živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr výpůjčky části pozemků v k. ú. Hronov

Město Hronov

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení rady města č. 18/2023 ze dne 6. 9. 2023


zveřejňuje záměr výpůjčky


částí pozemků označených jako p. p. č. 347 – zahrada, p. p. č. 343/2 – trvalý travní porost a p. p. č. 336/10 – ostatní plocha, vše v k. ú. Hronov, o celkové výměře přibližně 1 300 m² v rozsahu dle situačního nákresu, po dobu realizace stavby „Úprava okolí prodejny Konzum, Hronov“.  

Podrobnější informace vám budou poskytnuty na odboru majetek MěÚ Hronov.
Další připomínky k vyvěšenému záměru či související návrhy mohou být podávány do 15 dnů ode dne vyvěšení na podatelně Městského úřadu, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
 
V Hronově, dne 7. 9. 2023


Ing. Lenka Vítová
vedoucí odboru majetek
tel: 736 629 651
e-mail: vitova@mestohronov.cz


Příloha: Situační nákres

 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 07. 09. 2023
Sejmuto: 25. 09. 2023

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 09. 2023