živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2023

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26.4.2023 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Ivana Andršová, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Stanislav Hornych, Ing. Martin Houštěk, Ing. Tomáš Jansa, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, David Pavlíček, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Ing. Ivana Stonjeková, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Milena Štelzigová, Markéta Umlaufová
Omluveni: Mgr. Petr Málek, Michala Nykličková, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: Jiří Frýba
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Hynek Rožnovský, Stanislav Hornych
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Hynek Rožnovský a Stanislav Hornych – 15 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 10 až 25 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 17 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 15. února 2023. Žádné nebyly.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
15 - Rozpočtová opatření č. 03/2023/RM - 05/2023/RM - vzetí na vědomí
16 - Rozpočtové opatření č. 06/2023/ZM
22 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2
23 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3
 
2. Majetkové záležitosti
17 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 586/2 a části pozemku parc. č. 1275 v k. ú. Zbečník
20 - Koupě části pozemku parc. č. 983/1 v k. ú. Hronov
21 - Výmaz předkupního práva a předkupního práva zpětné koupě k nemovitostem v k. ú. Rokytník
25 - Koupě částí pozemků parc. č. 400/4 a 400/10 v k. ú. Hronov, ČEPRO a.s.
Informace o investičních a dotačních akcích - prezentace
 
3. Různé
10 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
12 - Zápis kontrolního výboru
13 - Smlouva o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany
14 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
18 - Schválení dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků
19 - Udělení čestného občanství sourozencům Čapkovým in memoriam
24 - Zápis finančního výboru

4. Diskuze

 
1. Finanční záležitosti

15 - Rozpočtová opatření č. 03/2023/RM - 05/2023/RM - vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí následující rozpočtová opatření:
- č. 03/2023/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 1. 3. 2023, Usnesení č. 5/2023,
- č. 04/2023/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 15. 3. 2023, Usnesení č. 6/2023,
- č. 05/2023/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 29. 3. 2023, Usnesení č. 7/2023.


16 - Rozpočtové opatření č. 06/2023/ZM
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2023/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
16/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2023/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Jiří Frýba
 

22 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 2 "Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu" v souladu se schválenými podmínkami. Dotační program č. 2 včetně podmínek schválila Rada města Hronova dne 18. 1. 2023. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 20. 2. 2023 do 10. 3. 2023.

Celkem bylo podáno 17 žádostí o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 1 995 467 Kč. Z toho 4 žádosti o dotace jsou zaměřené na podporu výkonnostního sportu v celkovém objemu 550 tis. Kč, zbylých 13 žádostí o dotaci je zaměřených na pravidelnou činnost sportovních organizací.

Formálními náležitostmi prošlo všech 17 žádostí o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise.

Přílohami k tomuto bodu jsou:
- žádosti o dotace,
- seznam žádostí o dotaci s navrženými výšemi dotací sportovní komisí.

Částky dotace navrhla a doporučuje ke schválení hodnotící komise, kterou je sportovní komise.

Navržené částky předjednala také rada města a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení - usnesení rady města č. 8/2023 ze dne 12. 4. 2023.

Diskuze: Pan Pavlíček a paní Machová připomínkovali chybné uvedení členské základny u některých sportovních klubů, podle které se vypočítává výše dotace. Pan Houštěk upozornil, že by se mohlo jednat o podvod. Pan starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku. Na základě zjištění a po domluvě mezi zastupiteli bylo navrženo odložit schválení materiálu, jeho přepracování a připravení na další jednání ZM.

Návrh usnesení:
22/1 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení materiálu Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2 z programu jednání, jeho dopracování a projednání na příštím jednání ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

23 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 3 "Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově" v souladu se schválenými podmínkami. Dotační program č. 3 včetně podmínek schválila Rada města Hronova dne 18. 1. 2023. Podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 20. 2. 2023 do 10. 3. 2023.

Celkem byly podány 2 žádosti o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 2 670 000 Kč.
Formálními náležitostmi prošly obě žádosti o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise.

Přílohami k tomuto bodu jsou:
- žádosti o dotace,
- seznam žádostí o dotaci s navrženými výšemi dotací sportovní komisí.

Částky dotace navrhla a doporučuje ke schválení hodnotící komise, kterou je sportovní komise.

Navržené částky předjednala také rada města a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení - usnesení rady města č. 8/2023 ze dne 12. 4. 2023.

Návrh usnesení:
23/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje poskytnutí dotací z Dotačního programu č. 3 – Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
23/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 18. 1. 2023 usnesením č. 2/2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

2. Majetkové záležitosti

17 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 586/2 a části pozemku parc. č. 1275 v k. ú. Zbečník
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 586/2 a části pozemku parc. č. 1275 v k. ú. Zbečník o výměře cca 428 m2.
Pozemek parc. číslo 586/2 o výměře 176 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. Odbor majetek doporučuje předmětný pozemek k prodeji. Pozemek je žadatelem dlouhodobě udržován.
Pozemek parc. číslo 1275 o celkové výměře 719 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. Žadatel chce z pozemku oddělit část o výměře cca 252 m2. Odbor majetek doporučuje tuto část pozemku k prodeji. Pozemek není a nebude využíván jako komunikace.
Navržená cena pozemků k prodeji je 200 Kč/m2.
Usnesení rady města č. 7/2023 ze dne 29. 3. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
17/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo 586/2 o výměře 176 m2 a části pozemku parc. číslo 1275 o výměře cca 252 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

20 - Koupě části pozemku parc. č. 983/1 v k. ú. Hronov
Majitelka byla oslovena v souvislosti se zájmem města o koupi části pozemku parc. č. 983/1 a souhlasila s uzavřením smlouvy na tuto část pozemku, v k. ú. Hronov, obci Hronov o výměře 578 m2 (celková výměra 2713 m2). Byl vypracován znalecký posudek o obvyklé ceně pozemku, která činí 250 Kč/m2. Majitelka s danou cenou souhlasí.
Byl vypracován geometrický plán a byla připravena kupní smlouva. Pozemek parc. č. 983/3 v k. ú. Hronov k prodeji má výměru 578 m2.
Tento pozemek bude součástí budoucího parku v ulici Mikoláše Alše v Hronově.

Usnesení rady města č. 8/2023 ze dne 12. 4. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
20/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2023 na pozemek parc. č. 983/3 (část pozemku parc. č. 983/1), o výměře 578 m2 v k. ú. Hronov a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (kupující).
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

21 - Výmaz předkupního práva a předkupního práva zpětné koupě k nemovitostem v k. ú. Rokytník
Tělovýchovná jednota Sokol Rokytník, z.s., IČ 46503773, Rokytník 131, 549 31 Hronov podala písemnou žádost o výmaz předkupního práva a předkupního práva zpětné koupě, zapsaných v katastru nemovitostí ve prospěch města Hronov. Předkupní právo je zapsáno u pozemků: p. č. 145, p. č. 148/1 v k. ú. Rokytník. Předkupní právo zpětné koupě je zapsáno u pozemků st. p. č. 155, p. č. 145, p. č. 148/1, p. č. 230/1, p. č. 605/1 a p. č. 609, vše v k. ú. Rokytník.
Dle obsahu tehdejších smluv trhových (kupních) ze dne 27. 5. 1919 a 1. 4. 1931 byla zřízena tato věcná práva z důvodu stavby Sokolovny v Rokytníku, včetně pozemků navazujících.
Tato žádost byla konzultována s advokátní kanceláří KVB, která sdělila, že pokud bylo trvání těchto práv vázáno k naplnění určité skutečnosti a tato skutečnost nastala (výstavba sokolovny), pak daná práva mohla již zaniknout a nyní jde pouze o výmaz z katastru nemovitostí.

OM doporučuje ke schválení.
Usnesení rady města č. 8/2023 ze dne 12. 4. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
21/1 - Zastupitelstvo města schvaluje výmaz předkupního práva u pozemků p. č. 145, p. č. 148/1 v k. ú. Rokytník a výmaz předkupního práva zpětné koupě u pozemků st. p. č. 155, p. č. 145, p. č. 148/1, p. č. 230/1, p. č. 605/1 a p. č. 609, vše v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

25 - Koupě částí pozemků parc. č. 400/4 a 400/10 v k. ú. Hronov, ČEPRO a.s.
Město Hronov má zájem odkoupit části pozemků parc. č. 400/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 2 m² (celková výměra 2681 m²) a parc. č. 400/10, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 67 m² (celková výměra 1264 m²), vše v k. ú. Hronov od vlastníka ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 60193531.
Důvodem je zajištění souladu stavby chodníku akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov - I. etapa“ a pozemku. Chodník u čerpací stanice v Hronově je z části umístěn na výše zmíněných pozemcích vlastníka ČEPRO, a.s. a ten podmiňuje vydání souhlasu ke změně stavby před dokončením a následně ke kolaudaci stavby uzavřením kupní smlouvy na výše zmíněné části pozemků. Pozemky pod nově vybudovaným chodníkem tak budou v majetku vlastníka chodníku, tj. města Hronova.
Cena za prodej částí pozemků bude určena znaleckým posudkem a bude vyhotoven geometrický plán pro oddělení pozemků.

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/2023 na části pozemků parc. č. 400/4 o výměře 2 m² a parc. č. 400/10 o výměře 67 m² vše v k. ú. Hronov, mezi ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 60193531 (prodávající) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (kupující) za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

Informace o investičních a dotačních akcích - prezentace
Ing. Karel Jára okomentoval prezentaci probíhajících investičních akcí.


3. Různé

10 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Odbor dozoru a kontroly MV shledal, že je ustanovení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou vydalo ZM 14. 12. 2022 v rozporu se zákonem. Změna se týká výše poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje mimo akce uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) za m2/1 měsíc, a to na 20 Kč. Původně stanovená výše poplatku 40 Kč je v rozporu se zákonem. Po konzultaci s právníky (Mgr. Bouška - KVB a Mgr. Jansová - oddělení dozoru MV) bylo předloženo upravené znění vyhlášky.

Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města Hronova vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

11 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
Podle §11 a zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení o uzavření manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města pověřeni.
Jako další oddávající se přihlásil Mgr. Petr Málek.

Návrh usnesení:
11/1 - Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Petra Málka podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

12 - Zápis kontrolního výboru
Předložený materiál okomentoval Ing. Tomáš Jansa.
Dne 6. 3. 2023 se ve spolkové místnosti na MěÚ v Hronově konala 1. schůzka kontrolního výboru. Předmětem jednání bylo seznámení se s pravomocemi kontrolního výboru, stanovení termínů pravidelného jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2023.
Kontrolní výbor jednomyslně přijal následující usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje plán činnosti na rok 2023, a to:
1. řešení zadaných úkolů od Zastupitelstva města Hronova
2. seznámení se stížnostmi a náměty obyvatel města Hronova podaných na MěÚ
3. pravidelné seznámení se se zápisy z rady a zastupitelstva města
4. termíny jednání KV v roce 2023 - 6. 3., 15. 5., 10. 7., 4. 9. a 13. 11.
5. členové KV vzali na vědomí, že při kontrolní činnosti budou seznamování s dokumenty neveřejné povahy a nesmí být porušen stupeň utajení.

Dne 3. 4. 2023 se konalo 2. jednání kontrolního výboru, které se zabývalo přípravou na kontrolu průběhu prodeje majetku, přípravou kontroly programů a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a kontrolou zápisů a usnesení z jednání RM a ZM.


13 - Smlouva o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany
Hasiče Hronov oslovil starosta obce Vysoká Srbská p. Soldán s prosbou pomoci z důvodů zániku jejich jednotky. Město Hronov se touto smlouvou zavazuje plnit základní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vysoká Srbská. Prozatím se domluvili na spolupráci po dobu jednoho roku viz. smlouva. Po čas této doby se uvidí, zda se podaří obci Vysoká Srbská obnovit jednotku sboru.

Návrh usnesení:
13/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Vysoká Srbská.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

14 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
Dne 31. 5. 2023 se uskuteční řádná Valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starosta města Hronova Petr Koleta. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval.
Program jednání valné hromady byl zaslán všem akcionářům, všechny dokumenty, které bude VH projednávat, jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti www.vakna.cz, v sekci "o nás" odkaz "valné hromady".

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 31. května 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

18 - Schválení dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků
Obce Vysoká Srbská, Žďárky, město Stárkov a městys Velké poříčí na základě veřejnoprávní smlouvy přenesly příslušnost k projednávání přestupků na město Hronov. Vzhledem k navyšujícím se nákladům na projednávání přestupků, a to zejména poštovních služeb, je město Hronov nuceno navýšit úhradu za přestupková řízení. Byly vypracovány dodatky č. 2 k veřejnoprávním smlouvám, které sjednocují úhradu za doručené oznámení o podezření ze spáchání jednotlivého přestupku na částku 2 000 Kč. Povinnost k této úhradě tedy dopadá na jakýkoliv přestupkový případ, a to bez ohledu na to, zda bude přestupek odložen, vyřešen příkazem na místě, či bude proti rozhodnutí podáno odvolání.

Usnesení rady města č. 7/2023 ze dne 29. 3. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Vysoká Srbská.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
18/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Žďárky.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
18/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s městem Stárkov.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
18/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s městysem Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

19 - Udělení čestného občanství sourozencům Čapkovým in memoriam
Paní Mgr. Lidmila Kubinová podala žádost o udělení čestného občanství in memoriam sourozencům Heleně, Josefu a Karlu Čapkovým. Žádost neměla podle schválených Pravidel pro udělování čestného občanství města Hronova potřebné náležitosti a paní magistra byla vyzvána k doplnění. Paní magistra společně s panem Mgr. Hasanem Zahirovićem, Ph.D. doplnili podání o životopisy sourozenců Čapkových a popis důvodů pro udělení čestného občanství. Jelikož se jedná o udělení čestného občanství in memoriam byla oslovena Společnost bratří Čapků o udělení souhlasu. Podnět byl projednán na výborové schůzi SBČ s jednoznačnou podporou návrhu. K udělení čestného občanství Heleně Čapkové se v e-mailové korespondenci kladně vyjádřila pravnučka paní Kateřina Trlifajová. Předání listin o udělení čestného občanství proběhne v rámci festivalu Jiráskův Hronov.

Usnesení rady města č. 7/2023 ze dne 29. 3. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
19/1 - Zastupitelstvo města uděluje čestné občanství in memoriam sourozencům Heleně, Josefu a Karlu Čapkovým za mimořádný přínos pro kulturu.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

24 - Zápis finančního výboru
Dne 5. 4. 2023 se uskutečnilo jednání finančního výboru, který se zabýval zjištěním členských příspěvků placených v Kraso Hronov z.s., kontrolou poskytnutých dotací a darů v roce 2022 a kontrolou vynaložených finančních prostředků na platy zaměstnanců a počtů zaměstnanců v roce 2021 a 2022.
Finanční výbor doporučuje:
1. Peněžitou podporu formou darů poskytovat do výše 5.000 Kč (kromě darů na humanitární pomoc, na cenu Pavla Dostála, na odměny za účast v soutěžích vyhlášených městem)
2. Úpravu podmínek dotačního programu č. 2 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu
3. Vyhlášení dotačního programu Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na výdaje spojené s užíváním sportoviště (kromě zimního stadionu v Hronově)

 

4. Diskuze

Ing. Martin Houštěk se dotazoval, jak se vyvíjí situace s umístěním radarů ve městě. Pan starosta odpověděl, že se zatím připravuje průběžné měření v Náchodě a potom budou následovat další města, která budou mít zájem o měření. Také záleží na podmínkách pro měření.

Paní Markéta Umlaufová se dotazovala na parkování ve městě (parkovací automaty). Pan starosta odpověděl, že parkovací automaty budou zatím umístěny pouze před pizzerií a před školou. Ostatní parkovací místa zůstanou ve stávajícím režimu, tj. na parkovací kotouče nebo bez poplatku (ve Dvorské ulici).
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 2. května 2023

 

Usnesení č. 2/2023
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 4. 2023

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/2/000/2023 – ověřovatele zápisu pana Hynka Rožnovského a Stanislava Hornycha – 15 pro, 2 se zdrželi

2/2/000/2023 – program jednání – 17 pro
 
3/2/13/1/2023 - uzavření Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Vysoká Srbská.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/2/16/1/2023 - rozpočtové opatření č. 06/2023/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/2/17/1/2023 - záměr prodeje pozemku parc. číslo 586/2 o výměře 176 m2 a části pozemku parc. číslo 1275 o výměře cca 252 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/2/18/1/2023 - uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Vysoká Srbská.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/2/18/2/2023 - uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Žďárky.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/2/18/3/2023 - uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s městem Stárkov.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/2/18/4/2023 - uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o přenesení příslušnosti k projednávání přestupků s městysem Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/2/20/1/2023 - uzavření kupní smlouvy č. 6/OM/2023 na pozemek parc. č. 983/3 (část pozemku parc. č. 983/1), o výměře 578 m2 v k. ú. Hronov a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (kupující).
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/2/21/1/2023 - výmaz předkupního práva u pozemků p. č. 145, p. č. 148/1 v k. ú. Rokytník a výmaz předkupního práva zpětné koupě u pozemků st. p. č. 155, p. č. 145, p. č. 148/1, p. č. 230/1, p. č. 605/1 a p. č. 609, vše v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/2/22/1/2023 - stažení materiálu Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 2 z programu jednání, jeho dopracování a projednání na příštím jednání ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/2/23/1/2023 - poskytnutí dotací z Dotačního programu č. 3 – Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/2/23/2/2023 - uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 18. 1. 2023 usnesením č. 2/2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/2/25/1/2023 - uzavření kupní smlouvy č. 7/OM/2023 na části pozemků parc. č. 400/4 o výměře 2 m² a parc. č. 400/10 o výměře 67 m² vše v k. ú. Hronov, mezi ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 60193531 (prodávající) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (kupující) za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:  
16/2/11/1/2023 - Mgr. Petra Málka podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/2/14/1/2023 - starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 31. května 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města uděluje:  
18/2/19/1/2023 - čestné občanství in memoriam sourozencům Heleně, Josefu a Karlu Čapkovým za mimořádný přínos pro kulturu.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města vydává:  
19/2/10/1/2023 - Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 05. 2023