živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 26. 5. 2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 17 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: MUDr. Anna Klikarová, Mgr. Petr Málek, ing. Jaroslav Jeništa, Josef Lukášek
Ověřovatelé zápisu: David Pavlíček, Antonín Hurdálek – 15 pro, 2 se zdrželi

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.  Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni David Pavlíček, Antonín Hurdálek – 15 pro, 2 se zdrželi

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 42 - 55 včetně příloh, zpráva Kontrolního výboru ZM a pozvánka na ZM. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 17  pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 49

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro

2. Kontrola plnění usnesení ZM – materiál č. 52

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č.3/2010 – 17 pro


3. Finanční záležitosti
S materiály č. 46, 47 a 51 seznámila zastupitele ing. Stonjeková.

Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny DO Justynka Hronov – materiál č. 46
FO předložil k projednání návrh Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“.
Příspěvková organizace má právo na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně užívat nemovitý majetek. Tento majetek je uveden ve Změně zřizovací listiny. Z důvodu dokončení akce „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 Hronov“ došlo ke změně nemovitostí a nebytových prostor, které DO Justynka využívá. Z tohoto důvodu je nutné uvést aktuální údaje do zřizovací listiny.
Text smlouvy byl doporučen v tomto znění JUDr. Evou Vrzáčkovou. Rovněž byl odsouhlasen ředitelkou DO Justynka, Bc. Jitkou Ansorgovou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ se sídlem v Hronově – 17 pro


Závěrečný účet města Hronova za rok 2009 – materiál č. 47
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, předložil FO závěrečný účet Města Hronova za rok 2009. V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona Vás žádáme o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
    nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
Přezkoumání hospodaření  Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 30.11.2009-02.12.2009, 12.04.2010-14.04.2010.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:
Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2009
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).
Při přezkoumání hospodaření - Město Hronov - za rok 2009
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb.
Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti a hospodaření příspěvkových organizací:

1. V hospodářské činnosti je výsledkem ztráta ve výši Kč 370.038,57. Navrhujeme ji vypořádat použitím účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (zůstatek tohoto účtu je Kč 670.337,89).
  
2. Vypořádání hospodářských výsledků u příspěvkových organizací:
   a) ZUŠ Hronov vykázala zisk Kč 11.525,00, který doporučuje převést do rezervního fondu školy. 
   b) DDM Domino Hronov skončilo hospodaření ziskem ve výši Kč 894,00. Tento zisk navrhuje převést do rezervního fondu. 
   c) DO ve stáří Justynka Hronov vykázala zisk Kč 68.600,35. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a použít na úhradu nákupu a ušití záclon do nové budovy Justynky č. 2, na opravu prádelny (rozšíření) a vybudování sprchového koutu pro zaměstnance. 
   d) Kulturní a informační středisko Hronov vykázalo zisk ve výši Kč 3.554,87. Zisk navrhují převést do rezervního fondu a využít v roce 2010 na drobné opravy v Jiráskově divadle.
    e) Mateřská škola Hronov -  Velký Dřevíč vykázala zisk ve výši Kč 45.362,34. Tuto částku navrhují převést do rezervního fondu a použít na zakoupení dětského nábytku, lehátek a obložení stěn ve třídách.
     f) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, skončila hospodaření v roce 2009 ziskem ve výši Kč 116.560,00. Částku navrhuje vedení školy převést do rezervního fondu a použít na nákup myčky (Kč 68.000,00) a na zhotovení nového nábytku v budově 656 (Kč 48.560,00).
     g) Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod vykázala zisk ve výši Kč 266,30. Částku navrhují převést do rezervního fondu školy.
     h) Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázala ztrátu Kč 5.215,00. Navrhujeme ztrátu uhradit částečně z rezervního fondu (zůstatek rezervního fondu k  31.12.2009 je Kč 1.480,00) a zbytek ztráty bude hrazen ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících max. 3 letech.       
        
Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 10. května 2010 rada města a doporučila zastupitelstvu města přijmout při projednávání závěrečného účtu města níže uvedená usnesení.

Návrh na usnesení:
1) ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 17 pro
   
2) ZM schvaluje výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2009, kterým je ztráta ve výši Kč 370.038,57. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let – 17 pro
   
3) ZM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 11.525,00. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 17 pro

4) ZM schvaluje výsledek hospodaření DDM Domino Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 894,00. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu – 17 pro
 
5) ZM schvaluje výsledek hospodaření DO Justynka Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 68.600,35. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na úhradu nákupu
    a ušití záclon do nové budovy Justynky č. 2, na opravu prádelny (rozšíření) a vybudování sprchového koutu pro zaměstnance – 17 pro

6) ZM schvaluje výsledek hospodaření KIS Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 3.554,87 s tím, že částka bude převedena do rezervního fondu a využita v roce 2010 na drobné opravy v Jiráskově divadle – 17 pro

 7) ZM schvaluje výsledek hospodaření MŠ Hronov - Velký Dřevíč za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 45.362,34. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení dětského nábytku, lehátek a obložení stěn ve třídách – 17 pro
 
  8) ZM schvaluje výsledek hospodaření MŠ Hronov,  Havlíčkova 520, za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 116.560,00. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na nákup myčky (Kč 68.000,00) a na zhotovení nového nábytku v budově 656 (Kč 48.560,00) – 17 pro

  9) ZM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod za rok 2009, kterým je  zisk  ve výši Kč 266,30 s tím, že bude převeden do rezervního fondu školy – 17 pro 

  10) ZM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2009, kterým je ztráta Kč 5.215,00. Ztráta bude uhrazena částečně z rezervního fondu (zůstatek rezervního fondu k 31.12.2009 je Kč 1.480,00) a zbytek ztráty bude hrazen ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících max. 3 letech – 17 pro     


Návrh rozpočtových opatření č. 02/2010 – materiál č. 51
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 02/2010.
Ing. Stonjeková materiál stručně okomentovala, dotazy nebyly žádné.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2010 – 17 pro


4. Majetkové záležitosti
Materiály č. 42, 43, 44, 45, 48, a 50 přednesla ing. Havelková.

Záměr prodeje pozemku p.p.č. 50/2 a 56/4 v k.ú. Malá Čermná – Škoda, Kováčová – materiál č. 42
MUDr. Petr Škoda a MUDr. Miroslava Kováčová,  podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 50/2 o výměře 3147 m2  a p.p.č. 56/4 o výměře 1120 m2  v k.ú. Malá Čermná. Pozemky chtějí využít ke stavbám rodinných domů. 
Pozemek p.p.č. 50/2 je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
Pozemek 56/4 je druhem pozemku vedený jako ostatní plocha, v územním plánu je jeho severní část vedená jako území bydlení venkovského typu, jižní část jako zeleň. Po konzultaci s panem Soukupem není problém umístit 4 rodinné domy, předpokládá se, že nebudou umístěny až k dolní hranici pozemku p.p.č. 56/4.
V pozemcích nejsou uloženy sítě, podle gramisu ani v okolí nejsou sítě. Předpokládáme dostupné pouze sítě NN, protože v okolí je zástavba.
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky ke stavbě bez možnosti napojení na inženýrské sítě (dále než 20 m) v lokalitě Malá Čermná  Kč 80,--, s napojením na elektroinstalaci a s dostupností zpevněné komunikace Kč 104,--.
Účetní hodnota pozemku p.p.č. 50/2 je Kč 7,153/m2, pozemku p.p.č. 56/4 je Kč 10,--/m2.
Odbor majetek doporučuje odprodej pozemků, na území se vejdou cca 3 – 4 domy a pro město je výhodnější prodat pozemek jako celek. Lokalita je lukrativní vzhledem k poloze v obci a vzhledem k tomu, že vedlejší pozemek p.p.č. 50/1 je určen v územním plánu jako území občanské vybavenosti a pokud se obec bude rozvíjet, je předpoklad, že to bude v této lokalitě. Protože se jedná o hodnotné stavební pozemky, odbor majetek doporučuje určit prodejní cenu znalcem.
Usnesení RM ze dne 10.5.2010:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje s podmínkou výstavby alespoň dvou RD, hrubá stavba do 5 let.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje  pozemku p.p.č. 50/2  a pozemku p.p.č. 56/4 v k.ú. Malá Čermná o výměře 4267 m2, cena prodeje bude určená znalcem.  Podmínkou je stavba alespoň dvou RD, hrubá stavba dokončená do 5 let – 17 pro


Smlouva o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov,  Jiřího z Poděbrad, II. etapa – materiál č. 43
Firma Geošrafo s.r.o., Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 1638/1, 1648/1 a 1648/2 v k.ú. Hronov  v rozsahu GP č. 1090-3693/2007 ze dne 11.6.2008. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2, jedná se o 260 metrů podzemního vedení.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 13000,--  +  20% DPH, to je celkem Kč 15600,--. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.
Usnesení RM dne 10.5.2010:
RM doporučuje ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2001229 – Hronov- ul. Jiřího z Poděbrad, II. etapa, o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 13000,-- + 20 % DPH. Obsahem věcného břemene je zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k dotčeným nemovitostem p.p.č. 1638/1, 1648/1 a 1648/2 a to k jejich částem vymezeným v Geometrickém plánu č. 1090-3693/2007 ze dne 11.6.2008 – 17 pro


Směna  části pozemku p.p.č. 1596  za část pozemku p.p.č. 70 v k.ú. Hronov - Strašilovi – materiál č. 44
Při stavbě akce: „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212, Komenského náměstí Hronov“, (Justynka, čp. 209 Jiráskova ulice, čp. 212 Komenského náměstí, nyní sloučeno do čp. 212 Komenského náměstí)   v k.ú. Hronov dochází také k úpravám sjezdu na pozemku p.p.č. 1596, který je přístupovou komunikací k Justynce a také ke stávající garáži v majetku manželů Vlastimila a Zdeňky Strašilových. Stavba garáže je umístěna částečně na pozemku p.p.č. 70 v majetku manželů Strašilových a částečně na pozemku p.p.č. 1596 v majetku města Hronova. Před cca 30 léty byla stavba povolená a dle vyjádření stavebního odboru odstranění stavby z tohoto důvodu není možné.
S manželi Strašilovými bylo jednáno a byl navržen odprodej části pozemku pod stavbou garáže (pozemek p.č. 1596, cca 6 m2, celková výměra pozemku je 81 m2) a byli požádáni o odprodej části pozemku p.č. 70 (cca 8 m2) v jejich majetku. Tato část poslouží ke zřízení jedné z přístupových cest pro pěší do parku – v rámci připravovaného projektu obnovy parku A. Jiráska.     
Cena prodeje pozemku dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: 
Cena stavebního pozemku (+ napojení na elektro a komunikaci) v Hronově cca Kč 160,--/m2.
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2.
Hodnota pozemku p.p.č. 70 je nižší, je to zahrada. Strašilovi přistupují na směnu bez dalšího finančního vyrovnání, GP zařídí město, platba bude hrazena městem a Strašilovými napůl. Strašilovi uhradí jednu polovinu vkladu do KN, město zařídí a uhradí daň z příjmu (při směně se podává společná daň).
Odbor majetek směnu pozemků doporučuje z důvodu narovnání vlastnických vztahů (stavba garáže na městském pozemku) a z důvodu plánovaného projektu (zřízení přístupové komunikace pro pěší do parku).
Usnesení RM č. 1/2010 ze dne 11.1.2010, bod 22/1:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr směny.
Nové skutečnosti:
Usnesení ZM č. 1/2010 ze dne 17.2.2010, bod 5/1:
ZM schvaluje záměr směny.
Záměr směny byl zveřejněný na úřední desce od 2.3.2010 do 19.3.2010, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Byl vypracován geometrický plán, z pozemkové parcely 70 byla oddělená část s novým parcelním číslem 70/2 o výměře 15 m2, a z pozemkové parcely 1596 byla oddělená část s novým parcelním číslem 1596/2 o výměře 11 m2. Pozemky p.p.č. 70/2 a 1596/2 jsou předmětem směny.
Usnesení RM ze dne 10.5.2010:
RM doporučuje ZM ke schválení.
RM uložila OM oslovit manžele Strašilovy, aby si sjednali věcné břemeno na příjezdovou cestu.
OM upozornil na to, že účelové komunikace jsou veřejně přístupné a dbá na to, aby zůstávaly v majetku města. Zřizování věcných břemen na účelových komunikacích v majetku města se běžně neprovádí.

Ing. Jára se zeptal, jestli bylo s manžely  Strašilovými jednáno o zřízení věcného břemene na pozemek sloužící jako vjezd ke garáži, který je v majetku města.
Místostarosta odpověděl, že na pozemky v majetku města se věcné břemeno nezřizuje, je to uvedeno i v předloženém materiálu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje směnu  pozemku p.p.č. 1596/2 o výměře 11 m2 (původně část p.p.č. 1596) z majetku města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov za pozemek p.p.č. 70/2 o výměře 15 m2 (původně část p.p.č. 70)  z majetku Vlastimila a Zdeňky Strašilových, dle GP č. 1137-70/2010 ze dne 2.4.2010. Strašilovi uhradí polovinu nákladů na GP a polovinu správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí – 17 pro


Pozemky v kempu – záměr koupě – materiál č. 45
Pozemek p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plochy, je majetkem ČR s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod (dále jen Úřad).
Město Hronov má tento pozemek v nájmu za cenu Kč 25566,--/rok (rok 2010). Cena je každoročně valorizovaná. Na odboru majetek nebyly nalezeny doklady o tom, že by bylo v minulosti žádáno o převod pozemku do vlastnictví města Hronova. Úřad pozemky prodává, cenu určuje znaleckým posudkem až při prodeji. Nyní není cena známá.
Žádost o koupi pozemku p.p.č. 718 byla podána již několikrát na Pozemkový fond v Náchodě (dále jen PF). Problémem je spoluvlastnictví PF a pana Sommernitze.
Pozemek st.p.č. 371 zůstala zřejmě nedopatřením ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 (dále jen Agentura), protože st.p.č. 372 je již v majetku města Hronova. Na obou pozemcích stojí budova recepce autokempu v majetku města Hronova. Agentura pozemky převádí pouze na Úřad, který je následně převádí (prodává) dál. Město Hronov musí požádat o převod pozemku Agenturu.
OM doporučuje podat žádost o koupi pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč na Úřad pro zastupování státu a podat žádost o převod pozemku st.p.č. 371  v k.ú. Velký Dřevíč na Agenturu ochrany přírody.
Usnesení RM ze dne 10.5.2010:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr koupě pozemků.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
1) záměr koupě pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raisova 2055, 547 01 Náchod – 17 pro
2) záměr koupě pozemku st.p.č. 371 v k.ú. Velký Dřevíč od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, 140 00 Praha – 17 pro


Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 754/1 v k.ú. Hronov, Valášková – materiál č. 48
Manželé Valáškovi, měli uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 15.3.2000 na část pozemku -  p.p.č. 754/1  o výměře pronajaté plochy 192 m2 v k.ú. Hronov na dobu neurčitou (výpověď z nájemní smlouvy se podává do září běžného roku a výpověď končí v září roku následujícího) ke zřízení zahrádky s ročním nájemným ve výši Kč 192,--.
Pan Josef Valášek zemřel a paní Zdeňka Valášková je nemocná a o najatý pozemek se nemůže starat. Podala žádost o ukončení NS dohodou.
V roce 1999 měli manželé Valáškovi zájem o koupi pozemku, z důvodu toho, že je pozemek v územním plánu vedený jako komunikace, nebylo žádosti vyhověno a došlo pouze k nájmu.
Na místě samém bylo zjištěno, že je pozemek oplocený a není přístupný tak, aby mohl být udržovaný technickými službami.
OV nedoporučuje nabídnout k odprodeji, v územním plánu je pozemek vedený jako komunikace, podle vyhlášky požadují např. hasiči 8 m průjezd.
OM doporučuje uzavření dohody o ukončení NS a nabídnout k odkoupení majiteli čp. 780. Požadovat odstranění plotu v tomto případě, kdy plot je s podezdívkou a tvoří oplocení kolem celého bloku řadovek, se jeví jako neúměrné situaci.
Cena prodeje pozemku dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM: svým charakterem odpovídá pozemku zemědělskému (svažitý terén mezi domem a komunikací, bez možnosti stavebního využití) v zastavěném území obce  BPEJ x koef. 8, to je cca 30,- Kč/m2.
 Usnesení RM č. 10/2010 ze dne 10.5.2010, bod 6/10:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 754/1 o výměře cca 192 m2 v k.ú. Hronov jako možnost rozšíření zahrádky, s cenou prodeje 30,- Kč/m2. GP hradí kupující – 17 pro  


Záměr prodeje pozemku p.p.č. 881/1, 881/2 a 882/2 v k.ú. Velký Dřevíč, Polákovi – materiál č. 50
Pan Juraj Polák a paní Jitka Poláková,  podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2  a později při jednání na místě samém požádali i o koupi pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2 v k.ú. Velký Dřevíč.  Záměrem je zcelení pozemků v okolí rodinného domu.  
Pozemek p.p.č. 881/1 je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu.  Pozemek je ve skutečnosti loučka za domem, obklopená pozemky pana Poláka.
Pozemek p.p.č. 882/2 je druhem pozemku lesní pozemek, v územním plánu plocha lesů. Je to velmi příkrá stráň v dolní části ukončená vyježděnou cestou, která končí ve dvoře rodinného domu.  
Cena prodeje pozemku dle usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky ostatní (komunikace) Kč 45,-- až Kč 90,--, zemědělské BPEJ x koef. 4, pozemky lesní – podobné ceny jako zemědělské + cena za lesní porost. Účetní hodnota pozemku p.p.č. 881/1 je Kč 7840,--, to je 70,- Kč/m2 (cena je podle oceňovací vyhlášky pro zpevněné komunikace). Tato cena neodpovídá skutečnosti, protože se jedná o loučku a ne o komunikaci, jak je uvedeno v listu vlastníka. Cena sousedního pozemku p.p.č. 882/1 je podle BPEJ 1,08 Kč/m2, podle usnesení ZM x koef. 4, to je 4,32 Kč/m2.
Odbor výstavby – z hlediska územního plánu je pozemek v zastavěném území s možností napojení na sítě. Omezením může být to, že v těsné blízkosti vede blíže neumístěný biokoridor. Nemá plnou hodnotu stavebního pozemku. Navržená cena 20,- Kč/m2.
Cena za pozemek je Kč 2240,--.
Účetní hodnota lesního pozemku p.p.č. 882/2 je 2,56 Kč/m2. Tato cena odpovídá řádově cenám lesních pozemků. Porost – habr, je oceněn panem Františkem Soldánem 600,-/Kč/m3. Podle lesních map je na pozemku 10 m3 dříví. Jedná se o dříví nízké kvality, vhodné pouze jako palivové dříví.
Cena za pozemek včetně porostu je Kč 6960,--.
Pan František Soldán doporučuje k prodeji, lesní pozemek je prudkou strání, lesní porost je nekvalitní.
Odbor majetek a odbor výstavby doporučuje k prodeji, pozemek 881/1 je ze všech stran obklopen pozemky pana Poláka a pozemek 882/2 z důvodů uvedených panem Soldánem.
Usnesení  RM č. 8/2010 ze dne 12.4.2010, bod 21/8:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemku 881/1 a 882/2 a projednat i prodej pozemku 881/2.
Pozemek p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví Polákových a tvoří ucelenou lokalitu včetně ostatních kupovaných pozemků. Je to konec cesty, který vede do dvora k RD Polákových a dál nepokračuje, proto je možný odprodej. K sousedním pozemkům ve vlastnictví jiných majitelů je přístup z jiných komunikací. Účetní hodnota je Kč 8680,-- (to je Kč 70,--/m2). Tuto hodnotu mají zpevněné komunikace, v tomto případě se jedná o vyježděnou cestu. Byla navržena cena Kč 1000,- za celý pozemek.
Manželům Polákovým bylo navrženo odkoupení výše uvedeného pozemku a požadovali seznámení se s cenami. Následně požádali o snížení ceny pozemku p.p.č.881/1, který byl navržený k odprodeji za Kč 20,--/m2. Odbor majetek po přehodnocení významu lokality – pro město nevyužitelné pozemky a ve skutečnosti zatravněná plocha nevelké velikosti pod svažitým terénem – navrhuje smluvní cenu za tento pozemek Kč 1000,--.     

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2, pozemku p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč. Cena prodeje je Kč 8960,-- - 17 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 5
S materiálem seznámila zastupitele ing. Vítová.

OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
Dle informace poslední nájemkyně požádala o umístění do Kalinova domu. Na umístění do Kalinova domu je požadavek využívat služby pečovatelské služby, které ovšem paní zatím nepožaduje, a proto OM nabídl nájemkyni výměnu bytu za volný byt v Nerudově ulici čp. 314. Nájemkyně si byt prohlédla a projevila zájem, je potřebné dořešit schválení RM. Poté by se řešil prodej poslední bytové jednotky.
2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009.  
RM ve svém usnesení č.10/2010 ze dne 10.5.2010 doporučuje ZM schválit prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Z důvodu, že p. Hojný ještě nepřekonal všechny podmínky tak, aby mohl podepsat úvěrovou smlouvu, OM zatím nepředkládá materiál ke konečnému schválení ZM. Předpokládá se projednání na příštím jednání ZM.
 
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 5
S materiálem seznámila zastupitele M. Kajnarová.

1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Chybějící zábradlí na cyklostezce bylo osazeno. K dokončení této akce zbývá provést nový nátěr na stávajícím zábradlí u opěrné zdi.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je stavebně dokončena, v letošním roce dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky. Dojde také k osazení trvalého dopravního značení a to „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Schvalovací proces trvalého dopravního značení potrvá min. 2 měsíce.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. 
2) Chodníkové těleso vč. lávky – ZŠ-MŠ V. Dřevíč
V rámci reklamace nedodělků této stavby byla se zástupci města a místními obyvateli Velkého Dřevíče sjednána schůzka na místě samém. Ze schůzky vyvstalo několik požadavků na stavbu jako např. úklid deponie v okolí stavby nebo zabezpečení stávající lávky. Tyto nedostatky byly odstraněny a nyní zbývá osadit doplňující zábradlí a to do konce června.
3) Květníky na náměstí
Na nové stavbě náměstí bude pro oživení plochy osazeno 13 květníků. Tyto květníky budou osazeny rostlinami, které vegetují v extrémnějších podmínkách a kvetou od března do října. Rostliny dodají městskému prostoru proměnlivost. Květníky budou na náměstí osazeny 14. 6. 2010.
4) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavbu VO koordinujeme s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Termínem bychom se měli přizpůsobit společnosti ČEZ, tedy na červenec/srpen tohoto roku. Město Hronov vyhlásí co nejdříve výběrové řízení na dodavatele stavby.
5) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště. Probíhá výběrové řízení, výběrovou komisí bude vybrána firma, měla by být schválena/neschválena Radou města Hronova při středečním jednání. Realizace většiny stavebních prací je plánována na červenec a srpen, kdy bude provoz obou školek omezen.
6) Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Tento projekt si od Města Hronov zcela přebrala společnost VaK Náchod, a.s., která bude žádat o poskytnutí dotace. Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace zatím nebyla vyhlášena.

A. Hurdálek se zeptal, jestli se v letošním roce bude dodělávat cyklostezka na Střezině, přední část od hlavní silnice k Tamadexu.
Místostarosta vysvětlil, že město čeká, až monitorovací výbor pošle potvrzení o tom, že  jsou potřebné finance k dispozici, může to být letos nebo až příští rok.

Mgr. Líbalová se zeptala, kdo vypisoval výběrové řízení na zateplení MŠ a kdo byl vybrán. Ptala se, proč se otevírání obálek uskutečnilo v Rychnově nad Kněžnou a ne na úřadě v Hronově.
Starostka odpověděla, že si město na výběrové řízení najalo firmu Dabona, aby vše proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Otevírání obálek bylo v sídle Dabony, posuzování nabídek bylo na Městském úřadu v Hronově. Na jednání RM 26.5.2010 se rozhodne, jestli bude jeden účastník vyloučen.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 17 pro


5. Různé
Valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod
– materiál č. 55
Starostka požádala v souladu se zákonem o obcích zastupitele o schválení pověření, aby mohla zastupovat město Hronov na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, která se uskuteční dne 11. června 2010.

Návrh na usnesení:
ZM pověřuje starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 11.června 2010 – 16 pro, 1 se zdržel


Zpráva kontrolního výboru č. 1/2010
Mgr. Líbalová přednesla Zprávu kontrolního výboru č. 1/2010.
Tajemník rozporoval nesplnění usnesení RM č. 8/99 – v usnesení je, že Rada města schvaluje realizaci informačního systému ve městě s tím, aby fin. prostředky byly uvolněny z rezervního fondu. A to se také stalo, nikde nebyl určen časový limit jak dlouho inf. systém má v této podobě fungovat. Dále řekl, že seznam majitelů přístrojů BOR v době od listopadu 2000 do července 2006, které prodávala paní Mitysková, je úplný, chybí část seznamu, kterou neprodávala p. Mitysková tj. od ledna do října 2000, neexistuje důkaz o tom, kdo prodával přístroje před p. Mityskovou.
P. Topolnickyj  navrhl diskusi o tom, jestli se bude nebo nebude vysílat.
M. Kollertová, řekla, že občané byli informováni v Hronovských listech o tom, že se nebude vysílat. Řekla, že je málo informací na to, aby se vysílalo každý den, výjimečné události se hlásí i mimo stanovený čas.
Místostarosta řekl, že p. Balcar má zpracovanou nabídku na pokrytí celého Hronova bezdrátovým rozhlasem, cena je cca 1,5 mil. Kč bez DPH, ověřovaly se i jiné možnosti např.  SMS zprávy a zprávy z  webového rozhraní.
Mgr. Líbalová řekla, že o tom by měly rozhodnout RM nebo ZM.
MVDr. Strnad se zeptal, jestli je možné rozšířit okruh majitelů přístrojů, jestli je možné vyčíslit všechny náklady na vysílání a navrhl udělat anketu, o tom jestli je zájem mezi občany.
L. Lelek se zeptal, zda cena 1,5 mil Kč bez DPH je za stávající systém nebo za nový.
Tajemník odpověděl, že je to repasovaná ústředna na stávající přístroje přemístěná na KIS a venkovní reproduktory.
P. Topolnickyj řekl, že by se při průzkumu mělo zjistit, jak kvalitní bude vysílání, někde je špatný signál.
Starostka řekla, že před 10 lety měl vysílání BORu na starosti jeden pracovník, od té doby jsou technologie dál, vynaložení 1,5 mil. bez DPH je v současné době nemožné.
Byla vedena diskuse o tom, jak dlouho, kde a proč byly umístěné venkovní reproduktory.
Ing. Jára řekl, že tenkrát dožil drátový systém, dle jeho názoru by občané měli být informováni, stačí to 2 x týdně.
L. Lelek navrhl rozšířit průzkum o otázku, o jaké informace mají občané zájem.
Tajemník vysvětlil, že město má povinnost informovat občany prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2010 – 17 pro

ZM ukládá organizačnímu odboru zmapovat, kolik občanů má bezdrátový přístroj BOR a vyčíslit náklady na jeho vysílání – 17 pro

ZM ukládá organizačnímu odboru uskutečnit pomocí HL anketu, ve které se občané vyjádří, zda mají zájem o vysílání BORu a venkovního rozhlasu v Hronově vč. okrajových částí, o jaké informace mají zájem a jak kvalitní signál mají – 17 pro

5. Různé
Termín příštího jednání ZM je 23.6.2010
Informace místostarosty o nejbližších akcích, jejichž spolupořadatelem je město: 
30.5.2010 – otevírání cyklostezek, doprava cyklobusy
12.6.2010  - Ralley Sudety
18.6.2010 -  100 let školy ve Zbečníku od 13.00 hod.
19.6.2010- sraz rodáků v Malé Čermné

6. Diskuse

PharmDr. Třešňáková oznámila, že rada KHK schválila navýšení dotace na 80. JH o částku Kč 50.000,--.

Mgr. Líbalová se zeptala, jestli se něco děje s bývalou poštou ve Zbečníku a zda bude město něco dělat s objektem Textonie. 
Ing. Soukup vysvětlil, že ohledně domu ve Zbečníku není možné se spojit se správcem konkursní podstaty. V Textonii v Hronově není nikdo, kdo by o ní mohl rozhodovat.
Místostarosta vysvětlil, že město posílalo Textonii  žádosti na odkup pozemků. Odpověděli, že se možná do Hronova vrátí výroba, zatím není šance se s majiteli dohodnout.

A. Hurdálek upozornil na špatný stav místní komunikace na konci Palackého ul. (směrem k Žižkově ul).
J. Zelený souhlasil s p. Hurdálkem a připomněl, že cesta ke hřbitovu v Divadelní ul. je také ve špatném stavu, řekl, že by se měla alespoň označit, když ne spravit.

P. Vítek  z Malé Čermné přečetl kritiku směřující na neúčast zastupitelů na setkání s občany v Malé Čermné, které se konalo 17.5.2010.  

ZM bere na vědomí vyjádření p. Josefa Vítka k neúčasti zastupitelů na setkání s občany v Malé Čermné - 17 pro

Pan Jerman se zeptal, jestli je rozpočet města opravdu tak napnutý, že není možné přispět na časopis Rodným krajem, na příspěvek nabídl svůj invalidní důchod. Řekl, je rád, že skončily tahanice o oddělení obcí Velký Dřevíč a Rokytník od Hronova.
A. Hurdálek řekl, že rozpočet bez příspěvků různým organizacím byl odsouhlasen zastupitelstvem.
Místostarosta řekl, že dle jednání s vydavatelem sborníku Rodným krajem stačí, když město poskytne příspěvek až příští rok.
Starostka řekla, že dle jejího názoru nejsou zastupitelé kulturní barbaři, podporují vydávání různých knih, které mají nějaký vztah k Hronovu. Vysvětlila, že důvodem mimořádného neposkytnutí příspěvku byla finanční situace města na konci roku 2009, kdy se připravoval rozpočet na rok 2010.


Jednání skončilo v 18.45 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 

Usnesení č. 4/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 26. května 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4 – ověřovatele zápisu Davida Pavlíčka, Antonína Hurdálka– 15 pro, 2 se zdrželi
2/4 - navržený program jednání  - 17  pro
3/4 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ se sídlem v Hronově - 17 pro
4/4 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 17 pro
5/4 -  výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2009, kterým je ztráta ve výši Kč 370.038,57. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let – 17 pro
6/4 -  hospodářský výsledek ZUŠ Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 11.525,00. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 17 pro
7/4 -  schvaluje výsledek hospodaření DDM Domino Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 894,00. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu – 17 pro
8/4 -  výsledek hospodaření DO Justynka Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 68.600,35. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na úhradu nákupu a ušití záclon do nové budovy Justynky č. 2, na opravu prádelny (rozšíření) a vybudování sprchového koutu pro zaměstnance – 17 pro
9/4 -  výsledek hospodaření KIS Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 3.554,87 s tím, že částka bude převedena do rezervního fondu a využita v roce 2010 na drobné opravy v Jiráskově divadle – 17 pro
10/4 -  výsledek hospodaření MŠ Hronov - Velký Dřevíč za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 45.362,34. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení dětského nábytku, lehátek a obložení stěn ve třídách – 17 pro
11/4 -  výsledek hospodaření MŠ Hronov, Havlíčkova 520, za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 116.560,00. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na nákup myčky (Kč 68.000,00) a na zhotovení nového nábytku v budově 656 (Kč 48.560,00) – 17 pro
12/4 -  výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod za rok 2009, kterým je zisk  ve výši Kč 266,30 s tím, že bude převeden ro rezervního fondu školy – 17 pro
 13/4 - výsledek hospodaření ZŠ Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2009,  kterým  je ztráta Kč 5.215,00. Ztráta bude uhrazena částečně z rezervního fondu (zůstatek rezervního fondu k 31.12.2009 je Kč 1.480,00) a zbytek ztráty bude hrazen ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících max. 3 letech – 17 pro
14/4 - rozpočtová opatření č. 02/2010 – 17 pro
15/4 - záměr prodeje  pozemku p.p.č. 50/2  a pozemku p.p.č. 56/4 v k.ú. Malá Čermná o výměře 4267 m2, cena prodeje bude určená znalcem. Podmínkou je stavba alespoň    dvou RD, hrubá stavba dokončená do 5 let – 17 pro
16/4 - uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2001229 – Hronov- ul. Jiřího z Poděbrad, II. etapa, o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 13000,-- + 20 % DPH. Obsahem věcného břemene je zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k dotčeným nemovitostem p.p.č. 1638/1, 1648/1 a 1648/2 a to k jejich částem vymezeným v Geometrickém plánu č. 1090-3693/2007 ze dne 11.6.2008 – 17 pro
17/4 - směnu  pozemku p.p.č. 1596/2 o výměře 11 m2 (původně část p.p.č. 1596) z majetku města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov za pozemek p.p.č. 70/2 o výměře 15 m2 (původně část p.p.č. 70)  z majetku Vlastimila a Zdeňky Strašilových, dle GP č. 1137-70/2010 ze dne 2.4.2010. Strašilovi uhradí polovinu nákladů na GP a polovinu správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí – 17 pro
18/4 - záměr koupě pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč od Úřadu pro zastupování státu  ve věcech majetkových, Raisova 2055, 547 01 Náchod – 17 pro
19/4 - záměr koupě pozemku st.p.č. 371 v k.ú. Velký Dřevíč od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, 140 00 Praha – 17 pro
20/4 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 754/1 o výměře cca 192 m2 v k.ú. Hronov jako možnost rozšíření zahrádky, s cenou prodeje Kč 30,- /m2. GP hradí kupující – 17 pro 
21/4 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2, pozemku p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč. Cena prodeje je Kč 8960,-- - 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
22/4 - informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro
23/4 - kontrolu plnění usnesení ZM č.3/2010 – 17 pro
24/4 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
25/4 - informace o investičních akcích – 17 pro
26/4 - zprávu kontrolního výboru č. 1/2010 – 17 pro
27/4 - informace místostarosty o akcích konaných v červnu 2010 – 17 pro
28/4 - vyjádření  p. Josefa Vítka k neúčasti zastupitelů na setkání s občany v Malé Čermné - 17 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
29/4 - starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 11.června 2010 – 16 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města ukládá:
30/4 - organizačnímu odboru zmapovat, kolik občanů má bezdrátový přístroj BOR a vyčíslit náklady na jeho vysílání – 17 pro
31/4 - organizačnímu odboru uskutečnit pomocí HL anketu, ve které se občané vyjádří, zda mají zájem o vysílání BORu a venkovního rozhlasu v Hronově vč. okrajových částí, o jaké informace mají zájem a jak kvalitní signál mají – 17 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 06. 2010