živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. února 2013 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jana Maslikiewiczová
Omluveni: Ing. Karel Jára, MUDr. Petr Mihola, Ing. Ivana Andršová
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jana Maslikiewiczová – 16 pro, 2 se zdržely.

Připomínky k minulému zápisu nebyly žádné.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 1 až 17 včetně příloh, Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2012 a pozvánka s programem.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání 18 pro.


Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 16
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova

Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/2012 – materiál č. 7
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2012 – 18 pro

3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 06/2012 – vzetí na vědomí – materiál č. 1
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2012 pověřilo radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2012 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2013 předložena ke vzetí na vědomí.
Zastupitelům byla předložena rozpočtová opatření č. 06/2012 dle přílohy tak, jak je schválila rada města na svém jednání dne 16.01.2013 (Usnesení RM č. 1/2013, bod 34/1).

Pan Koleta se dotazoval na částku 100 tis. Kč, která je určená na demontáž starých kotlů v hotelové škole. Ing. Vítová odpověděla, že se jedná o kotle, jejichž odstranění nebylo součástí projektu EPC.
Dále měl dotaz k nárůstu ceny za opravu chodníku v Palackého a Nerudově ulici. Sl. Kajnarová sdělila, že nárůst cen je vlivem zvýšené sazby DPH a zvýšení cen stavebních prací. Rozpočet, který má město k dispozici je z roku 2005, je nutné jej aktualizovat. Bude se konat výběrové řízení na dodavatele stavby, ze kterého vzejde konečná cena.
Ing. Stonjeková pana Koletu upozornila, že se jeho dotazy nevztahují k projednávanému materiálu č. 1, ale k materiálu č. 13, který bude teprve projednáván.
Dále se pan Koleta dotazoval, kdo vybíral TDI na dostavbu zimního stadionu, aby ochránil naši investici a nebylo vše posuzováno jenom z hlediska nejnižší nabídky. Dle názoru Ing. Jeništy byl vybrán dobrý technický dozor na dostavbu zimního stadionu. K dotazu se vyjádřil i Ing. Kašík, který popsal postup při výběru a aplikaci vnitřní směrnice na nabídková řízení.

Mgr. Šnajdr se dotazoval, zda se budou rekonstruovat schody u sokolovny. Pan Balcar sdělil, že se rekonstruovat nebudou, je to plánováno na rok 2014 a 2015. Dojde jenom k nutnému vyspravení. Dle sdělení Ing. Havelkové se řeší majetkové vztahy pod schodištěm, proto nemůže zatím dojít k žádné rekonstrukci. Až budou pozemky ve vlastnictví města lze rekonstrukci zahájit. Je také nutné, aby si zemina na těchto místech po předchozích zásazích „sedla“.

Pan Koleta se dotazoval, proč TDI na tepelná čerpadla ve školce vyhrála Dabona s.r.o., kolik bylo účastníků. Ing. Vítová odpověděla, že se jedná o další činnosti (výkon TDS, výkon AD, výkon manažera projektu, ZVA). Dabona s.r.o.  pro město již podávala žádost o dotaci z OPŽP a v současné době organizuje výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k předchozí činnosti a v souladu se Směrnicí MěÚ Hronov č. 01/2012 (Zadávání zakázek malého rozsahu) byla schválena RM Dabona s.r.o. jako dodavatel zajištění činností při provádění stavby. Má to návaznost i na další spolupráci se SFŽP jako poskytovatelem dotace, že celou akci připravovala firma DABONA.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 06/2012 dle přílohy – 18 pro


Odepsání pohledávky za Českou poštou, s.p. – materiál č. 5
Odbor majetek a JUDr. Vrzáčková:
Město Hronov uzavřelo dne 2.11.2006 s Českou poštou, s.p. kupní smlouvu, na základě které jí prodalo pozemky p.č. 1592/2, 1707/1, 1707/2, 1707/4, 9/2 v k.ú. Hronov. Současně s touto smlouvou byla uzavřena dne 2.11.2006 smlouva o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství. Uzavření obou smluv bylo doporučeno RM ke schválení ZM usnesením č. 13/2006, bod 23/13 ze dne 12.6.2006 a schváleno ZM usnesením č. 4/2006, bod 7/4 ze dne 21.6.2006. Na základě smlouvy o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství byla Česká pošta, s.p. povinna uhradit Městu Hronov do 25.4.2009 částku 651.200,- Kč. Toto však neučinila a oznámila městu, že smlouvu považuje za neplatnou. Po několika neúspěšných jednáních o úhradě dlužné částky a po schválení RM usnesením č. 5/2011 bod 4/5 ze dne 2.3.2011, bylo město nuceno podat s odkazem na ust. §  38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích proti České poště, s.p. žalobu o zaplacení pohledávky (dne 8.4.2011). V řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl dne 29.10.2012 vydán rozsudek, který byl městu doručen dne 21.12.2012. Soud naši žalobu proti poště zamítl a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Důvodem je skutečnost, že soud považuje smlouvu o souhlasu města s užíváním veřejného prostranství za neplatnou z důvodů uvedených v ust. § 37 a § 39 občanského zákoníku – pro její neurčitost, nesrozumitelnost a obcházení zákona. Blíže viz odůvodnění rozsudku, který je přílohou.
Proti rozsudku bylo možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
S odkazem na právní názor soudu již v průběhu řízení i v rozsudku, nebylo po poradě vedení s právničkou odvolání podáno. Nezbylo než se přiklonit k právnímu názoru soudu a konstatovat ho za správný. Podáním odvolání by se navýšily náklady soudního řízení, kdy v konečném výsledku by se dalo očekávat potvrzení rozsudku soudu prvního stupně.
Finanční odbor:
Odpis pohledávky projednala rada města na svém jednání dne 30.01.2013 a doporučila jej zastupitelstvu schválit (Usnesení č. 2/2013).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odepsání pohledávky za Českou poštou s.p. ve výši Kč 651.200,00, která vznikla na základě smlouvy o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství, uzavřené mezi městem Hronov a Českou poštou s. p. dne 02.11.2006 – 17 pro, 1 proti

Rozpočtová opatření č. 01/2013 – materiál č. 13
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 01/2013 dle přílohy. Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.

Pan Koleta se dotazoval, proč je v rozpočtových změnách částka na 2 ks měřičů tepla. Ing. Vítová sdělila, že jejich výměna nepatřila do realizace EPC projektů. Původně se jevily jako dobré, ale vzhledem ke stáří je bylo nutno vyměnit.

Pan Koleta se dotazoval, proč vznikly vícepráce na zateplení školy na náměstí v tak vysoké částce cca 600 tis Kč. Pan místostarosta sdělil, že vznikly z požadavku města při zateplování, kdy byla posouzena situace potřeby instalace bodců proti holubům a využilo se tak postaveného lešení. Dále došlo k rekonstrukci prejzů, které byly v havarijním stavu, k rekonstrukci vchodových dveří atd.

Pan Koleta se zajímal o navýšení o 300 tis. Kč u tepelných čerpadel ve školce. Ing. Vítová odpověděla, že do původního rozpočtu byla dávána cena, která vycházela z instalace TČ vzduch/voda. Na to město žádalo o dotaci. V rozpočtu byla poznámka, že po výběrovém řízení bude cena upřesněna. V té době město ještě nevědělo, zda nám SFŽP povolí změnu na TČ země/voda, kterou schválila rada města (po předchozím průzkumu a v návaznosti na propočítání úspor). Kdyby úspory nebyly prokázány, fond by změnu nepovolil. Takže po schválení fondem se soutěží na dodavatele TČ země/voda, soutěž ještě není ukončena, takže nelze sdělovat přesnější informace. Do rozpočtu je tedy zahrnuta cena za podíl města na realizaci, cena za další administraci firmy Dabona s.r.o., připojení na sítě ČEZ  (přechod z VN na NN) a taky výběrové řízení na dodavatele. Sítě ČEZ  jsou navíc a výběrové řízení na dodavatele se přetahuje z loňského roku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2013 dle přílohy – 18 pro


4. Majetkové záležitosti

Prodej části pozemku p. p. č. 1651 v k.ú. Hronov – revokace – materiál č. 2
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 (celková výměra pozemku je 3453 m2). Důvodem je upravení vchodu do zahrady, případné parkování v zimních měsících, kdy je Mánesova ulice ne vždy dostupná a do budoucna vybudování garáže. Žadatelé uvádějí, že zajistí svah, o který se nyní starají.
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je pozemek vedený jako komunikace.  
V pozemku jsou uloženy sítě – podle Gramisu mimo zájmovou oblast. Výjimkou jsou sítě VO – dva sloupy – viz příloha č. 4 a nadzemní vedení, které není v gramisu zaznačeno – zřejmě telefon. 

Cena prodeje pozemku  
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2.
 
Odbor majetek nedoporučuje prodej, z hlediska výskytu sítí VO. Také je zde velký svah a úmysl vybudovat ve svahu garáže s tím, že si stavebník zajistí svah je na zvážení, protože by mohlo dojít k narušení svahu, které by se mohlo projevit i na sousedním pozemku.

GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

12.10.2012 proběhlo jednání – zápis přílohou.
Později bylo zjištěno, že sítě VO, navzdory technické mapě, jsou vedeny po druhé straně komunikace. Pan Balcar navrhuje ponechat 1 m široký pruh podél komunikace a 1 m plochy okolo sloupu VO v majetku města. Náčrt – přílohou. Žadatelé byli s touto verzí seznámeni a souhlasí.

Usnesení RM č. 26/2012 ze dne 28. listopadu, bod 34/26: RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení  ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012, bod č. 17/6: ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 18.12.2012 do 3.1.2013.

Na základě doporučení byl nejbližší soused Podzimkových osloven a seznámen se situací.  Zájem o odkup pozemku projevili další občané, kteří chtějí pozemek využít k parkování (viz příloha č. 6).
OM po zvážení nastalé situace a po konzultaci s technickými službami navrhuje revokaci záměru prodeje. Není do budoucna vhodné prodávat část pozemku na kterém je komunikace a uloženy sítě a může nastat problém s úklidem sněhu, s možností rozšíření komunikace, vytvoření výhyben, zřízení chodníku aj.

Usnesení RM č. 1/2013 ze dne 16.1.2013, bod 38/1:
RM doporučuje ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012, bod 34/26. Došlo k omylu, je chybně uvedený bod, jedná se správně o bod 17/6.

Návrh usnesení:
ZM  revokuje bod č. 17/6 z usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 – 18 pro


Prodej části pozemku p. č. 646/1 (nyní 646/5) v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 3
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře 55 m2 (celková výměra pozemku je 1742 m2) v k.ú. Velký Dřevíč.  Část pozemku, o kterou je žádáno, je zaplocená cca 40 let a slouží jako zahrada a přístup k domu. V současné době není užívání pozemku ošetřeno.  
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace.  
V pozemku jsou uloženy sítě – přípojky k domu – vrchní vedení NN (včetně betonového sloupu) a O2 – podle Gramisu.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je  Kč 70,--/m2 . OM navrhuje stejnou výši prodejní ceny jako v jiných případech (viz RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 20/1).
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku a z důvodu, že není ohrožen přístup k jiným nemovitostem. Sítě nejsou překážkou prodeje.
ČEZ Distribuce, a.s. požaduje informování nového majitele pozemku o vzniklém věcném břemeni, které se v době vzniku nezapisovalo do pozemkových knih, ale je stále platné.

Usnesení RM č. 3/2012 ze dne 8.2.2012, bod 18/2:
RM doporučila ZM ke schválení záměr prodeje.

Usnesení ZM č. 1/2012 ze den 22.2.2012, bod 13/1:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 24.2.2012 do 13.3.2012, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Paní Jandíková dodala v lednu 2013 zhotovený geometrický plán.
Usnesení RM č. 2/2013 ze dne 30.1.2013, bod 19/2:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/OM/13 na  část pozemku p.p.č. 646/1 (nově 646/5) o výměře 57 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 3990,-- – 18 pro


Prodej pozemků st. p. č. 536 a 537 v k.ú. Zbečník  – materiál č. 4
Žadatel podal žádost o koupi pozemku st.p.č. 536 a 537 o výměře 24 a 24 m2 v k.ú. Zbečník. Pozemky jsou určeny ke stavbě garáží.           

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemků je Kč 2913,-- a Kč 2913,--. Odbor majetek navrhuje prodejní cenu Kč 500,--/m2, orientačně dle jiných prodávaných stavebních pozemků.
 
Odbor majetek a odbor výstavby prodej doporučují.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 26/25: RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012, bod 13/6: ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 18.12.2012 do 3.1.2013, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Žadatel byl informován, že nemovitosti nabyté v době manželství spadají do SJM. Žadatel souhlasí s uvedením manželky v kupní smlouvě.

Usnesení RM č. 2/2013 ze dne 30.1.2013, bod 20/2: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/13 na pozemek st.p.č. 536 o výměře 24 m2  a st.p.č. 537 o výměře 24 m2 v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za cenu prodeje Kč 24000,--. Kupní smlouva přílohou – 18 pro
  

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 6
OM předložil informaci o prodeji domů v majetku města.

1. dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Dle sdělení kupujícího nyní posuzuje žádost o úvěr ČSOB. K dispozici má banka i návrh kupní smlouvy. Realitní kancelář má i nadále dům v nabídce, ale jiný zájemce není.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro


Smlouva o zřízení věcného břemene, k.ú. Zbečník, sítě NN k pozemkům p. č. 161/2 a 161/3 – materiál č. 8
Firma TARPA s.r.o., Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec Králové, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1224/6 v k.ú. Zbečník. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2, jedná se o umístění nového vrchního vedení na stávající sloup v chodníku z důvodu nového zasíťování pozemků na druhé straně silnice p.p.č. 161/2 a 161/3.

Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.

Dne 9.5.2011 byla městem Hronovem podepsaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ujednáním výše uvedených podmínek.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13.2.2013: RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV – 12 – 2006894/1“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro


Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek 1673/2 a 1673/3 v k.ú. Hronov –  materiál č. 9
Pan Vladimír Václavík, Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, předložil k projednání smlouvu s  ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1673/2 a 1673/3 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je vyznačený v příloze č. 2, jedná se o cca 240 metrů podzemního vedení NN – napojení nové zástavby RD s výhledem pro napojení další uvažované zástavby RD v této lokalitě.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 24000,-- + DPH v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 27.2.2012 a v souladu se schválenými pravidly pro oceňování VB.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13.2.2013: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2005375/VB/1“ s názvem stavby „Hronov, Šedivá hora,  knn 20RD - Holman“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – VČP Net, most v k.ú. Zbečník – materiál č. 10
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, předložila k projednání smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Jedná se o stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 567-004, Hronov – Zbečník – přeložka STL plynovodu“, č. smlouvy 68157/1/BVB/P.

Věcné břemeno bude určeno geometrickým plánem.

Jednorázová úhrada za věcné břemeno byla stanovena podle schváleného ceníku, a to Kč 100,--/m2 + DPH, minimálně Kč 10000,-- + DPH. Předpokládá se rozsah věcného břemene cca 20 m2.

Usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13.2.2013: RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 68157/1/BVB/P, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. Smlouva přílohou – 18 pro


Smlouva o výpůjčce – chodník Jiřího z Poděbrad – materiál č. 11
RM doporučila ZM ve svém usnesení č. 1/2013, bod 39/1 ze dne16. 1. 2013 schválit uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N týkající se p.p.č.1686/1, na které leží chodník Jiřího z Poděbrad, který bude Město Hronov  rekonstruovat. Smlouva bude uzavřena mezi půjčitelem Královéhradeckým krajem, vlastníkem komunikace, zastoupeným Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996 a vypůjčitelem Město Hronov, nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680. Předmětem výpůjčky je část výše jmenované parcely, na které je umístěno těleso chodníku v ulici Jiřího z Poděbrad. Město Hronov má vyhotovenou Projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci a to v rozsahu dle přílohy č. 2. Uzavření této Smlouvy je nutné k získání Stavebního povolení pro rekonstrukci.  Výpůjčka bude uzavřena bezplatně po dobu rekonstrukce.
Zároveň tato Smlouva řeší následný postup ohledně části parcely, na které je umístěno těleso chodníku. O údržbu chodníku se stará město Hronov, resp. Technické služby města Hronova. Vypůjčitel tudíž požaduje, aby byla tato část parcely po rekonstrukci chodníku převedena do vlastnictví vypůjčitele, tedy města Hronova. Pro město Hronov to znamená, že nechá po dokončení rekonstrukce vyhotovit geometrický plán skutečného provedení a podá žádost o převod pozemků se všemi náležitostmi. V tomto případě je obec osvobozena od poplatků za převod.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N, týkající se parcely č. 1686/1, na jejíž části se nachází chodníkové těleso J. z Poděbrad mezi půjčitelem: Královehradeckým krajem, vlastníkem komunikace, zastoupeným Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996 a vypůjčitelem: Město Hronov, nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680. Smlouva přílohou - 18 pro


Přehled investičních akcí – materiál č. 12
Předložený materiál okomentovala sl. Kajnarová.

Zateplení budov v majetku města Hronova
Veškeré zateplované budovy jsou zcela řádně dokončeny a zkolaudovány. Dotace jsou vyúčtovány a uzavřeny.

1. Projektová dokumentace Červená ulice
Co se týká řešení pozemků potřebných k rekonstrukci, zbývá několik posledních, které ale všechny patří jednomu majiteli. Se společností VaK Náchod a.s. bylo dohodnuto řešení rekonstrukce vodovodu a kanalizace, takže projekt se v podstatě dokončuje. Poté bude zažádáno o územní řízení na stavebním odboru v Hronově. Vlastní rekonstrukci komunikace ale musí stavebně povolit MěÚ Náchod – odbor dopravy a silničního hospodářství.

2. VO 17. listopadu, Žižkova,…
NN je 19. 2. 2013 kolaudováno. Na jaře, až bude příznivé počasí dojde k osazení sloupů VO a k vybudování nového VO v trase, která nebyla společná pro přeložku NN společnosti ČEZ.

3. PD chodník J. z Poděbrad
PD je hotová, město čeká na schválení smlouvy o výpůjčce a poté bude zažádáno o stavební povolení. Souběžně proběhne také výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín realizace je stanoven na červen – červenec.

4. Dostavba zimního stadionu
Proběhlo výběrové řízení, dodavatel stavebních prací byl schválen radou města. Nyní probíhají přípravné práce před vlastním zahájením stavby. Stavba započne 1. 3. 2013 a její dokončení je stanoveno na 31. 8. 2013. Na stavbu bude také dohlížet TDI a koordinátor BOZP.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 18 pro


DO JUSTYNKA – evakuační výtah – schválení realizace – materiál č. 14
Dne 30.1.2013 byla na MěÚ Hronov doručena žádost ředitelky DO JUSTYNKA, týkající se pomoci při řešení provozu výtahů v DO JUSTYNKA. V žádosti p. ředitelka podrobně informuje o skutečnosti i o možnosti řešení tohoto problému.
Dle OM by se jednalo o investici do majetku města a tím i o jeho technické zhodnocení. Město by bylo investorem.
Práce předcházející vlastní realizaci:
- výběrové řízení na projektanta
- vypracování PD k provedení stavby v souladu se zákonem o VZ
- stavební povolení
- výběrové řízení na dodavatele
Časový odhad těchto prací  7 měsíců
Časový odhad vlastní realizace 2 měsíce
Do konce listopadu 2013 by se dala stihnout realizace evakuačního výtahu.

Financování:
OM odhaduje investici na 1 500 000,-- Kč bez DPH.
Dle informace ředitelky DO JUSTYNKA  je schopna pokrýt investici do 1 500 000,--Kč z vlastních zdrojů (možnosti: investiční fond, rezervní fond, úspory v roce 2013 – snížení příspěvku). Tyto finanční prostředky by byly převedeny do rozpočtu města, protože majitelem budovy a investorem bude město. Převod peněz musí schválit zřizovatel. Bylo navrženo, aby schvalovací proces a  převod peněz byl uskutečněn až poté, kdy bude známa finanční náročnost investice.

Usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13.2.2013, bod 39/3: RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje realizaci evakuačního výtahu v DO JUSTYNKA, Komenského nám. 212, 549 31 Hronov – 18 pro


Historický majetek obcí – materiál č. 15
Zákonem 173/2012 Sb., se změnil zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Obce si mohou požádat do konce března 2013 o nemovitý majetek, který byl ke dni 31.12.1949 v jejich vlastnictví a nyní se nachází ve vlastnictví České republiky. V roce 1991 se nemovitý majetek převáděl na obce, ale podle jiných podmínek. Došlo k novému prověření veškerého nemovitého majetku, identifikaci parcel ze starého pozemkového katastru podle knihovních vložek majetku obce z roku 1949 a srovnání se současnými pozemkovými parcelami, které jsou v majetku ČR – to je, Pozemkový fond, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Labe, Lesy ČR, České dráhy, Ministerstvo vnitra. Podklady poskytl katastrální úřad – knihovní vložky a mapy původního pozemkového katastru.
Byly dohledány pozemky, o které město může požádat. Nemovitosti, které stát i nadále potřebuje k plnění svých funkcí, vláda nezařadí do seznamu nemovitostí, které přecházejí do majetku obcí.

Pozemky, o které lze zažádat do majetku města:

1. Pozemek 941/5 v k,.ú. Rokytník o výměře 19 m2, v majetku Povodí Labe.
Druh pozemku – vodní plocha. Sousedí z obou stran s pozemky v majetku města Hronova. I okolní vodní plochy jsou v majetku lidí, kteří vlastní okolní pozemky. Podle posledních zkušeností se Povodí hlásí pouze k „vodě“, správu břehů nechává na vlastnících sousedních pozemků. Přihlášením se k majetku by šlo pouze o kosmetickou úpravu vlastnických vztahů.

2. Pozemek 189/2 v k.ú. Velký Dřevíč o výměře 636 m2, v majetku Lesů ČR.
Druh pozemku – lesní pozemek. Tvar pozemku je nepříznivý, je to úzký břeh podél silnice. Z pravé strany sousedí s dalším pozemkem č. 6, o který lze žádat, oba pozemky pak přiléhají k hlavní silnici v majetku Královéhradeckého kraje. Z druhé strany sousedí s pozemky ve vlastnictví soukromých osob, částečně s lesem Středových. Případně by šel využít k prodeji.

3. O pozemky 604/1 a 604/2 v k.ú. Velký Dřevíč nelze žádat. Vysvětlení - pozemky vypadly v poslední fázi průzkumu, proto jsou vedeny v  tabulce i mapových podkladech.

4. Pozemek 663/2  v k.ú. Velký Dřevíč o výměře 1473 m2, v majetku Lesů ČR.
Druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace. Komunikace leží mezi pozemky města Hronova, na další komunikaci v majetku města nenavazuje.
Obecně doporučujeme, aby komunikace byly v majetku města.

5. Pozemek 884  v k.ú. Velký Dřevíč o výměře 127 m2, v majetku Lesů ČR.
Druh pozemku – lesní pozemek. Pozemek leží mezi lesními pozemky v majetku soukromých osob. Z mapových podkladů není patrný způsob přístupu. Předpokládané využití pozemku vzhledem k velikosti i umístění  – k prodeji.

6. Pozemek 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč o výměře 214 m2, v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Druh pozemku – jiná plocha, ostatní plocha. Je to břeh mezi silnici a pozemkem č. 2. Využití – k prodeji současně s lesním pozemkem č. 2.

Z časových důvodů nebyl materiál předjednán v RM – do termínu o požádání vydání majetku (31. 3. 2013) se zastupitelstvo již v řádném termínu nesejde.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o převod pozemků 941/5 v k.ú. Rokytník, 189/2, 663/2, 884 a 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z majetku ČR do majetku města Hronova – 18 pro

 

5. Různé

Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2012 – materiál č. 17
Městská policie předložila k projednání Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2012.
MVDr. Strnad se zeptal na ohlasy občanů na systém parkování a ochotu platit pokuty. Na dotaz odpověděl pan Pavelka. Po zavedení nového systému parkování nejprve probíhalo první 2 měsíce jen upozorňování řidičů prostřednictvím lístků za stěrače a poté došlo k uplatňování sankcí, která může být až 2 tis. Kč. MP ukládá pokuty za to, že řidič nemá parkovací hodiny, obvykle ve výši Kč 200,--. Ohlasy na systém parkování jsou vesměs pozitivní, téměř vždy je na náměstí místo k zaparkování.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2012 – 18 pro.


Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2012 – zaslána pouze pro informaci, radou nebyla projednána
Členové zastupitelstva obdrželi Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2012, kterou projednala RM dne 13. 2. 2012. Zkrácená verze „zprávy“ bude zveřejněna v unásku.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov – 18 pro


6. Diskuse

Místostarosta se vyjádřil k podaným mikroprojektům. Jeden získala knihovna a jeden město. Ten je zaměřený na ekologickou výchovu, ale i těžbu uhlí a břidlicových plynů v našem regionu.
Dále pozval přítomné na ples sportu, který se koná dne 9. března v Sále Josefa Čapka.

MUDr. Kříž se dotazoval na to, jaká je aktuální situace ohledně staré pošty ve Zbečníku, jejíž objekt je v havarijním stavu. Pan místostarosta sdělil, že správce konkurzní podstaty má vážného zájemce o koupi a v současné době je vše před podpisem smlouvy.

Ing. Jeništa požádal o opravu komunikace Na Zadech v Rokytníku. Požadoval obnovit jednání s paní Částkovou o možnosti předání či odkupu pozemku komunikace, aby se tato část komunikace mohla upravit. Ing. Vítová sdělila, že město požádalo o dotaci z dotačního programu a čekáme na vyjádření, zda nám bude dotace přiznána nebo ne.

Mgr. Šnajdr poděkoval technickým službám za zimní údržbu komunikací. Vždy byly komunikace sjízdné bez ohledu na počasí.

Pan Koleta se dotazoval, zda je plánovaná nějaká částka na likvidaci holubů. Město se snaží holuby likvidovat. Není ale možné holuby likvidovat a zároveň je na náměstí krmit.
Dále se pan Koleta dotazoval, zda není možné zakázat krmení holubů. Bude prověřeno.

Pan Koleta se dotazoval na opravu výlohy u č. p. 3 na náměstí – prodejna Potraviny Verner. Ptal se, zda je to tak důležité. Starostka odpověděla, že je to nájemce, který řádně platí nájem, a proto je navrhováno, aby se výlohy vyměnily, protože jsou ve špatném stavu. Město je vlastníkem nemovitosti, a proto je důležité, aby byla nemovitost v pořádku a v podobě této investice by se část peněz vybraných z nájemného vracela do oprav budovy.
Dle názoru MVDr. Strnada si každý udělá obrázek o městu ze stavu jeho náměstí, a proto se vyjádřil pro opravu výloh.
Pan místostarosta sdělil, že firma Verner požádala pouze o výměnu dveří, ale po prohlídce se zjistilo, že i výlohy jsou ve špatném stavu.
Mgr. Líbalová sdělila, že nájemce výlohy nevyužívá, jsou tam vidět jen regály. Navrhla, aby byly nepoužívané výlohy zazděny.
Pan Topolnickyj uvedl, že výlohy je nutné opravit a vyměnit je za nové z hlediska lepších tepelně izolačních vlastností.

Starostka uvedla, že je zpracovaná vizualizace opravy budovy. Mgr. Líbalová požádala o zaslání vizualizace oprav výlohy u Vernera.

Pan Koleta se dotazoval na kompetentnost rady při rozhodování o tom, jaké typy oken měly být použity při zateplení základní školy na náměstí. Paní starostka i pan místostarosta opakovaně panu Koletovi popsali celou historii ohledně zateplení školy včetně výměny oken. Člen rady pan Holman radě doporučil, aby s ohledem na vzhled budovy byla okna vyměněna za stejný typ. Pan Holman je zkušeným odborníkem, proto na jeho doporučení rada dala a to i přesto, že dřevěná špaletová okna byla dražší než původně navrhovaná. Pro členy rady byl důležitý výsledný efekt. Starostka dále uvedla, že při jednáních rady je nastolena naprostá atmosféra důvěry. Členové, kteří některé problematice do hloubky nerozumí, si vždy nechají poradit od těch, kteří jsou odborníky.
Pan Koleta dále uvedl, že špaletová okna vyžadují větší údržbu, podle jeho názoru jsou okna na škole špinavá. Vyslovil obavu, že za pár let budou ve špatném stavu. Vychází z vlastní zkušenosti.
Mgr. Řehůřková, ředitelka školy, nabídla panu Koletovi, aby do školy přišel a vše si prohlédl.

Mgr. Líbalová, požádala, zda by mohly být projednávané materiály promítány dataprojektorem. Veřejnosti by tak bylo více srozumitelné, o čem se jedná.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.

 

Usnesení č. 1/2013
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 2. 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 – ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Píčovou a Mgr. Janu Maslikiewiczovou – 16 pro, 2 se zdržely
2/1 – program jednání – 18 pro
3/1 - odepsání pohledávky za Českou poštou s.p. ve výši Kč 651.200,00, která vznikla na základě smlouvy o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství, uzavřené mezi městem Hronov a Českou poštou s. p. dne 02.11.2006 – 17 pro, 1 proti
4/1 – rozpočtová opatření č. 1/2013 dle přílohy – 18 pro
5/1 - uzavření kupní smlouvy č. 3/OM/13 na  část pozemku p.p.č. 646/1 (nově 646/5) o výměře 57 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 3990,--. Kupní smlouva přílohou – 18 pro
6/1 - uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/13, na pozemek st.p.č. 536 o výměře 24 m2  a st.p.č. 537 o výměře 24 m2  v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za cenu prodeje Kč 24000,--. Kupní smlouva přílohou – 18 pro
7/1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV – 12 – 2006894/1“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
8/1 - uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2005375/VB/1“ s názvem stavby „Hronov, Šedivá hora,  knn 20RD - Holman“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
9/1 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 68157/1/BVB/P, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. Smlouva přílohou – 18 pro
10/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N, týkající se parcely č. 1686/1, na jejíž části se nachází chodníkové těleso J. z Poděbrad mezi půjčitelem: Královehradeckým krajem, vlastníkem komunikace, zastoupeným Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996 a vypůjčitelem: Město Hronov, nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680. Smlouva přílohou - 18 pro
11/1 – realizaci evakuačního výtahu v DO Justynka, Komenského nám. 212, 549 31 Hronov – 18 pro
12/1 - podání žádosti o převod pozemků 941/5 v k.ú. Rokytník, 189/2, 663/2, 884 a 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z majetku ČR do majetku města Hronova – 18 pro

Zastupitelstvo města revokuje:
13/1 – bod č. 17/6 z usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2013 – 18 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
14/1 – informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
15/1 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 6/2012 – 18 pro
16/1 – rozpočtová opatření č. 06/2012 dle přílohy – 18 pro
17/1 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
18/1 – informace o investičních akcích – 18 pro
19/1 - Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2012 – 18 pro.
20/1 – Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov – 18 pro
21/1 – informace a připomínky v bodu Diskuse:
• podané a získané mikroprojekty
• stav staré pošty ve Zbečníku
• možnosti opravy komunikace Na Zadech v Rokytníku
• nutnost opravy výlohy v budově čp. 3 na náměstí – Potraviny Verner
• typ oken, která byla použita při zateplení budovy základní školy na náměst

Zastupitelstvo města ukládá:
22/1 – odboru majetek zaslat, paní Líbalové, vizualizaci oprav výlohy u Vernera – 18 pro
23/1 – odboru tajemníka prověřit možnost omezit krmení holubů ve městě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky
24/1 – odboru majetek aktivně se zabývat problematikou přemnožení holubů ve městě
25/1 – odboru tajemníka zajistit promítání materiálů projednávaných na ZM (pro potřeby občanů)

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 03. 2013