živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příp. prostřednictvím společného zástupce) pro občany s trvalým pobytem

Od 1. 1. 2022 platí vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Výše poplatku na poplatníka: 680 Kč

Termín splatnosti poplatku

 • nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek je povinna uhradit:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě (ohlášení prostřednictvím formuláře níže)
 • fyzická a právnická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně (ohlášení prostřednictvím samostatného formuláře)

(d.m.rrrr)

Pokud chcete požádat o osvobození od poplatku, nebo úlevu, ať už pro sebe, nebo pro zastupované osoby, je nutné nárok doložit ve lhůtě do 15 dnů od vzniku nároku. Doklady můžete přiložit jako jeden PDF soubor prostřednictvím tohoto formuláře, nebo jiným způsobem následně.

Zobrazit více informací k osvobození a úlevě od poplatku dle zákona a vyhlášky

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat (pro tyto případy u následující položky vybírejte volbu NE - tj. že nebudete žádat, aplikuje se automaticky):
  1. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny,
  4. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu.
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 15 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Podrobná pravidla pro osvobození, včetně formulářů

(Vložte potřebné dokumenty pro uznání slevy/osvobození jako jeden soubor ve formátu PDF o max. velikosti 10 MB. Pokud vkládáte více potvrzení, přiložte je jako jedno vícestránkové PDF. Sloučit PDF do jednoho souboru můžete například pomocí Adobe nástroje.)

Další poplatníci (zastupovaní)

Platbu (a ohlášení) lze provést za více osob současně prostřednictvím výše uvedeného společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Další zastupované osoby můžete přidat níže.

*) Takto označené položky je nutné vyplnit.

Údaje pro platbu (tj. částka a variabilní symbol) vám budou zaslány následně na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu.