živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24.2. 2021 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Martin Čejchan, Libor Lelek, Mgr. Jana Píčová
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Markéta Umlaufová, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Markéta Umlaufová, Mgr. Jiří Škop, Ph.D. – 16 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 1 až 7 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpověď na dotaz paní Nedvědové ohledně záznamu z jednání zastupitelstva a jeho zveřejňování, prověření závěrů kontrolního výboru, informace k vyúčtování Jiráskova Hronova a náplň KISu v období pandemie covid-19, studie odkanalizování místních částí, náklady na odměnu neuvolněného místostarosty a plat investičního technika.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2020. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání proběhly dvě prezentace, a to:
1) Společnost Solicite s.r.o. Praha – o možnosti odkanalizování místních částí města Hronova. Jednatel firmy Ing. Jan Richter představil studii na odkanalizování místních částí města Hronova - Velkého Dřevíče, Rokytníku a Žabokrk. Ing. Šubrtová okomentovala prezentaci v souvislosti s možností získání dotace.

2) Ateliér Tsunami – o návrhu studie stavby na pozemku na náměstí Čs. armády (bývalý pozemek České pošty). Ing. arch. Krtička uvedl, co jeho ateliér vedlo ke zpracování konceptu dostavby nároží náměstí. Ing. Michal Ježek podrobněji představil návrh celé dostavby v podobě nebytových a bytových prostor.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti

3 - Prominutí dluhu TJ Sokol Rokytník
6 - Rozpočtové opatření č. 01/2021/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
1 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1363, 1364, 1365 a 1366 v k. ú. Hronov
2 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1685/2 (dle GP) v k. ú. Hronov, Královéhradecký kraj
5 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
7 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti (dešťová kanalizace) - Dodatek č. 1
 
3. Různé
4 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
 
4. Diskuze

1. Finanční záležitosti

3 - Prominutí dluhu TJ Sokol Rokytník  
Tělovýchovná jednota Sokol Rokytník podala žádost o prominutí části splátek bezúročné půjčky, která jí byla poskytnuta městem Hronov dle smlouvy o půjčce ze dne 25. 9. 2012.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25. 9. 2012 smlouvu o půjčce ve výši 240.000,00 Kč s tím, že dlužník věřiteli půjčku splatí postupně v deseti ročních splátkách po 24.000,00 Kč. První splátka byla provedena k 31. 12. 2013 a provedení splátky poslední je ujednáno k 30. 9. 2022.
TJ Sokol Rokytník se dne 4. ledna 2021 obrátil na město Hronov s žádostí o prominutí posledních dvou ročních splátek dané půjčky (za r. 2021 a 2022 – celkem tedy 48.000,00 Kč), přičemž částka 192.000,00 Kč, odpovídající osmi dosavadním splátkám, již byla řádně uhrazena.

Žádost a dohodu projednala rada města dne 27. 1. 2021 a doporučila je zastupitelstvu ke schválení.

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města schvaluje prominutí dluhu ve výši 48.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, se sídlem Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, který spočívá v dosud neuhrazených splátkách půjčky dle smlouvy o půjčce z 25. 9. 2012.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
3/2 - Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o prominutí dluhu mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

6 - Rozpočtové opatření č. 01/2021/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2021/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

2. Majetkové záležitosti

 

1 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1363, 1364, 1365 a 1366 v k. ú. Hronov  
Žadatelka podala žádost o koupi 4 pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366 v k. ú. Zbečník. Pozemky jsou o výměrách po 24 m2, historicky byly odděleny pro stavbu garáží. Za posledními stávajícími garážemi přechází pozemek do svahu.

Odbor výstavby upozorňuje na nedokonalé grafické zobrazení těchto pozemků v územním plánu. Stavba na pozemcích se jeví jako logická, ale MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování musí pro stavbu vydat závazné stanovisko a s tím by mohl být problém.
 
Odbor majetek z výše uvedeného důvodu nedoporučuje prodej pozemků.
 
Usnesení rady města č. 2/2021 ze dne 27. ledna 2021, bod č. 15/2/20/1
Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje.
 
Diskuze: Odboru majetek bylo uloženo prověřit na odboru výstavby a územního plánování na Městském úřadu v Náchodě, zda je možné na uvedených parcelách stavět.

Návrh usnesení:
1/1 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení materiálu o záměru prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník z jednání.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

2 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1685/2 (dle GP) v k. ú. Hronov, Královéhradecký kraj  
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, nabízí k bezúplatnému převodu (dar) pozemek parc. č. 1685/2 o výměře 600 m2, který vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 1685.
 
Pozemek k převodu je pozemkem pod chodníkovým tělesem a zelenými pásy. Investorem stavby je město Hronov. Na stavbu chodníku bude navazovat další stavba v rámci akce: „II/303 Velké Poříčí Hronov“ po jejíž realizaci budou chodníky majetkově převedeny na město Hronov.
 
Usnesení bylo převzato z požadavku Královéhradeckého kraje.
 
Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města Hronov schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1685/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 600 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1685 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o původní výměře 2 201 m²) geometrickým plánem č. 1420-623/2020 ze dne 2. 2. 2021 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí), vše v k. ú. a obci Hronov, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do vlastnictví města Hronov. Na pozemku se nachází nově zrekonstruovaný chodník a zeleň, které město vlastní a udržuje.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

5 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

I/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev.č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronovem a městysem Velké Poříčí proběhlo zadávací řízení pro výběr dodavatele celé akce. Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5 za nabídkovou cenu pro město Hronov 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH. Vítězný dodavatel byl schválen Radou města Hronova dne 10.2.2021 pod číslem usnesení 3/2021. V současné době byli účastníci výběrového řízení vyrozuměni o výsledku hodnocení a pokud se nikdo neodvolá, tak bude podepsána smlouva o dílo. Realizace stavby je plánována na dva roky 2021 a 2022. Celková nabídková cena pro Královéhradecký kraj, město Hronov a městys Velké Poříčí činí 87 874 480,80 Kč bez DPH, 106 328 121,76 Kč vč. DPH.
 
Rekonstrukce výtahu MKTI 500, Kalinův dům, Hronov
V rámci stavebních úprav bude provedena modernizace stávajícího výtahu MKTI 500 formou kompletní výměny.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: MSV výtahy a.s., Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: BIZ projekce s.r.o., Hradec Králové
Termín realizace stavebních prací: 04.01.2021 až 30.04.2021
Cena stavebních prací: 1 999 700 Kč bez DPH, 2 299 655 Kč vč. DPH
 

7 - II/303 Velké Poříčí - Hronov, část město Hronov, Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti (dešťová kanalizace) - Dodatek č. 1  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 smlouvy č. 9/40/18/0190/Ha/NK, smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti týkající se stavby dešťové kanalizace II/303 Velké Poříčí – Hronov, k. ú. Hronov - Hronov. Konkrétně smlouva řešila umístění dešťové kanalizace do pozemku Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že investorem dešťové kanalizace se na základě Smlouvy o spolupráci stavební akce II/303 Velké Poříčí - Hronov uzavřené mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronov a městysem Velké Poříčí stal Královéhradecký kraj, pozbývá smlouva týkající se dešťové kanalizace významu.

Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 9/40/18/0190/Ha/NK, smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti týkající se stavby dešťové kanalizace II/303 Velké Poříčí – Hronov, k.ú. Hronov - Hronov se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 70 94 79 96.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

3. Různé

 

4 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu  
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV České republiky vyzval Město Hronov, aby uvedlo svou Vyhlášku o místním poplatku z pobytu do souladu se změnami v zákoně č. 609/2020 Sb., které nabyly účinnosti dne 1.1. 2021. Proto byl předložen návrh vyhlášky č. 1/2021. Zásadní změna se týká čl. 2, odst. 1 (Předmětem poplatku není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,...). V textu návrhu vyhlášky zvýrazněno žlutě. Přestože takové zařízení v Hronově nemáme, změnu provést musíme.
 
Návrh usnesení:
4/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


4. Diskuze


Mgr. Josef Thér informoval o závěrech ke zprávě kontrolního výboru, která byla předložena na minulém jednání zastupitelstva.

Pan starosta navrhl ke schválení následující usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru, prověřit, zda právní služby vykonávané JUDr. Vrzáčkovou byly v souladu se zákonem.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešel J. Škop.  

Dále Mgr. Thér požádal o podporu při hlasování v anketě evropský strom roku.

Markéta Machová se dotazovala, zda budou dotace pro sportovní spolky a příspěvky na činnost. Mgr. Málek odpověděl, že příspěvek na sport by v letošním roce měl být. Kluby osloví v první polovině měsíce března.

Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, zda plánovaný autobusový terminál u vlakového nádraží není v kolizi s obchvatem. Pan starosta informoval, že velký obchvat zůstane v územním plánu, ale asi se bude realizovat malý obchvat. Přestupní terminál v kolizi není, je vedle pozemků plánovaných pro obchvat. Ateliérem Tsunami bylo provedeno prostorové ověření, přestupní terminál se tam vejde.

Jan Aulich se dotazoval na výdechy přes střechu u Mateřské školy ve Velkém Dřevíči. Zda byla závada odstraněna.
Dále se dotazoval, v jakém stavu se nachází přeložka vysokého napětí a projektová dokumentace na víceúčelový stadion v Hronově. Požádal o zaslání odpovědi v písemné podobě.
Dále požádal o informaci, v jakém stavu se nachází PD na most u papírny. Ing. Jára informoval, že most je v současné chvíli dost únosný.
Dále se pan Aulich ujišťoval, zda je částka v rozpočtu 2 mil. na chodníky při rekonstrukci II/303 dostačující. Pan starosta odpověděl, že v současné chvíli je částka dostačující a pokud bude potřeba, budou finanční prostředky rozpočtovým opatřením z rezervy doplněny.

Mgr. Málek poděkoval za možnost testování občanů Hronova na covid-19 a byl by rád, kdyby se testování pravidelně opakovalo. Pan starosta informoval, že pravidelnost testování je v plánu.
 
Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin
Zápis byl vyhotoven 2. března 2021  

Usnesení č. 1/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 2. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/1/000 – ověřovatele zápisu paní Markétu Umlaufovou a Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. – 16 pro, 2 se zdrželi

2/1/000 – program jednání – 18 pro

3/1/1/1 - stažení materiálu o záměru prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník z jednání.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/1/2/1 - bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1685/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 600 m²), který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1685 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o původní výměře 2 201 m²) geometrickým plánem č. 1420-623/2020 ze dne 2.2.2021 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí), vše v k. ú. a obci Hronov, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do vlastnictví města Hronov. Na pozemku se nachází nově zrekonstruovaný chodník a zeleň, které město vlastní a udržuje.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/1/3/1 - prominutí dluhu ve výši 48.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, se sídlem Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, který spočívá v dosud neuhrazených splátkách půjčky dle smlouvy o půjčce z 25. 9. 2012.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/1/3/2 - dohodu o prominutí dluhu mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/1/6/1 - rozpočtové opatření č. 01/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/1/7/1 - uzavření Dodatku č.1 smlouvy č. 9/40/18/0190/Ha/NK, smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti týkající se stavby dešťové kanalizace II/303 Velké Poříčí – Hronov, k. ú. Hronov - Hronov se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 70 94 79 96.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města vydává:  
9/1/4/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:
10/1/000 - kontrolnímu výboru, prověřit, zda právní služby vykonávané JUDr. Vrzáčkovou byly v souladu se zákonem.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešel J. Škop.  
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 03. 2021