živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání

Město Hronov

podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání
 v objektu smuteční obřadní síně v Hronově  v budově č.p. 871, ul. Divadelní, Hronov.Podmínky nájmu
- Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na objekt je zajišťování smutečních rozlučkových obřadů – provozování pohřební služby.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
- Nájemce zaplatí jistotu ve výši tří měsíčních nájmů vč. záloh na služby, před podpisem smlouvy.
- Prostory sloužící podnikání jsou o celkové výměře 40,7 m². Předmětem nájmu jsou 2 místnosti, sociální zařízení a chladírna (je možné chladírnu sdílet i s jinou pohřební službou).
- Minimální měsíční nájemné za pronájem prostor, které jsou součástí objektu smuteční obřadní síně činí  částku 4000 Kč. Záloha na energie se stanoví před podpisem smlouvy.
- Zájemce předloží doklady, kterými splňuje podmínky k provozování pohřební služby dle zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- Zájemce předloží řád pro provozování pohřební služby dle zákona č.256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou.
- Město si vyhrazuje od tohoto záměru odstoupit, a to i v době vyvěšení.

Termín doručení přihlášek pro zařazení do výběrového řízení je do 9. 8. 2021 do 14:00 hod. Přihlášku do výběrového řízení je možné zaslat na adresu Město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov nebo osobně předat v zalepené obálce s nadpisem „Výběrové řízení – prostory smuteční obřadní síně Divadelní 871, Hronov – neotevírat.“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, Na Drahách 924, 549 31 Hronov.
Vyhodnocení nabídek provede výběrová komise. Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení radou města.

 

Bližší informace na odboru majetek města, tel. číslo: 736 629 650 – kontaktní osoba Ivana Nývltová.
Prohlídka prostor je možná po domluvě na tel. čísle: 733 792 669 – kontaktní osoba Michal Prokop.

V Hronově dne 23.07.2021                                                 

 

Ivana Nývltová   
referent odboru majetek MěÚ Hronov
e-mail: byty@mestohronov.cz
 

Vyvěšeno: 23. 07. 2021
Sejmuto: 10. 08. 2021

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 07. 2021