živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2023

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 21.6.2023 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Ivana Andršová, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Stanislav Hornych, Ing. Martin Houštěk, Ing. Tomáš Jansa, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Michala Nykličková, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Ing. Ivana Stonjeková, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Milena Štelzigová, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jiří Frýba, David Pavlíček, Mgr. Josef Thér
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Málek, Mgr. Olga Líbalová
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Petr Málek a Mgr. Olga Líbalová – 17 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 26 až 36 včetně příloh, pozvánka na jednání, informace o nákladech na mlatovou cestu v parku a funkční využití pozemku dle ÚP v Malé Čermné.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 26. dubna 2023. Žádné nebyly.

V úvodu jednání vystoupil Ing. Rejchrt z MAS Stolové hory s prezentací na téma komunitní energetika.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
26 - Schválení účetní závěrky města za rok 2022
27 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2022
28 - Rozpočtové opatření č. 07/2023/RM - vzetí na vědomí
29 - Rozpočtové opatření č. 08/2023/ZM
30 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2
35 - Individuální dotace z rozpočtu města - Muzeum Náchodska
 
2. Majetkové záležitosti
32 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Malá Čermná
33 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1248/3 v k. ú. Zbečník
34 - Koupě části pozemku parc. č 360 v  k. ú. Hronov
 
3. Různé
31 - Zpráva finančního výboru
36 - Zřízení osadních výborů a volba předsedů

4. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti

26 - Schválení účetní závěrky města za rok 2022
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2022 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2022, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2022 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2022.
Účetní závěrku projednala na svém jednání dne 10. 5. 2023 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
26/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
27 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2022
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl předložen závěrečný účet Města Hronova za rok 2022.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona bylo požádáno o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 17. 10. 2022 - 18. 10. 2022 a 24. 4. 2023 - 25. 4. 2023.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2022
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2022
 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2022
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,47 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,85 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,76 %

IV. Ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Bez komentáře.

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2022.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši 1 167 196,16 Kč. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.

Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 10. 5. 2023 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
27/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2022 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

27/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2022, kterým je zisk po zdanění ve výši 1 167 196,16 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
28 - Rozpočtové opatření č. 07/2023/RM - vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500 000 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 07/2023/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 24. 5. 2023, Usnesení č. 12/2023.

29 - Rozpočtové opatření č. 08/2023/ZM
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 08/2023/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
29/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2023/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
30 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 2 "Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu" v souladu se schválenými podmínkami. Dotační program č. 2 včetně podmínek schválila Rada města Hronova dne 18. 1. 2023. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 20. 2. 2023 do 10. 3. 2023.

Celkem bylo podáno 17 žádostí o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 1 995 467 Kč. Z toho 4 žádosti o dotace jsou zaměřené na podporu výkonnostního sportu v celkovém objemu 550 000 Kč, zbylých 13 žádostí o dotaci je zaměřených na pravidelnou činnost sportovních organizací.

Formálními náležitostmi prošlo všech 17 žádostí o dotaci, které dne 22. 3. 2023 hodnotila sportovní komise a navrhla výše dotací jednotlivým spolkům. Žádosti o dotaci s navrženými částkami dotací byly předloženy zastupitelstvu města k projednání na zasedání konaném dne 26. 4. 2023. Zastupitelstvo města na základě zjištěných nesrovnalostí v doložených žádostech o dotaci usnesením č. 2/2023 schválilo stažení materiálu z programu jednání, jeho dopracování a projednání na příštím jednání zastupitelstva města.
Dne 31. 5. 2023 sportovní komise na svém jednání znovu vyhodnotila podané žádosti o dotace včetně nově doložených příloh a navrhla nové částky dotací pro jednotlivé spolky.

Přílohami k tomuto bodu jsou:
- žádosti o dotace,
- nově doložené přílohy k žádostem o dotaci,
- seznam žádostí o dotaci s navrženými výšemi dotací sportovní komisí,
- zápis z jednání sportovní komise ze dne 31. 5. 2023,
- vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z Dotačního programu č. 2 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu žadatelům.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
30/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 18. 1. 2023 usnesením č. 2/2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
35 - Individuální dotace z rozpočtu města - Muzeum Náchodska
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání individuální žádost o dotaci podanou Muzeem Náchodska dne 2. 6. 2023.

Zastupitelstvo města by mělo u každé žádosti o individuální dotaci schválit minimálně:
- účel, na který je dotace poskytována,
- výši poskytnuté dotace,
- výši spolufinancování, resp. výši vlastního podílu žadatele,
- období způsobilosti výdajů, na které bude dotace poskytnuta,
- termín pro předložení vyúčtování vzhledem k účelu dotace,
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s daným žadatelem.

Přílohami k tomuto bodu jsou:
- žádost o individuální dotaci,
- vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě města schválení dotací do výše 50 000 Kč. Dotace nad 50 000 Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace Muzeu Náchodska, Masarykovo nám. 1, Náchod, IČO 00084930 ve výši 300 000 Kč účelově na provoz poboček muzea v Hronově v roce 2023. Celková výše přiznané dotace z rozpočtu města Hronova činí až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Příjemce nemusí dokládat žádný vlastní podíl.
Způsobilé jsou výdaje, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.
Vyúčtování dotace příjemce předloží na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 12. 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
35/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Muzeem Náchodska, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


2. Majetkové záležitosti

32 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Malá Čermná
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Malá Čermná o výměře 5 897 m2.
Pozemek parc. číslo 203/1 o celkové výměře 5 897 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. V územním plánu je pozemek vedený jako louka. Žadatel plánuje využívat pozemek k rekreaci a výsadbě krajinného ovocného sadu.
Na část pozemku o výměře 100 m2 byla dne 30. 4. 2020 uzavřena nájemní smlouva č. 5/OM/2020 za účelem umístění včelstev na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo dohodou. Smlouva je přílohou. Žadatel byl seznámen s nájemní smlouvou a je srozuměn s existencí této smlouvy. Přesto souhlasí s odkupem.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
Cena pozemku k prodeji bude stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku. Cena za vypracování znaleckého posudku bude připočtena k ceně pozemku.

Usnesení rady města č. 12/2023 ze dne 24. 5. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
32/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo 203/1 v k. ú. Malá Čermná o výměře 5 897 m2.
Hlasování: Pro: 14 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 4 (M. Houštěk, T. Jansa, M. Machová, I. Stonjeková), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
33 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1248/3 v k. ú. Zbečník
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1248/3 v k. ú. Zbečník o výměře cca 110 m2.
Pozemek parc. číslo 1248/3 o celkové výměře 3 038 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. Žadatel chce z pozemku oddělit část o výměře cca 110 m2 za účelem plánované stavby garáže. Pozemek je v zájmovém místě odkupu zarostlý křovím a dřevním porostem z důvodu vyjezděné cesty po sousedním pozemku parc. číslo. 47/1, který je ve vlastnictví soukromé osoby. V případě obnovení komunikace dle katastrální mapy dojde v daném místě k zúžení. Z důvodu vyloučení možných soudních sporů ohledně obnovení komunikace na požadovaném části odkupu odbor majetek nedoporučuje tuto část pozemku k prodeji. Taktéž v případě povolení plánované stavby dojde v rámci povolení sjezdu k zásahu do soukromého pozemku parc. číslo. 47/1 v k. ú. Zbečník.

Usnesení rady města č. 13/2023 ze dne 7. 6. 2023
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1248/3 v k. ú. Zbečník o výměře cca 110 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Polej), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
34 - Koupě části pozemku parc. číslo 360 v k. ú. Hronov
Majitelka nabídla Městu Hronov ke koupi část pozemku parc. číslo 360 – zahrada, v k. ú. Hronov o výměře cca 24 m2 za cenu 2 000 Kč/m2, který má v osobním vlastnictví.
Část předmětného pozemku byla zabrána v době stavby Střední průmyslové školy Hronov pro potřebu rozšíření komunikace. Bylo domluveno následné odkoupení záboru předmětného pozemku nebo uzavření nájemní smlouvy ani k jednomu však bohužel doposud nedošlo.
Odbor majetek doporučuje ke koupi.

Usnesení rady města č. 13/2023 ze dne 7. 6. 2023
Rada města doporučuje schválit koupi části pozemku parc. číslo 360 v k. ú. Hronov.

Návrh usnesení:
34/1 - Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku parc. číslo 360 v k. ú. Hronov o výměře cca 24 m2 za cenu 2 000 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


3. Různé

31 - Zpráva finančního výboru
Dne 31. 5. 2023 se konala ve spolkové místnosti na MěÚ v Hronově 3. schůzka finančního výboru. Finanční výbor projednával účetní závěrku a závěrečný účet města Hronova za rok 2022 a dotace sportovním spolkům. K oběma bodům obdržel podklady od městského úřadu a po jejich projednání jednomyslně přijal následující usnesení:
Finanční výbor:
1. Vyjadřuje souhlas s účetní závěrkou města Hronova za rok 2022 a doporučuje ji zastupitelstvu města schválit
2. Vyjadřuje souhlas se závěrečným účtem města Hronova za rok 2022 a doporučuje jej zastupitelstvu města schválit
3. Doporučuje v textové příloze k účetní závěrce uvádět poskytnuté dary v hodnotě nad 20 000 Kč

36 - Zřízení osadních výborů a volba předsedů
Na základě § 120 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích může zastupitelstvo města zřídit osadní výbory a zvolit předsedu z řad členů zřízeného osadního výboru. Na dubnovém zasedání zastupitelstvo města určilo počet členů osadních výborů, a to max. 5 a min. 3. V rámci setkání radních s občany byli navrženi 3 členové osadních výborů v Malé Čermné a ve Zbečníku. V Malé Čermné byli navrženi Tereza Císařovská, Marek Birke a Josef Vítek a ve Zbečníku Jana Fialová, Kateřina Thérová a Martin Seidl.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor Malá Čermná ve složení Tereza Císařovská, Marek Birke a Josef Vítek a Osadní výbor Zbečník ve složení Jana Fialová, Kateřina Thérová a Martin Seidl.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
36/2 - Zastupitelstvo města volí Josefa Vítka předsedou Osadního výboru Malá Čermná a Martina Seidla předsedou Osadního výboru Zbečník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

4. Diskuze

Termíny jednání zastupitelstva ve II. pololetí roku 2023 - 20. září a 13. prosince.

Pan starosta pozval přítomné na hronovskou pouť a slavnostní zahájení Jiráskova Hronova.

Všichni si vzájemně popřáli krásné a pohodové léto.
 

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 28. června 2023

 
Usnesení č. 3/2023
z jednání Zastupitelstva města Hronova,které se uskutečnilo dne 21. 6. 2023

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/3/000/2023 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Petra Málka – 17 pro, 1 se zdržel

2/3/000/2023 – program jednání – 18 pro
 
3/3/26/1/2023 - účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/3/27/1/2023 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2022 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/3/27/2/2023 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2022, kterým je zisk po zdanění ve výši 1 167 196,16 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/3/29/1/2023 - rozpočtové opatření č. 08/2023/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/3/30/1/2023 - poskytnutí dotací z Dotačního programu č. 2 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu žadatelům.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
 
8/3/30/2/2023 – uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 18. 1. 2023 usnesením č. 2/2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/3/32/1/2023 - záměr prodeje pozemku parc. číslo 203/1 v k. ú. Malá Čermná o výměře 5 897 m2.
Hlasování: Pro: 14 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 4 (M. Houštěk, T. Jansa, M. Machová, I. Stonjeková), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/3/34/1/2023 - koupi části pozemku parc. číslo 360 v k. ú. Hronov o výměře cca 24 m2 za cenu 2 000 Kč/m2 .
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/3/35/1/2023 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace Muzeu Náchodska, Masarykovo nám. 1, Náchod, IČO 00084930 ve výši 300 000 Kč účelově na provoz poboček muzea v Hronově v roce 2023. Celková výše přiznané dotace z rozpočtu města Hronova činí až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Příjemce nemusí dokládat žádný vlastní podíl.
Způsobilé jsou výdaje, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.
Vyúčtování dotace příjemce předloží na předepsaném formuláři nejpozději do 31. 12. 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/3/35/2/2023 - uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Muzeem Náchodska, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:  
13/3/33/1/2023 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1248/3 v k. ú. Zbečník o výměře cca 110 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Polej), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města volí:  
14/3/36/2/2023 - Josefa Vítka předsedou Osadního výboru Malá Čermná a Martina Seidla předsedou Osadního výboru Zbečník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města zřizuje:  
15/3/36/1/2023 - Osadní výbor Malá Čermná ve složení Tereza Císařovská, Marek Birke a Josef Vítek a Osadní výbor Zbečník ve složení Jana Fialová, Kateřina Thérová a Martin Seidl.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 07. 2023