živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla osvobození nebo úlevy od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Osvobození a úlevy podléhající ohlašovací povinnosti
Odst. 1: Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je

a.    poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a v této obci fakticky bydlí. Platí pouze v případě, že v obci kde poplatník bydlí mají místní poplatek za odkládání komunálního odpadu (objem nádob, hmotnost nádob), nemají poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, tj. místní poplatek na občana s trvalým pobytem v obci jako má Hronov - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku příslušným potvrzením – (Příloha č. 2 + doklad o zaplacení poplatku v jiné obci)
b.    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1),
c.    umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1),
d.    umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení -  dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1), nebo
e.    na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1).

Odst. 2: Od poplatku se dále osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a:

a.    která se zdržuje nepřetržitě alespoň 6 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území České republiky, a to po dobu tohoto pobytu - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku příslušným potvrzením (Příloha č. 2 + potvrzení)
b.    která je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. b), a to od poplatku dle čl. 2 odst. 1 b) této vyhlášky za podmínky, že všichni případní spoluvlastníci této stavby jsou přihlášeni ve městě - dokládá se Ohlášením k místnímu poplatku pro vlastníky nemovitosti, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a slouží pro rodinnou rekreaci (Příloha č. 4),
c.    která je umístěna v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),
d.    která je umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),
 

Odst. 3: Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území města – dokládá se prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy, a který zároveň slouží jako žádost o osvobození od poplatku (Příloha č. 5).

Odst. 4:  Úleva ve výši 250 Kč z celkové sazby poplatku se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a
a.    která studuje v denní či prezenční formě studia a v průběhu studia je ubytována mimo území města, není-li tato osoba od poplatku osvobozena - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku s příslušným potvrzením (Příloha č. 2 + potvrzení o studiu).
b.    produkuje komunální odpad v nemovitosti s nedostupným místem svozu

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 5, 549 31 Hronov, tel.: 739 300 292.
 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 12. 2021