živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 16. 2. 2011 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 20 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Jana Maslikiewiczová
Pozdní příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Lenka  Hlušková – 17 pro, 2 se zdrželi

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jaroslav Vít a Mgr. Lenka  Hlušková – 17 pro 2 se zdrželi.

Starostka vznesla dotaz, zda má někdo nějakou námitku k zápisu z minulého jednání. Nikdo žádnou námitku nevznesl.

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 1 - 14 včetně příloh, zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, základní informace o zařízeních města, která zastupitelé v minulých dnech navštívili a pozvánka na jednání ZM s programem.
Mgr. Šnajdr navrhl vyjmutí materiálu č. 13 - Činnost výboru či komise pro školství a kulturu - z programu jednání ZM s tím, že materiál bude po upřesnění projednán na příštím jednání ZM.
Starostka uvedla, že s návrhem Mgr. Šnajdra souhlasí, program není třeba měnit, projednávání materiálu č. 13 nebylo uvedeno jako samostatný bod.
Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání s tím, že materiál č. 13 nebude projednáván -19 pro

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad – 20 členů ZM

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova
Informace z jednání Rady města Hronova - 1. a 2. část – materiál č. 2 a materiál č. 5
K předloženým materiálům nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM
Kontrola plnění usnesení ZM č. 10/2010 – materiál č. 7
K předložené kontrole plnění usnesení nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 10/2010 - 20 pro


3. Finanční záležitosti
S materiály v bodu č. 3 seznámila zastupitele Ing. Stonjeková, vedoucí finančního odboru.

Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2011 – materiál č. 1
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2011 dle přílohy. Návrh byl projednán radou města dne 26.01.2011 a ta jej doporučila v této podobě schválit.

Ing. Stonjeková  ústně doplnila návrh rozpočtu. Na straně příjmů se navýší  položka 4121 o Kč 17.000,-- a na straně výdajů se navýší kapitola 6171 položka 5166 o Kč 17.000,-. Jedná se o platbu od městyse Velké Poříčí za projednávání přestupků. Městys má tuto částku zahrnutu v rozpočtu, proto musí být i součástí rozpočtu města Hronova.
Ing. Andršová, předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitele se stanoviskem finančního výboru k návrhu rozpočtu. Finanční výbor doporučil návrh rozpočtu schválit. Doporučil také, aby se v dalších letech při sestavování rozpočtu počítalo s určitou finanční rezervou, kterou návrh rozpočtu neobsahuje.
Ing. Jára se zeptal, jestli jsou v rozpočtu zvlášť uvedeny příjmy za kotelnu v divadle.
Ing. Stonjeková odpověděla, že nikoliv.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 19 pro, 1 se zdržel


Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov – materiál č. 14
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" Hronov, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov.
Dodatek se týká změny rozsahu majetku, který má organizace ve výpůjčce. Z výpůjčky jsou vyjmuty nebytové prostory s příslušenstvím, které jsou využívané Masážemi, Optikou a Kadeřnictvím. Tyto prostory bude nadále pronajímat samo město. Důvodem je to, aby pronájmy nebyly příjmem Justynky, která by se v důsledku toho stala plátcem DPH.
Text Dodatku byl konzultován a doporučen v tomto znění JUDr. Evou Vrzáčkovou.
Rada města materiál projednala na svém jednání dne 09.02.2011 a doporučila jej zastupitelstvu schválit.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226 dle přílohy – 20 pro


4. Majetkové záležitosti
Záměr prodeje pozemku st.p.č. 527 v k.ú. Zbečník – Maršíková
– materiál č. 4
S materiálem seznámila zastupitele Ing. Havelková.
Paní Petra Maršíková, požádala o koupi pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2 v k.ú. Zbečník.  V obytném domě čp. 314 bydlí 4 rodiny, z nichž tři vlastní po jedné garáži na st.p.č. 528, 529 a 530. Paní Maršíková vlastní 4. bytovou jednotku a má zájem o zbývající parcelu na garáž.  
Pozemek st.p.č. 527  je  druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití stavba bez LV, nachází se v lokalitě území městského typu nízkopodlažní zástavby. Pozemek není vhodný ke stavbě klasické garáže, protože v pozemku je uloženo kanalizační potrubí. Může být řešeno např. přístřeškem s rozebíratelnou podlahou, či jinou stavbou, ke které dá souhlasné vyjádření VAK Náchod.
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky stavební  pro k.ú. Zbečník základní cena 80,-- Kč/m2, s dostupností sítí až 150,-- Kč/m2 
Účetní hodnota pozemku je  100,-- Kč/m2.
Odbor výstavby a odbor majetek prodej doporučují. Odbor majetek doporučuje cenu Kč 150,--/m2, Kč 3.000,-- za celý pozemek.
Usnesení RM č. 23/2010 ze dne 15.12.2010, bod 25/23:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2  v k.ú. Zbečník, za cenu prodeje Kč 3000,-- - 20 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 8
Materiál okomentovala ing. Vítová, vedoucí odboru majetek.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města
1/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. čp. 314. Proběhlo předání bytů a od 1.7.2010 je byt v čp. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,-- . Na byt se již bylo podívat několik zájemců, ale nikdo neprojevil vážný zájem. Dle informace realitní makléřky p. Šárové se v posledních 14 dnech zvýšil celkově zájem o koupi nemovitostí.
2/ dům čp.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému, za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
KS je připravena k podpisu už od prosince 2010. Těsně před podpisem KS měl p. Hojný automobilovou nehodu. Havárie byla potvrzena, ale od té doby není známo, co se s p. Hojným děje. Není se s ním možné spojit, byl obeslán i dopisem s doručenkou, která se zatím nevrátila. Realitní makléř se ještě zastaví za jeho rodiči. P. Hojným bylo původně přislíbeno úplné zaplacení kupní ceny v únoru 2011.
Realitní kancelář jedná dále i s dalšími zájemci.
3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování na ÚD, byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Do 30.11.2010 se měli vyjádřit, zda mají zájem o koupi domu – nikdo zájem neprojevil.
ZM dne 22.12.2010  schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 1 500 000,-- a způsob výběru kupujícího pro případ více zájemců o koupi nemovitosti. Záměr byl znovu vyvěšen s tím, že potenciální kupující mají své nabídky předložit k výběru do 31.3.2011.
 
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 10
Materiál okomentovala sl. M. Kajnarová, referentka odboru majetek.
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Schvalovací proces trvalého dopravního značení „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“ je ukončen, dopravní značení bude osazeno za příznivého počasí.
Cyklostezky a cyklotrasy jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým
a automobilovým – II. etapa
Úsek Knáhlova ulice
Projektová dokumentace je dokončena, nyní bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Výstavba by měla probíhat v letních měsících vhledem k omezenému počtu autobusových linek a pohybu dětí do knihovny, DDM Domino a ZUŠ.
Úsek Malá Čermná
Projektová dokumentace je dokončena, nyní bude podána žádost o vydání stavebního povolení.
Úsek Střezina – k Tamadexu
Podána žádost o Ohlášení stavebních prací.
Výstavba všech tří cyklotras by měla probíhat v termínu od května do prosince 2011 dle rozhodnutí investora. Výběrové řízení bude vyhlášeno v březnu a bude jedno na všechny tři úseky, tzn., že bude vybrána jedna firma, která vybuduje všechny tři úseky.
Financování (všechny úseky) – údaje z žádosti o dotaci:
Celkem                  Kč 10 700 600,-
ERDF  (85%)                9 095 510,-  
Státní rozpočet (5% )      535 030,- 
Město Hronov (10%)  1 070 060,-  
2) VO  Šrámkova ulice
Projektová dokumentace je dokončena, na stavební akci je vydáno stavební povolení. V nebližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele akce. Práce budou probíhat v květnu/červnu.
3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště. Vzhledem k nepříznivému počasí se střecha na školce, konkrétně na budově Veloxu, kde se mělo s opravou střechy začínat v minulém roce, nekonala. Dojde k ní ale ihned, jak dovolí počasí. Dále se bude pokračovat s opravou střechy na budově Sluníčka. Na přelomu března a dubna se započne s výstavbou nových fasád na budovách školek.
4) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520. Tyto práce
vč. kompletní rekonstrukce splaškové kanalizace byly dokončeny.
Druhá část projektu byla instalace herních prvků v zahradním komplexu obou budov. Herní prvky jsou řádně osazeny.
Z investiční části projektu zbývá dokončit opravu asfaltových ploch v areálu školek. Ty budou zbaveny nerovností a dojde k pokládce nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Tato stavební akce se posune na rok 2011 z důvodu stavební akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656.
5) Instalace parkovacích automatů na náměstí
Na nám. Čs. armády by měly být instalovány tři parkovací automaty, jeden vedle Radnice, druhý před Pizzerií a třetí u vjezdu do dvora ZŠ. Při stavbě náměstí byly dle projektové dokumentace položeny chráničky na kabely pro napájení jednotlivých automatů. Parkování bude bezplatné vzhledem k podmínkám dotace, ale bude časově omezené. Nyní je požádán poskytovatel dotace o závazné stanovisko.
6) VO Bikepark
Tato stavba navazuje na rekonstrukci lávky U Kopečku a stavbu bikeparku. Projektová dokumentace je hotová, čeká se na vyjádření správců sítí, poté bude zahájeno stavební řízení.
7) VO 17. listopadu, Žižkova, Vaverkova a Bezručova
Stavba veřejného osvětlení navazuje na investiční akci společnosti ČEZ, konkrétně přeložku NN. Projektová dokumentace je téměř hotová.
8) VO Střezina – část k Tamadexu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k Tamadexu. Je to stejný úsek jako cyklotrasa Střezina – viz výše a bude probíhat společně s výstavbou cyklotrasy.
Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
V letošním roce by měl SFŽP vyhlásit výzvu k podání žádostí o dotaci. Do této výzvy bude žádat společnost VaK Náchod a.s. Termín výstavby kanalizace v tuto chvíli nelze ani odhadnout.

P. Koleta se zeptal, zda se jako zastupitel může zúčastnit výběrových řízení. Zeptal se, kdo rozhodl, že se na základní školu budou dávat místo původně plánovaných plastových oken okna dřevěná a jaký je rozdíl v ceně. Zeptal se na ceny stavebních dozorů, proč se u každé akce liší.
Starostka odpověděla, že zjistí, zda se p. Koleta nebo kterýkoliv zastupitel mohou zúčastnit již vyhlášených výběrových řízení, protože některá pro město organizuje firma Dabona. Ohledně ceny za TDI sdělila, že na celý projekt „zateplení“ bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém město požadovalo kompletní služby – zajištění výběrového řízení, TDI, BOZP, zpracování žádosti na fond, zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv k projektu.
Místostarosta vysvětlil, že o instalaci dřevěných oken rozhodla rada města na základě připomínky ke změně vzhledu školy v případě použití oken plastových. Rozdíl v ceně bude činit cca Kč 500.000,--.
Ing. Jeništa se zeptal, zda se při zateplování školky ve Velkém Dřevíči počítá s opravou vodorovné izolace proti vlhkosti. Dle jeho názoru je ve velmi špatném stavu.
Slečna Kajnarová odpověděla, že pravděpodobně ne, ale bude zjištěno a Ing. Jeništovi informace předána.


Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 20 pro


Záměr prodeje domu čp. 596, Riegrova  ul. Hronov, vč. pozemku p.p.č 327 v k.ú. Hronov – materiál č. 11
Materiál okomentovala Ing. Vítová.
Na základě úkolu z RM č. 1/2011 OM předkládá k posouzení záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov vč. pozemku p.p.č. 327 v k. ú. Hronov.
V příloze č. 1 předkládáme analýzu bytového domu čp. 596 vč. pozemku p.p.č. 327 v k.ú Hronov. 
Z hlediska územního plánu se jedná o území bydlení městského typu – vícepodlažní. Území vícepodlažní obytné zástavby s odpovídajícím podílem zeleně a základním občanským vybavením, zejména pro potřeby obyvatel tohoto území. Přípustné a nepřípustné využití území uvedeno v příloze č. 5.
Dům se nachází poblíž železniční tratě a budoucí trasy obchvatu města.
Inženýrské sítě jsou dle dostupných informací znázorněny v přiložené legendě č. 4.
Opravy uvedené v analýze by vyžadovaly určitý finanční obnos, který vybrané nájemné v současné době nepokryje. Vzhledem ke stávající obsazenosti domu vyšší příjem OM neočekává. Skladba nájemníků domu by se musela změnit a to je otázka delšího časového úseku a investic.
Z hlediska obsazenosti nájemníky patří tento dům mezi problémové (co se týká dlužného nájemného, ničení majetku města, vztahy mezi nájemníky navzájem,…). Nájemníci sami chtějí povětšinou bydlet v jiných domech už nyní, ať se jedná o domy soukromých osob nebo města.
K lednu 2011 je volný jeden byt č. 6 - zatím není v nabídce z důvodu nutné opravy podlahy (vyboulená).
V případě, že nebude zájem bytový dům rekonstruovat, OM doporučuje prodej domu.
Odbor výstavby a technické služby nemají námitek proti záměru prodeje nemovitosti.
Jestliže dojde ke schválení záměru prodeje, bude zadáno vypracování znaleckého posudku a bude vybrána realitní kancelář, která by prodej domu uskutečnila. Následně bude nutné v kupní smlouvě ošetřit, že domy čp. 596 a 458 mají společnou protipožární zeď.
Dle zásad pro prodej bytového fondu, by přednost práva koupě dostali nájemníci domu.
Prodejní cena za bytový dům vč. pozemku nesmí být nižší, než je cena tržní (vycházející ze znaleckého posudku).
Pozn.: Do budoucna v případě nepřizpůsobivých občanů města a dlužníků navrhl OM uvažovat o pořízení mobilních buněk s omezenými podmínkami v nájemním vztahu pro tyto občany.
RM ve svém usnesení ze dne 9.2.2011 doporučila ZM schválit záměr prodeje domu čp. 596 vč. pozemku p.p.č. 327.

Mgr. Bartošová se zeptala, co se bude dělat s nepřizpůsobivými občany, kteří bydlí v domě čp. 596, dle jejího názoru není vhodné, aby se město zbavovalo svého majetku.
Ing. Andršové se také nelíbilo, že se město chce zbavovat majetku, dle jejího názoru by se majetek města měl udržovat.
Starostka vysvětlila, že město nemá finance na opravu bydlení pro nepřizpůsobivé nájemníky.  Nájemné nepokryje náklady na údržbu a na správu domů. Uvedla, že pokud se má rozhodovat, zda investovat do údržby a oprav nájemních domů nebo například do údržby a oprav školských zařízení, pak má v tomto naprosto jasno.
Místostarosta řekl, že město má několik jiných domů ve vlastnictví, které si chce do budoucna ponechat a do kterých také investuje a udržuje je.
Mgr. Líbalová řekla, že se do nájemních domů dává málo peněz, kdyby se tam dalo vše, co se vybere na nájemném, tak by dle jejího názoru tento problém nevznikl. Zeptala se, proč Eva a Petra Horvátovy dostaly byty v Riegrově ul., když jsou dlužnicemi města. Připomněla, že
E. Horvátová nechala v minulém bytě nepořádek, ve sklepě pak dle jejího sdělení držela psa, se kterým špatně zacházela. Požádala o informaci, kolik paní Horvátová dluží na nájemném.
Starostka odpověděla, že tyto informace není oprávněna sdělovat.
Mgr. Líbalová se zeptala, zda se město Hronov připojí k iniciativě starostů, která vzešla z pondělního jednání v Novém Bydžově.
Starostka odpověděla, že iniciativa starostů se týká měst, která mají s neplatiči a nepřizpůsobivými občany zásadní problémy. Hronov se ve srovnání s jinými městy potýká s těmito problémy v daleko menším měřítku. Dále uvedla, že text iniciativy zatím nečetla. 
Místostarosta vysvětlil, že nepořádek v bývalém bydlišti E. Horvátové v Jungmannově ul. už je uklizený.
MVDr. Strnad souhlasil s prodejem čp. 596 a podpořil investování do budov, které slouží většině občanů. Dále sdělil Mgr. Líbalové, že pokud měla podezření na týrání jakéhokoliv zvířete, je její povinností toto ohlásit na odboru životního prostředí MěÚ.
Starostka připomněla, že podobná diskuze o vhodnosti prodeje nájemních domů proběhla při prodeji domu čp. 204 a čp. 222 v Hostovského ulici u benzínové pumpy, ve kterém také bydleli v převážné většině nepřizpůsobiví občané včetně E. Horvátové. Dům město prodalo, koupil jej soukromý vlastník, který má díky vyšším nájmům finance na opravy a údržbu domu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2  - 11  pro,  6 proti, 3 se zdrželi


Věcné břemeno, pozemek 99/1 a 1597 v k.ú. Hronov – Klikar – materiál č. 12
S materiálem seznámila zastupitele ing. Havelková.
Pan Mgr. Vladimír Klikar, podal žádost o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku  a na vjezd ke garážím.
Bylo zjištěno, že na pozemcích 99/1 a 99/2 vázne věcné břemeno z roku 1918, tzv. Smlouva trhová. Toto věcné břemeno neodpovídá skutečnosti, pozemek 99/2 je zastavěná stavební parcela, břemeno na ní přešlo v katastru automaticky při rozdělení původního pozemku p.č. 99.
Byla připravená smlouva o zrušení věcného břemene, viz příloha č. 2 projednávaného materiálu.
Na základě předloženého geom. plánu byla připravená smlouva o zřízení VB, viz příloha č. 3.
Pan Klikar byl seznámen se zněním obou smluv a požádal o drobnou úpravu, která bude konzultována s právničkou a případně doplněná do znění smlouvy (pro jednání zastupitelstva) – viz podtržená část věty v příloze č. 5 projednávaného materiálu. OM  se jeví  jako nadbytečná, protože jde o průchod a průjezd pozemkem p.č. 99/1 a je lhostejné, za jakým cílem uživatel tento pozemek použije.
Cena VB byla vypočtena podle schváleného ceníku.
OM doporučuje původní VB zrušit a uzavřít novou smlouvu o VB.
Usnesení RM ze dne 9.2.2011:
RM doporučuje schválit zrušení VB a zřízení nového VB.
Smlouva o zřízení VB byla doplněna tak, aby se VB chůze a průjezdu vztahovalo na všechny nemovitosti ve vlastnictví pana Klikara v této lokalitě, to je na pozemky zahrady, stavby dvou garáží a domu čp. 69 a pozemky pod nimi, pro případ, že by tyto nemovitosti měly v budoucnu různé vlastníky. Popsáno v čl. III. smlouvy. Znění usnesení se nemění.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) zrušení stávajícího věcného břemene průjezdu na pozemcích st.p.č. 99/1 a 99/2 pro vlastníky domu čp. 69 v k.ú. Hronov uzavřením smlouvy č. 1/OM/11 mezi oprávněným, Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 20 pro

2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a vedení kanalizační přípojky na pozemcích st.p.č. 99/1 a p.p.č. 1597 a věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemku st.p.č. 99/1 v k.ú. Hronov, v rozsahu GP č. 1142-143/2010 ze dne 13.5.2010 mezi oprávněným Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám.Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši Kč 6240,--  včetně DPH na dobu neurčitou – 20 pro


5. Různé
Výroční zpráva za rok 2010 – Městská policie Hronov
– materiál č. 3
Vedoucí strážník M. Pavelka předložil k projednání Výroční zprávu městské policie Hronov za rok 2010.

Mgr. Píčová požádala městskou policii, aby dohlížela na pořádek na náměstí v době, kdy mají děti polední přestávky a zdržují se tam.
Mgr. Řehůřková poděkovala MP za spolupráci.
P. Koleta ze zeptal, jaké pravomoci má MP při pokutování majitelů psů za nesbírání psích výkalů.
M. Pavelka vysvětlil, že je problém s dokazováním takového přestupku.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2010 dle přílohy – 20 pro


Záměr ustanovení osadních výborů – materiál č. 6
V usnesení rady města č.1/2011, bod 18/1 byl zadán úkol připravit pro jednání zastupitelstva záměr ustanovení osadních výborů ve všech okrajových částech města Hronova.
Zákon o obcích říká:
Jedním z výborů, které může zastupitelstvo v částech obce ustanovit jako svůj iniciativní a kontrolní orgán je osadní výbor.
Osadní výbor má minimálně tři členy (určí zastupitelstvo).
Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
Předseda osadního výboru nemusí být člen zastupitelstva (zvolí zastupitelstvo z členů osadního výboru).
Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Příklad technického postupu po schválení záměru ustanovit osadní výbory.
- každý občan starší 18-ti let obdrží dotazník, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda má zájem o práci v osadním výboru
- vyplněné dotazníky doručí občané do určitého data na určené místo (např. škola, schránka místního zastupitele, popř. na městský úřad – bude v dotazníku uvedeno)
- ze zájemců o práci v osadním výboru bude sestavena kandidátka, ze které budou občané volit členy osadního výboru; volby se uskuteční v tradičních volebních místnostech, ale budou stanoveny na kratší dobu (např. sobotní dopoledne); volební lístky se seznamem zájemců budou k dispozici v hlasovací místnosti, do domácností se doručovat nebudou (podobně je tomu při 2. kole senátních voleb)
- výsledek voleb bude zpracován do materiálu pro zastupitelstvo – schválení členů, volba předsedy osadního výboru; členy osadního výboru se stanou ti zájemci, kteří získají od občanů nejvíce hlasů
- o způsobu a průběhu voleb budou občané s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím Hronovských listů a webových stránek města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.12.2006 v usnesení č.9/2006, bod 30/9 zřídilo v Malé Čermné tříčlenný osadní výbor ve složení p. Josef Vítek, Ilona Birková, Mgr. Ondřej Pumr. Nyní se schvaluje záměr ustavit osadní výbory 5. členné, proto je vhodné tento výbor zrušit a tím celý postup zkoordinovat s ostatními částmi města.

Mgr. Bartošová se zeptala, zda je nějaký jiný zákonný postup pro vybírání členů osadních výborů, tento se jí zdá složitý a nákladný.
Starostka vysvětlila, že toto je jediný demokratický postup. Náklady by měly být minimální, město osloví dobrovolníky do komisí a využije obálek, které nebyly využity při volbách.
A. Hurdálek upozornil na to, že nemusí být mezi občany zájem o práci v osadním výboru.
Starostka vysvětlila postup ustanovení osadních výborů, který je popsaný i v materiálu.
Mgr. Líbalová se zeptala, proč se ruší osadní výbor v Malé Čermné, když funguje.
Starostka vysvětlila, že dosavadní členové OV v Malé Čermné nebyli zvoleni tímto demokratickým způsobem, navíc výbor pracoval jako tříčlenný, nyní by měl být pětičlenný.
Požádala o hlasování o všech usneseních najednou, nikdo ze zastupitelů neměl námitky.

Návrh na usnesení:
1. ZM ruší osadní výbor v Malé Čermné zřízený usnesením ZM č.9/2006, bod 30/9 – 18 pro, 2 se zdrželi
2. ZM schvaluje záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná -  18  pro, 2 se zdrželi
3. ZM stanovuje počet členů osadních výborů – 5 členů - 18  pro, 2 se zdrželi
4. ZM ukládá organizačnímu odboru zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů ve všech částech města Hronova - 18  pro, 2 se zdrželi


Informace pro zastupitele – materiál č. 9
Starostka předložila seznam termínů, ve kterých se zastupitelé mohou zúčastnit prohlídek jednotlivých příspěvkových organizací a zařízení města. Termíny jsou stanoveny vždy na středu (před jednáním rady), sraz vždy v 17 hodin před daným zařízením (v případě potřeby bude upřesněno mailem). Před návštěvou jednotlivých PO a zařízení města zastupitelé obdrží stručnou písemnou informaci o dané PO nebo zařízení města.
16. března – Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová
30. března – Domov odpočinku ve stáří Justynka, ředitelka Jitka Ansorgová
13. dubna – č. p. 8 na Komenského náměstí
                       • Knihovna – vedoucí Jaroslava Vítová
                       • Základní umělecká škola – ředitel Josef Vlach 
                       • Dům dětí a mládeže Domino – ředitel Jaroslav Škop
11. května – Velký Dřevíč
                      • Mateřská škola – ředitelka Věra Křičková 
                      • Základní škola – ředitelka Alena Bartoňová
25. května – Kalinův dům, sociální odbor – vedoucí Irena Lelková

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí termíny prohlídek příspěvkových organizací a zařízení města – 20 pro


Informace o činnosti finančního výboru
Ing. Andršová, předsedkyně FV, seznámila zastupitele s dosavadní činností finančního výboru. Ten se zabýval rozpočtem města na r. 2011 a plánoval svou činnost. Členové zastupitelstva měli k dispozici zápis z jednání FV.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru – 20 pro


Informace o činnosti kontrolního výboru
Mgr. Hlušková, předsedkyně KV, seznámila zastupitele s dosavadní činností kontrolního výboru. Uvedla, že prvním úkolem kontrolního výboru bude kontrola činnosti ZM a RM a kontrola usnesení. Členové zastupitelstva měli k dispozici zápis z jednání KV.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru – 20 pro

Starostka připomněla, že je v kompetenci zastupitelů dát výborům úkol. Nikdo se zastupitelů žádný návrh nepřednesl.

Další ZM bude 27. 4. 2011.

6. Diskuse
Mgr. Hlušková vyřídila poděkování technickým službám od paní Jiráskové z Velkého Dřevíče za úklid sněhu.
MUDr. Mihola se zeptal, zda je něco nového s obchvatem Hronova.
Místostarosta odpověděl, že se dokreslují připomínky, které vzešly ze studie EIA.
P. Koleta požádal o zaslání termínů výběrových řízení, chtěl by se zúčastnit pouze jako pozorovatel, nikoliv jako člen komise.
Ing. Vítová upozornila, že na výběrových řízeních se jedná o tajné informace, které nesmějí být zveřejněny.

ZM ukládá OM zjistit, zda se člen zastupitelstva může jako pozorovatel zúčastnit vyhlášených výběrových řízení – 20 pro

Mgr. Líbalová se zeptala, zda je už ustanovena sportovní komise. Zeptala se, kdo povolil pořádání silvestrovské oslavy v tělocvičně ve Zbečníku.
Místostarosta řekl, že sportovní komise je radou ustanovena, přehled jejích členů byl dle jeho názoru všem členům ZM zaslán.
Mgr. Řehůřková odpověděla, že o žádné oslavě nevěděla, škola zapůjčila TJ Sokol Zbečník tělocvičnu na pořádání sportovního turnaje s posezením. Na zápůjčku je sepsána řádná smlouva.
Mgr. Málek vysvětlil, že se jednalo o sportovní turnaj s posezením za předem určených podmínek.
Mgr. Řehůřková vysvětlila, že tělocvična je pro školu velkou finanční zátěží, proto se využívá různých pronájmů k získání finančních prostředků. Dále uvedla, že by přivítala, kdyby ji Mgr. Líbalová o údajném nevhodném využití tělocvičny v závěru roku informovala dříve, nikoliv až v polovině února. V tuto chvíli může jen těžko zjistit nějaké objektivní informace. Opakovaně žádala, aby jí Mgr. Líbalová sdělila, co špatného se v tělocvičně dělo. Tuto informaci odmítla Mgr. Líbalová poskytnout.
Starostka požádala zastupitele, aby v případě, že zjistí nějakou závadu nebo mají jakoukoliv informaci, která by měla být vedení města známa, aby o tom informovali neprodleně, nikoliv s několikatýdenním odstupem na jednání zastupitelstva. 
Z přítomných občanů požádal o slovo pan Josef Vítek.
Pan Josef Vítek zastupitelům řekl, že pětičlenný osadní výbor se dle jeho názoru podaří
v Malé Čermné zvolit. Zeptal se, zda se bude konat v Malé Čermné výjezdní zasedání ZM. Připomněl zastupitelům několik nevyřešených problémů: oprava komunikací, problém s mostem u lípy, úklid veřejných prostranství v Malé Čermné, umístění dopravního zrcadla na soukromém pozemku.
Starostka uvedla, že v jarních měsících mají zastupitelé nejen řádná zasedání ZM, ale také mají naplánovány návštěvy zařízení v majetku města. Dle jejího názoru nebude z časových důvodů možné setkání s občany v okrajových částech v jarních měsících zorganizovat. Navíc bude vhodnější je uskutečnit po volbách do osadních výborů, tedy až na podzim.

Konec jednání v 18.30 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 


Usnesení č. 1/2011
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 16.2.2011 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 - jako ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta, Mgr. Lenku  Hluškovou – 17 pro, 2 se zdrželi
2/1 - program jednání  - 19 pro
3/1 - schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 19 pro, 1 se zdržel
4/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226 dle přílohy – 20 pro
5/1 - záměr prodeje pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2  v k.ú. Zbečník, za cenu prodeje Kč 3000,-- - 20 pro
6/1 - záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2  - 11  pro, 6 proti, 3 se zdrželi
7/1 - zrušení stávajícího věcného břemene průjezdu na pozemcích st.p.č. 99/1 a 99/2 pro vlastníky domu čp. 69 v k.ú. Hronov uzavřením smlouvy č. 1/OM/11 mezi oprávněným, Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 20 pro
8/1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a vedení kanalizační přípojky na pozemcích st.p.č. 99/1 a p.p.č. 1597 a věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemku st.p.č. 99/1 v k.ú. Hronov, v rozsahu GP č. 1142-143/2010 ze dne 13.5.2010 mezi oprávněným Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši Kč 6240,--  včetně DPH na dobu neurčitou - 20 pro
9/1 - záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná – 18 pro, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
10/1- informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro
11/1- kontrolu plnění usnesení ZM č. 10/2010 - 20 pro
12/1 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro
13/1- informace o investičních akcích – 20 pro
14/1 - Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2010 dle přílohy – 20 pro
15/1 - termíny prohlídek příspěvkových organizací a zařízení města – 20 pro
16/1 - informaci o činnosti finančního výboru – 20 pro
17/1 - informaci o činnosti kontrolního výboru – 20 pro
18/1 - termín příštího jednání ZM  - 27.4.2011 – 20 pro
19/1 - obsah sdělení a připomínek vznesených v rámci bodu diskuse – 20 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
20/1 - organizačnímu odboru zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů ve všech částech města Hronova  – 18  pro, 2 se zdrželi
21/1 - OM zjistit, zda se člen zastupitelstva může jako pozorovatel zúčastnit vyhlášených výběrových řízení – 20 pro

Zastupitelstvo města ruší:
22/1 - osadní výbor v Malé Čermné zřízený usnesením ZM č.9/2006, bod 30/9 – 18  pro, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města stanovuje:
23/1 - počet členů osadních výborů – 5 členů - 18  pro, 2 se zdrželi

 

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 02. 2011