živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 29.01.2016 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluvení: Ing. Karel Jára, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Vít, Libor Lelek
 
Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jaroslav Vít a pan Libor Lelek - 14 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byl zaslán materiál č. 1 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Návrh programu byl zaslán na pozvánce, připomínky či návrhy nikdo neměl. Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 16 pro.

Program jednání:
Různé 

1. Různé

1 - Žádost o dotaci - víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu "V dolíčku"
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Město Hronov má možnost získat dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, z programu 133510, subtitulu 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, spolufinancovanou ze státního rozpočtu ČR.
Projekt se týká rekonstrukce areálu „V dolíčku“, kde by mohlo vzniknout nové sportoviště s umělým povrchem, které doplní chybějící infrastrukturu ve městě. Víceúčelové hřiště obsáhne:
• Běžecký okruh délky 133,3 m o dvou drahách
• Přímou běžeckou trať pro běh na 60 m o čtyřech drahách
• Hřiště pro malou kopanou 40x20 m
• Dvě hřiště na volejbal 9x18 m s mobilním příslušenstvím
Celkové investiční náklady projektu jsou ve výši Kč 5 820 000,-, dotace MŠMT je poskytována ve výši max. 60 % z celkových investičních nákladů – tedy Kč 3 492 000,-, podíl města by byl ve výši 40 % z celkových investičních nákladů – tedy Kč 2 328 000,-.
Pro podání žádosti o dotaci, kterou je nutné odevzdat do 31.1.2016, je nutné doložit stanovisko zastupitelstva města, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci.
Odbor tajemníka požádal o schválení podání žádost o dotaci na Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“.

Na jednání se dostavila Mgr. Věra Bartošová, přítomno 17 členů.
Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 18 členů.

K předloženému materiálu byla vedena diskuze.

Návrh usnesení:
1/1 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 133510, Státní podpora sportu pro rok 2016 na víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin.


Usnesení č. 1/2016
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 29.01.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta a pana Libora Lelka – 14 pro, 2 se zdrželi
2/1/000 – program jednání – 16 pro
3/1/1/1 - podání žádosti o dotaci z programu č. 133510, Státní podpora sportu pro rok 2016 na víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „V dolíčku“ v Hronově.
              Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 02. 2016