živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 28.4. 2021 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Josef Thér
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 19 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Martin Čejchan a Mgr. Olga Líbalová – 17 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 9 až 31 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, strategický plán rozvoje města Hronova, informace k umístění dopravních značek v Rokytníku, náklady na pořízení Mobilního rozhlasu a náklady na aplikace SMS Infokanál a Hronov v mobilu.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 19 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 24. 2. 2021. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

9 - Rozpočtové opatření č. 03/2021/ZM
10 - Smlouva o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
11 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na ledy a výkonnostní sport
12 - Dotace z rozpočtu města
13 - Dotace pro Kraso Hronov z.s. na uzavřené bruslení
27 - Žádost o dotaci na automobil pro Pečovatelskou službu Hronov
28 - Dotace pro Muzeum Náchodska
30 - Podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
 
2. Majetkové záležitosti
14 - Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Hronov
15 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu, Rudolf-net
16 - Záměr darování pozemků a vyjádření k přijetí daru pozemků, Královéhradecký kraj
17 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov
18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, k. ú. Hronov
19 - Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Žabokrky
20 - Záměr prodeje částí pozemků č. 1307 a č. 1329/1 v k. ú. Zbečník
21 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 361 v k. ú. Velký Dřevíč
22 - Smlouva o zřízení věcného břemene, Rokytník, ČEZ Distribuce
29 - Informace o investičních a dotačních akcích
31 - Záměr prodeje pozemků na náměstí - polyfunkční dům
 
3. Různé
23 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
24 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2020
25 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2020
26 - Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 - 2031
 
4. Diskuze
 

1. Finanční záležitosti


9 - Rozpočtové opatření č. 03/2021/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2021/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Stav finanční rezervy po provedení tohoto opatření bude 6.519.930 Kč.

Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2021/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

10 - Smlouva o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Finanční odbor předložil k projednání uzavření smlouvy o zápůjčce s VAK Náchod, a.s., jejímž účelem je krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov – odkanalizování ulice Hostovského". Nedílnou součástí smlouvy jsou soupis prací a soupis materiálu.
Zápůjčka je splatná v deseti ročních splátkách ve výši 95 717,00 Kč, splatných vždy
k 31. 3. příslušného roku počínaje rokem 2022. Poslední splátka zápůjčky bude uhrazena ve výši 95 721,00 Kč nejpozději ke dni 31. 3. 2031.

Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce, číslo smlouvy 01/2021, s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO 48172928, na krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov - odkanalizování ulice Hostovského".
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

11 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na ledy a výkonnostní sport  
HC Wikov Hronov z.s. podal žádosti o poskytnutí dotací:

1) na uzavřené bruslení na rok 2021. Jedná se o tzv. dotaci "na ledy" (v rozpočtu se objevuje na straně příjmů i na straně výdajů). Dotace na období leden až březen je stanovena podle skutečně využitých hodin na zimním stadionu.
2) na výkonnostní sport na období leden až duben 2021 ve výši 150.000,00 Kč. Jedná se o dotaci na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2021.

Žádosti projednala rada města na svém jednání dne 24. 3. 2021 a doporučila zastupitelstvu města přijmout navržená usnesení.

Návrh usnesení:
11/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 557.750,00 KčHC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, kteráje poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
11/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 02/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
11/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
11/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 03/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

12 - Dotace z rozpočtu města  
Finanční odbor předložil k projednání návrh dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2021.
Tyto částky jsou schváleny a doporučeny sportovní komisí.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
12/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 112.846,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 08/2021, s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 159.310,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 09/2021, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 68.852,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 10/2021, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 69.320,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 11/2021, s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 78.531,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 14/2021, s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/11 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 168.918,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
12/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 16/2021, s Volejbalovým klubem Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

13 - Dotace pro Kraso Hronov z.s. na uzavřené bruslení  
Kraso Hronov z.s. podalo žádost o dotaci na využití ledové plochy zimního stadionu v Hronově v roce 2021. Jedná se o tzv. dotaci „na ledy" (v rozpočtu se objevuje na straně příjmů i na straně výdajů, stejný režim jako dotace "na ledy" pro HC Wikov Hronov).
Pro rok 2021 je částka nižší než obvykle, protože z důvodu koronavirové pandemie činnost spolku v letošním roce na zimním stadionu v podstatě dosud neprobíhala.

Návrh usnesení:
13/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 270.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
13/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 06/2021, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

27 - Žádost o dotaci na automobil pro Pečovatelskou službu Hronov  
Odbor tajemníka předložil k projednání podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Hronov“ v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 (výzva č. 11).
Financování akce/dotace: v rámci této výzvy je možné získat dotaci ve výši 75 %, spolufinancování činí 25 %. Akci je třeba předfinancovat z finančních zdrojů města.

Návrh usnesení:
27/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Hronov“ v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 (výzva č. 11). Město Hronov má zabezpečeny vlastní finanční zdroje na financování projektu.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

28 - Dotace pro Muzeum Náchodska  
Finanční odbor předložil k projednání žádost Muzea Náchodska o poskytnutí dotace na rok 2021, jejíž schválení náleží zastupitelstvu města. Žádost předjednala rada města na svém jednání dne 10. 3. 2021 a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč.
V rozpočtu města Hronova na rok 2021 je pro tento účel schválena částka 250.000,00 Kč, pro navýšení dotace bude provedena rozpočtová změna.
 
Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
28/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. smlouvy 01/2021, s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

30 - Podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  
Odbor tajemníka předložil ke schválení podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt s názvem „Divadlo-Teatr“, v rámci kterého se uskuteční divadelní představení ve spolupráci s Kladskem. Součástí tohoto projektu bude natočení vybraných divadelních představení, vytvoření propagačních materiálů a reportáž z Jiráskova Hronova. Projekt bude realizován v roce 2022 a maximální výše dotace je 20 000 EUR.

Financování akce/dotace: v rámci této výzvy je možné získat dotaci ve výši 85 %, spolufinancování činí 15 %.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Divadlo-Teatr“, v rámci kterého se uskuteční divadelní představení ve spolupráci s Kladskem a zároveň prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky
na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových nákladů.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


2. Majetkové záležitosti


14 - Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Hronov  
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p. p. č. 1608/1 (celková výměra 2984 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 44 m2. V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální.
V pozemcích jsou uloženy sítě, O2 a ČEZ, cca na případné budoucí hranici a plynovodní přípojka k domu.
Žadatelka požaduje odkoupení části pozemku s živým plotem, který odstiňuje nízko posazená okna rodinného domu od veřejného prostoru a části pozemku, na kterém je umístěný dočasný přístřešek. V současné době má žadatelka pozemek
v nájmu, uzavřením kupní smlouvy dojde k ukončení nájemního vztahu.
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč/m2. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 500 Kč/m2 za část pozemku, která je vedena v územním plánu jako stavební (podél boční části domu v místě přístřešku) a za 70 Kč/m2 za část pozemku, která je vedená jako komunikace (před čelní části domu). Cena činí cca 22.000 Kč.
Odbor majetek doporučuje prodej. Nedojde k žádnému omezení přístupu k jiným nemovitostem.
 
Usnesení rady města č. 25/2020 ze dne 2. 12. 2020
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 7. 1. 2021 do 27. 1. 2021.
 
Žadatelka nechala zhotovit geometrický plán, kterým byl oddělen pozemek parc. č. 1608/5 o výměře 39 m2.
 
Usnesení rady města č. 5/2021 ze dne 10. 3. 2021
Rada města doporučila schválit uzavření kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 1608/5 o výměře 39 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (O. Líbalová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

15 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu, Rudolf-net  
Firma Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730, podala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu. Jedná se o akci „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2A“. Navržená síť zajišťuje připojovací kapacitu na sítě elektronických komunikací – internet pro domácnosti v řešené lokalitě. Pro realizaci byl zvolen systém instalace mikrotrubiček, který umožňuje realizovat pouze pokládku mikrotrubiček. Následně budou dobudovány trasy mikrotrubiček až do koncových bodů a optické kabely budou zafukovány po dokončení tras k jednotlivým zákazníkům. Trubičkové trasy připraví levnou a flexibilní infrastrukturu pro optický rozvod, který může růst tak, jak rostou potřeby sítě, výkony či počet uživatelů. Chráničky optické sítě budou uloženy v chráničce o průměru 100 mm.
 
V I. etapě stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ se jedná o napojení na pozemku parc. č. 1607 ve Dvorské ulici v prostoru křižovatky se Smetanovou a Hostovského.
 
Byla připravená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podle obdobné smlouvy (která byla zkontrolována a doplněna právníkem), do které byly zapracovány nové skutečnosti. Na doporučení právníka bude záměr města (z důvodu výpůjčky pozemku v době realizace stavby) po schválení zastupitelstvem zveřejněný.
 
Usnesení rady města č. 6/2021 ze dne 24. března 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Záměr výpůjčky (formou zveřejnění smlouvy) v době realizace stavby bude zveřejněný a následně schválený radou města.

Návrh usnesení:
15/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2A“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší,
IČ 07643730.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
15/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu v tomto znění.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

16 - Záměr darování pozemků a vyjádření k přijetí daru pozemků, Královéhradecký kraj  
Z historie – rok 2016
Správa silnic Královéhradeckého kraje (také KK) požádala o vyjádření k darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v k. ú. Zbečník a k. ú. Hronov z majetku města Hronova do majetku Královéhradeckého kraje. Stavba silnice se týká území Zbečníka ve směru od Červeného Kostelce od začátku zastavěného území po křižovatku ulic Kostelecká a Hostovského v katastrálním území Hronov. V tomto případě se schvaluje záměr darování – usnesení č. 1.
 
Město Hronov žádá Královéhradecký kraj o darování pozemků (bezúplatný převod) pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov, v katastrálním území Zbečník a Hronov. Královéhradecký kraj požaduje schválení znění žádosti (usnesení č. 2) a schválení bezúplatného převodu pozemků (usnesení č. 3).
 
Darovací smlouvy budou připraveny ze strany Královéhradeckého kraje.
 
Odbor majetek překontroloval všechny převáděné pozemky a vyznačil v situaci žlutě pozemky, které daruje Královéhradecký kraj městu Hronovu a modře pozemky, které daruje město Hronov Královéhradeckému kraji. Oranžově jsou vyznačeny některé pozemky, které jsou v majetku města Hronova. Ve většině případů dochází k darování úzkých proužků pozemků (několik cm), které se slučují se stávajícími pozemky pod chodníkovými tělesy, která jsou v majetku města.
 
Příloha č. 1 - pozemek p. č. 1282/11 – na stránce 2, 3 a 4 – na stránce 2 a 3 je pouze pruh zeleně, který nenavazuje na pozemky města, na stránce 4 pokračuje úzkým pruhem, který navazuje na pozemek města – také je to zeleň, má se převádět městu.
Pozemek p. č. 1224/16 – na stránce 4, 5 a 6 – je také pouze zeleň, která nenavazuje na pozemky města, má se převádět městu. Na stránce 4 a 5 je to pouze několik cm pozemku mezi pozemky v majetku ČR, Povodí Labe a vozovkou v majetku KHK.
Pozemek p. č. 1224/37 – na stránce 8 a 9 – je v majetku města, je tam zeď, která je pokračováním zdi u Říkalů. Mělo by dojít k oddělení části pozemku a převedení na Královéhradecký kraj ze stejného důvodu, jako je to u pozemku p. č. 1224/36, který je oddělený a převádí se KHK.
 
Odbor majetek doporučil zvážit přijetí pozemků p. č. 1282/11 a 1221/16 z majetku KHK a upozorňuje na skutečnost, že KHK o zeleň v intravilánu obce nepečuje, udržuje pouze vozovku mezi obrubami.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 7/2016 ze dne 2. 11. 2016,
bod 14/7/102/1
bod 15/7/102/2
bod 16/7/102/3
bod 19/7/102/4
 
Rok 2021
odbor majetek doporučuje výše uvedená usnesení revokovat, protože došlo ke změnám.
Došlo k jednání se správou silnic (přítomen Ing. Jára), pozemek 1224/37 se geometrickým plánem rozdělil a část pozemku, nově parc. č. 1224/44, na kterém je stavba zdi (opěra pro silnici) se převádí z majetku města Hronova do majetku KHK. Tím se mění usnesení bod 14/7/102/1.
Dále bylo dohodnuto, že pozemky parc. č. 1224/16 a 1282/11 se přijmou do vlastnictví města Hronova a tím se mění zbývající 3 body usnesení z roku 2016.
 
Usnesení rady města č. 6/2021 ze dne 24. 3. 2021
bod 19/6/63/1 – rada města doporučuje ke schválení záměr darování z majetku města Hronova
bod 20/6/63/2 – rada města doporučuje ke schválení žádost o bezúplatný převod pozemků
bod 21/6/63/3 – rada města doporučuje ke schválení uzavření smlouvy na bezúplatný převod – přijetí daru od Královéhradeckého kraje
bod 22/6/63/4 – rada města doporučuje revokovat usnesení č. 7/2016, body 14, 15, 16 a 19
 
Návrh usnesení:
16/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
16/2 - Zastupitelstvo města schvaluje „Žádost o bezúplatný převod pozemků“ ve znění:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
16/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov a doporučuje schválit ve smlouvě: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
16/4 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 7/2016 ze dne 2. 11. 2016, bod 14/7/102/1, bod 15/7/102/2, bod 16/7/102/3 a bod 19/7/102/4.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

17 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 z důvodu umožnění průchodu okolo domu – mezi budoucím oplocením a domem.
 
Pozemek parc. číslo 1625 o výměře 1277 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace, svým charakterem se jedná o účelovou komunikaci se štěrkovým povrchem.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Je to pruh podél pozemku parc. č. 526/1 o max. šíří 54 cm, nezasáhne do štěrkové vozovky.
 
Odbor majetek a odbor výstavby doporučuje k odprodeji. Geometrický plán bude hradit žadatel. Odbor majetek navrhuje cenu prodeje ve výši 1000 Kč. Účetní hodnota pozemku je 70 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 6/2021 ze dne 24.3.2021
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
17/1 - Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 1 (M. Machová), Proti: 6 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek), Zdrželo se: 12 (J. Aulich, J. Frýba, M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0,
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, k. ú. Hronov  
Generální projektant GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 180 00 Praha 8, předložil ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001643/SOBS VB/2, název stavby „Hronov Náchodská – přel vn 35kV pč408_2“.
 
Stavba zahrnuje kabelové vedení VN v délce 228 bm a příhradový stožár. Přeložka vedení je vyvolaná stavbou hřiště ze strany města. Dotčené pozemky města jsou parc.č. 408/1 a 408/2 v k. ú. Hronov.
Ocenění věcného břemene bylo navrženo ČEZ Distribucí ve výši 1.962 Kč + DPH.
 
Usnesení rady města č. 7/2021 ze dne 7.4.2021, bod 16/7/88/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001643/SOBS VB/2, název stavby „Hronov Náchodská – přel vn 35kV pč408_2“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 182 00 Praha 8. IČ 63080605 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

19 - Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Žabokrky  
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020102/VB/4“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p. č. 104/4“.
Stavba představuje připojení elektroměrového rozvaděče pro provozovnu, bude provedeno vrchní přípojkou kabelem v Žabokrkách pro pozemek parc. č. 104/4 v předpokládané celkové délce vedení 3 metrů nad pozemkem parc. č. 1263/4 v majetku města Hronova. Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 18. 5. 2020, to je 10.000 Kč + DPH.

Návrh usnesení:
19/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020102/VB/4“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p. č. 104/4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

20 - Záměr prodeje částí pozemků č. 1307 a č. 1329/1 v k. ú. Zbečník  
Žadatelka podala žádost o koupi pozemků - části parcely č. 1307 o výměře cca 200 m2 (celková výměra 697 m2) a části parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 (celková výměra 844 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí dlouhodobou údržbu.
Pozemek parc. č. 1307 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Navazuje na pozemek města, na účelovou komunikaci, vede mezi pozemky v majetku žadatelky a navazuje na pozemní komunikaci v soukromém vlastnictví a dále na komunikaci v majetku města. Na celkovém pohledu je zřejmé, že historicky byl pozemek součástí komunikace, která se dala využít jako alternativní k části hlavní silnice. V současné době se podle žadatelky nevyužívá. Část obyvatel (s místní znalostí, protože oficiální objížďka tudy nebyla vedená) využívala komunikaci v době stavby silnice a mostu, který je součástí silnice. Další most je na místní komunikaci – části od hlavní silnice ke kravínu. Také v případě opravy tohoto mostu by teoreticky mohla komunikace sloužit k objížďce pro občany bydlící za mostem. Z hlediska zachování soukromí pro obyvatelé rodinného domu č.p. 87 je žádoucí, aby tudy zbytečně nikdo nejezdil. Je na zvážení, zda zachovat možnost využití objízdné trasy nebo respektovat soukromí. V některých úsecích silnice žádná alternativní komunikace neexistuje a případné stavby se musí řešit bez objížděk.
Pozemek parc. č. 1329/1 je vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Žadatelka požaduje koupi části pozemku, která přímo sousedí s pozemky v jejím vlastnictví. Pozemek sloužil jako náhon k bývalému mlýnu č.p. 43. Součásti pozemku není žádná stavba, žadatelka pozemek cca 30 let udržuje sečením.
V pozemku parc. č. 1329/1 jsou uloženy sítě – podle Gramisu, v části, která je součástí komunikace - O2, vodovod, kanalizace, plyn a elektřina, není překážkou prodeje. Tato část komunikace se může oddělit a ponechat v majetku města. Navazuje na pozemek parc. č. 1234 v majetku města.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu podle obdobných prodejů:
- pozemek parc. č. 1307 … 70 Kč/m2
- pozemek parc. č. 1329/1 …. 35 Kč/m2
 
Odbor výstavby doporučuje prodej. Odbor majetek doporučuje prodej části pozemku parc. č. 1329/1 mimo části, která je součásti komunikace. U části pozemku parc. č. 1307 se přiklání k prodeji. Věcné břemeno ve smyslu možnosti využití objížďky pro obyvatele v případě nutnosti nelze obecně zřídit, protože musí být určeno konkrétně pro osoby nebo pozemek.
 
Usnesení rady města č. 7/2021 ze dne 7.4.2021
Rada města doporučila ke schválení.

Přímo na jednání zastupitelé obdrželi dodatečné vyjádření sousedky k záměru prodeje uvedených pozemků.
 
Diskuze: Ing. Houštěk navrhl záměr prodeje pozemku č. 1329/1 tak, že to bude v souladu s požadavkem sousedky a neprodáme kus cesty mezi pozemkem č. 1234 a 1323/1.

Návrh usnesení:
20/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1307 o výměře cca 200 m2.
Hlasování: Pro: 8 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, M. Umlaufová), Proti: 4 (V. Bartošová, K. Jára, P. Koleta, L. Polej), Zdrželo se: 7 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
20/2 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 9 (J. Aulich, V. Bartošová, K. Jára, P. Koleta, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Proti: 6 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, J. Píčová), Zdrželo se: 4 (M. Čejchan, J. Frýba, P. Málek, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

21 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 361 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal žádost o koupi pozemku stavební parcela č. 361 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velký Dřevíč.
Žadatel uvádí, že v roce 2004 odkoupil od města pozemek parc. č. 49/18 v zahrádkářské kolonii a netušil, že neodkoupil současně pozemek pod chatou, který se nachází uvnitř parcely 49/18 a zůstal ve vlastnictví města.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 1805 Kč. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 2.500 Kč, protože se nachází v zahrádkářské kolonii, takže není typickým stavebním pozemkem.
 
Usnesení rady města č. 7/2021 ze dne 7.4.2021, bod 15/7/87/1
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
21/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

22 - Smlouva o zřízení věcného břemene, Rokytník, ČEZ Distribuce  
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019603/VB/1“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – instalace nového pojistkového kompaktního pilíře a kabelového zemního vedení v Rokytníku pro pozemek parc. č. 242/8 v předpokládané celkové délce vedení 94 bm. Dotčené pozemky města jsou parc.č. 261/3 a 876/1.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 16. 4. 2020, to je 10.000 Kč + DPH.
 
Návrh usnesení:
22/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019603/VB/1“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

29 - Informace o investičních a dotačních akcích  
PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Oldřich Drahorád
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 16 měsíců od převzetí staveniště
Cena za kompletní stavbu: 40 759 968,72 Kč bez DPH, 49 319 441,15 Kč vč. 21 % DPH
Stavební práce probíhají dle upraveného harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy, které vyvstaly po bouracích pracích a odhalením stropních a podlahových konstrukcí.
Provedené práce: byla ubourána přístavba, sanují se stropní konstrukce, je nový krov i s krytinou, budují se nové příčky, je vybudována nová přípojka kanalizace, průběžně se budují ZTI rozvody, začaly práce na výstavbě venkovního objektu garáží, buduje se výtahová šachta.
Kontrolní dny se konají pravidelně ve středu v 9.00 hod.
 
Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: Převzetí staveniště proběhlo 30.9.2020
Termín ukončení stavby 30.9.2021
Cena stavebních prací: 5.499.691,61 Kč bez DPH, 6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH
Na akci byla schválená dotace ve výši 3 880 246 Kč s DPH (58 % z ON).
 
Jedná se o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště „V Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných podkladních vrstev.
V zimním období byly pracovníky TS města vykáceny stromy. Dne 12. 4. 2021 zahájila práce společnost Linhart s.r.o. Zatím došlo ke skrývce zeminy v ploše budoucího hřiště, kde se budou muset vybudovat nové podkladní vrstvy. Přebytečná zemina je ukládána na městskou skládku v Malé Čermné.
 
Sociální bydlení Hronov – Papírna
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1.11. 2020 do 30.11.2021
Cena stavebních prací: 19 998 879,76 Kč bez DPH, 23 270 307,20 Kč vč. DPH
Na stavbu byla přidělena dotace ve výši 13,5 mil. Kč.
Stavební práce probíhají dle upraveného harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy, které vyvstaly po odhalení stropních a podlahových konstrukcí. Strop nad I. NP musel být kompletně vybourán, je nahrazen novým stropem z plechobetonové spřažené ŽB desky. Strop nad II. NP je možné po sanaci dřevěných prvků a zesílení ocelových prvků ponechat. Krov zůstává původní, bude vyměněno cca 40 % prvků krovu, ostatní budou sanovány obroušením a nátěrem a konzervační suspenzi. V suterénu probíhají práce na statickém zesílení kleneb a jsou položeny rozvody ležaté kanalizace. Objekt je z vnější strany odkopán a probíhá sanace zavlhlého základového zdiva.
Kontrolní dny se konají pravidelně v úterý v 8.00 hod.
 
Chodník v Husově ulici
Dodavatel stavebních prací: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Termín realizace stavebních prací: 22. 3. 2020 do 24. 4. 2021
Cena stavebních prací: 1 094 145,28 Kč bez DPH, 1 323 915,79 Kč vč. DPH
Stavba řeší výstavbu nového chodníku v Husově ul. Město se rozhodlo zrealizovat výstavbu chybějící části chodníku v Husově ul. v délce 274 m. Chodník bude sloužit hlavně při přesměrování dopravy na ul. Husova v čase prací na rekonstrukci cesty II/303. Dne 22. 4. 2021 stavební firma zahájila práce na chodníku, dne 9.4.2021 byla stavba chodníku ukončena. Ukončením stavby chodníku v termínu do 12. 4. 2021 je umožněn bezpečný pohyb chodců ve směru do centra města v čase zvýšeného provozu z důvodu objížďky, která vede Husovou ulici v důsledku zahájení prací na opravě komunikace II/303. Přebytečná zemina byla uložena na městské skládce v Malé Čermné.
 
PROJEKTOVÁ A ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ
 
PD „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Projektová dokumentace řeší zbourání stávajícího dvoupodlažního objektu a stavbu nového jednopodlažního podlouhlého objektu šaten zastřešeného plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal, volejbal a pro veřejnost.
Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na stávajícím tréninkovém hřišti.
Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje. Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem.
Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá nejen náletová zeleň, kde bude toto území vyčištěno a přizpůsobeno těmto kurtům.
Termín odevzdání dokumentace byl splněn, je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Dne 16.4. 2021 proběhlo otevírání obálek k výběru dodavatele stavby, nabídku podali 4 zájemci, probíhá vyhodnocení VS.
 
Novostavba chodníku ve Velkém Dřevíči
Jedná se o úsek před č.p. 86 v délce 18,4 m na pozemku SÚS. Je to chybějící část chodníku ve Velkém Dřevíči u křižovatky směrem na Rokytník. V této části trvale parkují vozidla a znemožňují pohyb chodcům, čím je nutí obcházet je po komunikaci. Vznikají tak nebezpečné situace a ohrožení chodců. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, proběhlo výběrové řízení.
Dodavatelem stavby bude společnost BEZEDOS s.r.o.
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Oprava chodníku ve Velkém Dřevíči:
Oprava chodníku navazuje na výše uvedenou akci novostavby chodníku ve V. Dřevíči. Město se rozhodlo, že je zapotřebí dokončit opravu chodníku ve Velkém Dřevíči, která začíná u projektované novostavby chodníku, pokračuje před mateřskou školkou a končí u mostku přes potok Rokytník u č.p. 83. Chodník od mostku u č.p. 83 byl již zrekonstruován v minulém období. Délka opravy chodníku je 146,2 m. Dle vyjádření Ing. Hradecké z MěÚ Náchod není na dané práce zapotřebí stavební povolení.
Proběhlo výběrové řízení, dodavatelem stavby bude společnost BEZEDOS s.r.o.
Projektant: Ing. Miroslav Kováč, město Hronov
Práce na obou částech chodníku budou zahájeny v měsíci 07/2021, ukončení nejpozději do 3 měsíců od zahájení.
 
Rekonstrukce mostu 39c – ve Velkém Dřevíči u „Formanů“.
V měsíci listopadu 2020 byla provedena hlavní mostní prohlídka, která v závěru konstatuje havarijní stav mostu a doporučuje urychleně zahájit přípravu projektové dokumentace na výměnu mostní konstrukce. Na projektanta byla vypsána veřejná soutěž, kde bylo osloveno 6 firem. Nabídku podala jediná firma, společnost ASSPRO s.r.o. Náchod s cenou 347 270 Kč s DPH (předpokládaný náklad byl 300 000 Kč). Usnesením rady města ze dne 10.3.2021 nebyl dodavatel schválen, bude vypsána nová VS.
 
Přeložka místní komunikace Malá Čermná
V měsíci listopadu 2020 byla provedena hlavní mostní prohlídka mostu ev.č. 404 „u lípy“ v Malé Čermné, která v závěru konstatuje havarijní stav mostu a doporučuje urychleně zahájit přípravu jeho rekonstrukce. Je to jediný přístup do místní lokality,
v případě potřeby je omezen přístup pro vozidla s nosností nad 1,7 t na jednu nápravu. V roce 2020 proběhl průzkum trhu k zjištění předběžných nákladů na rekonstrukci mostu. Oslovené firmy nedoporučily rekonstrukci mostu, ale zbourání a výstavbu nového mostu. Odhady na realizaci se pohybovaly v rozmezí 4,2 – 5,0 mil Kč. Město se následně rozhodlo, že vybuduje novou komunikaci délky 60 m v místě na konci slepé ulice u lávky přes potok Čermná v lokalitě „u Bohemie“. Komunikace bude napojena na přístupovou silnici k domovu důchodců ve správě Královéhradeckého kraje. Projektová dokumentace je odevzdána, probíhá stavební řízení, investiční náklady jsou dle rozpočtu 1,47 mil Kč s DPH.
Projektant: Ing. Pavel Vokřál, Trutnov
 
Odvedení dešťových vod Kalinův dům – projektová dokumentace
Objekt Kalinova domu je již od počátku provozu v suterénu poškozen prosakováním dešťových vod ze střechy a okolí domu. Toto poškození vzniklo nekvalitním provedením hydroizolací stěn suterénu. Město se proto rozhodlo tento problém řešit zadáním zpracování projektové dokumentace na likvidaci dešťových vod v okolí Kalinova domu.
Technické řešeni likvidace srážkových vod ze střešní konstrukce je navrženo v souladu s požadavky norem TNV 75 9011 Hospodařeni se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízeni srážkových vod a doporučení dle Hydrogeologického průzkumu možnosti likvidace srážkových vod – Hronov, p.č.1084/3, Kalinův dům.
Na zakázku byla zpracována projektová dokumentace od Ing. Radka Umlaufa. Řešení likvidace dešťových vod je částečným zasakováním na pozemku města a částečným odvedením do jednotné kanalizace společnosti VAK Náchod, a.s. (je vydán územní souhlas s kladným stanoviskem VAKu).
V současné době je vyhlášená VS na dodavatele I. etapy stavby, předpokládaný náklad dle rozpočtu je 1 194 818 Kč s DPH. Otevírání obálek je dne 26. 4. 2021
 
RŮZNÉ:
Skládka zeminy v Malé Čermné
V měsíci březnu 2021 proběhla registrace vybudované skládky zeminy v Malé Čermné.
Městu bylo přiděleno registrační číslo CZ H01074. Skládka je určená jenom pro odpad pod katalogovým číslem 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 15 05 03. Na skládku bude ukládána jenom vytěžená zemina, která bude přebytečná u staveb prováděných městem Hronov. Provoz skládky byl již zahájen, byla vyvezena zemina z akce chodník Husova (105 t), v současné době se vyváží přebytečná zemina z akce sportoviště Dolíček (dle rozpočtu to bude 1515 t).
Další přebytečná zemina v nejbližší době bude z akcí: chodníky Velký Dřevíč
a odvedení dešťových vod Kalinův dům. Celkově se jedná o cca 2150 t zeminy, úspora pro město za uložení zeminy bude u těchto zakázek ve výši 573 330 Kč s DPH (cena dle URS 2020 je 220 Kč/t). Správcem skládky je Ing. Miroslav Kováč.


31 - Záměr prodeje pozemků na náměstí - polyfunkční dům  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, lokalita na náměstí Čs. armády. Na uvedených pozemcích je požadováno vybudování polyfunkčního domu dle studie, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod a která byla prezentována na jednání zastupitelstva města dne 24. 2. 2021.
Na uvedené pozemky byla zpracována aktualizace znaleckého posudku č. 3191/37/2019 ze dne 26. srpna 2019. Znalecký posudek i jeho aktualizaci (znalecký posudek č. 3273/16/2021 ze dne 15. dubna 2021) vypracoval Miroslav Roubec, znalec z oboru ekonomika, Trutnov. Návrh kupní ceny zohledňuje aktualizaci znaleckého posudku (cena obvyklá v místě a čase 1 712 000 Kč) i kupní cenu, kterou město zaplatilo České poště, s.p. (1 421 000 Kč bez DPH, 1 719 410 Kč vč. DPH plus
4 420 Kč vč. DPH za náklady spojené s prodejem nemovitostí, celkem tedy 1 723 830 Kč). Návrh kupní ceny je ve výši 1 725 000 Kč plus 21 % DPH.

Návrh usnesení:
31/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov za účelem realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, A. Krtička), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
31/2 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, jako podklad pro zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků a pro jednání se zájemci o jejich koupi.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, A. Krtička), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

3. Různé


23 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.  
Dne 18. června 2021 se uskuteční řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starosta města Hronova Petr Koleta. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval.
Program jednání valné hromady byl zaslán všem akcionářům, všechny dokumenty, které bude VH projednávat, jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti www.vakna.cz, v sekci "o nás" odkaz "valné hromady".

Návrh usnesení:
23/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 18. června 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

24 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2020  
Městská policie předložila k projednání výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2020. K zodpovězení dotazů byl přímo na jednání zastupitelstva přítomen vedoucí strážník pan Miroslav Pavelka.

25 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2020  
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR npor. Mgr. Bc. Pavel Zima, DiS předložil k projednání Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2020.


26 - Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 - 2031  
Strategický plán rozvoje města Hronov byl zastupitelům zaslán k připomínkování dne 8. 3. 2021 e-mailem. Nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty.
Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 – 2031 stanovuje základní směry a priority budoucího vývoje města, definuje hlavní rozvojové cíle, které budou postupně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit. Je nezbytnou součástí případných žádostí o dotace.

Návrh usnesení:
26/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 - 2031.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.4. Diskuze

Ing. Martin Houštěk se dotazoval, jak postupuje záměr prodeje garáží v Bosně. Ing. Jára odpověděl, že se bude záměr dnes projednávat na RM, vyjádření z MěÚ Náchod město má. Následně bude záměr schvalován na červnovém ZM.

Markéta Machová požádala, aby při projednávání věcí z jednotlivých částí města, byli k jednání přizváni zastupitelé z dané oblasti.

Mgr. Jana Píčová informovala, že dětské hřiště Na Chocholouši je hodně oblíbené. Okolo hřiště je řídký živý plot, kudy děti prolézají a poté vběhnou na cestu. Navrhla, zda by bylo možné v oblasti snížit rychlost nebo umístit značku děti.

Libor Lelek pochválil přenos ze zastupitelstva, dobrý obraz i zvuk. Dále požadoval seznam priorit na opravy cest, chodníků atd., aby věděl, kdy přijde na řadu oprava daného místa.
Dále pan Lelek požádal vedení města, aby iniciovalo opravu cesty z Velkého Dřevíče do Stárkova, která se odložila z důvodu odkanalizování. Ing. Jára odpověděl, že město má stále zájem budovat ve Velkém Dřevíči kanalizaci.
Nakonec nesouhlasil s rozdělováním dotací pro sportovní oddíly, rozdělování je nespravedlivé. Mgr. Málek uvedl, že došlo k částečnému narovnání v oblasti sportujících dětí. Může dojít k aktualizaci výpočtové tabulky po konzultaci se zástupci sportovních spolků.

Pan starosta představil nového zaměstnance pana Michala Prokopa z odboru majetek.

Na závěr proběhla prezentace nové chytré komunikace s občany - Mobilního rozhlasu Mgr. Petrem Steklým.

Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin
Zápis byl vyhotoven 5. května 2021  Usnesení č. 2/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 4. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/2/000 – ověřovatele zápisu pana Martina Čejchana a Mgr. Olgu Líbalovou – 17 pro, 2 se zdrželi

2/2/000 – program jednání – 19 pro
 
3/2/9/1 - rozpočtové opatření č. 03/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/2/10/1 - uzavření smlouvy o zápůjčce, číslo smlouvy 01/2021, s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO 48172928, na krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov - odkanalizování ulice Hostovského“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/2/11/1 - poskytnutí dotace ve výši 557.750,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově
v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/2/11/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 02/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/2/11/3 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určenana pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/2/11/4 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 03/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/2/12/1 - poskytnutí dotace ve výši 112.846,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/2/12/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 08/2021, s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/2/12/3 - poskytnutí dotace ve výši 159.310,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/2/12/4 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 09/2021, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/2/12/5 - poskytnutí dotace ve výši 68.852,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/2/12/6 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 10/2021, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/2/12/7 - poskytnutí dotace ve výši 69.320,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/2/12/8 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 11/2021, s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/2/12/9 - poskytnutí dotace ve výši 78.531,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/2/12/10 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 14/2021, s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/2/12/11 - poskytnutí dotace ve výši 168.918,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/2/12/12 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 16/2021, s Volejbalovým klubem Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/2/13/1 - poskytnutí dotace ve výši 270.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/2/13/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 06/2021, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/2/14/1 - uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 1608/5 o výměře 39 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (O. Líbalová), Nehlasovalo: 0
 
24/2/15/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2A“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/2/16/1 - záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

26/2/16/2 - „Žádost o bezúplatný převod pozemků“ ve znění:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
27/2/16/3 - uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov a doporučuje schválit ve smlouvě: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
28/2/18/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001643/SOBS VB/2, název stavby „Hronov Náchodská – přel vn 35kV pč408_2“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 182 00 Praha 8. IČ 63080605 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
29/2/19/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020102/VB/4“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p. č. 104/4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
30/2/21/1 - záměr prodeje pozemku stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
31/2/22/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019603/VB/1“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 5032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
32/2/26/1 - Strategický plán rozvoje města Hronov na období 2021 - 2031.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová), Nehlasovalo: 0
 
33/2/27/1 -podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Hronov“ v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 (výzva č. 11). Město Hronov má zabezpečeny vlastní finanční zdroje na financování projektu.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
34/2/28/1 - poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
35/2/28/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. smlouvy 01/2021, s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
36/2/30/1 - podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Divadlo-Teatr“, v rámci kterého se uskuteční divadelní představení ve spolupráci s Kladskem a zároveň prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových nákladů.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
37/2/31/1 - záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov za účelem realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, A. Krtička), Nehlasovalo: 0
 
38/2/31/2 - návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, jako podklad pro zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků a pro jednání se zájemci o jejich koupi.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, A. Krtička), Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města se neusneslo:  
39/2/17/1 - prodeje části pozemku parc. číslo 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 1 (M. Machová), Proti: 6 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek), Zdrželo se: 12 (J. Aulich, J. Frýba, M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
40/2/20/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1307 o výměře cca 200 m2.
Hlasování: Pro: 8 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, M. Umlaufová), Proti: 4 (V. Bartošová, K. Jára, P. Koleta, L. Polej), Zdrželo se: 7 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
41/2/20/2 - záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 9 (J. Aulich, V. Bartošová, K. Jára, P. Koleta, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Proti: 6 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, J. Píčová), Zdrželo se: 4 (M. Čejchan, J. Frýba, P. Málek, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Zastupitelstvo města pověřuje:  
42/2/23/1 - starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 18. června 2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města revokuje:  
43/2/16/4 - usnesení č. 7/2016 ze dne 2. 11. 2016, bod 14/7/102/1, bod 15/7/102/2, bod 16/7/102/3 a bod 19/7/102/4.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:
44/2/15/2 - radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu v tomto znění.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 05. 2021