živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr pronájmu části prostor v budově základní školy Velký Dřevíč

Město Hronov

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení rady města č. 14/2021 ze dne 21.07.2021

 

zveřejňuje záměr pronájmu

části prostor o výměře 38 m² v budově Základní školy na adrese Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov, stojící na pozemku st. p. č. 111, k.ú. Velký Dřevíč.


I.
Předmět nájmu
Nájem části prostor o výměře 38 m² v budově Základní školy na adrese Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov, stojící na pozemku st.p.č. 111, k.ú. Velký Dřevíč, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Prohlídka předmětu nájmu je možná po telefonické dohodě na telefonu 736 629 651, kontaktní osoba Ing. Lenka Vítová.

II.
Účel nájmu

Provozování Pošty Partner.

III.
Podmínky nájmu

Nájemní smlouva na dobu neurčitou.

IV.
Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede odbor majetek a schválí Rada města Hronova.

V.
Termín a lhůty pro podání nabídek

Termín doručení nabídek je do 09.08.2021 do 10:00 hod. Nabídky podávejte v zalepené obálce s nadpisem „Nájem – Pošta Partner, Velký Dřevíč 82 - NEOTVÍRAT“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, Na Drahách 924, Hronov.

VI. Další informace
Další připomínky k vyvěšenému záměru či související návrhy mohou být podávány na podatelně Městského úřadu, Na Drahách 924, 549 31 Hronov.

V Hronově dne 23.07.2021           

Ing. Lenka Vítová
vedoucí odboru majetek MěÚ Hronov
tel: 736 629 651
e-mail: vitova@mestohronov.cz
 

Vyvěšeno: 23. 07. 2021
Sejmuto: 10. 08. 2021

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 07. 2021