živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 3. srpna 2011 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ Hronov

Přítomni: 14 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Pavel Topolnickyj
Omluveni: Mgr. Josef Thér, Mgr. Věra Bartošová, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Lenka Hlušková, Ing. Ivana Andršová, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová


Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 14 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Jana Maslikiewiczová a p. Pavel Topolnickyj  -  12 pro, 2 se zdrželi.
Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z červnového jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl předán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 51, 52 včetně příloh. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 14 pro 

Program jednání:
1. Změna územního plánu č. 1
2. Majetkové záležitosti


1. Schválení upraveného zadání změny č. 1 ÚP města Hronova
Schválení upraveného zadání změny č. 1 ÚP města Hronova – materiál č. 52
S materiálem seznámil členy zastupitelstva Ing. Václav Soukup, vedoucí stavebního odboru.
Zastupitelstvo města Hronova rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu města Hronov (dále jen „změna“). Stavební úřad v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní  a stavebním řádu, v platném znění ( dále jen  „stavební zákon“) požadoval po navrhovatelích úplnou úhradu nákladů na  zpracování projektové dokumentace pro změnu (v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 22. 10. 2008, bod 29/7).  Ti navrhovatelé, kteří zaplatili požadovanou částku, byli zařazeni do výše uvedené změny.  Vlastní projednání změny bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a to  dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru územního plánování a stavebního řádu a sousedním obcím jednotlivě na doručenku, ostatním fyzickým a právnickým osobám byla oznámena změna veřejnou vyhláškou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16.2.2011 do 18.3.2011 a veřejná vyhláška vyvěšena od 1.2.2011 do 1.3.2011. K předloženému návrhu zadání byly 4 dotčenými orgány uplatněny požadavky na obsah (CHKO Broumovsko, MěÚ Náchod ŽP, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství). S těmito dotčenými orgány pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem jednotlivě jednal  a závěry těchto jednání byly zapracovány do upraveného zadání změny ( tj. vypuštění ploch 1/1, 2/1 a 19/1 a zmenšení ploch 18/1 a 24/1 a zařazení územní rezervy pro silnici III. třídy - plocha 28/1), které je zastupitelstvu předkládáno ke schválení.
Dle § 5 odst. 2 § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. -  stavebního zákona a dále dle § 84 odst. 1 a v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. -  obecního zákona má zastupitelstvo obce pravomoc schválit zadání územního plánu pro své území. 
Do upraveného zadání změny č. 1 územního plánu nebyly zahrnuty plochy 1/1 (navrhovatel pan T. Hofman a paní L. Hofmanová), 2/1 (navrhovatel pan F. Holman) a 19/1 (navrhovatel Ing. V. Kolísko) z důvodu nesouhlasů dotčených orgánů a navrhovatelům bude vrácena částka Kč 15.000,--, kterou složili na pořízení změny.
Diskuze:
MVDr. Strnad se zeptal, zda město má nějaké možnosti donutit soukromé vlastníky pozemků, aby prodávali pozemky k výstavbě za akceptovatelné ceny.
Ing. Soukup odpověděl, že město takové možnosti nemá, ale že uvažované změny v územním plánu by měly stačit na výstavbu cca 6 let.
Mgr. Málek uvedl, že navrhované změny jsou řešeny koncepčně vhodně a že je chápe. Zároveň uvedl své osobní důvody, proč pro návrh hlasovat nebude.
Ing. Soukup okomentoval jeho názor tím, že navrhované změny jsou v současnosti jediná cesta jak zajistit nějaké pozemky pro výstavbu.

Návrh usnesení:
1)     ZM schvaluje Upravené zadání změny č. 1 územního plánu města Hronov dle přílohy – 11 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
2)     ZM schvaluje vrácení částky Kč 15 000,-- za plánovanou změnu č. 1 územního plánu města Hronova navrhovatelům, jejichž plochy nejsou ve změně zahrnuty: plocha 1/1 - T. Hofman a L. Hofmanová, plocha 2/1 - F. Holman a plocha 19/1 - Ing. V. Kolísko – 14 pro

2. Majetkové záležitosti
Převod práv a povinností z budoucí smlouvy kupní – manželé Hrubí
– materiál č. 51
S materiálem seznámila paní starostka.
ZM na svém jednání dne 22. 6. 2011 pod bodem 15/4  schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy budoucí kupní pod bodem 16/4 v usnesení č. 4/2011 na byt č. 5,  1+3, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 74,75 m2 (plocha pro nájem 72,01 m2) Hronov mezi manžely Petrou a Vladimírem Hrubými a Alešem Vlčkem od 1. 8. 2011. Dne 13. 7. 2011 paní Hrubá požádala o změnu data převodu práv k 15. 8. 2011. Důvodem podání žádosti je změna v termínu finančního vyrovnání mezi smluvními stranami. 
Na doporučení právníka je přesnější uvádět do smlouvy celkovou výměru bytů (nikoliv jen plochu pro nájem), proto je upravena i velikost bytu.
Převod práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy byl schválen na RM dne  13. 7. 2011 pod bodem 9/14 z usnesení č. 14/2011.

Návrh usnesení:
ZM revokuje:
1) bod 15/4 z usnesení ZM č. 4/2011 ze dne 22. 6. 2011 – 14 pro
2) bod 16/4 z usnesení ZM č. 4/2011 ze dne 22. 6. 2011 – 14 pro
                    
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – smlouva přílohou – 14 pro

ZM schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, na nájemce pana Aleše Vlčka, s účinností od 15. 8. 2011 – smlouva přílohou – 14 pro

Zapsal Ing. Jiří Kašík
Jednání bylo ukončeno v 17.40  hod.


Usnesení č. 5/2011
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se konalo dne 3. srpna 2011

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5 – program jednání – 14   pro
2/5 - ověřovatele zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou, Pavla Topolnického - 12   pro, 2 se zdrželi.
3/5 - upravené zadání změny č. 1 územního plánu města Hronov dle přílohy – 11 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
4/5 - vrácení částky Kč 15 000,-- za plánovanou změnu č. 1 územního plánu města Hronova navrhovatelům, jejichž plochy nejsou ve změně zahrnuty: plocha 1/1 - T. Hofman a L. Hofmanová; plocha 2/1 - F. Holman a plocha 19/1 - Ing. V. Kolísko – 14 pro
5/5 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – smlouva přílohou – 14 pro
6/5 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, na nájemce pana Aleše Vlčka, s účinností od 15. 8. 2011 – smlouva přílohou – 14 pro

Zastupitelstvo města revokuje:
7/5 – bod 15/4 z usnesení ZM č. 4/2011 ze dne 22.6.2011 – 14 pro
8/5 – bod 16/4 z usnesení ZM č. 4/2011 ze dne 22.6.2011 – 14 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 08. 2011