živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 03.02.2016 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluvení: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: Jiří Frýba
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Libor Lelek, Pavel Topolnickyj
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Libor Lelek, pan Pavel Topolnickyj - 16 pro, 2 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.


Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 2 až 13 včetně příloh, pozvánka na jednání, revokace Zastupitelstva KHK - PRVK, zápis pracovní skupiny EU fondy č. 52, tisková zpráva JH, dokumenty k soudnímu řízení se Spolkem pro Velký Dřevíč, informační leták o SMS InfoKanálu.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 18 pro.

Pan Antonín Hurdálek předložil k nahlédnutí kroniku města Hronova za rok 2014.

Paní starostka v úvodu představila nového vedoucího odboru sportovní a rekreační zařízení pana Davida Pavlíčka.

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze
 
 

1. Informace z jednání rady města

4 - Informace z jednání Rady města Hronova
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
4/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

12 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/2015
Předložený materiál okomentovala paní tajemnice.

Návrh usnesení:
12/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2015.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

3. Finanční záležitosti

2 - Rozpočtové opatření č. 01/2016/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru.

FO předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2016/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Jedná se zapojení přebytku hospodaření města z roku 2015 do rozpočtu roku 2016.

Návrh projednala na svém jednání dne 20.01.2016 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2016/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

3 - Rozpočtová opatření č. 06/2015/RM, č. 07/2015/RM a č. 08/2015/RM - vzetí na vědomí
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Dále ZM na svém jednání dne 07.12.2015 nadelegovalo na radu města pravomoc ke schválení rozpočtového opatření města Hronova č. 8/2015/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu bude na prvním jednání zastupitelstva v roce 2016  předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 6/2015, bod 31/6/119/1).

Proto bylo zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření č. 06/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 18.11.2015 (Usnesení RM č. 23/2015), rozpočtové opatření č. 07/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 02.12.2015 (Usnesení č. 24/2015) a rozpočtové opatření č. 08/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 20.01.2016 ((Usnesení č. 1/2016).

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 06/2015/RM, č. 07/2015/RM a č. 08/2015/RM dle příloh.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

8 - Dotace pro HC Wikov Hronov na uzavřené bruslení
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
FO předložil k projednání žádost HC Wikov Hronov, o. s. na poskytnutí dotace z rozpočtu města na uzavřené bruslení pro družstva přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů, školy bruslení a krasobruslení.
Jedná se o dotaci na využití ledové plochy, která byla do roku 2014 řešena smlouvou o poskytnutí příspěvku, který byl poskytován formou zápočtu (oproti fakturám vystaveným městem Hronov za uzavřené bruslení). V roce 2015 již bylo řešeno poskytnutím dotace z rozpočtu města Hronova.

Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 700.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2016 – 31.12.2016.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


4. Majetkové záležitosti

5 - Informace o investičních a dotačních akcích
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích:

1/ Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193
Na základě schválení RM ze dne 20.1.2016 bylo dne 21.1.2016 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, a to uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele města. Veřejná zakázka je zadána v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Předpokládaná hodnota zakázky činí Kč 8 822 700,-- bez DPH
Předpokládaný termín plnění zakázky 1.7.2016 až 26.8.2016
Termín podání nabídek je 15.2.2016 v 10:00 hod.

2/ Technicko-ekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova – Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná
Na základě usnesení RM ze dne 2.12.2015 byla dne 4.12.2015 vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Nabídku podalo celkem 5 uchazečů. Jako vítěznou doporučila hodnotící komise společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 56  Praha 5  za cenu
Kč 55 000,--bez DPH (Kč 66 550,--vč. DPH), která byla schválena RM dne 21.12.2015. Smlouva o dílo byla uzavřena 4.1.2016 s termínem plnění 15.3.2016.

3/ Intenzifikace stávajícího septiku – Mateřská škola Velký Dřevíč, č.p. 20, Základní škola Velký Dřevíč, č.p.82, hasičská zbrojnice Velký Dřevíč, č.p.1
Na základě usnesení RM ze dne 20.1.2016 byla dne 22.1.2016 vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce uveřejněním na úřední desce, webu města Hronova a oslovením 6 uchazečů.
Předpokládaná hodnota zakázky činí Kč 1 350 000,--Kč bez DPH
Předpokládaný termín plnění zakázky 1.7.2016 až 31.8.2016
Termín podání nabídek je 8.2.2016 v 10:00 hod.

4/ Zateplení DPS a BD, Hostovského č.p. 36 a 160, Hronov
Předmětem projektu je na základě zpracovávané projektové dokumentace (DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou), který řeší zateplení obvodových stěn vč. fasády, výměnu otvorových výplní a odstranění zemní vlhkosti, požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaný termín realizace stavebních prací r. 2017.

5/ Nakládání s tříděným odpadem města Hronov
Dne 8.12.2015 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, na projekt Nakládání s tříděným odpadem města Hronov, který řeší vybudování 4 ks podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad o objemu 5 m³ na Kopečku, opravu 13 stávajících kontejnerových stání na území města a pořízení 30 ks popelnic na biologicky rozložitelný komunální odpad o objemu 770 l.
Celkem cena dle PD  Kč 2 110 716,38 bez DPH, Kč 2 553 966,82 vč. DPH
Předpokládané celkové výdaje Kč 2 862 516,82
Předpokládané celkové způsobilé výdaje Kč 2 758 284,17 96,36 %
Předpoklad vyrozumění o dotaci květen 2016, předpoklad realizace projektu r. 2017.

6/ Stavební akce II/303 Velké Poříčí - Hronov
Na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem (SÚS Královéhradeckého kraje a. s.), městem Hronovem a městysem Velké Poříčí je před dokončením finální verze výzvy k podání nabídek na vypracování PD ve stupni dokumentace DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. jeho ocenění a výkon autorského dozoru (předpoklad schválení RM 17.2.2015). Projekt bude řešit pro město v Hostovského ulici chodníky, cyklopruhy, přechody pro chodce, autobusové čekárny, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci.
Bude se jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu.
 
Ing. Karel Jára se dotazoval k bodu 6 - Rekonstrukce komunikace II/303 Velké Poříčí - Hronov, zda bude město něco činit ve věci kanalizace v ulici TGM, protože nemovitosti v této ulici nejsou napojeny na ČOV. Starostka odpověděla, že vyzvala zástupce VaKu Náchod, aby se spojil se zástupcem SÚS KHK a dohodli se, jak se odkanalizování bude řešit. Studii, která se bude muset vypracovat, by pak platil VaK Náchod a nemuselo by město Hronov.

Návrh usnesení:
5/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních a dotačních akcích.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 6 - Prodej pozemku p. č. 1/2 k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková, referentka OM.
Žadatelé podali žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2. Les chtějí vykácet, protože zastiňuje a ohrožuje jejich rodinný dům.
Pozemek p. č. 1 o výměře 8140 m2 je lesní pozemek, vedený v katastru nemovitostí
i v územním plánu. Podle porostní mapy je zde les se stářím stromů 61 – 80 let.
Pan Soldán doporučil prodat tuto část lesa za odhadní cenu určenou znalcem. Telefonicky potvrdil, že nic nového k loňskému vyjádření nemá.
Pan Balcar, vedoucí technických služeb, doporučil ponechat cca 3 metry od nádrže
v majetku města z důvodu přístupu a potřeby údržby.
Prodejní cena bude určena znalcem a náklady budou promítnuty do ceny. GP zajistí a uhradí žadatel.
Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 55/14/185/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 16. 9. 2015, bod 5/4/72/1
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 2. 10. 2015 do 19. 10. 2015, nikdo nevznesl námitku,
žádný další zájemce se nepřihlásil.
Byl vypracován znalecký posudek na prodej lesního pozemku.
Byla zjištěna:
cena tržní Kč 49483,-- … cca 28,65 Kč/m2

Žadatel byl seznámen se znaleckým posudkem a před zadáním GP si přál schválit cenu prodeje.

Odbor majetek navrhl prodejní cenu lesního pozemku sestavit z ceny znaleckého posudku (Kč 2700,--), ceny posudku pro FÚ (až bude hotov GP, dle informací odhadce cca Kč 1000,--), z tržní ceny lesního pozemku a 4% z celkové ceny k zaplacení daně z převodu nemovitosti.
28,65 Kč/m2 + náklady za dva znalecké posudky + 4% z celkové ceny,
49483 + 2700 + 1000 + 2127 = 55310

To je při předpokládané výměře pozemku cca 1727 m2 cca Kč 56000,--.
Kupující uhradí GP a vklad do KN.

Usnesení ZM č. 6/2015 ze dne 7. 12. 2015, bod 8/6/113/1
Byla schválená prodejní cena.

Byl vyhotoven GP, k prodeji je určen pozemek p. č. 1/2 o výměře 1728 m2.
OM navrhuje prodejní cenu ve výši Kč 56000,-- (zaokrouhleno na celé tisíce nahoru).

Usnesení RM č. 1/2016 ze dne 20. 1. 20156, bod 20/1/9/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Bartošovou zajímalo, proč byla přílohou materiálu fotografie studánky.
Ing. Havelková odpověděla, že je zdrojem pitné vody pro žadatele a jednoho souseda. V kupní smlouvě je zakotvena povinnosti zřízení věcného břemene.

Ing. Jára si ujasňoval, že je studánka na prodávaném pozemku. Ing. Havelková doplnila, že víceméně ano, jen hrana studánky je na pozemku SÚS KHK.

Návrh usnesení:
6/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2016 na prodej pozemku parcelní č. 1/2 v k. ú. Rokytník o výměře 1728 m2 s prodejní cenou Kč 56000,--. Kupní smlouva přílohou. 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

7 - Darování částí pozemků pod nádrží v k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Město Hronov oslovilo vlastníky pozemků pod nádrží v Rokytníku z důvodu nutné údržby, aby darovali části pozemků pod stavbou nádrže, která je v majetku města Hronova.
Nádrž se nachází na části pozemku v k. ú. Rokytník parcelní číslo:
• 148 ve vlastnictví TJ Sokol Rokytník, Rokytník, 549 31 Hronov, z něhož byla oddělena geometrickým plánem část pozemku p. č. 148/2 o výměře 27 m2
• 150 ve vlastnictví paní xxxxxxx, z něhož byla oddělena geometrickým plánem část pozemku p. č. 150/2 o výměře 22 m2
• 154/1 ve vlastnictví xxxxxxx, z něhož byla oddělena geometrickým plánem část pozemku p. č. 154/4 o výměře 16 m2

Vlastníci pozemků souhlasili s jejich darováním, byl vyhotoven geometrický plán a připraveny darovací smlouvy.

Usnesení RM č. 1/2016 ze dne 20. 1. 2016, bod 17/1/8/1, bod 18/1/8/2, bod 19/1/8/3
RM doporučila ZM ke schválení uzavření darovacích smluv se všemi třemi dárci. 

Návrh usnesení:
7/1 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 39/OM/2015, na pozemek p. č. 150/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/2 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 40/OM/2015 s TJ Sokol Rokytník, Rokytník, 549 31 Hronov, na pozemek p. č. 148/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/3 - ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 41/OM/2015, na pozemek p. č. 154/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

9 - Informace o připravovaných projektech spolufinancovaných z fondů EU
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová, referentka odboru tajemníka.

Na jednání se dostavil pan Jiří Frýba, přítomno 19 členů.

Město Hronov připravuje mimo jiné žádosti o dotaci na tyto tři projektové záměry.

1.  Rekonstrukce bývalé vodní tvrze v Hronově
Jedná se o projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Projekt ponese název „Od mouky k chlebu“. Jde o spolupráci 3 projektových partnerů – Hronov jako vedoucí partner projektu, dále obec Borovnice u Nové Paky a Skanzen lidové kultury Pstraźna (Kudowa – Zdrój). V rámci realizace projektu chceme zachránit, zrekonstruovat a především zpřístupnit památkově chráněnou budovu bývalé vodní tvrze, která nemá v současné době využití a postupně chátrá. V přízemí budovy by se mělo nacházet Česko – polské informační centrum a malá výstavní expozice, která bude lákat návštěvníky, turisty i místní obyvatele k návštěvě zajímavých míst regionu po obou stranách hranice. V podkroví, kde se nachází unikátní skladba krovů, vznikne muzejní expozice lidové architektury a řemesel. Po konzultaci s NPÚ musíme ráz střechy zachovat tak, jak je, bez zateplení či jiných zásahů. Tvrz je v tomto projektu propojujícím prvkem dvou zbylých partnerů – v Borovnici obnoví stavbu větrného mlýna, který v obci stával přes 120 let a památkový ústav se jej rozhodl „zachránit“, rozebral jej a chtěl převést do skanzenu – bohužel při tom došlo k nevratnému poškození. Podle dochovaného projektu tak vystaví jeho funkční repliku. Ve skanzenu v obci Pstraźna dojde k sestavení původní chalupy z Czermné, která byla rozebrána a zakonzervována v roce 1984. V chalupě bude vystavěna funkční pec na chleba a kamna na ohřev a vaření. Tzv. měkkou akcí projektu bude slavnostní otevření všech třech rekonstruovaných nebo obnovených staveb.
Projektový záměr, který je v tomto programovém období nutné předložit kontrolnímu orgánu do Olomouce min. 8 týdnů před podáním žádosti o dotaci, byl odeslán ke konzultaci 19.1.2016. Do 10 - ti pracovních dní bychom měli mít stanovisko k zamýšlenému projektu. Podání žádosti o dotaci mělo probíhat do 25.3.2016, podle předběžných zpráv však bude z důvodu personálního vytížení kontrolního orgánu termín prodloužen.
Předběžně byl do projektového záměru zpracován i rozpočet projektu – celkové způsobilé výdaje projektu za všechny partnery tak prozatím činí EUR 602 359,75
(Kč 15 661 353,-), dotace z ERDF bude 85 %, pro české partnery projektu bude dále poskytnuta dotace ze SR ve výši 5 %. Naše část projektu je předběžně vyčíslena na celkovou hodnotu EUR 305 812,-- (Kč 7 951 112,-), z toho dotace z ERDF 85 % - EUR 259 940,20 (Kč 6 758 445,20) a SR 5 % - EUR 15 290,60 (Kč 397 555,60), 10 % bude hradit město ze svého rozpočtu EUR 30 581,20 (Kč 795 111,20).
Termín realizace projektu je nastaven od 7/2016 do 12/2017.

Je pravděpodobné, že na základě stanoviska kontrolního orgánu, dojde u partnerů k drobným změnám v rozpočtu projektu.

2.  Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Jedná se o podání žádosti o dotaci do stejného programu a prioritní osy jako v případě tvrze. V tomto projektu, s názvem AQUA MINERALIS GLACENSIS, jde o spolupráci 4 projektových partnerů – Náchod, jako vedoucí partner projektu, Hronov, Kudowa – Zdrój a Duszniki – Zdrój. Jak již název napovídá, jde o projekt zaměřený na naše jedinečné přírodní bohatství – minerální vodu. Vedoucí partner projektu, město Náchod, bude v rámci projektu rekonstruovat objekt Starých lázní, což obnáší rekonstrukci vily Komenský, kde dojde k obnově věže, zateplení a následné instalaci výstavní expozice historických maleb a obrázků, dále pak dojde k výstavbě nové kolonády s 3 novými prameníky. Celý prostor bude funkční a pojatý jako víceúčelový, pro případné konání kulturních akcí. Hronov bude ve své části projektu revitalizovat další část parku – půjde o demolici koupaliště a budovy stávajících WC, výstavbu nových WC, rekonstrukce amfiteátru, související zpevněné plochy (cestičky, plocha před amfiteátrem), hlavní promenáda navazující na nově upravený vstup do parku zakončená novým prameníkem. Ta bude doplněna balneoprvkem, který bude využívat zbytkovou vodu z prameníku a bude sloužit k reflexní masáži chodidel či jako malé osvěžení v parných dnech. Park bude zároveň osazen novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Kudowa – Zdrój ve své části projektu opraví hráz a schody lázeňského jezírka, které zároveň vyčistí od nánosů a rostlin. Zároveň zrevitalizuje prameník, nacházející se v parku. Poslední partner, Duszniki – Zdrój, revitalizují Chopinovu alej, kde se nachází množství starých kaštanů, které potřebují ošetření či úplnou výměnu. V aleji se nachází dvě pítka minerální vody, které projdou revitalizací. Zároveň dojde k obnově prameníku u kolonády, kde by měl vzniknout i nový pavilon. V rámci realizace projektu dojde ke slavnostnímu otevření všech revitalizovaných míst, zároveň vznikne několik propagačních aktivit projektu, které budou lákat turisty k návštěvě našeho regionu – propagační video, turistická brožurka s místem pro sběr razítek a odkazem na odměnu za jejich získání.

Projektový záměr a projektovou žádost o dotaci pro projekt zpracovává externí firma Regional Development Agency, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Projektový záměr byl ke konzultaci na kontrolní orgán odeslán 20.1.2016.
Termín realizace projektu je nastaven od 4/2016 do 4/2018.

Spolufinancování projektu je totožné jako u prvního projektu týkajícího se tvrze – 85 % dotace z ERDF, 5 % ze SR (jen pro české partnery) a 10 % spoluúčast města. Celkové výdaje projektu za všechny partnery činí EUR 2 199 325,-- (Kč 57 182 450,-), dotace z ERDF je tedy EUR 1 869 426,20 (Kč 48 605 081,-).

Celkové výdaje naší části projektu činí EUR 522 376,- (Kč 13 581 776,-), dotace z ERDF 85 % - EUR 444 019,60 (Kč 11 544 509,-), dotace ze SR 5 % - EUR 26 118,80 (Kč 679 088,80), podíl města 10 % - EUR 52 237,60 (Kč 1 358 177,60).

Opět je zde pravděpodobnost změny rozpočtu projektu s ohledem na stanovisko kontrolního orgánu.

3. Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově
Posledním připravovaným projektem je rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu. V současnosti je využíváno čpavkové chladící zařízení, které je sice nejúčinnějším chladivem, je to však toxická látka, která je významným zdrojem rizika. Zároveň je původní technologie strojovny chlazení na konci své životnosti, jelikož je z roku 1977. Dalším problémem je pak chladící zařízení na střeše stadionu, které nesplňuje hlukové limity.
Projekt řeší demontáž stávajícího zařízení a jeho nahrazení novým chladícím zařízení, které bude pracovat s netoxickým chladivem R448 A. Jedná se o směs chladiv, které je využíváno např. v supermarketech do mrazících skříní či vitrín, nebo jako chladivo v halách, chladivo není hořlavé ani výbušné. Stávající sekundární chladivo – Solanka R, která slouží k vychlazování ledové plochy kluziště, zůstane beze změny. Spolu s výměnou chladícího zařízení dojde ke stavebním úpravám a nadezdění stávající atiky, čímž vznikne protihluková bariéra.
Projektové žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, jsou přijímány od 17.10.2015 do 16.10.2016. Z důvodu zveřejnění podmínek vyhlášené výzvy těsně před jejím vyhlášením, nebyla známa přesná podoba povinných příloh projektu. Proto město s jejich zpracováním vyčkávalo. Povinné přílohy (analýza a hodnocení rizika, odborný posudek a studie proveditelnosti) jsou zpracovány odbornou firmou E-expert, spol. s r.o., termín k předložení je stanoven na konec ledna. Ihned po jejich odevzdání bude zpracována projektová žádost. V případě kladného hodnocení žádosti dojde k realizaci v příštím roce 4 – 9/2017.

Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši Kč 10 700 951,-, dotace je poskytována max. do výše 85 % celkových způsobilých výdajů, tedy Kč 9 095 808,30, zbylých 15 % je podíl města – tedy Kč 1 605 142,60.

Ing. Jára se ujišťoval, zda podíl města na revitalizaci parku A. Jiráska je EUR 522 376,--. Paní Kohlová potvrdila podíl města. Informovala, že největší položka je za demolici koupaliště.

Pan Koleta se dotazoval, podle kterého návrhu bude park realizován. Paní Kohlová ujistila, že revitalizace parku se bude dělat dle projektové dokumentace pana Chmelaře. Postupně se realizují jednotlivé části podle toho, kolik má město finančních prostředků a zda je možné získat na další úpravy dotaci.

Návrh usnesení:
9/1 - ZM bere na vědomí informaci o připravovaných projektech spolufinancovaných z fondů EU.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

10 - Smlouva budoucí kupní, Žabokrky 62
Předložený materiál okomentovala paní Hana Lišková, referentka odboru majetek.
Odbor majetek obdržel žádost o změnu nájemce na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o rozloze 74,60 m2, (plocha pro nájem je 71,60 m2), ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov. Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní byla uzavřena s paní, která zemřela.
Usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 25. 11. 2015 se dědicem veškerého majetku, včetně pohledávky vůči Městu Hronov z titulu smlouvy o smlouvě budoucí kupní stal její manžel.

RM na svém jednání dne 21. 12. 2015 doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy budoucí kupní usnesením č. 25/2015 pod bodem č. 38/25/340/2.

Návrh usnesení:
10/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí kupní na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o rozloze 74,60 m2, (plocha pro nájem je 71,60 m2), ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

11 - Směna části "a" pozemku p. č. 539 a pozemku p. č. 542/4 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.

Z historie
Původně byla připravovaná směna pozemků s vlastníky pozemků.
Záměrem směny je získání pozemku – veřejné komunikace pro pěší.

Usnesení ZM č. 6/2014 ze dne 3. 9. 2014, bod č. 10/6
ZM schválilo záměr směny.

Záměr směny byl zveřejněný od 19. 9. 2014 do 6. 10. 2014, nikdo se nevyjádřil.
Byl vypracován geometrický plán, do katastru byla vložena změna kultur, protože neodpovídaly skutečnosti.
Usnesení RM č. 26/2014 ze dne 26. 11. 2014, bod 59/26
RM doporučila ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy.

V této chvíli došlo k založení Freiwald s.r.o., proběhla změna vlastníka pozemků a došlo k zápisu zástavních práv. Pan Freiwald vstoupil v jednání s bankou, aby část pozemku ke směně očistili od zástavních práv.

Zástavní práva na pozemek p. č. 542/4 o výměře 133 m2 ve vlastnictví Freiwald s.r.o., 17. listopadu 678, 549 31 Hronov, IČ 28847369, byla vymazána (jak se ukázalo později, omylem) a mohlo by dojít ke směně za pozemek ve vlastnictví města Hronova – za část „a“ z pozemku p. č. 539 o výměře 133 m2, oba se nacházejí v k. ú. Hronov. Záměr směny byl napsán obecně, takže zůstává v platnosti, také vyvěšení na úřední desce.

Vyjádření odboru majetek k dotacím - harmonogram
13.3.2013 – RM č. 5/2013 – schválení výzvy k podání cenové nabídky na zpracování „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“.
27.3.2013 – RM č. 6/2013 schválen dodavatel na akci „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z OPŽP“.
25.11.2013 – podání žádosti o dotaci.
18.3.2014 – doručen dopis o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
20.6.2014 – doručen registrační list akce a rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP
30.7.2014 – RM č. 16/2014 byla schválena Zadávací dokumentace pro projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ (dále jen projekt)
20.8.2014 RM č. 18/2014 byla schválena změna č. 1 zadávací dokumentace pro projekt
20.11.2014 RM č. 25/2014 – přidělení veřejné zakázky pro projekt
1.12.2014 byla uzavřená SOD s vybraným uchazečem
29.1.2015 předání staveniště
9.4.2015 bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory
Leden 2015 _ 30.9.2015 realizace díla
29.4.2015 uzavření smlouvy a poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
30.6.2016 závěrečné vyhodnocení akce

Po projednání s právníkem města a manažerem projektu OM nedoporučuje nyní realizaci směny pozemků (odkaz na kap. III/5/e smlouvy - přílohou). Možnosti vyřešení budou po získání všech informací prověřeny a materiál bude předložen k projednání.

Nové skutečnosti

Usnesení ZM č. 5/2015 ze dne 4. listopadu 2015, bod 16/5/104/1
ZM vzalo informaci na vědomí.

Banka znovu nechala na pozemek 542/4 v k. ú. Hronov zapsat zástavní právo, protože ho vymazala omylem.

Nyní se situace může řešit tak, že se vloží do KN nejdříve „Vzdání se zástavního práva k nemovitosti“, které je připraveno Českou spořitelnou a.s. a následně se vloží Směnná smlouva, ve které je právničkou ošetřeno to, aby v případě, že z nějakých důvodů nedojde k vymazání zástavního práva, mohlo město jednostranně od smlouvy odstoupit.

Ze Státního fondu životního prostředí ČR bylo přislíbeno, že budou se směnou pozemků souhlasit a zašlou písemné vyjádření, protože na směňované části pozemku nedošlo k žádnému ošetření ani k výsadbě stromů. Dosud nám písemné vyjádření nepřišlo.

OM doporučuje, aby v zájmu urychlení věci ZM schválilo uzavření směnné smlouvy, ale k podpisu smlouvy může dojít až po doručení písemném souhlasu ze Státního fondu životního prostředí, aby nebyla ohrožena poskytnutá dotace na projekt Revitalizace sídelní zeleně města Hronov.

Návrh usnesení:
11/1 - ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 27/OM/2015 s Freiwald s.r.o.,
17. listopadu 678, 549 31 Hronov, IČ 28847369, o směně pozemků části „a“ o výměře 133 m2 p. č. 539 a 542/4 o výměře 133 m2 v k. ú. Hronov. Směnná smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1
 

5. Různé

13 - Výzva č. 7 - IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
Předložený materiál okomentovala paní Tereza Kohlová.
Tento materiál byl předložen s ohledem na reakci Mgr. Líbalové na jednání zastupitelstva města 7.12.2015, kdy informovala o možnosti podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci výzvy č. 7. Žádost o dotaci se měla týkat prostor bývalé Ponorky, kde by mohlo vzniknout komunitní centrum, pro volnočasové aktivity místních obyvatel.

Po prostudování vyhlášené výzvy č. 7, specifických pravidel pro žadatele a příjemce vč. příloh, bylo zjištěno, že danou výzvu na tento záměr použít nelze. Jedná se totiž o deinstitucionalizaci pobytových zařízení (transformaci ústavní péče o osoby se zdravotním postižením na komunitní péči – během procesu dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb) tak, aby sociální služby umožnili osobě se zdravotním postižením setrvat v přirozeném prostředí a zapojit jej na trh práce a do společnosti. Zároveň by musel projekt splnit kritérium sociálních služeb komunitního charakteru a kritérium transformace a deinstitucionalizace.

Mezi podporované aktivity by mohl patřit max. denní stacionář, nebo centrum denních služeb, a jelikož nesmí být sociální služby zaměřeny na cílovou skupinu seniorů, nesplňujeme zde poslání těchto denních stacionářů či center denních služeb.

Návrh usnesení:
13/1 - ZM bere na vědomí informaci o možnostech získání dotace z IROP, výzva č. 7
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ZŠ Hronov - Velký Dřevíč
Paní starostka informovala o tom, že rada města vyhlásila výběrové řízení na místo ředitele/ky Základní školy Hronov - Velký Dřevíč na svém jednání dne 20. ledna 2016. Následně na jednání 29. ledna byla jmenována konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku základní školy. Výběrové řízení bylo téhož dne zveřejněno na úřední desce.
Mgr. Líbalová uvedla, že na webových stránkách města výběrové řízení nenašla. Paní Moravcová odpověděla, že výběrové řízení je zveřejněno, a to pod odkazem „úřední deska“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ky Základní školy Hronov - Velký Dřevíč a jmenování konkursní komise.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


Informace k Jiráskovu Hronovu
Paní starostka informovala o zaslané tiskové zprávě k jednání zástupců organizátorů Jiráskova Hronova dne 12. ledna 2016 v Hronově, kde bylo diskutováno další směřování festivalu Jiráskův Hronov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí obsah Tiskové zprávy ze dne 19. 1. 2016 ohledně Jiráskova Hronova. Tisková zpráva přílohou
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


Informace k soudnímu řízení se Spolkem pro Velký Dřevíč
Paní starostka sdělila, že zastupitelé obdrželi protokoly z jednání soudu včetně rozsudku ve věci žaloby Spolku pro Velký Dřevíč na město Hronov a Vodovody a kanalizace Náchod. Žaloba byla zamítnuta, zda se Spolek proti verdiktu soudu odvolá, není známo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu a výsledku soudního řízení se Spolkem pro Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0


SMS InfoKanál
Pan místostarosta informoval o spuštění nového informačního kanálu pro občany prostřednictvím SMS zpráv, které mohou být zasílány jak na mobilní telefon, tak na pevnou linku. Informace o systému a způsobu přihlášení k odběru zpráv občané najdou v únorovém unásku, na webových stránkách města, facebooku i ve vývěsních skříňkách. Služba je pro občany bezplatná.

MVDr. Strnad se zajímal, zda lze systém použít i obráceně, zda lze poslat info na úřad. Ano, toto je možné, pokud se SMS zpráva pošle ve správném formátu na telefonní číslo úřadu, tak jak je uvedeno v návodu.


Termín příštího řádného jednání ZM je 13. dubna 2016. Paní starostka avizovala, že je možné, že bude svoláno mimořádné jednání ZM s ohledem na podávané žádosti o dotace.

6. Diskuze

JUDr. Vrzáčková pochválila pana Antonína Hurdálka za kroniku, která se jí líbila.

Pan Frýba se dotazoval na smlouvu uzavřenou mezi městem Hronov a Wikov MGI a. s., na použití nájemného ve výši Kč 100.000,--, které platí městu firma Wikov MGI za pronájem přední stěny zimního stadionu – Wikov arény. Paní starostka sdělila, že finanční prostředky budou primárně využity na vybavení zimního stadionu a pokud zbydou, je možné je poskytnout na podporu mládežnických družstev ve všech sportech. Vždy to musí být se souhlasem firmy Wikov MGI.

Pan Koleta požádal o oslovení všech majitelů nemovitostí v ulici TGM, až se bude dělat studie na kanalizaci pro rekonstrukci komunikace II/303. Paní starostka ujistila, že majitelé budou osloveni. Stejně se město zachovalo i při napojování nemovitostí na Freiwaldově náměstí.

Dále požádal, zda by se most u čistírny nedal opravit levnější variantou. Pan místostarosta sdělil, že existuje možnost opravy, ale je za Kč 2,6 mil. Drahé na celé akci je přeložení všech sítí, které jsou na mostě instalovány. V úvahu by připadala realizace nové lávky nad stávající tak, aby se sítě překládat nemusely.

Mgr. Líbalová požádala o úpravu otevírací doby na hřbitově. Dle jejího názoru je v 17 hodin na zavírání brzo. Mgr. Bartošová se připojila, že to bylo hlavně na Vánoce, kdy občané přijeli zdaleka a chtěli se stavit na hřbitově, což nestihli, protože již bylo zavřeno.
OM zajistí prodloužení otevírací doby na hronovském hřbitově.

Pan Hurdálek požádal, aby ti, kteří jsou zainteresovaní v nějakém spolku nebo mají ve svém okruhu známé, kteří se této činnosti věnují a mohou nafotit různé akce, aby tak učinili a poté je poskytli pro potřeby kronikáře, aby byla zaznamenaná dokumentace bohatší.

Paní starostka poděkovala panu Antonínu Hurdálkovi za vypracování kroniky a ukončila jednání zastupitelstva.

 

 Zapsal/a Milena Moravcová
 Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

 

 


Usnesení č. 2/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 03.02.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2/000 - ověřovatele zápisu pana Libora Lelka a pana Pavla Topolnického – 16 pro, 2 se zdrželi
2/2/000 – program jednání
               Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/2/2/1 - rozpočtové opatření č. 01/2016/ZM dle přílohy.
              Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/2/6/1 - uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2016 na prodej pozemku parcelní č. 1/2 v k. ú. Rokytník o výměře 1728 m2 s prodejní cenou Kč 56.000,--. Kupní smlouva přílohou. 
             Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/2/7/1 - uzavření darovací smlouvy č. 39/OM/2015 na pozemek p. č. 150/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
              Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/2/7/2 - uzavření darovací smlouvy č. 40/OM/2015 s TJ Sokol Rokytník, Rokytník, 549 31 Hronov, na pozemek p. č. 148/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
              Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7//7/3 - uzavření darovací smlouvy č. 41/OM/2015 na pozemek p. č. 154/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
            Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/2/8/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 700.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2016 – 31.12.2016.
             Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/2/8/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy. 
              Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/2/10/1 - uzavření smlouvy budoucí kupní na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o rozloze 74,60 m2, (plocha pro nájem je 71,60 m2), ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov. Smlouva přílohou.
                Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/2/11/1 - uzavření směnné smlouvy č. 27/OM/2015 s Freiwald s.r.o., 17. listopadu 678, 549 31 Hronov, IČ 28847369, o směně pozemků části „a“ o výměře 133 m2 p. č. 539 a 542/4 o výměře 133 m2 v k. ú. Hronov. Směnná smlouva přílohou. 
                  Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
 
 Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 12/2/3/1 - rozpočtová opatření č. 06/2015/RM, č. 07/2015/RM a č. 08/2015/RM dle příloh.
                 Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/2/4/1 - informace z jednání Rady města Hronova.
                Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/2/5/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích. 
                Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/2/9/1 - informaci o připravovaných projektech spolufinancovaných z fondů EU.
                Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/2/12/1 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2015.
                Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/2/13/1 - informaci o možnostech získání dotace z IROP, výzva č. 7
                 Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/2/000 – informaci o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ky Základní školy Hronov - Velký Dřevíč a jmenování konkursní komise.
               Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/2/000 - obsah Tiskové zprávy ze dne 19. 1. 2016 ohledně Jiráskova Hronova. Tisková zpráva přílohou
                Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/2/000 - informace o průběhu a výsledku soudního řízení se Spolkem pro Velký Dřevíč.
                Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/2/000 – informaci o SMS InfoKanálu, termínu dalšího řádného jednání ZM dne 13.4.2016 a informace v bodu Diskuze


Zastupitelstvo města ukládá:
22/2/000 – OM zajistit prodloužení otevírací doby na hronovském hřbitově

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 02. 2016