živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Intenzifikace stávajícího septiku

Představení projektu

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávajícího způsobu čištění odpadních vod pro tři objekty ve vlastnictví města Hronova:

1/ Mateřskou školu ve Velkém Dřevíči, čp. 20 spočívající ve výstavbě nové aktivační čistírny odpadních vod včetně nového napojení odtoku z této čistírny. Odtok bude napojen na stávající kanalizační potrubí (stávající dešťová kanalizace), která je napojena na veřejnou kanalizaci. Před ČOV bude předřazen odlučovač tuků, na který budou svedeny samostatným potrubím „tukové“ odpadní vody z kuchyně, bude provedena úprava rozvodů vnitřní kanalizace v suterénu objektu. Součástí stavby bude přepojení dvou dešťových svodů do stávající dešťové kanalizace a také elektropřípojka pro ČOV. Stávající betonová jímka v prostoru před vstupem do kuchyně bude vybourána, zasypána štěrkem a poté předlážděna zámkovou dlažbou. Dále bude součástí stavby likvidace stávajícího septiku. 

2/ Základní školu ve Velkém Dřevíči, čp. 82 spočívající ve výstavbě nové čistírny odpadních vod vestavěné do nádrže stávajícího septiku. Odtok z ČOV bude napojen na stávající kanalizační potrubí v prostoru jímky septiku, které je dále zaústěno do kanalizace zakončené volnou výustí do toku. Součástí stavby je elektro přípojka, která bude napojena na vnitřní rozvod objektu základní školy, čp. 82 a povede k plastovému pilíři dmychadla, umístěnému na okraji stávající jímky septiku. 

 3/ hasičskou zbrojnici ve Velkém Dřevíči, čp. 1 spočívající ve výstavbě domovní čistírny odpadních vod v místě stávajícího nevyhovujícího septiku s následným vypouštěním předčištěných vod do vod povrchových (místní vodoteč) pomocí stávající výustě.
Na základě schválení RM ze dne 20.1.2016 byla vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Předpokládaná hodnota zakázky činí  Kč 1 350 000,-- bez DPH
Předpokládaný termín plnění zakázky 1.7. 2016 až 31.8.2016
Termín podání nabídek   8. 2.2016


Ing. Lenka Vítová
Odbor majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2016