živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 26. února 2014 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu J. Čapka v Hronově

Přítomni: 17 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: MUDr. Petr Mihola, pan Antonín Hurdálek, Mgr. Olga Líbalová, MUDr. Jan Kříž
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strand, Ing. Jaroslav Jeništa
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jára, Ing. Jaroslav Vít

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 15 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára, Ing. Jaroslav Vít  – 13 pro, 2 se zdrželi.

Na jednání se dostavil Ing. Jeništa, přítomno 16 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 5 až 22 včetně příloh a pozvánka s programem, materiál od Ing. Ondřeje Poula – ŽP MěÚ Náchod (nakládání s odpadními vodami), Zpráva o stavu veřejného pořádku, pozvánka na setkání s občany dne 5.3.2014, mapa s předpokládaným rozsahem prací v dubnu 2014 – akce Zbečník, kurz studené kuchyně, kácení na Jírově hoře a pohyb techniky v Lískách, studie Velký Dřevíč – Rokytník – splašková kanalizace (VaK Náchod, a. s.) a zpráva o hospodaření DO Justynka za rok 2013. Materiál č. 23 – dodatek k rozpočtovým opatřením 1/2014 byl předán přímo na jednání.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

V úvodu byl stažen materiál č. 20, bude u něho upravena smlouva v souladu s novým občanským zákoníkem a předložen bude na dalším jednání.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 6
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Pan Koleta se dotazoval, na základě čeho se rada rozhodla, že se koupí nová rolba na úpravu ledové plochy a ne starší stroj po GO cca o 1,5 mil Kč levnější.
Paní starostka citovala ze zápisu z mimořádné rady č. 3/2014, z podkladů od pana Kuchaře z ROLMONTu. Dále uvedla, že si rada nechala vypracovat ekonomicko-technické porovnání několika strojů.
Pan Topolnickyj uvedl, že stroj po GO není totéž co nový stroj, který bude cca 10 let sloužit bez nákladů na opravu.
Paní starostka uvedla, že není důležité, jaký stroj si někdo přeje, ale důležité je, jaký stroj bude vybrán na základě výběrového řízení z předložených nabídek. Vůbec nemusí jít o stroj ZAMBONI.
Pan Koleta uvedl, že dle jeho názoru by v případě, že chce město konkrétní stroj, bylo vhodnější jít cestou pronájmu, na jehož konci by byl stroj náš. Konzultoval toto s panem Kuchařem z firmy ROLMONT. Ten také uvedl, že dle jeho názoru mezi strojem novým a strojem po GO, který městu nabízejí, není žádný rozdíl.
Paní starostka uvedla, že se domnívá, že i v případě pronájmu by město muselo vypsat řádné výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Její domněnku potvrdila Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru.
Ing. Jára navrhl, aby se toto prověřilo.
Dále se neustále vedla diskuze o tom, jestli koupit stroj nový nebo po generální opravě.

Na jednání se dostavil MVDr. Strnad, přítomno 17 členů.

Dále paní starostka uvedla, že stále probíhá výběrové řízení a členové komise jsou vázáni mlčenlivostí. Z důkladné prohlídky došlých nabídek však v tuto chvíli vyplývá, že hodnotící komise doporučí radě města výběr zrušit a vypsat nové výběrové řízení. Žádná z doručených nabídek totiž nesplnila zákonné podmínky a podmínky zadávacího řízení.
Pan Koleta se zeptal, který stroj byl tedy ke koupi vybrán. Paní starostka odpověděla, že žádný, když má být výběrové řízení zrušeno.
Pan Koleta se dále zeptal, zda slíbená podpora Královéhradeckého kraje – dotace 0,5 mil. Kč je určena pouze na nový stroj
Paní starostka uvedla, že takto to specifikováno není, na kraj odešla obecná žádost o finanční příspěvek na novou rolbu.
Ing. Jára také uvedl, že dle jeho názoru nemá žádnou šanci rozhodnout o tom, jaký stroj bude zakoupen. Ve chvíli, kdy schválí potřebný objem finančních prostředků na jeho koupi, už nebude mít jako zastupitel možnost nákup stroje ovlivnit.
MVDr. Tomáš Strnad k tomu uvedl, že dle jeho názoru je to naprosto standardní postup. Zastupitelé vždy schvalují předběžně odhadnutou výši nákladů na nějaký nákup nebo stavební akci. Až následným výběrovým řízením je stanoveno, kdo zakázku dostane a kolik to přesně bude stát.
Paní starostka vyzvala Ing. Járu, aby pokud má nějaké pochybnosti o postupu rady, navrhnul usnesení, o kterém dá hlasovat.
Ing. Jára žádné usnesení nenavrhl.
Pan Koleta se opět zeptal, na základě čeho rada usoudila, že je vhodnější koupit nový stroj, který bude cca o 1,5 mil. Kč dražší než stroj po GO, který je stejně kvalitní.
Pan Topolnickyj odpověděl, že jestli si někdo myslí, že stroj po GO je stejně kvalitní jako naprosto nový stroj, pak k tomu nemá co dodat.
Vedoucí zimního stadionu pan Michal Kubeček k tomu řekl, že kdyby měly být oba typy strojů stejné, jak uvádí pan Koleta, pak nerozumí tomu, proč by výrobce roleb předváděl nové modely strojů.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 8/2013 – materiál č. 9
Předložený materiál okomentoval Ing. Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 8/2013 – 17 pro

Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2014 – materiál č. 10

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2014 – 17 pro


3. Finanční záležitosti

Doplacení půjčky – materiál č. 11
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání žádost o jednorázové doplacení kupní ceny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené dne 30.11.2009.
Žadatelé město zároveň žádají o prominutí nesplacených úroků.

Dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, čl. 3.2., bod b, má být zbývající část kupní ceny ve výši Kč 263.819,00 uhrazena v 115 měsíčních splátkách ve výši Kč 2.746,00 a 1 splátce ve výši Kč 1.632,00, počínaje měsícem 12/2009.
Částky splátek obsahují úrok ve výši 4 %.

K 28.02.2014 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  105.792,32
na úrocích: Kč  35.855,68
celkem: Kč 141.678,00 (tj. 51 splátek po Kč 2.746,00 a 1 splátka Kč 1.632,00)

Dle smlouvy zbývá uhradit:
na jistině: Kč 158.026,68
na úrocích: Kč 17.717,32
celkem: Kč 175.744,00 (tj. 64 splátek po Kč 2.746,00)

Žádost projednala rada města na svém jednání 12.02.2014 a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Paní starostka k projednávanému materiálu uvedla, že město žadatelům o předčasné doplacení půjčky vždy vyšlo vstříc v tom, že byla požadována jen nesplacená jistina, nikoliv nedoplacené úroky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost o jednorázové doplacení kupní ceny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 30.11.2009, a to k datu 28.02.2014 v částce Kč 158.026,68 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 17 pro

Rozpočtová opatření č. 01/2014 – materiál č. 12
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova č. 01/2014 dle přílohy, které na jednání okomentovala Ing. Stonjeková.
Rozpočet navrhla upravit na straně příjmů o přebytek hospodaření z roku 2013 a daňové příjmy upravit dle skutečnosti roku 2013.
Na straně výdajů jsou pak zapojeny akce, které pokračují z roku 2013, dále akce chodníky Zbečník a dle aktuální situace také finanční prostředky potřebné na nákup elektrické rolby na zimní stadion.
Částky na chodníky Zbečník a na nákup rolby byly před jednáním ZM upřesněny dle podaných nabídek těsně před jednáním zastupitelstva.
Návrh rozpočtových opatření projednala na svém jednání dne 12.02.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2014 dle přílohy – 15 pro, 2 proti

Dodatek k rozpočtovým opatřením č. 01/2014 – materiál č. 23
Finanční odbor předložil k projednání dodatek k návrhu rozpočtových opatření č. 01/2014 dle přílohy.

Minulý a tento týden proběhlo otevírání obálek na obě akce zmiňované v materiálu k rozpočtovým opatřením č. 01/2014, tedy na nákup elektrické rolby na zimní stadion a na akci Zbečník (chodníky a veřejné osvětlení).
Předpokládaná částka na nákup rolby činí 3.750 tis. Kč. V návrhu rozpočtových opatření č. 01/2014 je navržená částka na rolbu ve výši 3.500 tis., chybí tedy 250 tis. Kč.
Předpokládaná částka na akci Zbečník činí 9.800 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu a v návrhu rozpočtových opatření je celkem částka 7.579,63 tis. Kč, chybí tedy 2.220,37 tis. Kč.
Během roku 2014 je očekáván příjem dotací na ukončené a vyúčtované mikroprojekty ve výši cca 2.200 tis. Kč, dotace na rekonstrukci lesních cest ve výši cca 1.100 tis. Kč a doplatek dotace na instalaci OZE v ZŠ ve Velkém Dřevíči ve výši cca 120 tis. Krajský úřad Královéhradeckého kraje přislíbil poskytnout městu Hronov na nákup rolby částku 500 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že očekávané dotace je možné do rozpočtu zapojit až po jejich obdržení na účet, navrhujeme prozatím pokrýt výše uvedené potřeby zapojením provozního (revolvingového) úvěru, který bude v případě čerpání splacen z obdržených dotací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek k rozpočtovým opatřením č. 01/2014 dle přílohy – 16 pro, 1 proti

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2014 – materiál č. 13
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2014.
Návrh rozpočtu vychází z návrhu správce kapitoly hotelu a ATC, předpokládaného režimu provozu ATC a rovněž ze skutečnosti roku 2013.
Návrh projednala na svém jednání dne 12.02.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2014 dle přílohy – 17 pro

Schválení příspěvků – materiál č. 14
Finanční odbor předložil ke schválení příspěvky na kulturní, sportovní a podobné účely, které byly schváleny již v rámci rozpočtu na rok 2014.
Na tyto příspěvky byly dosud po schválení rozpočtu bez dalšího vyhotovovány smlouvy a po podpisu příspěvky poskytovány. Dle názoru právničky města,
JUDr. Evy Vrzáčkové, toto nestačí, je nutné, aby poskytnutí příspěvků schválil dle § 85 písm. c) zákona o obcích příslušný orgán – do 50 tis. Kč rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo města.
Proto radě města bylo předloženo schválení příspěvků do 50 tis. Kč, případně jejich doporučení ke schválení do zastupitelstva města, jde-li o příspěvky a dotace nad 50 tis. Kč.
Rada města na svém jednání dne 12.02.2014 doporučila zastupitelstvu níže uvedené příspěvky schválit.

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2014 – 17 pro

2) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 150.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31  Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské lize v roce 2014 – 15 pro, 2 se zdrželi


4. Majetkové záležitosti

Nabídka na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – SENIOR DOMY POHODA a.s. – materiál č. 5
Dne 28.11.2013 byla doručena městu nabídka na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti SENIOR DOMY POHODA a. s., Český Těšín. Podrobné znění měli členové zastupitelstva k dispozici.
Po konzultaci odboru majetek se sociálním odborem došly oba odbory k závěru, že v současné době má město zajištěnu péči o své občany dostatečně (DO Justynka, pečovatelské domy – Kalinův dům + Hostovského 36, terénní pečovatelské služby + další domovy důchodců poblíž - Malá Čermná, Police nad Metují, Náchod) a za nabízených podmínek takové zařízení ve městě není potřeba budovat.  V Komunitním plánu sociálních služeb města Hronova je uvedeno, že potřeby seniorů na území Hronova jsou řešeny komplexně a v současné době není třeba zvyšovat kapacitu lůžkových zařízení.
Pozn.: Společnost předpokládá objekt o velikosti 1 800 až 3 500 m² (což je např. velikost budovy školy), dále na provoz požaduje od města Kč 500.000,- ročně.

Usnesení RM č. 1/2014 ze dne 15.1.2014, bod 23/1:
RM nedoporučila ZM ke schválení

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí nabídky na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s., Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568877 – 17 proti

Záměr prodeje pozemku p.č. 1150/6 k. ú. Žabokrky – materiál č. 7
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelka podala žádost o koupi pozemku p. p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v k. ú. Žabokrky. Pozemek užívá, dosud si myslela, že je v jejím vlastnictví.   
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.      
Podle technické mapy v pozemku nejsou uloženy sítě.

Cena prodeje pozemku  - účetní hodnota pozemku je Kč 6 020,--, to je Kč 70,-- /m2.
 
Na místě samém bylo zjištěno, že je zde postavený přístřešek pro auto.
Byl osloven majitel sousedního pozemku, nemá proti prodeji námitek, pozemek neslouží jako komunikace.
 
Odbor majetek doporučuje prodej. Technické služby nemají námitky.

RM č. 25/2013 ze dne 4. 12. 2013, bod 18/25:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v k. ú. Žabokrky – 17 pro

Prodej části pozemku p.č. 382/1 (nově 382/3 o výměře 282 m2) k.ú. Hronov – materiál č. 8
Firma Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 28782259, podala žádost o koupi části pozemku p. p. č. 382/1 o výměře cca 250 m2 (celková výměra pozemku je 5565 m2) v k. ú. Hronov. Část pozemku, o kterou je žádáno, je částečně zaplocená a tvoří jakoby součást dvora či zahrady u č. p. 245 a navazuje na přístup a případný příjezd k domu. V současné době je pozemek vedený jako ostatní plocha, jiná plocha.  
V územním plánu je pozemek vedený jako plochy veřejné zeleně.  
V pozemku nejsou uloženy sítě v majetku města Hronova.   
Odbor majetek a výstavby doporučuje prodej.
GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012 :
RM doporučila ZM ke schválení záměr prodeje s výší ceny Kč 500,--/m2.

Usnesení ZM č. 5/2012 ze dne 17. 10. 2012:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 26. 10. 2012 do 12. 11. 2012. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Firma byla několikrát vyzvána, aby nechala zhotovit geometrický plán. K tomu došlo až v loňském roce podle instrukcí odboru majetek. Ke konci roku dodala vyhotovený geometrický plán.
Z pozemku byla oddělena parcela č. 382/3 o výměře 282 m2.
         
Usnesení RM č. 2/2014 ze dne 27. 1. 2014, bod 6/2
RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára konstatoval, že je pozemek v současné době již zadlážděn. Paní starostka sdělila, že firma požádala město o souhlas s právem provést stavbu na pozemku města, který jí byl udělen. Bylo to již ve fázi, kdy bylo zřejmé, že o předmětný pozemek nemá nikdo jiný zájem.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2014 s firmou Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 28782259, na  prodej pozemku p.p.č. 382/3 o výměře 282 m2  v k.ú. Hronov, za cenu prodeje Kč 141 000,--. Smlouva přílohou – 17 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene k.ú. Hronov – RWE – materiál č. 15
Ekoplan s.r.o., Pěčín 147, 517 57 Děčín, předložil smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Hronovem a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567.
Jedná se o výstavbu nového STL plynovodu v Klicperově ulici v rozsahu 32,11 m a plynovodní přípojky pro pozemek p.č. 1410/11 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno bylo ošetřeno smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene.

Dle schváleného návrhu ceníku pro věcná břemena činí cena za metr přípojek
Kč 100,-- + DPH, v tomto případě minimálně Kč 10000,-- + DPH.

Usnesení RM č. 17/2012 ze dne 8.8.2012, bod 18/17
RM schválila na základě ceníku  VB z roku 2011 výši věcného břemene Kč 10000,-- + DPH.

Usnesení ZM č. 5/2012 ze dne 17. 10. 2012, bod 9/5
ZM schválilo uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení RM č. 5/2014 ze dne 12. 2. 2014
RM doporučila ZM ke schválení.

Jednání opustila Mgr. Hlušková, 16 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. DK-NET/OSNM/664/2013 mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČ 27295567. Smlouva přílohou – 16 pro

Záměr směny částí pozemků p.č. 1608/1 a p.č. 248 k.ú. Hronov – materiál č. 16
Žadatel podal žádost o směnu části pozemku p. p. č. 248 (celková výměra 264 m2, zahrada) ve svém vlastnictví o výměře cca 123 m2 za část pozemku p. p. č. 1608/1 (celková výměra 3127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře cca 122 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí pan Šnajdr.   
V územním plánu je pozemek žadatele vedený jako smíšené území centrální, využití k parkovacímu stání je přípustné.     
V pozemcích jsou uloženy sítě, vodovod a O2, nad pozemky se nachází vedení NN.   

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je Kč 69,66/m2. Účetní hodnota zahrady není známa, dle oceňovací vyhlášky činí Kč 30,40/m2. Tržní (obvyklá) cena obou pozemků může být odlišná.

Odbor majetek doporučuje směnu, dle dohody geometrický plán a vklad do KN uhradí žadatel, daňové přiznání podá za obě strany město Hronov a uhradí případnou daň z převodu nemovitosti.

Usnesení RM č. 5/2014 ze dne 12. 2. 2014:
RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Andršová se dotazovala, zda touto směnou získáme více parkovacích míst. Pan místostarosta sdělil, že ano.

Na jednání se vrátila Mgr. Hlušková, 17 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1608/1  o výměře cca 122 m2 v k. ú. Hronov – 17 pro

Záměr prodeje části pozemku p. č. 408/1 k.ú. Hronov – materiál č. 17
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3802 - Lotři, nám. Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 71189114, podala žádost o koupi části pozemku p. p. č. 408/1 o výměře cca 49 m2 (celková výměra pozemku je 8384 m2) v k. ú. Hronov. Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na stavbu klubovny č. p. 991 na pozemku st. p. č.  403/12 v majetku Asociace TOM a bude sloužit k přístavbě sociálního zařízení a jímky na odpadní vody - žumpy.
Druhá stavba č. p. 972 na pozemku st. p. č. 408/4 je v majetku Vodáckého oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov.
V současné době je pozemek vedený jako ovocný sad.  
V územním plánu je pozemek vedeny jako sportovní a rekreační plochy.  
V pozemku nejsou uloženy sítě v majetku města Hronova – podle dostupných podkladů.   

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 35,70 Kč /m2, byla stanovena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodejní cena, za kterou město koupilo pozemek v roce 2009.
Tržní hodnota pozemku může být odlišná. OM navrhuje cenu prodeje od
Kč 35,70/m2 do Kč 76,--/m2 (cena základního stavebního pozemku pro Hronov podle oceňovací vyhlášky, bez zohlednění srážek a přirážek za dostupnost sítí, atraktivnosti lokality a jiných parametrů). Ani tato cena nemusí být cenou tržní (obvyklou), kterou lze stanovit pouze znaleckým posudkem.

Odbor majetek doporučuje prodej, pro klubovnu je přístavba sociálního zařízení zlepšením podmínek užívání stávající stavby.
GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 5/2014 ze dne 12. 2. 2014
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Jan Šnajdr uvedl, že vzhledem k tomu, že o pozemek žádá organizace, která pracuje s dětmi, přiklání se k ceně co nejnižší nebo symbolické či žádné.
Místostarosta odpověděl, že Ing. Tomáš Buriánek – vedoucí oddílu, s navrhovanou cenou souhlasí. Je s ním domluveno, že město bude oddílu částku vydanou za koupi pozemku kompenzovat, a to v rámci podpory z grantu „Práce s dětmi“ nebo jinou formou. Oddíl má na realizaci záměru požádáno o grant, nákup pozemku bude možná i uznatelným nákladem.
Paní starostka dodala, že i kvůli kontrole ze strany auditorů považuje za vhodnější prodávat všem za stejnou cenu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 408/1 o výměře cca 49 m2 v k. ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k. ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,--/m2 – 17 pro

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 18
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města, kterou okomentovala Ing. Vítová.

1. dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--.  Kupec z důvodu nedostatku finančních prostředků nakonec od koupi domu odstoupil – ZM dne 26.6.2013 revokovalo bod 6/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012.
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD  zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

MVDr. Strnad uvedl, že by se s ohledem na uvedené skutečnosti mělo vedení města uvažovat například o snížení prodejní ceny.
Paní starostka uvedla, že na nejbližším jednání rady bude toto projednáváno. Následně bude předložen materiál zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro

Přehled investičních akcí – materiál č. 22
1) Projektová dokumentace Červená ulice
Projektová dokumentace je odevzdaná, nyní budou probíhat přípravné práce pro žádost o vydání stavebního povolení, tj. žádost o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, odsouhlasení PD jednotlivými síťaři apod.

2) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Dílo je zkolaudováno a zcela dokončeno.

3) PD chodník J. z Poděbrad
Stavba bude po zimních měsících zrevidována a provádějící firma provede žádoucí opravy. Poté bude zažádáno o kolaudaci.

4) PD Mikoláše Alše a Mánesova
Projektová dokumentace je dokončena. Vyskytly se problémy s odvedením povrchové vody, nyní je tedy zpracováván posudek na množství této vody. Na základě tohoto posudku bude jednáno s VaK a.s. Náchod o možnosti napojení kanalizace pro odvádění povrchových vod.

5) PD Tyršova
Nyní probíhá jednání s majiteli okolních provozoven ohledně parkování. PD bude dokončena po těchto jednáních.

6) Rekonstrukce přízemí v č.p. 8
V jarních měsících budou na dvoře osazeny zatravňovací dlaždice do spodní části svahu pro zpevnění. Jinak je stavba dokončena.

7)  Obnova vrtu a výstavba nového prameníku v parku A Jiráska
Rozvaděč byl osazen, stavba je tímto dokončena.

8)  PD chodníky Hronov – Zbečník
Je podána žádost o stavební povolení, celá projektová dokumentace byla projednána s osadním výborem Zbečníka. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude ukončeno 25. 2. 2014. Probíhají také přípravné práce k zahájení stavby, které bude v pondělí 31. 3. 2014. Aktuální harmonogram Vám vždy bude zasílán tak, jak bude postupovat stavba. Na středu 5. 3. 2014 je naplánována informační schůzka pro obyvatele Zbečníka, ale i celého Hronova, na které budou poskytnuty základní informace o termínech, rozsahu stavby, dopravních omezeních atd.

Paní starostka sdělila, že byl na webu města zřízen odkaz pro akci Zbečník, kde jsou zveřejňovány aktuální informace. Zatím jsou zde základní údaje o jednotlivých stavbách. Dodavatelem kanalizace a cesty bude jedna firma, výběrové řízení na chodníky a veřejné osvětlení probíhá.
Na webu je také v aktuálních informacích pro potřeby občanů zveřejněna mapa s rozsahem prací a dopravními omezeními v měsíci dubnu, kdy budou veškeré stavební práce zahájeny. Mapu podrobně paní starostka popsala. Dále popsala objízdné trasy pro osobní, autobusovou a nákladní dopravu.
Starostka také zmínila všechny dosud známé okolní plánované rekonstrukce komunikací a s nimi spojené uzávěry komunikací s plánovanými objízdnými trasami – průtah Červeným Kostelcem, uzavírka kruhového objezdu u Itálie v Náchodě, uzavření části obce Bukovice u Police nad Metují.
Ing. Andršová se dotazovala, zda se po takové zátěži hlavní komunikace ve Velkém Dřevíči nebude plánovat její celková rekonstrukce. Silnice je již dnes ve velmi špatném stavu a po půlročním náporu nákladních aut bude úplně zničená. Paní starostka uvedla, že město zatím nemá takovou informaci.
Ing. Jeništa upozorňoval na možné budování kanalizace ve Stárkově. Tím by se narušila objízdná trasa. Dále dal na zváženou vybudování pěšiny pro chodce podél komunikace ve Velkém Dřevíči.
Paní starostka sdělila, že některé části se nechají obejít souběžnou cestou.
Dále paní starostka informovala o možnosti svozu komunálního odpadu, o zajištění pečovatelské služby, o informování stavebníků, o schůzce s rodiči dětí ze základní a mateřské školy ve Zbečníku.
Všichni zastupitelé obdrželi pozvánku na setkání s občany nejen Zbečníka dne 5. 3. 2014, na kterou paní starostka všechny zastupitele pozvala a doporučila jim, aby se zúčastnili.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 17 pro


5. Různé

Pojištění zastupitelů za škodu způsobenou obci – materiál č. 19
Předložený materiál okomentoval Ing. Kašík.
S účinností nového občanského zákoníku (NOZ) od 1.1.2014 přichází v platnost ustanovení § 159, (1) NOZ, který zní: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Podle výkladu tohoto §: kdo nejedná s péčí řádného hospodáře, odpovídá právnické osobě za škodu způsobenou porušením této povinnosti – bez limitu / nelze omezit.

Kooperativa, u které má město majetek pojištěn, připravila na základě tohoto ustanovení Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci.
Pojištění se sjednává za škodu způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva obce (dále jen zastupitel). Znamená to také pojištění odpovědnosti ze škod způsobených při výkonu veřejné moci chybným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Z pojištění má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil:
a) v případě vzniku pojistné události finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá obci podle obecně závazných právních předpisů, pokud proti němu byl vznesen oprávněný nárok na náhradu škody,
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu finanční škody.

Náklady na pojištění všech zastupitelů činí:
limit plnění       3 mil.     spoluúčast  2 500,- roční pojistné po slevě       4 856,- Kč
limit plnění       4 mil.     spoluúčast  2 500,- roční pojistné po slevě       5 126,- Kč
limit plnění       5 mil.     spoluúčast  2 500,- roční pojistné po slevě       5 396,- Kč

Návrh pojistné smlouvy je v příloze.
Rada města na jednání dne 12.2.2014 doporučila zastupitelstvu pojištění uzavřít.

Ing. Jeništa požádal o názorný příklad. Ing. Kašík, sdělil, že v současné době to nikdo není schopen definovat.
Ing. Jára požádal, aby se v tom případě z jednání pořizovaly zvukové záznamy a hlasování se uvádělo jmenovitě.
Paní starostka uvedla, že na příští jednání bude připraven v tomto duchu materiál.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření pojištění zastupitelů za škodu způsobenou obci. Smlouva přílohou – 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel.

Zařazení správního území města Hronova do územní působnosti MAS Stolové hory na období 2014 – 2020 – materiál č. 21
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
Město Hronov je na základě rozhodnutí zastupitelstva z loňského roku v územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory. Na základě tohoto rozhodnutí se podnikatelé, neziskové organizace (spolky a sdružení), zemědělci a další subjekty působící na našem území zapojili do činnosti MAS. Vzhledem k tomu, že většina zapojených subjektů v okolních MAS hodnotila její činnost pozitivně a pozitivně je vnímána i metoda LEADER na národní úrovni, budou mít tyto skupiny v příštím programovém období větší možnosti při získávání podpory pro své žadatele - subjekty na svém území.
V současné době se připravují programové dokumenty pro možnost čerpání evropských dotací v příštím programovém období 2014 - 2020. Současně se připravují i podmínky čerpání pro jednotlivé subjekty v České republice. Místní akční skupiny v celé ČR musí projít standardizací, budou muset splnit podmínky, které jim budou stanoveny a po té budou předkládat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Pro zdárný průběh standardizace je třeba souhlas všech obcí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS na období 2014 - 2020. Tento souhlas se dokládá formou listiny, na níž starostové jednotlivých obcí stvrdí svým podpisem, že daná obec souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS pro období 2014 - 2020. Je doporučováno projednat tento souhlas v zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení správního území města Hronova do územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory na období 2014 – 2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Stolové hory na období 2014 – 2020 ve svém správním území – 17 pro

Paní starostka okomentovala další zaslané materiály.
Vypouštění odpadních vod
Zastupitelstvu byl zaslán materiál, který Ing. Ondřej Poul z odboru ŽP MěÚ Náchod slíbil na jednáních v Rokytníku. V něm se každý majitel nemovitosti dozví o svých povinnostech v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami, ať je z jakékoliv části města. Materiál vyjde v březnovém unásku, je k dispozici i na webu města.

Technicko-ekonomická studie Velký Dřevíč – Rokytník
Paní starostka požádala, aby se s materiálem zastupitlé seznámili a na příštím jednání bude projednán. Jsou v něm uvedeny předpokládané částky na vybudování kanalizace a podmínky získání prostředků z Evropské unie. K projednání bude přizván i ředitel Vak Náchod Ing. Dušan Tér.

Nejbližší řádné jednání zastupitelstva bude 23. dubna 2014.

Pan místostarosta pozval zastupitele na ples sportu dne 15.3.2014 v Sále Josefa Čapka, na kterém budou oceněny osobnosti sportu.
Dále informoval o úspěšném podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“, která byla schválena na mimořádném jednání zastupitelstva 27. ledna 2014. Ještě je potřeba nějaké drobnosti doložit, ale žádost se dostane do dalšího kola hodnocení.


6. Diskuze

Ing. Jeništa se dotazoval, jak pokračuje jednání o dotaci na opravu cesty Na Draha v Rokytníku. Paní starostka sdělila, že v pátek má dohodnuté jednání se zástupcem vybrané dodavatelské firmy. Poté zašle informaci mailem.
Dále informoval o špatném stavu starých lip u kostela. Zda se plánuje jejich údržba.  Paní starostka podala informaci o podané žádosti na dotaci na ošetření zeleně ve městě, kdy čekáme na posouzení žádosti a cca v červnu rozhodnutí.

Mgr. Šnajdr se dotazoval, jak pokračují jednání s majiteli pozemků v Červené ulici. M. Kajnarová uvedla, že zbývá dokončit jednání s panem Přibylem, kde je problém se zástavou u banky. Další jednání vede pan místostarosta s panem Lelkem ohledně velikosti pozemku potřebného pro točnu, kde je plánován prostor pro otočení nákladních aut pro svoz komunálního odpadu.

Ing. Andršová se dotazovala, kdy se bude realizovat rekonstrukce dětských hřišť. Pan místostarosta sdělil, že na přelomu měsíce května a června dostaneme informaci o tom, kdy budeme moci projekt realizovat. Dobré prvky ze stávajících hřišť budou přesunuty na veřejné hřiště nebo na hřiště na koupališti.

 


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:10 hodin.


Usnesení č. 2/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. února 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2 - ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Ing. Jaroslava Víta – 13 pro, 2 se zdrželi
2/2 – program jednání – 16 pro
3/2 - žádost o jednorázové doplacení kupní ceny dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 30.11.2009, a to k datu 28.02.2014 v částce Kč 158.026,68 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 17 pro
4/2 – rozpočtová opatření č. 01/2014 dle přílohy – 15 pro, 2 proti
5/2 – dodatek k rozpočtovým opatřením č. 01/2014 dle přílohy – 16 pro, 1 proti
6/2 – rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2014 dle přílohy – 17 pro
7/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2014 – 17 pro
8/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 150.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31  Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské lize v roce 2014 – 15 pro, 2 se zdrželi
9/2 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1150/6 o výměře 86 m2 v k. ú. Žabokrky – 17 pro
10/2 - uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2014 s firmou Dynamic Real s.r.o., Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 28782259, na  prodej pozemku p.p.č. 382/3 o výměře 282 m2  v k.ú. Hronov, za cenu prodeje Kč 141 000,--. Smlouva přílohou – 17 pro
11/2 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. DK-NET/OSNM/664/2013 mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva přílohou – 16 pro
12/2 - záměr směny části pozemku p. č. 1608/1  o výměře cca 122 m2 v k. ú. Hronov – 17 pro
13/2 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 408/1 o výměře cca 49 m2 v k. ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k. ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,--/m2 – 17 pro
14/2 - uzavření pojištění zastupitelů za škodu způsobenou obci. Smlouva přílohou – 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel.
15/2 - zařazení správního území města Hronova do územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory na období 2014 – 2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Stolové hory na období 2014 – 2020 ve svém správním území – 17 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
16/2 - přijetí nabídky na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s., Smetanova 173/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568877 – 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/2 – informace z jednání Rady města Hronova a obsah diskuze k nákupu nové rolby – 17 pro
18/2 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 8/2013 – 17 pro
19/2 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2014 – 17 pro
20/2 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
21/2 – informace o investičních akcích a všechna sdělení týkající se akce Zbečník – 17 pro
22/2 – informace z bodu Různé a Diskuze – 17 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
23/2 – odboru tajemníka – připravit materiál o možnosti pořizování zvukových záznamů se jmenovitým hlasováním z jednání zastupitelstva

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 03. 2014