živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce strojovny chlazení ZS

Projekt je, jak název vypovídá, zaměřen na rekonstrukci strojovny chlazení na zimním stadionu. V současnosti je využíváno čpavkové chladící zařízení, které je sice nejúčinnějším chladivem, je to však toxická látka, která je významným zdrojem rizika. Zároveň je původní technologie strojovny chlazení na konci své životnosti, jelikož je z roku 1977. Dalším problémem je pak chladící zařízení na střeše stadionu, které nesplňuje hlukové limity.
Projekt řeší demontáž stávajícího zařízení a jeho nahrazení novým chladícím zařízení, které bude pracovat s netoxickým chladivem R448 A. Jedná se o směs chladiv, které je využíváno např. v supermarketech do mrazících skříní či vitrín, nebo jako chladivo v halách, chladivo není hořlavé ani výbušné. Stávající sekundární chladivo – Solanka R, která slouží k vychlazování ledové plochy kluziště, zůstane beze změny. Spolu s výměnou chladícího zařízení dojde ke stavebním úpravám a nadezdění stávající atiky, čímž vznikne protihluková bariéra.
Projektové žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, jsou přijímány do 16.10.2016. Po zpracování povinných příloh externí firmou, do konce ledna, dojde ke zpracování a podání Žádosti o dotaci. 
V případě kladného hodnocení žádosti dojde k realizaci v příštím roce 4 – 9/2017.
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši Kč 10 700 951,-, dotace je poskytována max. do výše 85% celkových způsobilých výdajů – tedy  Kč 9 095 808,30, zbylých 15% je podíl města – tedy Kč 1 605 142,60.

Fotogalerie: chlazení ZS

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 02. 2016