č. 1122/8 o výměře 183 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. V územním plánu jako bytová zástavba městského typu.
Část pozemku, o kterou je žádáno, je ve skutečnosti pruhem zeleně, která navazuje na část pozemku p. č. 1122/6 v majetku Lesů ČR – tato část o výměře cca 25 m2 mezi garážemi a pozemkem žadatelů je přislíbená k odprodeji žadatelům.
 
Žadatelé navrhují cenu prodeje ve výši 500 Kč za metr čtvereční. GP si hradí žadatel.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 27/8/93/1:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení
35/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník o výměře cca 9 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši 500 Kč.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


36 - Záměr prodeje části pozemku st. p. č. 97 v k. ú. Hronov
Žadatel podal žádost o prodej části pozemku st. p. č. 97, cca 44 m2 v k. ú. Hronov. Žadatel má v nájmu část z tohoto pozemku o výměře 28 m2 od roku 2013 – tato část pozemku je opatřena zdí ze všech stran. Žadatel zjistil až dodatečně, že obezděný pozemek nepatří k jeho domu.
 
Pozemek je druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 459 m2.
V územním plánu je pozemek vedený jako stavební.
V pozemku nejsou uloženy sítě – podle Gramisu.
Účetní hodnota pozemku je 6 Kč/m2.
OM doporučuje k prodeji s prodejní cenou 500 Kč/m2, jako stavební pozemek.
Po odbourání původních technických služeb je reálný odprodej části pozemku, která je pro město ze dvou třetin nevyužitelná z důvodu zastavění zdí a zároveň dojde k praktickému zarovnání pozemku před stavbou oplocení.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 29/8/104/1:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje.

Návrh usnesení
36/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku st. p. č. 97 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu odprodeje ve výši 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během jednání odešli: Petr Koleta


37 - Koupě pozemku p. č. 230/2 v k. ú. Zbečník
Při stavbě chodníků ve Zbečníku došlo k přesahu stavby v rozsahu 8 m2 na pozemky pana Ondřeje Marka, Zbečník 140, 549 31 Hronov – pozemek p. č. 1329/3 a 230/1.

Z historie
Koupě pozemku byla problematická, protože pozemky byly zatíženy zástavním právem, každá banka vyžaduje jiné postupy. Odbor majetek provedl oddělení pozemku geometrickým plánem (vznikl pozemek p. č. 230/2), požádal o souhlas k odnětí zemědělské půdy z půdního fondu – změna kultury byla nezbytnou podmínkou pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí, neboť v tomto případě ještě nemohlo dojít ke změně vlastníka. Cena pozemku byla dohodnuta na 450 Kč za metr čtvereční, náklady – vklad do katastru a daně hradí město Hronov. Banka požadovala uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které byla ochotna vymazat z pozemku p. č. 230/2 zástavní práva.
Po mnoha dalších jednáních a návrzích různých variant nakonec banka zástavní právo z pozemku p. č. 230/2 vymazala.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 28/8/96/1
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení
37/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy kupní č. 2/OM/2016 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Zbečník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0


48 - Informace o investičních a dotačních akcích
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.

Na jednání se vrátil pan Petr Koleta.

Ing. Vítová ústně doplnila informace ke komunikaci Velké Poříčí - Hronov – dne 15.6.2016 přišla k podpisu smlouva na projektanta. Zároveň doplnila, že na bytový dům a DPS v Hostovského ulici, byla podána žádost o dotaci z IROP na zateplení a výměnu oken.
Ing. Jára - dotaz ke komunikaci Velké Poříčí - Hronov a problematice s odkanalizováním Hronova. Paní starostka uvedla, že je objednaná TES u VAKu - má vyčíslit kolik bude kanalizace stát, zda je to reálné ufinancovat. Ing. Jára požádal o její přeposlání ihned poté, co bude zpracována. Zároveň vznesl dotaz ke kuchyni u ZŠ Hronov - staveniště předáno 15.6.2016 - jak je možné, že bylo předáno v tomto termínu? Ve výzvě byl dán striktní datum zahájení 1. července, na realizaci bylo
57 dní. Ing Vítová uvedla, že ve smluvních podmínkách byl stanoven předběžný datum zahájení. Ing Jára konstatoval, že od krátkého termínu na realizaci se samozřejmě odvodí i vyšší cena zakázky.

Návrh usnesení
48/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních a dotačních akcích.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1


49 - Prodej pozemku p. č. 870/2 k. ú. Rokytník
Žadatelé podali žádost o odkoupení části pozemku p. č. 870 v k. ú. Rokytník o výměře cca 244 m2. V žádosti uvádějí odůvodnění.
Pozemek p. č. 870 o výměře 394 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu.
Účetní hodnota činí 5 Kč za metr čtvereční, odbor majetek navrhuje prodejní cenu ve výši 70 Kč za metr čtvereční. GP si zajistí žadatelé.
Z technické mapy je zřejmé, že stavba rodinného domu a garáže zasahuje do předmětného pozemku, cesta vede ve skutečnosti z větší části po pozemku žadatelů, to je po pozemku p. č. 136/2. Pozemek p. č. 870 je ve skutečnosti loukou a částečně korytem potůčku. Část pozemku k prodeji, o kterou je žádáno, je obklopena pozemky ve vlastnictví žadatelů.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 6/2016 ze dne 30. 3. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 3/2016 ze dne 13. 4. 2016, bod 24/3/28/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 18. 4. 2016 do 5. 5. 2016, žádný další zájemce se nepřihlásil. Žadatelé předložili GP, část pozemku k prodeji má nové parc. č. 870/2 a má výměru 239 m2.
Prodejní cena je určená schválenou cenou v záměru prodeje a daní z převodu nemovitostí, činí celkem 17400 Kč.
 
Usnesení RM č. 10/2016 ze dne 1. 6. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení
49/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2016 na prodej pozemku p. č. 870/2 v k. ú. Rokytník o výměře 239 m2 s prodejní cenou 17400 Kč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

51 - Koupě pozemku p. č. 738 k. ú. Velký Dřevíč
Majitelka nabídla k odkoupení pozemek p. č. 738 o výměře 940 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Pozemek má el. přípojku, vodovodní řád je umístěn v pozemku 728/2 a 737 v majetku města Hronova, ostatní sítě jsou v dosahu – viz příloha č. 4.
Na pozemku je předkupní právo pro obec Velký Dřevíč, je to historicky starší záležitost, pozemek byl děděný v rodině po několik generací. Dále je na pozemku věcné břemeno ČEZ – týká se el. přípojky, která je vedená v městském pozemku a končí na hranici mezi pozemky.
Majitelka nabízí pozemek za 200.000 Kč, to je za cca 213 Kč/m2.
V územním plánu jsou pozemky v této oblasti vedené jako území bydlení městského typu nízkopodlažní. Územím vede hranice aktivní inundace – záplavová oblast, ve které může docházet k boření staveb. Pozemek je v aktivní zóně okrajově.
Stavební odbor doporučuje koupit pozemek. Odbor majetek vzhledem k vlastnictví pozemků v blízkém okolí i přímém sousedství s nabízeným pozemkem také doporučuje ke koupi. Cena pozemku se jeví jako přiměřená.
Koupě pozemku se nemusí zveřejňovat.

Usnesení RM č. 10/2016 ze dne 1. 6. 2016:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení
51/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2016 na koupi pozemku p. č. 738 o výměře 940 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


53 - Koupě rodinného domu čp. 26 vč. pozemků p. č. 1181 a 1182, vše v k. ú. Hronov
Město Hronov obdrželo od majitelů nabídku na odkoupení rodinného domu č.p. 26 včetně pozemků p. č 1181 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1751 m²) a pozemku p. č. 1182 (ostatní plocha o výměře 1736 m²) vše v k.ú. Hronov.
Za výše uvedené nemovitosti požadují kupní cenu ve výši 3 500 000,00 Kč. Vklad do katastru nemovitostí činí 1 000,00 Kč, daň z převodu nemovitostí 140 000,00 Kč a odhad pro daňové účely cca 5 000,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město.
 
V územním plánu je území vedeno jako území výroby a služeb.
Přístupová komunikace je vedená od pozemku p. č. 1181, 1182 po pozemku p. č. 1183 ve vlastnictví města Hronova a přes pozemek p. č. 1706 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) k hlavní silnici na pozemku p. č. 1692 v majetku Královéhradeckého kraje. Nemovitost se nachází v - záplavové oblasti pro 100 letou vodu, Povodí Labe, CHKO a ochranném pásmu SŽDC (60 metrů od osy kolejí).
Historie nemovitosti
Areál původně sloužil jako městská jatka od r. 1843, v r. 1903 proběhla přístavba chladírny, v r. 1932 přístavba skladišť při ústředních jatkách, v r. 1941 kalové jámy, hnojiště, kanalizace, v r. 1947 nástavba II. NP pro bytovou jednotku, v r. 1983 přestavba celého areálu pro Oblastní podnik služeb. V listopadu r. 1999 koupili za     1 500 000,00 Kč od města Hronova objekt majitelé.
V letech 1999 až 2003 byla provedena kompletní oprava administrativního objektu – z původního bytu ve II.NP rekonstrukce na kanceláře a rozšíření z půdního prostoru na další kancelářské prostory – provedeny nové rozvody EL, VO, KA zateplení stropů, SDK podhledy zateplené, sociální zařízení, vnitřní omítky, plastová okna. Oprava a výměna téměř všech střešních konstrukcí provozních budov, v jižní části nový přístřešek, nové vnější omítky se zateplením. Provozní objekty částečně nová EL, podlahy, část stropů, menší úprava dispozice.
Jedná se o provozní areál, skládající se z administrativní dvoupatrové budovy (dle LV vedená jako rodinný dům č. p. 26), na kterou provozně navazují klempířské dílny se sklady materiálu.
 
Před vlastním rozhodnutím o koupi nemovitosti vypracovala pro město Hronov p. Eva Aulichová odhad obvyklé ceny nemovitosti. Z posudku vyplývá cena nemovitosti ve výši 3 700 000,00 Kč.
Vlastnická práva k datu ocenění nejsou omezena žádným zástavním právem, věcným břemenem, nájemní smlouvou, ani jiným omezením.
Nemovitost je obyvatelná a provozuschopná, s různými stupni morálního a technického opotřebení. Stavba je různorodého stáří a prošla řadou stavebních úprav, přístaveb, rekonstrukcí, apod.
Skutečný stav nemovitosti odpovídá podkladům z LV, neodpovídá však skutečnému stavu – zákresu v katastrální mapě. V jihozápadní části pokračuje část půdorysu přístřešku, který není zanesen do katastrální mapy.
 
Informace z místa prohlídky
Za účasti majitele a Ing. Vítové, p. Šimonové, Ing. Soukupa, p. Balcara, p. Nývlta a Ing. Buriánka se uskutečnila prohlídka celého areálu.
Lze konstatovat, že vlastní budova se zázemím dílen a skladů je v poměrně dobrém stavu – nedostatkem je chybějící izolace proti zemní vlhkosti obvodových zdí na staré budově, prostorech skladů a některých částí dílen.
Zdrojem vody je pouze studna na užitkovou vodu, pitná voda je dovážena. Splašková voda je jímána do septiku poblíž řeky a dvou jímek ze skruží s přepadem. Dále je pomocí jímek a zatrubených trativodů odváděna dešťová voda do řeky. Elektrika, telefon a internet je zaveden. Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva, ústřední vytápění pouze pro část objektu. Kanceláře v patře jsou vytápěny el. akumulačními kamny. Plyn zaveden není.
Prohlídka měla za cíl posoudit vhodnost umístění TS města a pohotovostních kotců pro psy. Obojí by bylo možné s vynaložením dalších finančních prostředků:
- investice do vlastních kotců pro psy
- vybudování minimálně dvou čistících zařízení pro splaškovou vodu včetně kanalizace (kotce + zázemí TS)
- nové vytápění objektu – předpoklad tepelná čerpadla + elektrika, včetně rozvodu ústředního vytápění
- vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance
- vybudovaní přívodu pitné vody
- v případě záměru pronájmu bytu (kanceláře v patře) dobudovat vanu popř. sprchový kout
- jáma pro opravu aut v současné době nesplňuje normu (bezpečnost zaměstnanců), přebudování je finančně náročnější než vybudování nového zdvihacího zařízení
- dodělání izolací proti zemní vlhkosti, podlahy a vnitřní omítky
- nákladní výtah do patra
- venkovní zpevněné plochy a příjezdová cesta
- úklid ekologické zátěže (azbestu) aj. skládek nepotřebného materiálu z pozemku
- dále viz příloha p. Balcara – členové zastupitelstva měli k dispozici
 
Předpokládaný odhad investic: cca 15 000 000,00 Kč
 
Za odbor výstavby a technické služby
1. z hlediska využití území lokalita vyhovuje umístění pro TS
2. stávající stav jednotlivých budov a přístaveb je ve velice dobrém stavu a nabízená cena je určitě nižší než skutečnost
3. zcela zřejmým nedostatkem je přístupová komunikace zejména přejezd přes železniční trasu (přejezd se světelnou signalizací), další velkou nevýhodou je, že část areálu je ve vlastnictví dráhy (plot nabízeného areálu není majetkovou hranicí), část pozemku bychom potřebovali odkoupit
4. není připojení objektu na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn)
5. blízkost řeky není ideální – zátopová oblast pro 100 letou vodu
6. není k dispozici aktuální stav projektové dokumentace, která by odpovídala skutečnosti, a proto není možné úplně posoudit, zda vnitřní prostory by byly plně dostačující pro TS
 
Závěr
Před odkoupením zpracovat pasport stavby a ten potom posoudit v souladu s potřebami TS. Je potřeba zjistit, jestli jsou prostory pro TS dostačující, eventuálně co všechno je potřeba ještě přistavět, případně dostavět nové stavby. Pak zjistit, zda je návrh projekčně možný, vč. vyjádření dotčených orgánů.
Z uvedeného vyplývá, že bez dalšího upřesnění není možné zatím doporučit nemovitost k odkoupení.
 
Materiál byl předložen k projednání na RM dne 18.5.2016 – RM se neusnesla, vyžádala si přítomnost předkladatelů na jednání rady.
Materiál byl dále projednán na rozšířeném jednání RM dne 1.6.2016 – nebylo doporučeno ke koupi.

Diskuze
Ing. Jára reagoval s tím, že se na pracovním jednání nevyjádřil, jelikož si neměl čas projít materiály, které souvisely s dřívějším prodejem tohoto domu. Kdysi byl proti prodeji, jelikož je dům v trase obchvatu. Proto jej teď doporučuje koupit, aby nebyl problém do budoucna.
Pan místostarosta doplnil informace o plánovaném sjezdu z obchvatu.

Návrh usnesení
53/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1182 o výměře 1736 m2 v k. ú. Hronov a koupi pozemku p. č. 1181 o výměře 1751 m2 v k. ú. Hronov a stavby č. p. 26 na pozemku p. č. 1181 v k. ú. Hronov za dohodnutou kupní cenu 3 500 000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 15, Zdržel se: 2


58 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 248 k. ú. Malá Čermná
Z historie
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, oslovilo město Hronov s nabídkou odkoupení částí pozemků. Předložilo vyhotovený GP a návrh kupní smlouvy. Záměrem Povodí Labe je získat pozemky, na kterých je koryto toku. Dle informací od geodetů bylo zjištěno, že v roce 1992 došlo k úpravě tohoto toku v k. ú. Malá Čermná. Břehy byly místy upraveny a místy zpevněny zdí a nově vzniklá situace byla zaměřena geometrickým plánem. K majetkovému vypořádání v této době nedošlo. Později bylo katastrální území Malá Čermná digitalizováno. Nyní byl původní GP obnoven a Povodí Labe přistoupilo k majetkovému vyrovnání. Dle názoru geodeta k největším rozdílům mapy oproti skutečnosti došlo zatížením chyb v původních mapách v měřítku 1 : 2880 a převedením do digitalizace. Částečně došlo ke změnám také úpravou koryta toku a jeho přirozeným vývojem. Z těchto uvedených důvodu došlo k tomu, že se tok ve skutečnosti nachází částečně mimo pozemkovou parcelu č. 253 (částečně na pozemku komunikace p. č. 244 v majetku města Hronova) a také pozemní komunikace města p. č. 244 se ve skutečnosti částečně nachází na cizích pozemcích (např. 48/1).
GP byly určeny části městských pozemků, o které má Povodí Labe zájem a které tvoří koryto toku:
- část pozemku p. č. 244 o výměře 49 m2, celková výměra pozemku je 651 m2 a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
- část pozemku p. č. 245/1 o výměře 10 m2, celková výměra pozemku je 1769 m2 a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
- část pozemku p. č. 248 o výměře 12 m2, celková výměra pozemku je 3541 m2 a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
Odbor majetek nedoporučil prodej z důvodu dotačního ošetření stromu na pozemku p. č. 244, kdy je nakládání s pozemky zablokováno na 10 let. Dalším důvodem je pozemek 245/1 u mostu, při jehož opravě do budoucna bude výhodnější se pohybovat na vlastních pozemcích.
Prodejní cena byla určena znalcem.
 
Usnesení ZM č. 3/2016 ze dne 13. 4. 2016, bod 30/3/22/1
ZM neschválilo záměr prodeje.
 
Nyní
Povodí Labe s. p. předložilo nový návrh kupní smlouvy s tím, že má zájem odkoupit alespoň část pozemku 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná. Cena pozemku činí 310 Kč.
OM doporučuje k prodeji, komunikace na pozemku p. č. 248 bude zúžená nepatrně.
 
Usnesení RM č. 10/2016 ze dne 1. 6. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení
58/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 0


65 - Smlouva o zápůjčce – Vak Náchod, kanalizace a vodovod, Zbečník, Málkovi
V letošním roce se bude ve Zbečníku budovat ještě jedna část kanalizace a to na p.p.č. 1245/2 (komunikace k Málkovým). Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. se zavázala vybudovat zde splaškovou kanalizaci, a to na žádost města Hronova. Město se připojí s vybudováním nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace. Z projektu vyšla jako vynucená investice přeložka vodovodu. Jednotný projekt tedy obsahuje dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci a přeložku vodovodu. Již 17. 6. 2015 schválilo ZM ve svém Usnesení č. 3/2015 uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství mezi městem Hronov a společností VaK Náchod s tím, že VaK zajistí vybudování obou kanalizací a vodovodu (po domluvě se finance na přeložku vodovodu rozdělily z 50 % na město Hronov a z 50 % na společnost VaK) vč. uskutečnění výběrového řízení na dodavatele akce. Z této Smlouvy vyplývá také závazek o zápůjčce peněžních prostředků na vybudování splaškové kanalizace a na úhradu 50 % nákladů přeložky vodovodu (dešťovou kanalizaci bude financovat v plné výši město Hronov, Smlouva o dílo bude předložena RM ke schválení).
Dne 1. 6. 2016 se konalo zasedání výběrové komise, kde bylo město Hronov zastoupeno starostkou Bc. Hanou Nedvědovou. Z výběrového řízení vzešla cena realizace díla, na základě které je předkládána vyčíslená peněžitá zápůjčka – částka ve výši 435 097 Kč (náklady na vybudování splaškové kanalizace a 50 % nákladů na přeložku vodovodu). Splátky budou hrazeny ročně dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
Odbor tajemníka požádal ZM o schválení uzavření Smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016 týkající se akce „Oddílná kanalizace u č. p. 142 Zbečník“ – na objekt SO 02 splašková kanalizace a 50 % nákladů na SO 03 přeložka vodovodu mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako zapůjčitelem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako vydlužiteli na částku ve výši 435 097,00 Kč dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

Předkladatelka materiálu slečna Kajnarová se omluvila za chybu v názvu materiálu - měl se jmenovat Smlouva o zápůjčce.

Návrh usnesení
65/1 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016 týkající se akce „Oddílná kanalizace u č.p. 142 Zbečník“ – na objekt SO 02 splašková kanalizace a 50% nákladů na SO 03 přeložka vodovodu mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako zapůjčitelem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako vydlužiteli na částku ve výši Kč 435 097,00 dle podmínek uvedených ve Smlouvě. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Šnajdr Jan


6. Různé

39 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o době a ochraně nočního klidu
Na základě účinnosti novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s účinností od 1. října 2016, vyvstala potřeba přepracovat OZV č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu. Po této novele není možné rozhodnutím vydávat výjimky z OZV. Nově musí být všechny výjimky zapracovány do znění OZV.
Návrh nové OZV byl konzultován s Mgr. Hanou Jansovou z Ministerstva vnitra, oddělení dozoru HK a připraven v této podobě, kde byly zapracovány místní podmínky a dodržován princip přiměřenosti na rozvolnění doby nočního klidu a požadavky občanů na klidný spánek.
 
Vyhláška byla doporučena radou města k vydání.

Návrh usnesení
39/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o době a ochraně nočního klidu, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0


42 - Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2016
Termíny jednání ZM ve II. pololetí 2016
7. září, 2. listopadu, 14. prosince
 
Termíny jednání RM ve II. pololetí 2016
červenec – 27.
srpen – 17. a 31.
září – 21.
říjen – 5. a 19.
listopad – 16. a 30.
prosinec – 21.
 
V případě naléhavé potřeby budou termíny změněny, případně svolána mimořádná jednání obou orgánů.

Na jednání se vrátili Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Šnajdr Jan.

Návrh usnesení
42/1 - ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

43 - Valná hromada VaK Náchod, a. s.
Dne 23. června 2016 se uskuteční Řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starostka města Hronova Bc. Hana Nedvědová. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupovala.
 
V souladu s novým Občanským zákoníkem je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje program jednání valné hromady včetně návrhů na usnesení. Všechny další podklady měli členové zastupitelstva k dispozici na http://www.vakna.cz/ v sekci Akcionáři, záložka Informace
Dlouhodobý plán 2016 – 2025
Jednací a hlasovací řád valné hromady
Návrh stanov společnosti
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Účetní závěrka 2015
Výroční zpráva 2015
 
Materiál předjednala rada města dne 1. 6. 2016 a doporučila zastupitelstvu přijmout níže uvedená usnesení.

Diskuze
Pan Koleta vznesl protinávrh k usnesení č. 1 – chce, aby město na Valné hromadě zastupoval Ing. Jára. Ing. Jára tuto funkci přijal.
Paní starostka dala hlasovat o předloženém protinávrhu.

Návrh usnesení
43/3 - Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Karla Járu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční 23.6.2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 7, Zdržel se: 4

Následně bylo hlasováno o původním návrhu usnesení.

43/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 23. 6. 2016.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Zdržel se: 6

Po hlasování paní starostka uvedla, že jelikož nebylo schváleno pověření, je bezpředmětné hlasovat o usnesení č. 2.
Uvedla, že město Hronov jako akcionář nebude moci, bohužel, vykonávat a uplatňovat na valné hromadě svá akcionářská práva.


44 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2015
Městská policie předložila k projednání výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2015.
 
Výroční zprávu projednala rada města dne 1. 6. 2016 a doporučuje zastupitelstvu přijmout navrhované usnesení.

Návrh usnesení
44/1 - ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2015. Zpráva přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během jednání odešli: Antonín Hurdálek
 

45 - Jiráskův Hronov - informace
Dne 17. 5. 2016 se uskutečnilo jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova. Na jednání byl odsouhlasen nový Organizační řád Jiráskova Hronova. Závěry z jednání jsou souhrnně uvedeny v tiskové zprávě. Všechny dokumenty měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení
45/1 - ZM bere na vědomí informace týkající se Jiráskova Hronova – zápis z jednání Festivalového výboru JH ze dne 17. 5. 2016, Organizační řád Jiráskova Hronova a tiskovou zprávu Jiráskova Hronova z května 2016. Zápis, řád a tisková zpráva přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během jednání odešli: Antonín Hurdálek


46 - Pracovní skupina EU fondy - informace
K projednání byly předloženy zápisy z jednání pracovní skupiny EU fondy, která se sešla 8. 4. 2016 a 26. 5. 2016.

Paní starostka doplnila zápisy o informaci ohledně dotace z IROP, PO 1, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof. V projektu se jedná o stavební úpravy hasičské zbrojnice v Hronově.

Na jednání se vrátil pan Antonín Hurdálek.
 
Návrh usnesení
46/1 - ZM bere na vědomí obsah zápisů z jednání pracovní skupiny EU fondy – zápis č. 54 ze dne 8. 4. 2016 a zápis č. 55 ze dne 26. 5. 2016 a informaci o přípravě žádosti o dotaci z IROP na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Hronově.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


47 - HC Hronov - informace
K projednání byl předložen dopis HC Hronov ze dne 15. 4. 2016. Jeho obsahem je mimo jiné sdělení, že oddíl v nadcházející sezóně bude znovu hrát krajskou ligu, kterou v této sezoně nehrál. V sezonách, kdy klub krajskou ligu hrál, byl ze strany města podporován finančně v rámci tzv. podpory výkonnostního sportu. V tuto chvíli nejsou na tuto podporu v rozpočtu na letošní rok finanční prostředky vyčleněny.
S vedením klubu bude město jednat, případná rozpočtová změna a příslušné podklady (smlouva o příspěvku) budou předloženy na zářijovém zastupitelstvu.

Návrh usnesení
47/1 - ZM bere na vědomí obsah dopisu HC Hronov ze dne 15. 4. 2016. Dopis přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


55 - Dopis Mgr. K. Š.
Dne 18. 4. 2016 byl na MěÚ Hronově doručen dopis Mgr. K. Š. Pan Š. je vlastníkem pozemků sousedících s MěÚ. Ve svém dopise vyjádřil nesouhlas s vybudováním pohotovostních kotců za budovou MěÚ a dále sepsal požadavky týkající se případné výstavby plotu mezi jeho pozemkem a pozemkem města.
Na základě jednání s Ing. Vítovou a Ing. Soukupem bylo dne 13. 5. 2016 panu Š. zasláno vyjádření v tom smyslu, že doposud není v daných věcech rozhodnuto a pro případné další úkony v těchto záležitostech bude brán jako účastník řízení.

Diskuze
Ing. Jára upozornil na skutečnost, že pokud město připravuje podobné investiční akce, mělo by se vše konzultovat se sousedy, aby nedocházelo k takovýmto skutečnostem.
 
Návrh usnesení
55/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření MěÚ v Hronově, které bylo panu Š. zasláno dne 13.5.2016. Dopis a vyjádření přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


61 - Sloučení MŠ Velký Dřevíč a ZŠ Velký Dřevíč
Základní škola Hronov - Velký Dřevíč je samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací města. Stávající ředitelka Mgr. Alena Bartoňová dosáhla důchodového věku a uzavřela s vedením města dohodu, že skončí jako ředitelka školy k 31. 7. 2016.
 
Rada města usnesením č. 23/1/10/1 ze dne 20.1.2016 vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky. Do výběrového řízení se přihlásila jedna uchazečka, která však z konkurzu před jeho konáním odstoupila.
RM usnesením č. 3/7/000/2 ze dne 21. 4. 2016 vyhlásila nové výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ Velký Dřevíč. Do výběrového řízení se však nikdo nepřihlásil.
 
Na základě výše uvedených skutečností a po konzultaci s KÚ KHK se v současné době jeví jako nejlepší řešení sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč a příspěvkové organizace Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod.
 
Rada města sloučení příspěvkových organizací projednala 1. 6. 2016 a doporučila zastupitelstvu města přijmout níže uvedená usnesení pod body 1 - 3, usnesení č. 4 je předkládáno přímo zastupitelstvu.

Paní starostka doplnila poděkování za nabídku pomoci při rozjezdu nově vzniklého subjektu, a to ředitelce ZŠ a MŠ Hronov, Mgr. Věře Řehůřkové, nové ředitelce ZŠ a MŠ Hronov, Velký Dřevíč, Mgr. Věře Křičkové a také panu Liboru Lelkovi.
Dotaz paní Šrautové z Velkého Dřevíče - jak se vybírali členové do pracovního týmu, který bude nápomocen paní ředitelce Křičkové? Konkrétně jde o pana Lelka.
Paní starostka odpověděla, že pan Lelek se bude i nadále starat o pronájem tělocvičny, tuto funkci zastával i v minulých letech. O žádnou pedagogickou pozici se nejedná.
 
Návrh usnesení
61/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, která vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny, s příspěvkovou organizací Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, která vykonává činnost základní školy a školní družiny, s účinností od 1. 8. 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

61/2 - Zastupitelstvo města Hronova určuje, že přejímající organizací je příspěvková organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, na kterou dnem 1. 8. 2016 přecházejí veškerý majetek, práva a závazky sloučením zanikající příspěvkové organizace Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

61/3 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje s účinností od 1. 8. 2016 změnu názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč na Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

61/4 - Zastupitelstvo města Hronova vydává s účinností od 1. 8. 2016 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


63 - Přijetí statusu zpravodaje města Hronov
Návrh Statusu Zpravodaje města Hronov byl vytvořen na základě doporučení pro vydávání radničních periodik. (Znění dostupné na portálu http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/radnicni-periodika/ nebo http://moderniobec.cz/jak-vydavat-dobry-radnicni-zpravodaj/).

Předkladatelka Mgr. Věra Bartošová okomentovala předkládaný materiál. Uvedla, že ji v pondělí kontaktovala JUDr. Vrzáčková s tím, že má k materiálu určité výhrady.  Ke schůzce s časových důvodů nedošlo, proto požádala o vyjádření JUDr. Vrzáčkovou nyní. Paní Bartošová dále požádala o zaznamenání do zápisu.
JUDr. Vrzáčková uvedla, že dříve než byl návrh předložen, měl být po právní stránce konzultován. JUDr. Vrzáčková sdělila, že se nechce vyjadřovat k obsahu, ale návrh nelze jako status schválit. Nejprve má být zřízena Redakční rada, jako výbor zastupitelstva. Rada poté připraví status a jednací řád. Podle JUDr. Vrzáčkové není v tuto chvíli možné status schválit.
Mgr. Věra Bartošová s názorem JUDr. Vrzáčkové nesouhlasí - nenavrhuje výbor. I přesto se rozhodla stáhnout materiál z jednání s tím, že si pořídí nezávislý právní posudek, zda je toto opravdu nutné. Jelikož navrhovala platnost statusu až od ledna 2017, není dle jejího názoru problém zajistit posudek a schválit vše až v září.

Paní starostka vznesla dotaz, zda tedy mohou být z programu jednání staženy oba materiály Mgr. Bartošové – materiály č. 62 a 63.
Mgr. Bartošová souhlasila.


64 - Kontrolní výbor - projednání zápisů z kontrol
Materiál předložil k projednání předseda výboru pan Petr Koleta.

Kontrola vyřizování stížností a petic občanů města za rok 2014, 2015.
Kontrola žádostí o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2014, 2015
Pan Koleta okomentoval zápisy ze dvou kontrol.
Paní starostka podala protinávrh k prvnímu návrhu na usnesení. Spočíval pouze v jeho zkrácení. Usnesení by, dle jejího názoru, vždy mělo být formulováno tak, aby bylo všem zcela jasné, co bylo odsouhlaseno. Pan Koleta souhlasil.
Paní starostka se dotázala pana Kolety na údajné nesrovnalostmi ve vyřizování žádostí o informace. Kontrolní výbor uvádí, že některé žádosti o informace nebyly vyřízeny, nebo zapsány. Paní tajemnice však ve svém vyjádření okomentovala, že kontrola z KHK nezjistila žádné pochybení. Pan Koleta sdělil, že se k rukám výboru dostala žádost o informaci, která nebyla zaevidovaná, proto kontrolní výbor navrhuje úpravy směrnice.
JUDr. Vrzáčková požádala pana Koletu, aby se v příštích dnech zastavil, v zápisech z jednání jsou stále chyby, výbor nepostupuje při svých kontrolách v souladu s jednacím řádem. Ráda panu Koletovi vysvětlí, jak správně postupovat.
 
Návrh usnesení
64/1 - ZM ukládá tajemnici aktualizovat směrnici č. 01/2006 o vyřizování stížností a peticí.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Josef Thér

64/2 - ZM ukládá tajemnici přijmout taková opatření, aby se evidovaly a vyřizovaly veškeré žádosti o informace, které na MěÚ Hronov přijdou, dle platné směrnice.

Mgr. Josef Thér se vrátil na jednání.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

64/3 - ZM bere na vědomí zápisy z jednání č. 6 a č. 7 Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova. Zápisy přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


7. Diskuze

Ing. Jára navrhl usnesení k problematice kanalizace ve Velkém Dřevíči, aby bylo jasné, zda zastupitelstvo, respektive město, chce kanalizaci ve Velkém Dřevíči vybudovat. Návrh usnesení: ZM schvaluje, že má zájem vyřešit problematiku vypouštění odpadních vod vybudováním kanalizace s napojením na centrální ČOV v městské části Velký Dřevíč s možností v budoucnu napojit Rokytník a Žabokrky.
Pan Topolnickyj uvedl, že je členem pracovní skupiny, z části se s usnesením ztotožňuje, je však potřeba jej zkonkrétnit. Nejsou v něm například zmíněny odpisy na obnovu kanalizace v budoucnu.
Mgr. Zima vznesl dotaz, zda je toto usnesení v souladu s výsledky TES, a zda souvisí i s jejími reálnými výsledky. Ing. Jára odpověděl, že je v souladu a kanalizace je realizovatelná, v tuto chvíli chce vědět, zda ZM má, či nemá zájem kanalizaci vyřešit. Mgr. Zima vznesl dotaz, zda TES pojímá i Vyšehrad. Ing. Jára odpověděl, že ano. Pro Ing. Járu je jedinou možností zadat další stupeň PD a chce vědět, zda má město zájem ji řešit. Pan místostarosta odpověděl, že zájem města je vyjádřen tím, že bylo zadáno zpracování TES, některé varianty jsou na hraně realizovatelnosti. Proto budou v září předloženy výpočty od pana Buriánka. Ing. Jára sdělil, že si myslí, že je formulace usnesení jasná a zajímá ho, jak dopadne hlasování. Paní starostka uvedla, že by v usnesení měla být přesná formulace, která jde uchopit. Slovo „zájem“ je dle jejího názoru velmi vágní. Na dubnovém ZM se řeklo, že jsou některé varianty reálné, proto chce město vědět, kolik obyvatel se ke kanalizaci připojí - nepadlo konkrétní rozhodnutí. Ing. Jára uvedl, že ZM vzalo v dubnu TES na vědomí a má i druhý návrh usnesení v případě, že to které navrhuje, neprojde. Paní Bartošová navrhla změnit usnesení navržené Ing. Járou, a to že: ZM schvaluje záměr vyřešit problematiku vypouštění odpadních vod atd. Paní starostka dala o navrženém usnesení hlasovat.

Návrh usnesení
ZM schvaluje, že má zájem vyřešit problematiku vypouštění odpadních vod vybudováním kanalizace s napojením na centrální ČOV v městské části Velký Dřevíč s možností v budoucnu napojit Rokytník a Žabokrky.
Hlasování: Pro 9, Proti 8, zdržel se 0

Návrh nebyl přijat.

Ing. Jára přednesl další návrh usnesení

Návrh usnesení
ZM schvaluje, že nebude budovat ve Velkém Dřevíči, Rokytníku a Žabokrkách kanalizaci s napojením na centrální ČOV.
Hlasování: Pro 0, Proti 10, zdržel se 7

Návrh nebyl přijat.

Pan Libor Lelek dodal k dotazu paní Šrautové, že se o tělocvičnu ve Velkém Dřevíči stará již od roku 2004, proto se paní ředitelce Křičkové nabídl pomoci i přesto, že se již odstěhoval ze školního bytu.

Pan Frýba vznesl dotaz k pozemku České pošty. Paní starostka odpověděla, že před 14 dny bylo zahájeno jednání investora s vedením ČP. Prozatím nemá město další informace. Česká pošta chce v nově vystavěné budově sídlit. V každém případě bude nutné uzavřít mezi všemi stranami (město, pošta, investor) "trojdohodu", kdy město koupí pozemek od České pošty pouze v případě, že bude podepsána smlouva mezi investorem a poštou.

Pan Koleta sdělil, že navštívil s kolegou Liborem Lelkem město Česká Skalice, kde využívají stejnou kameru na přenosy z jednání zastupitelstva, kterou má nyní půjčenou od firmy Netrex, které tímto děkuje. Město Česká Skalice spouští on-line přenosy v tomto měsíci. Materiály k projednání předloží až na zářijové zasedání, jelikož by v tuto chvíli nebyly úplné. Kamera, kterou by město na on-line přenosy koupilo, stojí cca 30 000 Kč s DPH, je možné ji využívat kdykoliv a pro kohokoliv - např. hokejové zápasy, vystoupení ZUŠ.

Ing. Jára vznesl dotaz týkající se článku v květnovém čísle Hronovských listů. Spolek pro Velký Dřevíč zaslal článek záměrně pár minut před uzávěrkou, aby na něj nemohlo být reagováno, nestalo se tak. Rád by tedy věděl rozdíl mezi jeho osobou a paní starostkou či panem Machem, kteří reagovat mohli (v minulých vydáních). Paní Kollertová uvedla, že odpověď paní starostky na tento článek byla velmi krátká a otisknout ji v příštím čísle by nemělo smysl. Jelikož se jedná o vedení města, které bylo zvoleno obyvateli i zastupiteli, mělo by se mít možnost vyjádřit. Ing. Jára i nadále trval na odpovědi, jaký je rozdíl mezi ním a panem Machem. Po reakci paní Kollertové zkonstatoval, že odpověď nedostal. Na tuto diskuzi navázal pan Koleta, který reagoval na článek paní starostky s tím, že i když nejmenovala, tak si myslí, že se článek dotýká přímo jeho, a proto by případně chtěl mít také možnost na tyto články reagovat. Paní Kollertová vznesla dotaz, zda má všechny články zasílat členům zastupitelstva k vyjádření. Pan Koleta uvedl, že pokud má ten pocit, že by se jich to mohlo týkat, tak ano. Do diskuze vstoupil pan Martin Čejchan, který navázal na článek spolku a odpověď pana Macha na něj a nepravdu v tvrzení paní Kollertové. Ing. Jára opět reagoval s tím, že se článek paní starostky týkal přímo jeho osoby, proto měl mít možnost reagovat na nepravdy v něm uvedené. Uvedl, že chce, aby pro všechny platila stejná pravidla.

Mgr. Řehůřková poděkovala za spolupráci během školního roku, a to jak s městskou policií, s panem Ťokem, který dohlíží na bezpečnost dětí u přechodu, i s technickými službami, které pomohly při likvidaci odpadu z jídelny.

Pan Hanzl reagoval na slova pana místostarosty, kdy řekl, že je demokrat, a proto budou připraveny rozpočty týkající se přípojek kanalizace ve Velkém Dřevíči a lidé se mohou rozmyslet, zda se na kanalizaci připojí, či nikoliv - je to stejně jako s odpadovým hospodářstvím. Není možné dát lidem vybrat, zda budou platit za odpady nebo ne - nikdo by neplatil a vznikaly by černé skládky - demokracie v tomto ohledu není možná.

Pan Čejchan zopakoval panu místostarostovi, že jako člen pracovní skupiny (kanalizace ve Velkém Dřevíči) nesouhlasí s přípravami smluv o smlouvě budoucí a se zadáním práce Ing. Buriánkovi. Ing. Buriánek neví přesně, kudy kanalizace povede a nevyčíslí přesně, kolik bude stát. Zároveň je otázka, kolik smluv se vrátí zpět. Uvedl srovnání s dotazníky v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města. Pan místostarosta odpověděl, že vše je na lidech, odhadní cenu kanalizace budou mít v září k dispozici. Pan Čejchan opět reagoval s tím, že závěrem TES nebylo zpracovat smlouvy o smlouvě budoucí. Jedinou možností je vypracovat PD, jinak se budeme neustále otáčet na sporných číslech.

Paní starostka požádala přítomné zastupitele o šíření informací, které jim město posílá o uzavírkách. Dne 14.6.2016 byla městu oznámena informace o uzavírce silnice v České Metuji a objízdné trase přes Velký Dřevíč, a to od začátku července do začátku listopadu. Zároveň informovala o plánované rekonstrukci schodů u zimního stadionu na Příčnici, která bude realizována v červenci. Mgr. Šnajdr za obyvatele Příčnice za tuto akci poděkoval.

Pan Ťok sdělil přítomným své postřehy z přechodu na náměstí u bývalého Sokola, který je nepřehledný a mělo by se s ním něco udělat. Zároveň chtěl upozornit na malou informovanost obyvatel místních částí - vzpomněl na osadní výbory, které by tuto informovanost mohly zajišťovat. Poděkoval za přípravu projektu na kontejnerová stání, které by mělo být dle jeho názoru více prezentováno.

Paní starostka poděkovala za účast na dnešním zasedání všem přítomným a popřála hezký zbytek večera a klidné dovolené a prázdniny.

Zapsala Tereza Kohlová
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin.


Usnesení č. 5/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.06.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5/000 –  ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu DiS., Mgr. Janu Maslikiewiczovou   Hlasování: 15 pro, 2 se zdrželi
2/5/000 –  program jednání
                 Hlasování: 17 pro 
3/5/34/1 - revokaci bodu č. 20/4 usnesení ZM č. 4/2010 ze dne 26.5.2010. 
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/5/34/2 - záměr prodeje části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 192 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši Kč 130,--. Náklady za GP a za daň z převodu nemovitostí hradí kupující.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/5/35/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník o výměře cca 9 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši 500 Kč.
                Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/5/36/1 - záměr prodeje části pozemku st. p. č. 97 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu odprodeje ve výši 500 Kč/m2.
                Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/5/37/1 - uzavření smlouvy kupní č. 2/OM/2016 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Zbečník. Smlouva přílohou.
                Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
8/5/38/3 - že pořízený zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 4/2016 konaného dne 2. 5. 2016 od 19,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově odpovídá průběhu jednání.
                Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdržel se: 0
9/5/40/1 - závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
                Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/5/40/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2015, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 271.809,37. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
                Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
11/5/41/1 - účetní závěrku města Hronova za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
12/5/49/1 - uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2016 na prodej pozemku p. č. 870/2 v k. ú. Rokytník o výměře 239 m2 s prodejní cenou 17400,-- Kč. Kupní smlouva přílohou.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
13/5/50/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy. 
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
14/5/51/1 - uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2016 na koupi pozemku p. č. 738 o výměře 940 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Kupní smlouva přílohou.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/5/58/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná.
                 Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 0
16/5/59/1 - rozpočtové opatření č. 06/2016/ZM dle přílohy, včetně ústního doplnění Ing. Stonjekové
                Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1
17/5/61/1 -  sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, která vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny, s příspěvkovou organizací Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, která vykonává činnost základní školy a školní družiny, s účinností od 1. 8. 2016. 
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
18/5/61/3 - s účinností od 1. 8. 2016 změnu názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč na Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
19/5/65/1 - uzavření Smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016 týkající se akce „Oddílná kanalizace u č.p. 142 Zbečník“ – na objekt SO 02 splašková kanalizace a 50% nákladů na SO 03 přeložka vodovodu mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako zapůjčitelem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako vydlužiteli na částku ve výši Kč 435 097,00 dle podmínek uvedených ve Smlouvě. Smlouva přílohou.
                 Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
20/5/53/1 - uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1182 o výměře 1736 m2 v k. ú. Hronov a koupi pozemku p. č. 1181 o výměře 1751 m2 v k. ú. Hronov a stavby č. p. 26 na pozemku p. č. 1181 v k. ú. Hronov za dohodnutou kupní cenu 3 500 000,00 Kč.
                 Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
21/5/42/1 - termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2016.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
22/5/44/1 - Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2015. Zpráva přílohou.
                  Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
23/5/45/1 - informace týkající se Jiráskova Hronova – zápis z jednání Festivalového výboru JH ze dne 17. 5. 2016, Organizační řád Jiráskova Hronova a tiskovou zprávu Jiráskova Hronova z května 2016. Zápis, řád a tisková zpráva přílohou.
                  Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
24/5/46/1 - obsah zápisů z jednání pracovní skupiny EU fondy – zápis č. 54 ze dne 8. 4. 2016 a zápis č. 55 ze dne 26. 5. 2016 a informaci o přípravě žádosti o dotaci z IROP na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Hronově.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
25/5/47/1 - obsah dopisu HC Hronov ze dne 15. 4. 2016. Dopis přílohou.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
26/5/48/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích.
                 Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1
27/5/52/1 - rozpočtová opatření č. 04/2016/RM a č. 05/2016/RM dle příloh.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
28/5/54/1 - informace z jednání Rady města Hronova.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
29/5/55/1 - vyjádření MěÚ v Hronově, které bylo zasláno dne 13.5.2016. Dopis a vyjádření přílohou.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 
30/5/56/1 - kontrolu plnění usnesení č. 3/2016.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 
31/5/57/1- kontrolu plnění nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
32/5/60/1 - zápis č. 1/2016 z jednání FV ze dne 23.05.2016 dle přílohy.
                Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
33/5/64/3 - zápisy z jednání č. 6 a č. 7 Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova.
                 Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
34/5/000 - názory stanoviska a připomínky, které zazněly v bodě 7. Diskuze.

Zastupitelstvo města určuje:
35/5/61/2 - že přejímající organizací je příspěvková organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, na kterou dnem 1. 8. 2016 přecházejí veškerý majetek, práva a závazky sloučením zanikající příspěvkové organizace Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

 Zastupitelstvo města vydává:
36/5/39/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o době a ochraně nočního klidu, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
37/5/61/4 - s účinností od 1. 8. 2016 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace, dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
  
Zastupitelstvo města ukládá:
38/5/64/1 - tajemnici aktualizovat směrnici č. 01/2006 o vyřizování stížností a peticí.
                  Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
39/5/64/2 - tajemnici přijmout taková opatření, aby se evidovaly a vyřizovaly veškeré žádosti o informace, které na MěÚ Hronov přijdou, dle platné směrnice.
                  Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 06. 2016