živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 17. října 2012 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jára, pan Pavel Topolnickyj
Omluveni: MUDr. Mihola, MVDr. Tomáš Strnad
Pozdější příchod: Mgr. Jan Šnajdr, pan Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára, pan Pavel Topolnickyj  - 15 pro, 2 se zdrželi.

Námitka k poslednímu zápisu. Bod 3. Finanční záležitosti – Rozpočtová opatření č. 03/2012. Ing. Karel Jára požádal o opravu zápisu dle proběhlé diskuze v tomto znění:
Ing. Jára informoval, že nedostává pozvánky na kontrolní dny na akci zateplení ZŠ Palackého v rámci projektu „zateplení budov“, tak jak bylo dohodnuto při jednání stavební komise. Zeptal se, proč nebyl zván, když se dobrovolně přihlásil k účasti na kontrolách této stavby.
M. Kajnarová z odboru tajemníka uvedla, že pozvánky zasílala a nikdo za stavební komisi se kontrolních dnů několikrát nezúčastnil, tak je zasílat přestala.
Ing. Jára doplňuje, že nikdy žádnou pozvánku na KD zateplení ZŠ Palackého nedostal, takže se ani nemohl kontrolních dnů zúčastnit.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 81 až 98 včetně příloh, pozvánka s programem jednání, výroční zpráva ZŠ Velký Dřevíč. Z jednání byl stažen materiál č. 94 – koupě pozemku p. p. č. 75/8 ve Velkém Dřevíči. Tento materiál je nutno doplnit o dohodu s dalšími majiteli pozemků kvůli přístupu.

Program jednání byl zaslán na pozvánce, starostka vyzvala zastupitele k návrhům na jeho případnou změnu nebo doplnění.

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek – 18 členů.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 18 pro.

Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse

1. Informace z jednání Rady města Hronova

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 92
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova

Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2012 – materiál č. 93
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 4/2012 – 18 pro

3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 04/2012 – materiál č. 81
Ing. Stonjeková okomentovala předložený materiál.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova č. 04/2012 dle přílohy.
Materiál projednala na svém jednání dne 03.10.2012 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Po jednání rady byl doplněn o dotace přijaté ze státního rozpočtu (99,9 tis. Kč na pečovatelskou službu, 40 tis. Kč od úřadu práce na pracovníky na TS) a o záležitosti, které doporučila rada města zastupitelstvu města schválit (příspěvek ZŠ V. Dřevíč, oprava výtahu v čp. 36, koupě pozemku ve V. Dřevíči).

Ústně doplněno o změny na straně příjmů i výdajů o Kč 6 000,-- – příspěvek DLNK na 82. JH. Přesuny ve výdajích z 2212/6121 na 3612/6121 Kč 15 000,-- na úpravu dvora u čp. 8. Nenavýšení příspěvku pro ZUŠ Hronov ve výši Kč 59 800,-- a přesun této částky do rezervy.
Ing. Jára se dotazoval na položku 3745/5169 navýšení nákupu ostatních služeb o Kč 270 000,-- na inventuru a ošetření stromů. Proč nemáme zpracovanou inventuru, když o to před lety žádal. Proč je navrženo do rozpočtu v letošním roce, když se bude akce realizovat pravděpodobně až příští rok. Ing. Genrt sdělil, že inventuru stromů má, ale že není takový odborník, aby mohl navrhnout ošetření stromů. Místostarosta sdělil, že dodavatel na zpracování žádosti odstoupil, protože by nebyl schopen splnit všechny podmínky tak, aby žádost byla schválena. Město by totiž firmě za zpracování zaplatilo pouze v případě, že by byla žádost úspěšná.  Stejný titul dotace bude vypsán i začátkem příštího roku. Finanční prostředky jsou proto navrženy do rozpočtu, abychom mohli pracovat na podkladech pro podání žádosti.
Paní starostka požádala, aby byly peníze na přípravu podkladů pro dotaci vyčleněny. Je to jasný pokyn pro pracovníky, že na přípravě mají pracovat. Částka uvedená v rozpočtových změnách odpovídá nabídce, která nebude realizována. Jedná se o částku přibližnou, pokud budou náklady na zpracování nižší, tak se samozřejmě celá částka nevyčerpá.

Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr – 19 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2012 včetně ústního doplnění (přílohou zápisu) – 19 pro


4. Majetkové záležitosti

Darování pozemků p.č. 290/2 a 1361 v k.ú. Zbečník – materiál č. 82
V září 2011 došlo k havárii zdi na pozemcích st.p.č. 214 a p.p.č. 290/1 v k.ú. Zbečník.
Zeď, která se zbořila, sloužila jako opěrná zeď místní komunikace na pozemku p.č. 1245/2 v k.ú. Zbečník. Současné zatížení komunikace vyžadovalo vybudování nové zdi.

Smlouvou budoucí o smlouvě darovací bylo ošetřeno, že bude darována část pozemku st.p.č. 214 a část pozemku p.p.č. 290/1, (zastavěné části pozemků) městu Hronovu.  Přesná výměra daru bude zjištěná GP (uhradí dárce ½ a obdarovaný ½).

Usnesení ZM  č. 8/2011 ze dne 14.12.2011, bod 13/8:
ZM schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací.

Byl vypracován GP, předmětem daru se stal pozemek p.p.č. 290/2 o výměře 7 m2 a pozemek 1361 o výměře 23 m2, které vznikly oddělením z původních pozemků, jak bylo uvedeno výše.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy darovací č. 10/OM/12 o přijetí daru,  pozemku  p.č.  290/2 o výměře 7 m2 a  pozemku p.p.č. 1361 o výměře 23 m2 v k.ú. Zbečník mezi dárci a obdarovaným, Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Smlouva přílohou – 19 pro


Prodej části pozemku p.č. 1084/5 k.ú. Hronov – materiál č. 83
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1084/5 o výměře cca 1140 m2 v k.ú. Hronov (celková výměra je 4274 m2). Pozemek chce využít ke stavbě rodinného domu. 
Pozemek je druhem pozemku trvalá travní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako území smíšené pro nízkopodlažní zástavbu.  V pozemku je okrajově uloženo plynovodní vedení – podle gramisu. Všechny sítě jsou dostupné v komunikaci. 
 
Cena prodeje pozemku  - v případě prodeje doporučujeme ocenění znalcem.
Účetní hodnota pozemku je 4,51 Kč/m2, odpovídající zemědělskému půdnímu fondu. 

Usnesení RM č. 24/2011 ze dne 23.11.2011, bod 31/24:
RM uložila připravit záměr prodeje v souladu s přílohou č. 3 materiálu č. 296.

Usnesení RM č. 25/2011 ze dne 7.12.2011, bod 20/25:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 1/2012 ze dne 22.2.2012, bod 10/1:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 24.2.2012 do 13.3.2012. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Žadatel nechal udělat geometrický plán. Z pozemku byla k prodeji oddělená parcela č. 1084/73 o výměře 1545 m2.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/12 na prodej pozemku p.č. 1084/73 o výměře 1545 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 18 pro 1 proti


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1084/5 (nově 1084/74) k.ú. Hronov – materiál č. 84
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP pozemek 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov (celková výměra je 4274 m2).  Při novém zaměření stavebního pozemku došlo ke zjištění, že oplocení pozemku je za hranicí jeho pozemku. Nápravou tohoto stavu by bylo couvnutí s plotem nebo odkoupení části pozemku mezi hranicí pozemku a postaveným plotem.  Pozemek je druhem pozemku trvalá travní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako území smíšené pro nízkopodlažní zástavbu.  
 
Cena prodeje pozemku - OM navrhuje Kč 45,--/m2 jako u zahrad, které nelze využít k jinému užitku.
Účetní hodnota pozemku je 4,51 Kč/m2, odpovídající zemědělskému půdnímu fondu.
 
OM prodej pozemku doporučuje, dojde k narovnání skutečného stavu se stavem právním.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ke schválení s cenou prodeje Kč 500,--/m2.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání – 18 pro, 1 se zdržel

Koupě pozemku p.č. 1701 k.ú. Hronov v parku A. Jiráska – materiál č. 85
Město Hronov podalo v roce 2011 žádost o koupi pozemku p.č. 1701 o výměře 754 m2 v k.ú. Hronov v parku A. Jiráska z důvodu revitalizace parku. Na pozemku by se měl po rekonstrukci nacházet vrt prameníku, na zbylé ploše by mělo dojít k úpravám povrchu, osázení vegetace apod. Tím, že by pozemek vlastnilo město, zvýšila by se šance k získání dotace na kompletní revitalizaci parku.
Vlastníkem pozemku je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Povodí předložilo kupní smlouvu ke schválení, cena koupě Kč 27400,--.

Odbor majetek doporučuje odkoupení pozemku z důvodu zájmu města.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012 :
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1DHM120179, na koupi pozemku p.č. 1701 o výměře 754 m2 v k.ú. Hronov za cenu Kč 27 400,--, s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Smlouva je přílohou – 19 pro


Záměr prodeje části pozemku p.č. 382/1 k.ú. Hronov – materiál č. 86
Firma Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín , IČ 28782259, podala žádost o koupi části pozemku p.č. 382/1 o výměře cca 250 m2 (celková výměra pozemku je 5565 m2) v k.ú. Hronov. Část pozemku, o kterou je žádáno, je částečně zaplocená a tvoří jakoby součást dvora či zahrady u č.p. 245 a navazuje na přístup a případný příjezd k domu. V současné době je pozemek vedený jako ostatní plocha, jiná plocha.  
V územním plánu je pozemek vedený jako plochy veřejné zeleně.   V pozemku nejsou uloženy sítě v majetku města Hronova.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je Kč 102, 30 /m2.
Podle znaleckého posudku je cena vedlejšího pozemku p.č. 380 Kč 182,--, tržní cena Kč 400,--.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej. Z hlediska životního prostředí a posouzení stromů – jedná se o náletové dřeviny. Borovice na pozemku je napadena chorobou, U plotu je několik tují, které tvoří živý plot podél chodníku. Stromy nejsou z hlediska prodejní ceny významné.

GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučila ZM ke schválení záměr s výší ceny Kč 500,--/m2.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 382/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Hronov, k využití – přístup k domu a parkování, za cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 18 pro, 1 se zdržel


Žádost o souhlas s osvědčením vlastnického práva – materiál č. 87
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, požádala město Hronov o souhlas s osvědčením vlastnického práva formou notářského zápisu. Kontrolou evidence nemovitosti zjistili, že na parcele 273/6 v k.ú. Hronov na LV města Hronova je zapsána trafostanice U hřiště, kterou evidují jako majetek ČEZ a.s.

Již dříve se OM touto věcí zabýval. Obdrželi jsme notářský zápis o převodu majetku z Východočeské energetiky na ČEZ Distribuci a.s. V tomto dokumentu je uvedená trafostanice pod inventárním číslem 1209041 s účetní hodnotou 16 969,- Kč.

Vyžádali jsme si informaci na katastru nemovitostí, zaslali nám opis nabývací listiny transformátoru a ujistili, že je zápis v katastru správný. Podle KN je vlastníkem trafostanice (budovy) město Hronov.

Trafostanice nebyla uvedena v inventárním seznamu investičního majetku města, proto byla oceněná (dle požadavku a doporučení auditu). Do nemovitého majetku města Hronova byla zařazena ke dni 1.2.2010 pod inventárním číslem 1 801 021 346 (nově s inv.č. 021 000 346) s účetní hodnotou dle znaleckého posudku Kč 30 000,--.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje „Souhlas s osvědčením vlastnického práva formou notářského zápisu“ na nemovitost trafostanice na pozemku p.p.č. 273/6 v k.ú. Hronov firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 19 proti


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Hronov – materiál č. 88
Žadatel podal žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Hronovem jako budoucím povinným a VČP Net, s.r.o, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové jako budoucím oprávněným. Jedná se o přípojku plynu v Klicperově ulici v rozsahu cca 36 m. Žádný další majitel sousední nemovitosti se nechtěl připojit.

Žadatel zároveň požádal o posouzení ceny věcného břemene. Dle schváleného návrhu ceníku pro věcná břemena činí cena za metr přípojek Kč 100,-- + DPH, minimálně Kč 10000,-- + DPH. Žadatel navrhuje cenu Kč 100,-- + DPH za metr přípojek, což by celkově představovalo v tomto případě asi Kč 3 600,-- + DPH.

OM vzhledem k malému rozsahu věcného břemene a jeho provedení v zeleném pásu doporučuje nepoužít minimální výši ceny, to je Kč 10 000,-- + DPH.

Usnesení RM č. 17/2012 ze dne 8.8.2012, bod 18/17:
RM schválila na základě ceníku  VB z roku 2011 výši věcného břemene Kč 10 000,-- + DPH.

Žadatel byl telefonicky informován, opět požádal o zmírnění ceny za VB vzhledem k uvedeným okolnostem v písemné žádosti.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM trvá na svém původním usnesení ze dne 8.8.2012.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949. Smlouva přílohou – 18 pro, 1 proti


Nabídka ke koupi pozemku p.č. 976 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 89
Město dostalo nabídku k odkoupení pozemku p.č. 976 o výměře 2873 m2, druh pozemku je lesní pozemek  v k.ú. Velký Dřevíč.  V  územním plánu je pozemek vedený jako les. Svažitost pozemku je nad 40 %, to je 22 °.  Vlastník byl dotázán, zda prodává svůj díl i spoluvlastník 1/3 podílu. Byli jsme ujištěni, že ano.

Pozemek je nabízen městu za cenu znaleckého odhadu, to je Kč 73 000,--. Jedná se o převážně listnatý les se zastoupením habru, klenu (javoru), jasanu a smrku.

Byl osloven správce městských lesů pan Soldán, který doporučil odkoupení, ale vzhledem ke složení porostu max. za Kč 30 000,--. Návratnost je prakticky nulová – dřevo vhodné na palivo. Výhodou je, že pozemek sousedí s městskými lesy.

Odbor majetek doporučuje ke koupi dle návrhu správce. 

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ZM ke schválení za maximální cenu Kč 30.000,--.

Ing. Jára požadoval písemný souhlas druhého vlastníka, poté může dojít k neschválení. Zbytečně projednáváme něco, co ve finále neschválíme. Obírá nás o čas.
Ing. Havelková uvedla, že máme pouze ústní souhlas, protože se jedná o schválení záměru. Písemný bude vyžádán při koupi.
Starostka uvedla, že vyjádření nemáme, protože není odsouhlasena konečná cena koupě. Jednu cenu navrhl vlastník a jinou kupující, se kterou se musí vlastník seznámit.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 976 o výměře 2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 30 000,-- – 19 pro


Záměr prodeje pozemku p.č. 216/1 k.ú. Rokytník – materiál č. 90
Žadatel podal žádost o koupi pozemku p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník. Pozemek je zaplocený cca 40 let a slouží jako zahrada a přístup k domu. V současné době je podemletý a ohrožuje statiku mostku i domu č.p. 91.Žadatel má v úmyslu opěrnou zídku opravit na své náklady.  
Pozemek je druhem pozemku zahrada.   
V pozemku jsou uloženy sítě – vrchní vedení NN a O2 – podle Gramisu, bude zmíněno v kupní smlouvě, není překážkou prodeje.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je Kč 5,--/m2. Navrhujeme prodejní cenu Kč 45,--/m2, orientačně dle schváleného ceníku a dle skutečného dřívějšího prodeje zahrady v Rokytníku.
 
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku, z důvodu, že není ohrožen přístup k jiným nemovitostem a z důvodu nutnosti opravy zídky.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2 – 19 pro
  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – materiál č. 91
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky města Hronov č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad mění výši ročních poplatků za komunální odpad pro rok 2013 v příloze č. 2 současné vyhlášky. Důvody ke změně jsou dva. Svozová firma Marius Pedersen a.s. zvýšila ceny svozových známek pro příští rok 2013 o cca 3 % především s ohledem na očekávanou míru inflace. Druhým důvodem je zvýšení nákladů na svoz tříděných odpadů a na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a odpadů ze sběrného dvora v prvním pololetí letošního roku oproti prvnímu pololetí 2011 o Kč 160 081,-. Zvýšení nákladů za celý rok 2012 předpokládáme dvojnásobné, tedy o Kč 320 162,-. V přepočtu na jednoho obyvatele Hronova se zvýší náklady v roce 2012 o Kč 49,36 (320 162,- Kč : 6 486 obyv.). Proto doporučujeme zvýšit současný poplatek Kč 90,-/osobu/rok o polovinu zvýšení nákladů tj. Kč 25,- na celkovou částku Kč 115,- /osobu/rok (při zachování poměru 50 % město a 50 % občan, jako tomu bylo v případě vyhlášky č. 1/2010).

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3. 10. 2012:
RM doporučuje ZM ke schválení

Návrh usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad (vyhláška přílohou) – 18 pro, 1 se zdržel


Koupě pozemku p.č. 75/8 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 94 – stažen z jednání


Přehled investičních akcí – materiál č. 95
1) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Budova ZŠ Nám. ČSA.
Termín k dokončení akce je poslední říjen. Nyní chybí vyměnit 7 ks oken, a to v malé tělocvičně a v jedné třídě. Fasáda je z větší části opravena, nyní probíhají klempířské práce a práce na barevnosti fasády. Část fasády je již hotová a takto se bude pokračovat dál. Na římsy pak budou osazeny trny proti holubům včetně zasíťování věže. Stěna ze dvora ZŠ je kompletně hotová.

Budova ZŠ Palackého
Na budově chybí dodělat pár drobných nedodělků, nicméně stavební práce jsou zkolaudovány a je vydán kolaudační souhlas.

Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Na budově chybí dodělat pár drobných nedodělků jako např. osazení stojanů na vlajky a přístřešku pro osoby čekající na autobus, nicméně stavební práce jsou zkolaudovány a je vydán kolaudační souhlas.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“

Budova MŠ Velký Dřevíč

Budova ZŠ Komenského nám. č.p. 8
Tato stavební akce je zcela dokončena, Město Hronov podalo závěrečnou žádost o platbu. Dotační akce je tímto skončena.

3) Chodník Smetanova ulice
Na chodníku ve Smetanově ulici se bude Město Hronov podílet společně se společností VaK, a.s. Náchod, která zde v minulém roce budovala novou kanalizaci. Chodník byl v těchto místech v havarijním stavu, proto město Hronov přistoupilo na dohodu, že se nebude dávat chodník do „původního stavu“, který byl zcela nevyhovující, ale že se bude město finančně podílet na stavbě nového chodníku.
Společnost VaK vybrala dodavatele akce a navrhla městu Hronovu příslušný finanční podíl na stavebních pracích, který rada města odsouhlasila. Smlouva o dílo s provádějící firmou je uzavřena a stavební práce započnou 15. 10. 2012. Termín dokončení je stanoven na 12. 11. 2012, ale provádějící firma se bude snažit, aby byla akce dokončena co nejdříve. Majitelé nemovitostí v této ulici byli v dostatečném předstihu informováni.

4) Projektová dokumentace Červená ulice
Je stanoven termín schůzky s majiteli nemovitostí, kterých se týkají zábory buď dočasné po dobu stavby nebo trvalé, tzn., že město Hronov navrhne odkup potřebných částí jednotlivých pozemků. Tímto se předejde pozdějším majetkovým nesrovnalostem. Po tomto jednání budou případné relevantní připomínky k projektu zapracovány do projektové dokumentace a zažádáno o stavební povolení.

5) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Společnost ČEZ se na poslední chvíli rozhodla, že tuto investiční akci uskuteční ještě tento rok, což městu značně zkomplikovalo záměr vybudovat v souběhu sítě VO. Nicméně proběhlo výběrové řízení na dodavatele s tím, že letos se budou dělat pouze práce spojené s pokládkou kabelu VO a příští rok, až nabude stavební povolení právní moci, budou postaveny sloupy VO. Nyní probíhá jednání se společností ČEZ o odstranění jejich sloupů, na kterých je vrchní vedení NN a naše VO. Je potřeba, aby stávající sloupy byly odstraněny až na jaře, až bude možno odpojit VO.

6) VO Šedivá hora
Akce je hotová, probíhá geodetické zaměření, které bude městu Hronov předáno. Kompletně se veřejné osvětlení vybuduje až po skončení veškeré stavební činnosti v dané lokalitě.

7) PD chodník J. z Poděbrad
Nyní se do projektové dokumentace zapracovávají podmínky jednotlivých správců sítí, následně bude dokončena. Město si zažádá o stavební povolení na příslušném úřadě.

8) Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice
Veškeré stavební práce spojené s touto akcí jsou dokončeny a parkoviště je předáno investorovi k užívání.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 19 pro


Prominutí smluvní pokuty Štěpán Matyska, restaurace Radnice – doplnění – materiál č. 96
Na základě požadavku z posledního jednání zastupitelstva města konaného dne 5. 9. 2012, odbor majetek předkládá doplnění materiálu č. 71 - prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi, nájemci restaurace a vinárny Radnice v Hronově. K dnešnímu dni nemá dluhy na nájemném.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3. 10. 2012
RM nedoporučuje ZM ke schválení

Pan Koleta se dotazoval, proč panu Vaňkovi rada úroky odpustila a panu Matyskovi ne a trvá na úhradě smluvní pokuty. 
Starostka vysvětlila, proč bylo panu Vaňkovi odpuštěno – došlo k mimosoudní dohodě. Rozhodnutí přijalo zastupitelstvo, nikoliv rada.
Místostarosta sdělil, že rada v případě, kdy má město nárok na smluvní pokutu, vždy postupuje stejně. V současné době také odsouhlasila splátkový kalendář na pokutu z dlužné částky nájemného nájemkyni, která uhradila pozdě nájem, protože ji zaměstnavatel nevyplácel včas mzdu. Rada se ke všem dlužníkům chová stejně.

Vystoupil pan Matyska, nájemce – sdělil, že ví, že byl s platbami v prodlení a je si vědom smluvní pokuty.  Prováděl úhrady dle důležitosti – mzdové náklady, energie, nájemné tak, aby dostál všem svým závazkům. Informoval o platební morálce odběratelů, občanů atd. Požádal o zvážení všech okolností a oproštění od averzí.

Ing. Andršová se dotazovala, proč se dluh vymáhá až nyní a ne průběžně. Paní Lišková informovala o dnech prodlení a výši smluvní pokuty.
Místostarosta vysvětlil, proč rada otálela. Rada brala v potaz všechny důvody, které počáteční rozjezd provozu obnáší. Problematické je, že ve smlouvě je úrok z prodlení tak vysoký.
Ing. Jára uvedl, že si to rada měla ohlídat. Dle jeho názoru je to špatná práce rady. Rada mu to buď měla odpustit, nebo dát výpověď. Rada přehazuje své pravomoce na zastupitelstvo. Podal protinávrh na usnesení – pověřit radu vyřešením žádosti na prominutí či snížení smluvní pokuty.
Ing. Jára se dotazoval, proč se průběžně nepodávala výpověď z částí pronájmu – zahrádka, vinárna, restaurace. Penále by tak nevyšplhalo vysoko. Je to špatně nastavené.
Paní starostka nesouhlasí. Rada se k němu chovala dobře, snažila se mu pomoci při rozjezdu podnikatelské činnosti. Vyšli jsme mu vstříc při další rekonstrukci, vyjednávali jsme s ním, řešili splátkový kalendář. Nikdo si neuvědomil, že se na něho váže tak vysoká smluvní pokuta. V součtu dnů v prodlení to vyskákalo tak vysoko. Nesouhlasila s tím, že by rada špatně pracovala.
Dále starostka uvedla, že v zákonu o obcích je stanoveno, že je prominutí smluvní pokuty v této výši výlučně v pravomoci zastupitelstva.
Ing. Jára trval na tom, aby bylo o jeho návrhu hlasováno. Starostka vyhlásila technickou přestávku, ve které bude zjištěn názor JUDr. Vrzáčkové.

Starostka po skončení technické přestávky sdělila zastupitelům názor JUDr. Vrzáčková, která jednoznačně konstatovala, že pravomoc v tomto případě opravdu nejde předelegovat na radu. I přesto Ing. Jára trval na svém protinávrhu. Uvedl, že co právník, to jiný názor. Zajistí si názor jiného právníka. Požádal, aby bylo hlasováno o tom, že se projednávání materiálu č. 96 přesune na příští jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odložení projednání materiálu č. 96 - prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi na jednání příštího zastupitelstva v prosinci – 15 pro, 4 proti


Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 97
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
Materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek.

1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej bytové jednotky za kupní cenu Kč 250 000,--.  Kupující uhradili kupní cenu převodem na účet města dne 25.9.2012. Kupní smlouva byla uzavřena 3.10.2012 a vklad do KN učiněn 3.10.2012. Bytová jednotka již předána novým majitelům.

2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Kupující nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Dle informace realitní kanceláře jsou v současnosti dva zájemci, kteří si předjednávají podmínky poskytnutí úvěru.

3/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Nyní si kupující vyřizuje hypotéku a realitní kancelář připravuje kupní smlouvu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města - 19 pro


Koupě pozemku p.č. 139/1 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 98
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, prodá pozemek p.p.č. 139/1 o výměře 2294 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha v  k.ú. Velký Dřevíč.
 
Pozemek je využíván jako součást kempu, v současné době jej má město v nájmu. Nájemní smlouva koupí zanikne. Výše nájemného je Kč 26.443,-- ročně.

Kupní cena je Kč 130,--/m2, celkem Kč 300.000,--.
    
Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č.j. UZSVM/HNA/4469/2012-HNAM na převod nemovitosti - pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva je přílohou – 19 pro

5. Různé

Pozvánka na pietní akt
Paní starostka pozvala přítomné na pietní akt, který se uskuteční dne 25.10.2012. Sraz v 16 hodin před divadlem. Následovat bude od 18 hodin v divadle vzpomínkový večer na Jana Špátu u příležitosti nedožitých 80. narozenin.

Termín příštího jednání – 12. prosince 2012. Hlavním bodem bude projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2013.


6. Diskuze

Paní starostka požádala Ing. Járu, aby uvedl, kterých právníků se má město ptát na jejich názor ohledně smluvní pokuty pana Matysky. Město má svého právníka – JUDr. Vrzáčkovou, a ta své stanovisko již sdělila. Ing. Jára sdělil, že zašle do 14 dnů právní názor jiného právníka na předelegování pravomoce zastupitelstva na radu – k materiálu č. 96.

Pan místostarosta informoval o tom, že dne 8. listopadu 2012 se bude konat v Sále Josefa Čapka v Hronově Regionální konference cestovního ruchu. Pozvánku pošle elektronicky. Na programu konference je burza regionálních produktů a služeb.
Upozornil i na sobotní běh Hronov – Náchod, jehož 55. ročník se běží 20. 10. 2012.

Starostka informovala o tom, že město vydalo 2 kalendáře – nástěnný, který bude používán jako dárek. Financován byl částečně z mikroprojektu. Stolní kalendář bude jen na prodej, a to v knihovně a infocentru za 99,- Kč/ks.

Ing. Jeništa požádal o kontrolu VO v Rokytníku – vypíná, bliká.

Pan Petr Koleta upozornil na rozmnožení holubů. Co se s tím bude dělat? Místostarosta sdělil, že již dvakrát město najalo firmu, která redukovala počty holubů. Redukce je finančně náročná a lze ji provést jen, když je tuhá zima, což v posledních 2 letech nebylo.
Můžeme udělat osvětu do unásku. Je pěkné je krmit na náměstí, ale to jsou důsledky.
Dále se dotazoval na koupi chaloupky ve Dvorské. Pan místostarosta sdělil, že jsme cenu nezjišťovali. Snažíme se rozšířit parkovací prostor za radnicí.

Pan Pavel Topolnickyj poděkoval technickým službám za rychlou a dobrou opravu cesty pod Kopečkem.

Mgr. Líbalová konstatovala, že se něco děje na hřbitově. Že ta kritika na minulém jednání k něčemu byla.
Zažádala o seznam bytů.

Pan Antonín Hurdálek poděkoval panu Balcarovi za vymalování a opravu veřejných záchodků.
Paní starostka sdělila, že máme statický problém s těmito budovami v souvislosti se sníženou hladinou řeky. Žádali jsme na Povodí Labe o vyjádření, jak dlouho bude řeka vypuštěná. Zatím jsme nedostali odpověď.

Starostka vyzvala k dotazům v rámci diskuse přítomné občany.

Pan Jerman sdělil, že na náměstí po opravě vyroste pěkný dům, opravená fasáda školy. Dotazoval se, jak pokročila jednání s českou poštou ohledně výstavby pošty. Paní starostka sdělila, že i když se regionálnímu řediteli Ing. Horáčkovi podařilo na generálním ředitelství domluvit, že ta pošta tady bude v Hronově stát, není jisté, že ji postaví. Hledají nájemce do 1. patra. Pošta bude využívat přízemní prostory a patro je volné. Pokud se sežene nájemce, potom budou stavět. Současný stav základové desky, která není odvodněna, činí problémy městu, ale hlavně MUDr. Špátovi, kterému zatéká voda do sklepních prostor jeho nemovitosti z neodvodněné plochy.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18,55 hodin


Usnesení č. 5/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 17.10.2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu, pana Pavla Topolnického – 15 pro, 2 se zdrželi
2/5 – program jednání – 18 členů
3/5 – rozpočtová opatření č. 04/2012 včetně ústního doplnění (přílohou zápisu) – 19 pro
4/5 - uzavření smlouvy darovací č. 10/OM/12 o přijetí daru,  pozemku  p.p.č.  290/2 o výměře 7 m2 a  pozemku p.p.č. 1361 o výměře 23 m2 v k.ú. Zbečník mezi dárci a obdarovaným, Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov – 19 pro
5/5 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/12 na prodej pozemku p.p.č. 1084/73 o výměře 1545 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2  – 18 pro 1 proti
6/5 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání – 18 pro, 1 se zdržel
7/5 - uzavření kupní smlouvy č. 1DHM120179, na koupi pozemku p.č. 1701 o výměře 754 m2 v k.ú. Hronov za cenu Kč 27 400,--, s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Smlouva je přílohou – 19 pro
8/5 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 382/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Hronov, k využití – přístup k domu a parkování, za cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 18 pro, 1 se zdržel
9/5 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949. Smlouva přílohou – 18 pro, 1 proti
10/5 - záměr koupě pozemku p.č. 976 o výměře 2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 30 000,-- – 19 pro
11/5 - záměr prodeje  pozemku p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2 – 19 pro
12/5 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – 18 pro, 1 se zdržel
13/5 - odložení projednání materiálu č. 96 - prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi na jednání příštího zastupitelstva v prosinci – 15 pro, 4 proti
14/5 - uzavření Kupní smlouvy č.j. UZSVM/HNA/4469/2012-HNAM na převod nemovitosti - pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva je přílohou – 19 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/5 - „Souhlas s osvědčením vlastnického práva formou notářského zápisu“ na nemovitost trafostanice na pozemku p.p.č. 273/6 v k.ú. Hronov firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 19 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/5 – připomínku Ing. Karla Járy k obsahu zápisu ze ZM č. 4/2012
17/5 – informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
18/5 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 4/2012 – 18 pro
19/5 – informace o investičních akcích – 19 pro
20/5 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
21/5 – informace v bodu Různé
            • pietní akt u příležitosti státního svátku - 25.10.2012 v 16 hod. před Jiráskovým divadlem
            • vzpomínkový večer – Jan Špáta – 25.10.2012 v 18 hod. v Jiráskově divadle 
            • termín příštího jednání ZM 12.12.2012
22/5 – informace a připomínky v bodu Diskuze

Zastupitelstvo města ukládá:
23/5 – Ing. Karlu Járovi – zaslat do 14 dnů právní názor jiného právníka na předelegování pravomoce zastupitelstva na radu k materiálu č. 96
24/5 – technickým službám provést kontrolu VO v Rokytníku


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 10. 2012