živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2023

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 19.7.2023 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Stanislav Hornych, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, David Pavlíček, Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Milena Štelzigová, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Ivana Andršová, Ing. Martin Houštěk, Ing. Tomáš Jansa, Markéta Machová, Michala Nykličková, Hynek Rožnovský, Ing. Ivana Stonjeková
Pozdější příchod: Jiří Frýba
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Ing. Helena Toldová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jára, Ing. Lukáš Polej

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 13 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára a Ing. Lukáš Polej – 12 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslán materiál pod číslem 37 včetně příloh a pozvánka na jednání.
Pan starosta na místě navrhl doplnění programu o materiál č. 38, a to schválení záměru koupě pozemkové parcely č. 1140/1 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu. Materiál pod číslem 38 včetně přílohy byl předán zastupitelům před zahájením jednání. Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu s doplněním bodu 38 – 13 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 21. 6. 2023. Žádné nebyly.

Program jednání:

1. Majetkové záležitosti
38 - Záměr koupě pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu
 
2. Různé
37 - Strategické dokumenty města Hronova

 3. Diskuze


1. Majetkové záležitosti

38 - Záměr koupě pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu
Město Hronov má od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, dlouhodobě pronajaté pozemky, a to od 21. 7. 2006.
Jedním z nich je pozemková parcela č. 1140/1 o výměře 4 739 m2 v k. ú. Žabokrky v zahradnictví V Lískách. Na tomto pozemku se nachází st. p. č. 195 s objektem skleníku a st. p. č. 194 s mobilní buňkou. Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Hronova.
Město tyto pozemky a objekty na nich pronajímá k zahradnické činnosti panu Daliboru Zobalovi. Do podnájemní smlouvy na pozemky s panem Zobalem byly převzaty podmínky nájemní smlouvy mezi městem Hronovem a Pozemkovým fondem ČR (nyní Státní pozemkový úřad). Město chce využít možnost podat u Státního pozemkového úřadu tzv. nárokovou žádost na koupi pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Žabokrky.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě pozemkové parcely č. 1140/1 o výměře 4 739 m2 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

2. Různé

37 - Strategické dokumenty města Hronova
Dne 28. 4. 2021 byl zastupitelstvem města schválen Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 – 2031. Tento plán stanovuje základní směry a priority budoucího vývoje města, definuje hlavní rozvojové cíle, které budou postupně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit. Zároveň je nezbytnou součástí případných žádostí o dotace. Při podání žádosti o dotaci na přestupní terminál se ukázalo, že ani strategický dokument schválený ZM nemusí stačit, přestože se v něm daný záměr podrobně popisuje. Z tohoto důvodu je důležité schválit i veškeré koncepce které naše město má v tuto chvíli zpracované. Jedná se o strategické materiály města Hronova, a to bytovou koncepci, koncepci dopravy, plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve městě, komunitní plán sociálních služeb a koncepci prevence kriminality.


Návrh usnesení:
37/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci prevence kriminality SO POÚ Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
37/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci řešení dopravy na území města Hronov se zaměřením na centrum města.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
37/3 - Zastupitelstvo města schvaluje Bytovou koncepci, vč. pasportu obecních bytů města Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
37/4 - Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní plán sociálních služeb SO POÚ Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
37/5 - Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve městě Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 20. července 2023

 

Usnesení č. 4/2023
z jednání Zastupitelstva města Hronova,které se uskutečnilo dne 19. 7. 2023

 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000/2023 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Ing. Lukáše Poleje – 12 pro, 1 se zdržel

2/4/000/2023 – program jednání s doplněním bodu pod číslem 38 – schválení záměru koupě pozemkové parcely č. 1140/1 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu – 13 pro

3/4/37/1/2023 - Koncepci prevence kriminality SO POÚ Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/4/37/2/2023 - Koncepci řešení dopravy na území města Hronov se zaměřením na centrum města.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/4/37/3/2023 - Bytovou koncepci, vč. pasportu obecních bytů města Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/4/37/4/2023 - Komunitní plán sociálních služeb SO POÚ Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/4/37/5/2023 - Plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve městě Hronov na období 2020 - 2030.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8/4/38/1/2023 - záměr koupě pozemkové parcely č. 1140/1 o výměře 4 739 m2 v k. ú. Žabokrky od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 07. 2023