živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 23. dubna 2014 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 21 členů (dle prezenční listiny)
Pozdější příchod: pan Antonín Hurdálek, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Ing. Jaroslav Jeništa
Dřívější odchod: Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová – 15 pro, 2 se zdrželi.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání v měsíci únoru. Žádné nebyly vzneseny.

Na jednání se dostavila Mgr. Jana Maslikiewiczová, přítomno 18 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 24 až 42 včetně příloh, pozvánka s programem, zápis EU fondy č. 34 a 35, výroční zpráva KIS Hronova, technicko-ekonomická studie splaškové kanalizace Velký Dřevíč a Rokytník (textová část + situace), pronájem rolby – vyjádření Ing. Tomka, degustační menu Anglie (pozvánka hotelové školy), veškeré informace týkající se akce Zbečník.

Mgr. Líbalová sdělila, že jí podklady ke splaškové kanalizaci nebyly doručeny. Paní starostka se zeptala, zda někdo další materiál neobdržel. Uvedla, že podklady byly zasílány s velkým předstihem.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
- Technicko-ekonomická studie splaškové kanalizace ve Velkém Dřevíči a Rokytníku
5. Různé
6. Diskuze

1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 35
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2014 – materiál č. 32
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2014 – 18 pro


3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 02/2014 – materiál č. 36
Předložený materiál okomentoval Ing. Ivana Stonjeková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2014 dle přílohy – 18 pro

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, 19 členů.

Příspěvky sportovním oddílům města Hronova – materiál č. 38
Finanční odbor předložil k projednání návrh výše příspěvků na činnost sportovních oddílů města Hronova na rok 2014. Navrhované částky jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 14.04.2014.
Od loňského roku je předkládáno schválení příspěvků kromě celkové částky v rámci rozpočtu ještě zvlášť pro jednotlivé oddíly příslušnému orgánu města. Pro zjednodušení jsou předkládány všechny příspěvky ke schválení vyššímu orgánu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky na činnost sportovním oddílům města Hronova v roce 2014 dle přílohy – 19 pro


4. Majetkové záležitosti

Smlouva o smlouvě budoucí – pozemek p.č. 754 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 24
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na část pozemku č. 754 v k.ú. Velký Dřevíč je nutné uzavřít pro případ, že město přistoupí k rekonstrukci mostu ev. č. 41c-1 přes říčku Olšavku ve Velkém Dřevíči naproti budově mateřské školy. Dle nákresu, který měli členové zastupitelstva k dispozici, je pozemek potřeba pro zvětšení zatáčky u mostu kvůli vytáčení pro větší auta. Jedná se o cca 11 m2. Majitelka požaduje Kč 1 500,-/m2 s tím, že město zaplatí také geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí (Kč 1 000,-) a daň z převodu nemovitosti (je to 4 % z ceny, tj. v tomto případě Kč 660,-). Koupě by proběhla až na základě geometrického plánu, který bude vyhotoven až po rekonstrukci mostu dle skutečnosti.

RM doporučila ZM schválení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dne 17. 3. 2014 ve svém usnesení č. 8/2014, bod 30/8.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi majitelkou jako prodávající a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako kupujícím. Smlouva řeší odkoupení části pozemku č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 1 500,-/m2. Smlouva přílohou – 18 pro, 1 proti

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Jeništa, přítomno 20 členů.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1084/3 k.ú. Hronov – materiál č. 25
Žadatelé mají po vzájemné dohodě zájem o koupi části pozemku p.č. 1084/3.
Byl zhotoven geometrický plán, žadatelé mají zájem o koupi části pozemku p. č. 1084/3 o výměře 167 m2 (pozemek 1084/75) ke zřízení plochy pro odstavení vozidla a druhý žadatel má zájem o koupi části pozemku p. č. 1084/3 o výměře 33 m2 (pozemek 1084/76) ke zřízení přístupu ke své nemovitosti.
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako plochy občanské vybavenosti a částečně zeleně podél komunikace – přípustné využití území je například - odstavné a parkovací plochy.
V části pozemku k prodeji nejsou uloženy sítě. 
 
Cena prodeje pozemku
Lokalita určená k výstavbě občanské vybavenosti a zeleně, účetní hodnota pozemku Kč 5,37/m2.
Vyhlášková cena základního stavebního pozemku pro Hronov je Kč 76,--/m2.

Odbor výstavby nemá vyhraněný názor na prodej. Obecně je prodej malých částí pozemků nevýhodný.

Usnesení RM č. 8/2014 ze dne 17. 3. 2014, bod 29/8
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1084/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2 – 19 pro, 1 se zdržel

Záměr prodeje pozemku p.č. 1226 a 1295/4 k.ú. Zbečník – materiál č. 26
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník.   
Pozemek p. č. 1226 je částečně zelenou plochou a částečně nádvořím, je zaplocený, veřejně nepřístupný, uvnitř areálu rodinných domů. Přístupová komunikace k RD č. p. 80, 126 a 363 vede od hlavní silnice po pozemku p. č. 190, který je ve vlastnictví žadatelů. Pozemek 1226 jako přístupová komunikace neslouží. Pozemek p. č. 1295/4 se nachází na účelové komunikaci vedoucí od hlavní silnice a leží mezi dvěma pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatele.
Oba pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace.   
V územním plánu jsou pozemky vedené jako komunikace.  
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle dostupných podkladů.   

Cena prodeje pozemků
Účetní hodnota pozemku 1226 je Kč 17500,--, účetní hodnota pozemku 1295/4 je Kč 720,--.  
Účetní hodnota pozemků odpovídá vyhláškové ceně, která nemusí odpovídat ceně tržní.
Žadatel se dotazoval na prodejní cenu a na znalecký posudek v této souvislosti, zda je nutný. Byl seznámen s účetní hodnotou pozemků a s možností stanovení ceny pozemků pomoci znaleckého posudku na své náklady. Sdělil, že dá vědět, zda se rozhodl znalecký posudek nechat zhotovit. 
Odbor majetek doporučuje prodej, protože v tomto případě nedojde k ohrožení přístupu nebo příjezdu pro ostatní nemovitosti, protože přístup a příjezd k předmětným pozemkům je pouze přes pozemky ve vlastnictví žadatele nebo obou žadatelů.

Usnesení RM č. 8/2014 ze dne 17. 3. 2014, bod 28/8
RM doporučila ZM ke schválení.

Žadatel se vyjádřil, že přistoupí k určení ceny pozemků dle dohody. OM navrhuje výši ceny v souladu s účetní hodnotou. V usnesení nemusí být specifikováno. 

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník – 20 pro

Žádost o odpuštění nájemního – Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. – materiál č. 27
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Dne 8.4.2014 byla na odbor majetek doručena žádost Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. o odpuštění nájemného za zbytek kalendářního roku 2014. Žádost měli členové zastupitelstva k dispozici.

Město Hronov dle Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 25.3.2004 a Dodatku č.1/11/05 ke smlouvě o nájmu uzavřeného dne 16.5.2011 pronajímá dům č.p.193 vč. pozemku st.p.č. 136 (992 m²)  a domu č.p. 912 vč. části pozemku st.p.č. 137/2 (335,32 m²) k užívání Střední škole hotelnictví a podnikání SČMSD.

NS je uzavřená na dobu neurčitou s možností ukončení smlouvy dohodou nebo výpovědí kterékoli ze stran smlouvy. Smlouvu lze vypovědět v jednoroční lhůtě, a to ke dni 31. srpna běžného roku. Pro případ výpovědi pronajímatelem, má tento povinnost uhradit nájemci zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení předmětu nájmu (viz odstavec VIII smlouvy).

Za tyto prostory platí škola nájemné ve výši 50 % obvyklého nájemného z nebytových prostor pro danou lokalitu.
nájemné od 1.4.2013                                                  34 287,-- Kč/měsíc
valorizované nájemné od 1.4.2014                          34 767,-- Kč/měsíc  417 204,-- Kč/rok
záloha na služby (teplo)                                              28 000,-- Kč/měsíc
Nájemné je zvyšováno každoročně na základě zveřejněné inflace.
Nájemce není dlužníkem.

Pronajímatel dle smlouvy o nájmu nemovitostí provádí a hradí větší úpravy nemovitostí a veškeré stavební úpravy. Nájemce na vlastní náklady provádí a hradí běžné údržbové a opravné práce. Ve smlouvě není zmíněno, že by měl pronajímatel hradit vybavení provozu školy. Dodatkem č. 1/11/05 bylo ošetřeno, že v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 budou finanční prostředky z nájemného použity výhradně na financování projektu zateplení budov v předpokládané výši pro nájemce Kč 1 991 630,70 a během uvedeného období bude pronajímatel provádět opravy  a to  pouze havárie. Po uplynutí tohoto období se uhrazené nájemné opět používá na opravy běžného roku.

Realizované investice městem:
Zateplení budovy  Kč 2 801 497,80
- realizace od 1.6.2011 do 21.9.2012 (fyzicky se začínalo v dubnu 2012)
- realizováno zateplení obvodových stěn celé budovy i s její přístavbou, provedení barevného řešení venkovní omítky, výměna výplní otvorů v obvodových zdech, provedení klempířských prací vč. hromosvodu
- při realizaci byl demontován nevhodně ukotvený do objektu ZŠ přístřešek na auta, který byl již nahrazen novým větším (financovalo město)
- dále byl demontován makrolonový přístřešek, který byl MěÚ Hronov, odborem výstavby povolen jen do 21.8.2005, bylo nařízeno odstranění do 30.4.2012. Přístřešek byl školou odvezen a dál zůstal v majetku hotelové školy. V současnosti má město vyprojektovaný nový přístřešek, jehož investorem bude v případě realizace město.
EPC projekty   Kč 1 575 408,00  (doba splácení 10 let od r. 2013)
- realizace r. 2012
- realizována kompletní rekonstrukce ve strojovně, realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech (IRC), nové termostatické ventily s termoelektrickými hlavicemi na otopných tělesech

Opravy, údržba pro r. 2014:
Již realizované
- oprava omítek ve výrobně cukrovinek v suterénu                                                            49 657,--
- přístřešek na auta                                                                                                                 41 127,41 (cena pouze za materiál, práce TS MěÚ Hronov)
- klempířské práce na přístřešku školy                                                                                 3 582,--
- utěsnění hlavního uzávěru vody pro kuchyň                                                                          545,--
- odstraněna závada elektro – výměna vypínačů vč. el. rozvodu pro konvektomat     12 352,--
- výměna žárovek na toaletách za LED diody (úspora el.)                                                 6 480,--

Plánované
- odstranění závad z revize elektro                                      3 828,--
- odstranění závad z revize hromosvodů                         30 114,--
- výměna 2 ks oken v kanceláři kuchyně                         15 500,--
- výměna vnitřních dveří do tříd                                          43 600,-- 
- oprava venkovního schodiště a obkladů na dvoře      20 000,-- 
- oprava vnitřních omítek na chodbě u zadního vstupu  40 000,-- 
- přístřešek – náhrada za makrolonový přístřešek  ?

Nákup materiálu                                                                  10 000,--
Nákup ostatních služeb                                                      45 000,--


Úspora v rámci EPC projektů za r. 2013:
Oproti referenčnímu roku 2011 činí úspora tepla v technických jednotkách 167,7 GJ.
Cena tepla je stanovena městem na základě rozúčtování všech nákladů na kotelnu Jiráskova divadla. Dosažená úspora dle referenční ceny za r. 2011 činí tedy
Kč 159 860,-. Skutečná úspora bude známa až po vyúčtování všech nákladů za kotelnu v r. 2013 (dle měřidel máme spotřebu v technických jednotkách, chybí ještě faktury na elektrice za konec r. 2013).
Tato úspora z EPC projektů zůstává škole.

Jak je patrné z přehledu jsou finanční prostředky z nájemného zpět využívány k hrazení investic, oprav a údržby. Pokud se v daném roce nevyčerpá plná výše nájemného je zbývající částka započtena do dalšího roku a využita v případě větší investice (tak, jak tomu bylo v případě zateplení nebo EPC projektů).

Paní starostka vyzvala k vyjádření ředitelku školy Mgr. Štěpánku Thérovou, která byla na zastupitelstvo pozvána.

Mgr. Štěpánka Thérová sdělila, že podání žádosti dostala příkazem od jednatele školy. Informovala o tom, že placení školného a dotace na žáka nestačí na pokrytí nákladů na provoz školy. Dále zastupitele seznámila s možnostmi pokračování školy. Řešením by například bylo, kdyby si město vzalo školu „pod sebe“. Další variantou je, že si školu převezme jako zřizovatel Královéhradecký kraj. Více informací bude mít ředitelka až po zvolení nového předsedy SČMSD, a to bude cca začátkem června.

Mgr. Líbalová se zajímala, co bude se stravováním žáků ze základní školy. Ředitelka odpověděla, že netuší.

Paní starostka sdělila, že zajištění stravování žáků školy je pro město důležité. Je proto důležité aby město mělo informace o fungování školy, co nejdříve a ne až v průběhu prázdnin, aby byl čas situaci řešit.

MVDr. Tomáš Strnad, navrhl tento bod stáhnout z jednání.

Paní starostka uvedla, že je nutné, aby se město k předložené žádosti vyjádřilo.

Ředitelka školy uvedla, že musí dát zřizovateli zprávu, jak město o její žádosti rozhodlo.

Mgr. Bartošová – je nesmysl, aby město přebíralo tuto školu. Není reálné zachránit tuto školu.
Mgr. Málek – vyslovil nesouhlas s odpuštěním nájemného.
Mgr. Líbalová – zda-li by se nemělo tedy jednat s krajem s odborem školství. Udělat ekonomickou studii. Na základě toho se rozhodnout. Dle jejího názoru se bavíme pouze o pocitech a ne o faktech.
Paní starostka uvedla, že se určitě nebavíme o žádných pocitech. Problém s naplněností středních škol v celém Královéhradeckém kraji je dobře známý a trvá několik let. Ze statistických dat vyplývá, že je více než dvojnásobný převis nabídky nad poptávkou v oblasti středního a učňovského školství. Sama za sebe uvedla, že by určitě nebylo správné, aby si město školu převzalo. Vyjádřila pochybnost nad tím, že si bude chtít školu převzít Královéhradecký kraj, který se sám potýká s problémem naplněnosti jím zřizovaných škol. Navíc má kraj obory s tímto zaměřením v Teplicích nad Metují a v Novém Městě nad Metují.

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek, přítomno 21 členů.

Mgr. Thérová k problematice stravování dětí ve školní jídelně sdělila, že vybavení kuchyně je velmi zastaralé. Stále se něco opravuje.
Dále uvedla, že má pokyn od zřizovatele, že pokud zastupitelstvo odpuštění nájemného neschválí, tak aby již nenabírala žáky do 1. ročníku. Uvedla, že finanční situace školy je velmi vážná, nevyloučila ani to, že škola půjde do konkursu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje odpuštění nájemného za květen až prosinec 2014 Střední škole hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r .o. za pronájem domu č.p.193 vč. pozemku st.p.č. 136 (992 m²) a domu č.p. 912 vč. části pozemku st.p.č. 137/2 (335,32 m²) – 18 proti, 3 se zdrželi

Prodej pozemku p.č. 1150/6 k. ú. Žabokrky – materiál č. 29
Žadatelka podala žádost o koupi pozemku p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v k. ú. Žabokrky. Pozemek užívá, dosud si myslela, že je v jejím vlastnictví.   
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.      
Podle technické mapy v pozemku nejsou uloženy sítě.

Cena prodeje pozemku  - Účetní hodnota pozemku je Kč 6 020,--, to je  Kč 70,--/m2.
 
Na místě samém bylo zjištěno, že je zde postavený přístřešek pro auto.
Byl osloven soused, nemá proti prodeji námitek, pozemek neslouží jako komunikace.
 
Odbor majetek doporučuje prodej. Technické služby nemají námitky.

RM č. 25/2013 ze dne 4. 12. 2013, bod 18/25:
RM doporučila ZM ke schválení.

ZM č. 2/2014 ze dne 26. 2. 2014, bod 9/2:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 7. 3. 2014 do 23. 3. 2014, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

OM navrhuje kupní cenu ve výši Kč 6020,--, to je Kč 70,--/m2. Tato cena odpovídá účetní hodnotě i hodnotě obdobných pozemků, které byly prodány např. ve Velkém Dřevíči.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2. 4. 2014, bod 19/9:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v  k. ú. Žabokrky žadatelce za kupní cenu Kč 6020,--. Kupní smlouva přílohou – 21 pro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen služebnosti, k.ú. Hronov, kabel nn, Koryťák – materiál č. 30
Pan Vladimír Václavík, Elektroprojekt, T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo  IV-12-2011693/VB/1, Hronov knn smyčka p.č. 1574/12, Koryťák RD, IV-12-2011693“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1 a 2,  jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku 1678  v k.ú. Hronov v délce cca 14 metru.

Budoucí věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2. 4. 2014, bod 17/9:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IV-12-2011693/VB/1, Hronov knn smyčka p.č. 1574/12, Koryťák RD, IV-12-2011693“ mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs.  armády  5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 21 pro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, k.ú. Hronov, kabel nn, Jirásek – materiál č. 31
Pan Vladimír Václavík, Elektroprojekt, T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov knn přípojka 1084/73 Jirásek RD, IP-12-2005260“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1 a 2, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku 1084/5  v k. ú. Hronov v délce cca 1 metru.

Budoucí věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2. 4. 2014, bod 18/9:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov knn přípojka 1084/73 Jirásek RD, IP-12-2005260“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848 (budoucí oprávněný) a Městem  Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680  (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 21 pro

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 34
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nakonec od koupi domu odstoupil – ZM dne 26.6.2013 revokovalo bod 6/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012.
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro

Prodej části pozemku p. č. 408/1, nově p. p. č. 408/5 k.ú. Hronov – materiál č. 40
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3802 - Lotři, nám. Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 71189114, podala žádost o koupi části pozemku p.č. 408/1 o výměře cca 49 m2 (celková výměra pozemku je 8384 m2) v k. ú. Hronov. Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na stavbu klubovny č.p. 991 na pozemku st. p. č.  403/12 v majetku Asociace TOM a bude sloužit k přístavbě sociálního zařízení a jímky na odpadní vody - žumpy.

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je Kč 35,70/m2, byla stanovena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodejní cena, za kterou město koupilo pozemek v roce 2009.
Tržní hodnota pozemku může být odlišná.  OM navrhuje cenu prodeje od Kč 35,70  do Kč 76,--/m2 (cena základního stavebního pozemku pro Hronov podle oceňovací vyhlášky, bez zohlednění srážek a přirážek za dostupnost sítí, atraktivnosti lokality a jiných parametrů).
Odbor majetek doporučuje prodej, pro klubovnu je přístavba sociálního zařízení zlepšením podmínek užívání stávající stavby.

Usnesení ZM č. 2/2014 ze dne 26.2.2014, bod 13/2:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 3. 3. 2014 do 19. 3. 2014, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Žadatel nechal zhotovit geometrický plán. Oddělením části pozemku vznikl nový pozemek p.č. 408/5 o výměře 50 m2.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2.4.2014, bod 20/9:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Čl. VI. kupní smlouvy bude ještě upravený podle informací ČEZ, o které odbor majetek požádal vzhledem k věcnému břemeni, kterým je pozemek 408/1 zatížený.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2014 s Asociací TOM ČR, TOM 3802 – Lotři, náměstí Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 71189114, na prodej části pozemku p. č. 408/1 (dle GP 408/5) o výměře 50 m2 v k. ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k. ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,--/m2, to je celkem Kč 3800,--. Smlouva přílohou – 21 pro

Směna částí pozemků p. č. 1608/1 (nově p. p. č. 1608/3) a p. p. č. 248 (nově p. p. č. 248/2) k.ú. Hronov – materiál č. 41
Žadatel podal žádost o směnu části pozemku p. č. 248 (celková výměra 264 m2, zahrada) ve svém vlastnictví o výměře cca 123 m2 za část pozemku p. č. 1608/1 (celková výměra 3127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře cca 122 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí žadatel.   
V územním plánu je pozemek žadatele vedený jako smíšené území centrální, využití k parkovacímu stání je přípustné.     
V pozemcích jsou uloženy sítě, vodovod a O2, nad pozemky se nachází vedení NN.   

Cena prodeje pozemku 
Účetní hodnota pozemku komunikace je Kč 69,66/m2. Účetní hodnota zahrady není známa, dle oceňovací vyhlášky činí Kč 30,40/m2. Tržní (obvyklá) cena obou pozemků může být odlišná.

Odbor majetek doporučuje směnu, dle dohody geometrický plán a vklad do KN uhradí žadatel, daňové přiznání podá za obě strany město Hronov a uhradí případnou daň z převodu nemovitosti.

Usnesení RM č. 5/2014 ze dne 12. 2. 2014
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 2/2014 ze dne 26. 2. 2014, bod 12/2
ZM schválilo směnu pozemků.

Záměr směny byl zveřejněný od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Byl zhotoven geometrický plán.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2.4.2014, bod 21/9
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 7/OM/2014. Pozemek p. č. 248/2 (původní pozemek p. č. 248) o výměře 122 m2 z vlastnictví žadatele bude směněný za pozemek p. č. 1608/3 (původní pozemek p. č. 1608/1) o výměře 122 m2 ve vlastnictví města Hronova v k. ú.  Hronov. Smlouva přílohou – 21 pro

Technicko-ekonomická studie splaškové kanalizace Velký Dřevíč a Rokytník
Paní starostka přivítala na jednání ředitele VaK Náchod, a.s. Ing. Dušana Téru a požádala o okomentování zaslaného materiálu.
Ing. Tér popsal finanční nákladnost 2 způsobů napojení Velkého Dřevíče a Rokytníka na kanalizaci, která by odváděla splašky na centrální ČOV v Náchodě. Z uvedených hodnot je patrné, že budovat kanalizační síť v oblasti Velký Dřevíč a Rokytník, za účelem odvodu splaškových vod a jejich následného čištění na centrální ČOV je ekonomicky nereálné. Cena vodného a stočného by se v této oblasti mohla vyšplhat až na Kč 114 /m3. Je nutné si uvědomit, že cena za vybudování kanalizace není jen cena za uložení nového kanalizačního vedení. K tomu je potřeba připočíst velké náklady, které jsou neuznatelné. Například uložení kanalizace do vozovky, která je majetkem kraje. Ten požaduje vysoké poplatky.

Ing. Jára se dotazoval, zda se používá solidární výpočet stočného. Ing. Tér vysvětlil, jak VaK došel k navýšení částky.
Ing. Andršová sdělila, že se tvoří studie od VaK od VISu a od ministerstva zemědělství. Dotazovala se, co bude dál, kdo a kdy rozhodne, jak se mají občané zařídit. Ing. Tér sdělil, že se čeká na rozhodnutí Královéhradeckého kraje, kam byla zaslána žádost o změnu Plánu a rozvoje kanalizací KHK.
Pan Antonín Hurdálek – informoval, že má doma dopis od VaKu se smlouvou k podpisu.  Ing. Tér sdělil, že má s podpisem počkat až do chvíle, kdy kraj rozhodne.
Ing. Jára se vrátil ke smlouvám. Dle jeho zjištění je od Vak Náchod dostávají i lidé, kteří nejsou do kanalizace napojeni. Ing. Tér sdělil, že se jedná cca o 2 případy.
Ing. Jeništa se dotazoval jaký je plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Ing. Tér sdělil, že v současné době platí plán, který řeší odkanalizování částečně, a to Velkého Dřevíče – přibližně po pilu č. p. 43, odkanalizování Rokytníku nikdy v plánech nebylo.
Mgr. Líbalová se dotazovala, jaké části města nám schází odkanalizovat. Dle jejího názoru nejsou vyřešeny Žabokrky, Malá Čermná buduje se Zbečník. Ing. Tér sdělil, že má Hronov odkanalizování z velké části vyřešeno. Odkanalizování 100 % území není možné – někde technicky, někde kvůli vysokým finančním nákladům.

Občan z Velkého Dřevíče se dotazoval, zda musí být vodovod a kanalizace vedeny v silnici. Ing. Tér sdělil, že nemusí, ale nikdo VaK na soukromý pozemek nechce pustit.

Paní starostka požádala, aby až bude společnost VaK Náchod, a. s. informována z kraje o výsledku rozhodnutí, aby informovala město, aby bylo možné poskytnout informace občanům.

Ing. Jeništa sdělil, že nové domy již musí splňovat kvalitu vypouštění odpadních vod cca 20 let, musejí mít čističku. Týká se to pouze starších stavení.
Ing. Jára – nesouhlasí s názorem Ing. Jeništy. V této oblasti jsou zpřísněny podmínky pro vypouštění odpadních vod.

Z jednání odešel Mgr. Šnajdr a Mgr. Hlušková, přítomno 19 členů.


5. Různé

Valná hromada VaK Náchod – pověření k zastupování – materiál č. 28
Paní starostka v souladu se zákonem o obcích požádala o schválení pověření, aby mohla zastupovat město Hronov na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, která se uskuteční dne 12. června 2014 ve Velkém Poříčí.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 12. června 2014 – 18 pro, 1 se zdržel

Konsolidace IT na Městském úřadu v Hronově – materiál č. 33
Město Hronov připravuje projektovou žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Projektové žádosti mohou být podány nejpozději do 30.06.2014.
V rámci realizace tohoto projektu se mohou jednotliví žadatelé zaměřit na 4 různé aktivity. Město Hronov se zaměří na tři z nich:
1) Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace desktopů – jedná se o celkovou výměnu výpočetní techniky úřadu – úředníci budou používat místo klasických počítačů tenké klienty a veškerá jejich data jsou uložena na serveru (tenký klient pouze zprostředkuje přenos obrazu na monitor).
2) Zvýšení bezpečnosti – v letošním roce by měl začít platit zákon o kybernetické bezpečnosti, kdy budeme povinni zavést taková opatření, která zvýší bezpečnost informací v informačních systémech, nebo bezpečnost služeb a sítí el. komunikací.
3) Elektronizace procesů, digitalizace dat – v rámci této aktivity bude zakoupeno multifunkční zařízení na digitalizaci a konverzi dokumentů. Tímto nástrojem chceme digitalizovat veškeré dokumenty v městských archivech. Tato data budou uložena na našem serveru.
Ze strany správce sítě došlo ke zmapování a kontrole rozvodů sítí, které jsou již 15 let staré, proto budou v rámci projektu vyměněny za nové. Z důvodu navýšení kapacity uložení dat dojde k výměně a navýšení počtu serverů, zakoupení diskového pole a úložiště k zálohování dat.
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou předběžně vyčísleny na Kč 1 850 000,- bez DPH (Kč 2 238 500,- s DPH). Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85% celkových způsobilých výdajů projektu (zhruba Kč 1 902 725,-), spolufinancování města je ve výši 15% celkových způsobilých výdajů (zhruba Kč 335 775,-).

Materiál projednala na svém zasedání Rada města Hronova dne 2. 4. 2014 a doporučila jej ZM ke schválení.

Na jednání se dostavila Mgr. Hlušková, přítomno 20 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti „Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově“ – 20 pro

Hlasovací a záznamový systém jednání ZM – materiál č. 37
Plnění bodu 23/2, usnesení ZM č. 2/2014, ze dne 26.2.2014 o možnosti pořizování zvukových záznamů se jmenovitým hlasováním z jednání zastupitelstva.
Materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík, tajemník úřadu.

Legislativní úprava: obecně lze uvést, že zákon o obcích v současné době nepožaduje, aby bylo v zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce konkrétně uvedeno, jak hlasoval ten který člen zastupitelstva. Pokud je takový údaj v zápisu ze zasedání zastupitelstva uveden, jedná se postup, který je nad rámec platné právní úpravy, kterému však rovněž žádný právní předpis nebrání.

Hlasovací a záznamové systémy se dají rozdělit podle toho, jaký rozsah služeb umožňují. Vzhledem k situaci, že jednací prostory ZM Hronova se používají také k jiným zcela odlišným účelům, kde pevně instalované hlasovací a záznamové zařízení by bylo přítěží, bylo posuzováno pouze zařízení mobilní pro 21 zastupitelů.

1. Mobilní záznamové a hlasovací zařízení umožňující zaznamenat celý průběh jednání vč. jmenného hlasování: cena – od 450 tis. Kč do 620 tis. Kč vč. DPH. Nejedná se o absolutní špičku, která se pohybuje kolem 800 tis. Kč pro 21 zastupitelů.
2. Mobilní hlasovací zařízení: cena – od 200 tis. Kč do 300 tis. Kč vč. DPH. Zde nejsou mikrofony, takže se nedá zaznamenat jednání, ale pouze hlasování.
Zařízení pod bodem 1. a 2. jsou profesionální zařízení určená hlavně při jednání kolektivního orgánu.

Existuje však možnost použít tzv. školní odpovědníky, používané žáky ve spolupráci s interaktivními tabulemi při odpovědích na zobrazené testy, kde do PC SW zaznamenává, jakou který žák zvolil odpověď. To se dá využít i při jmenném záznamu hlasování zastupitelstva. Odpovědníky vypadají jako mobilní telefony vč. displeje.

3. Mobilní hlasování školními odpovědníky + SW: cena – 60 tis. Kč. K tomu je potřeba použít vlastní notebook (není v ceně), v kterém lze ukládat jmenné hlasování ke konkrétním materiálům spolu s těmito materiály jako v kartotéce. 

Doporučení: vzhledem k nerozpočtovaným nákladům, konci volebního období a dodací lhůtě vč. zaškolení a zkušebního provozu, při zohlednění, že zařízení by se použilo de facto na jedno jednání ZM, doporučuji přenechat rozhodnutí o pořízení konkrétní varianty záznamového, hlasovacího systému novému zastupitelstvu po komunálních volbách 2014.
Paní starostka požádala Ing. Járu, který inicioval pořizování záznamu z jednání zastupitelstva, aby se vyjádřil, zda se ztotožňuje s návrhem pana tajemníka, aby si o tomto rozhodlo nové zastupitelstvo Ing. Jára řekl, že s tím souhlasí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možnosti pořizování zvukových záznamů se jmenovitým hlasováním z jednání zastupitelstva – 20 pro

Pojištění zastupitelů – materiál č. 39
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.
Pan Svoboda, pojišťovací makléř se členům ZM omlouvá za první návrh pojištění zastupitelů, který neměl s pojišťovnou dokonale vykomunikovaný, čímž došlo k navržení chybné smlouvy, kterou tak, jak byla navržena není možné uzavřít.

Ing. Kašík doporučil k Základnímu pojištění odpovědnosti za škody uzavřít *Doplňkové pojištění odpovědnosti újmy způsobené při výkonu veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem* (nyní nepojištěno), kdy limit nesmí přesáhnout výši základního pojištění, tj. 3 mil. Kč co nyní má město uzavřeno. Je to vlastně to, co již město má pro zaměstnance, rozšířeno na zastupitele.

Pokud zastupitelstvo přijme omluvu za nedostatečně zpracovaný materiál, který byl na minulém jednání předložen, tak je potřeba původní usnesení z 26.2.2014, bod 14/2, revokovat.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města revokuje bod 14/2 z usnesení č. 2/2014 z jednání ZM dne 26.2.2014 – 20 pro
2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít dodatek č. 69 k pojistné smlouvě
č. 8602625210, ze dne 1.1.1995, na Doplňkové pojištění odpovědnosti újmy způsobené při výkonu veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dodatek přílohou – 16 pro, 4 se zdrželi

Informace pro členy zastupitelstva – materiál č. 42
Paní starostka připravila pro členy zastupitelstva informativní materiál o připravovaných akcích. Požádala zastupitele, aby se jich zúčastnili.

1. Pietní akt u příležitosti Státního svátku – Dne vítězství se uskuteční ve středu
7. 5. 2014, sraz účastníků v 15.30 h před Jiráskovým divadlem.
2. Ve středu 28. 5. 2014 se uskuteční pracovní setkání členů ZM na téma „Vyhodnocení projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“.
- Vyhodnocení předloží zástupci firmy D-energy s. r. o. Rychnov nad Kněžnou, která celý projekt realizuje
- Setkání se zúčastní ředitelé příspěvkových organizací, kterých se projekt dotýká + zainteresovaní zaměstnanci (správci budov atd.)
- Součástí vyhodnocení bude i návrh dodatečných opatření, která by vedla k úsporám na energiích v budovách v majetku města
- Místo a přesný čas (pravděpodobně podvečer) – zašleme na pozvánce
3. S největší pravděpodobností se ve stejný den (středa 28. 5. 2014) uskuteční mimořádné jednání zastupitelstva. Důvodem je Valná hromada Vak Náchod, a. s. v souvislosti s novým Občanským zákoníkem – bude nutné schválit, jak má zástupce města na Valné hromadě hlasovat. Místo a přesný čas jednání bude zaslán na pozvánce.
4. Termín řádného zastupitelstva v měsíci červnu se nemění – 25. 6. 2014.
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva
Zákon o obcích:
§ 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
§ 68 (1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části příslušný počet členů.

Pro město Hronov: nad 3 000 do 10 000 obyvatel     11 až 25 členů.

Pokud by měl někdo z členů zastupitelstva návrh na změnu stávajícího počtu zastupitelů pro příští volební období, pak je nutné, aby návrh doručil nejpozději do 15. 5. 2014 na podatelnu MěÚ Hronov, aby jej v souladu se zákonem stihly projednat orgány města – rada i zastupitelstvo.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace pro členy zastupitelstva – 20 pro

Akce Zbečník
Aktuální informace sdělila Michaela Kajnarová.
Stavba komunikace po železniční přejezd se zatím zpozdí, cca o 10 – 15 dní.
Paní starostka požádala o šíření zasílaných informací mezi občany.

Pracovní skupina EU fondy
Členům zastupitelstva jsou zasílány zápisy z jednání tvz. pracovní skupiny EU fondy, která se zabývá přípravou projektů pro příští programovací období 2014 – 2020.
Paní starostka vyzvala zastupitele k případnému doplnění toho, co by mělo město připravovat.

Výroční zpráva KIS Hronov
K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.

Vítání občánků, gratulace jubilantům
Paní starostka sdělila, že z Městského úřadu v Náchodě nejsou městu již poskytovány údaje o narozených dětech. Z nových registrů nelze tyto informace získávat, a proto letošní dubnové vítání občánků bylo pravděpodobně poslední. Obdobná situace je se získáváním údajů ke gratulacím jubilantům.


6. Diskuse

Místostarosta pozval přítomné na několik sportovních a společenských akcí – dětské dny, Hronovské jablíčko, beach volejbal, Den nezávislosti. Pozvánky budou vždy zveřejněny v Hronovských listech.

Ing. Jára požádal o pozvání na jednání s Ing. Štorkem z Krajského úřadu KHK, na kterém má být projednávána problematika odkanalizování Velkého Dřevíče.

Jednání zakončila paní starostka, popřála hezký zbytek dne.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19 hodin.

 

Usnesení č. 3/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 4. 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Mgr. Olgu Líbalovou – 15 pro, 2 se zdrželi.
2/3 - programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.
3/3 - rozpočtová opatření č. 02/2014 dle přílohy – 18 pro
4/3 - příspěvky na činnost sportovním oddílům města Hronova v roce 2014 dle přílohy – 19 pro
5/3 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi majitelkou jako prodávající a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako kupujícím. Smlouva řeší odkoupení části pozemku č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 1 500,-/m2. Smlouva přílohou – 18 pro, 1 proti
6/3 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1084/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2 – 19 pro, 1 se zdržel
7/3 - záměr prodeje pozemku p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník – 20 pro
8/3 - prodej pozemku p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v  k. ú. Žabokrky za kupní cenu Kč 6020,-- – 21 pro
9/3 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IV-12-2011693/VB/1, Hronov knn smyčka p.č. 1574/12, Koryťák RD, IV-12-2011693“ mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs.  armády  5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (budoucí povinný) – 21 pro
10/3 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov knn přípojka 1084/73 Jirásek RD, IP-12-2005260“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) – 21 pro
11/3 - uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2014 s Asociací TOM ČR, TOM 3802 – Lotři, náměstí Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 71189114, na prodej části pozemku p. č. 408/1 (dle GP 408/5) o výměře 50 m2 v k. ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k. ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,--/m2, to je celkem Kč 3800,--. Smlouva přílohou – 21 pro
12/3 - uzavření směnné smlouvy č. 7/OM/2014. Pozemek p. č. 248/2 (původní pozemek p. č. 248) o výměře 122 m2 z vlastnictví žadatele bude směněný za pozemek p. č. 1608/3 (původní pozemek p. č. 1608/1) o výměře 122 m2 ve vlastnictví města Hronova v k. ú.  Hronov. Smlouva přílohou – 21 pro
13/3 - přípravu a podání projektové žádosti „Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově“ – 20 pro
14/3 - uzavřít dodatek č. 69 k pojistné smlouvě č. 8602625210, ze dne 1.1.1995, na Doplňkové pojištění odpovědnosti újmy způsobené při výkonu veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dodatek přílohou – 16 pro, 4 se zdrželi

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/3 - odpuštění nájemného za květen až prosinec 2014 Střední škole hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. za pronájem domu č.p.193 vč. pozemku st. p. č. 136 (992 m²) a domu č.p. 912 vč. části pozemku st. p. č. 137/2 (335,32 m²) – 18 pro, 3 se zdrželi

Zastupitelstvo města pověřuje:
16/3 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 12. června 2014 – 18 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města revokuje:
17/3 - bod 14/2 z usnesení č. 2/2014 z jednání ZM dne 26.2.2014 – 20 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
18/3 - informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
19/3 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2014 – 18 pro
20/3 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro
21/3 – technicko-ekonomickou studii splaškové kanalizace Velký Dřevíč a Rokytník a komentář Ing. Dušana Téry, ředitele VaK Náchod, a. s., k této studii – 21 pro
22/3 - informaci o možnosti pořizování zvukových záznamů se jmenovitým hlasováním z jednání zastupitelstva – 20 pro
23/3 - informace pro členy zastupitelstva – pietní akt 7. 5. 2014 u příležitosti Státního svátku; pracovní setkání členů ZM dne 28. 5. 2014; mimořádné jednání zastupitelstva 28.5.2014; termín řádného jednání ZM 25.6.2014; stanovení počtu členů zastupitelstva - 20 pro
24/3 – informace o akci Zbečník, z pracovní skupiny EU fondy, výroční zprávu KIS Hronov, informace k vítání občánků a gratulacím jubilantům
25/3 – pozvánku místostarosty na kulturní a sportovní akce

Zastupitelstvo města ukládá:
26/3 – odboru majetek pozvat Ing. Karla Járu na jednání se zástupci KÚ KHK ohledně odkanalizování Velkého Dřevíče

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 05. 2014