živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 03. 04. 2019 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.

Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jana Píčová, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Škop Ph.D., Libor Lelek


Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jiří Škop Ph.D. a pan Libor Lelek - 15 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 21 až 24 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Na jednání se dostavil MUDr. Petr Mihola, přítomno 17 členů.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Žádné nebyly.


Program jednání:

1. Majetkové záležitosti
21 - Smlouva o poskytnutí dotace a o výpůjčce - MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.
23 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti (dešťová kanalizace)
24 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe, státní podnik

2. Finanční záležitosti
22 - Zajištění financování projektu Přeshraniční mezigenerační integrace

3. Diskuze

 

1. Majetkové záležitosti

21 - Smlouva o poskytnutí dotace a o výpůjčce - MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. 
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání záměr výpůjčky nemovitých věcí a poskytnutí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronovem a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s.
Materiál navazuje na usnesení rady města č. 25/2018 ze dne 07.11.2018, bod 6/25/221/1, kdy rada města souhlasila s projektovým záměrem „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov“ realizovaným MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. na pozemku p. č. 702/6 a 702/3, vše v k. ú. Hronov. Uvedená smlouva ošetřuje bližší ujednání týkající se této stavby a výpůjčky nemovitostí.
Uvedená smlouva bude nyní uzavřena přímo mezi městem Hronovem (na straně poskytovatele či půjčitele) a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s. (na straně příjemce či vypůjčitele). Uzavření této smlouvy musí předcházet schválení záměru výpůjčky nemovitých věcí a uveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce.
V případě tohoto návrhu smlouvy, který v sobě spojuje prakticky dva smluvní typy, kdy v případě dotace je třeba rozhodnutí zastupitelstva, u výpůjčky „je to jedno“, bude zřejmě praktické, aby smlouvu jako „vzájemně provázaný celek“ schválilo zastupitelstvo jediným usnesením.
V návaznosti na uvedenou „Smlouvu o poskytnutí dotace a o výpůjčce“ je potřeba ještě upravit dodatkem smlouvu ke změně zřizovací listiny a smlouvu o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Hronov. Z těchto smluv musí být vypuštěny nemovitosti, které budou nově uvedeny ve smlouvě s Mateřskou školou a základní školou speciální NONA, o.p.s.
Na přípravě uvedených smluv se podílela KVB advokátní kancelář s. r. o., spolupracovala také Mgr. Milena Liskovská Turková, Mgr. Věra Řehůřková a Ing. Ivana Stonjeková.
 
Z usnesení RM č. 6/2019 ze dne 13.03.2019
Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku p. č. 702/6, 702/3, 702/2 a 702/7.

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 01.07.2005 se Základní školou a Mateřskou školou Hronov.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 6 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 se Základní školou a Mateřskou školou Hronov.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace do celkové maximální výše 3 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a o výpůjčce s Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s.
 
Záměr výpůjčky byl uveřejněný na úřední desce od 15.03.2019.

Návrh usnesení:
21/1  - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/2  - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace do celkové maximální výše 3 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140, která je určena účelově výhradně k úhradě nákladů na stavební a obdobné práce, dodávky a služby, bezprostředně směřující k realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov p. č. 702/6, p. č. 702/3“.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/3  - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25299140. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

23 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti (dešťová kanalizace) 
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města ke schválení „Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti“ týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov. Konkrétně se smlouva týká umístění dešťové kanalizace do pozemku Královéhradeckého kraje. Tato smlouva je zároveň podkladem k udělení souhlasu vlastníka nemovitosti ke stavebnímu řízení pro město Hronov.

Návrh usnesení:
23/1  - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. smlouvy 9/40/18/0190/Ha/NK týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 70 94 79 96. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

24 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe, státní podnik 
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov. Konkrétně se smlouva týká umístění stavby (chodník, dešťová kanalizace) do pozemků, které má ve správě Povodí Labe, státní podnik. Tato smlouva je zároveň podkladem k udělení souhlasu vlastníka nemovitosti ke stavebnímu řízení pro město Hronov.
 
Návrh usnesení:
24/1  - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. smlouvy 6DHM190131 týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

2. Finanční záležitosti

22 - Zajištění financování projektu Přeshraniční mezigenerační integrace 
Zajištění financování projektu Přeshraniční mezigenerační integrace podpořeného z CZ-PL programu INTERREG V-A. Jedná se o projekt na podporu vzdělávání seniorů a jejich začlenění do moderní společnosti.
Pro podepsání smlouvy o poskytnutí dotace je nutné doložit dostatečný doklad o zabezpečení spolufinancování tohoto projektu. Projekt bude probíhat v období 2019 - 2021 a proto nedostačuje doklad o schválení rozpočtu města Hronova na rok 2019, kde je vyčleněna pouze potřebná částka pokrývající období roku 2019. Celkové výdaje na tento projekt jsou rozpočtovány na 88.156 EUR.

Návrh usnesení:
22/1  - Zastupitelstvo města prohlašuje, že má zajištěny vlastní zdroje pro realizaci projektu "Přeshraniční mezigenerační integrace" registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 ve výši 88.156 EUR a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

3. Diskuze

Pan Jan Aulich vznesl několik dotazů, ke kterým bude předložen materiál na jednání zastupitelstva dne 24.4.2019.
 
Dále se dotazoval, jak to bude se sponzorováním hokeje v Hronově. Zimní stadion nese název Wikov aréna, sportovní klub také, ale příspěvek od firmy Wikov MGI a.s. tomu neodpovídá. Hokejisté dělají firmě reklamu všude tam, kde hrají, která dle jeho názoru není ze strany Wikovu patřičně ohodnocena. Starosta odpověděl, že Wikov MGI a. s. v letošním roce přispívá částkou 100.000,00 Kč na divadelní festival Jiráskův Hronov a částkou 30.000,00 Kč na sportující mládež.

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 4. dubna 2019
Zapsala Milena Moravcová

 

Usnesení č. 3/2019
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 03. 04. 2019 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Škopa Ph.D. a pana Libora Lelka – 15 pro, 1 se zdržel

2/3/000 – program jednání – 17 pro

3/3/21/1 - uzavření Dodatku č. 6 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/3/21/2 - poskytnutí dotace do celkové maximální výše 3 000 000 Kč Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140, která je určena účelově výhradně k úhradě nákladů na stavební a obdobné práce, dodávky a služby, bezprostředně směřující k realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov p.č. 702/6, p.č. 702/3“.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/3/21/3 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a o výpůjčce mezi městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25299140. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/3/23/1 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. smlouvy 9/40/18/0190/Ha/NK týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 70 94 79 96. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/3/24/1 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. smlouvy 6DHM190131 týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města prohlašuje:
8/3/22/1 - že má zajištěny vlastní zdroje pro realizaci projektu "Přeshraniční mezigenerační integrace" registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 ve výši 88.156 EUR a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 04. 2019