živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Povinně zveřejňované údaje

1.0 Název

 

Město Hronov

2.0 Důvod a způsob založení

 

Město vzniklo nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, hospodaření s majetkem města s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Město Hronov je obcí s pověřeným obecním úřadem.

Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3.0 Organizační struktura

4.0 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

 nám. Čs. armády 5

   vedení města,
   matrika,
   evidence obyvatel,
   přestupky,
   podatelna,
   finanční odbor 

 

 nám. Čs. armády 5

   městská policie,
   odbor majetek,
   odbor výstavby 

 

 Na Drahách 924 (Kalinův dům)    sociálně zdravotní odbor
 Dvorská 49    technické služby

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa e-podatelny

4.7 Další elektronické adresy

5.0 Případné platby lze poukázat

 

číslo účtu  1524551/0100

 

název poplatku variabilní symbol specifický symbol
poplatek za znečištění ovzduší 1342+číslo rozhodnutí  
poplatek ze psů 1341+číslo známky  
poplatek z pobytu 1342  
poplatek za užívání veřejného prostranstvi 1343  
správní poplatky - výstavba 701+číslo jednací  
- sňatky 703+číslo jednací  
- tombola 704  
- změna jména 707+číslo jednací  
- trvalý pobyt 708+číslo jednací  
- překopy 719  
prodej nemovitostí 36123112 číslo smlouvy
prodej pozemků 36393111  
nájem a služby za hrobové místo 264+pole,řada,číslo hrobu  
odpad (náhrada za kontejnery) 3722+číslo popisné číslo smlouvy
prodej HIM 37453113  
pokuta městské policie - měření rychlosti 5311753 číslo pokutového bloku
       - ostatní 5311 číslo pokutového bloku
přestupky - náklady řízení 710 číslo jednací
přestupky - pokuta 61712210 číslo jednací
   

číslo účtu 9021-1524551/0100

název poplatku variabilní symbol
pronájem pozemku 711+pořadové číslo smlouvy

6.0 IČ

 

00272680

7.0 DIČ

 

CZ00272680

8.0 Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

 1. územní plán města Hronova  Ing. Václav Soukup, odbor výstavby 
 2. komunitní plán sociálních služeb  Irena Lelková, sociálně zdravotní odbor 

8.2 Rozpočet

9.0 Žádosti o informace

 

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona má město Hronov jako povinný subjekt za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k jeho působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může město požádat o informaci ústně nebo písemně. Obsah písemné žádosti, včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky zpracovatel - příslušný odbor městského úřadu, posoudí a vyřídí následovně:

 • do 15 dnů, v závažných důvodech pak do 25 dnů (např. při vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více odbory městského úřadu nebo s jiným povinným subjektem).
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli
 • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti města Hronov, žádost odloží, a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
 • v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace vydá příslušný odbor rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Způsoby podání žádosti o informaci:

 • ústně u vedoucího příslušného odboru, který se danou problematikou zabývá, a to: v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin
 • písemně poštou na adresu:
  Městský úřad Hronov
  nám. Čs. armády 5
  549 31  Hronov
 • osobně předáním písemné žádosti: na podatelně MěÚ Hronov
 • e-mailem na adresu podatelna@mestohronov.cz
 • datovou schránkou - cspbd24

10.0 Příjem žádostí a dalších podání

11.0 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • úst. zák. č.1/1993 Sb., Ústava ČR
 • Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod číslem 2/1993 Sb.
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • sdělení č. 187/1999 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zák. č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Kopírování dokumentů

1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá 2,00 Kč
1 kopie formátu A3 jednostranná černobílá 3,00 Kč
1 kopie formátu A4 dvoustranná černobílá 3,00 Kč
1 kopie formátu A3 dvoustranná černobílá 5,00 Kč
1 kopie formátu A4 jednostranná barevná 15,00 Kč

Pořízení technické nosiče dat

cd 30,00 Kč/ks
DVD 40,00 Kč/ks

Odeslání informace žadateli

Náklady spojené za použitou nebo požadovanou poštovní službu dle platného ceníku. E-mailovou poštou zdarma.

Rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel:

zaměstnancem do 8. platové třídy vč. 160,00 Kč/hod.
zaměstnancem do 11 platové třídy vč. 240,00 Kč/hod.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 08. 2007