živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace pro voliče k možnosti hlasování na voličský průkaz a jeho vydání


S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona o volbách do Parlamentu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

O ten lze žádat:
• osobně u obecního úřadu, a to do uzavření stálého seznamu voličů (tj. do středy 06.10.2021 v 16:00 hod.) – kancelář matriky v přízemí budovy Městského úřadu Hronov, nám. Čs. armády 4 (bývalá pobočka KB)
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) podáním nejméně 7 dní před dnem voleb (tj. do pátku 01.10.2021)
• elektronicky přes datovou schránku podáním nejméně 7 dní před dnem voleb (tj. do pátku 01.10.2021) - datová schránka Městského úřadu Hronov: cspbd24
 
Žádost o vydání voličského průkazu je níže ke stažení.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Alena Pajtnerová Zveřejněno: 04. 08. 2021