živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Poplatek za odpady pro rok 2023 - včetně formulářů

ilustrační foto: Poplatek za odpady pro rok 2023 - včetně formulářů

Vážení občané města Hronova,  

od 1. 1. 2023 platí i nadále Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2021. (dále jen „vyhláška“  a „poplatek“).

Výše poplatku ani rozsah slev se pro rok 2023 nemění. Základní sazba poplatku na osobu i pro rok 2023 zůstává ve výši 680 Kč. Pokud u občanů nenastaly žádné změny a neuplatňují nárok na slevu či osvobození, mohou zaplatit poplatek ve stejné výši, na stejný účet a pod stejným variabilním symbolem jako v roce 2022. Pro případ nahlášení změn jsou k dispozici interaktivní formuláře a další formuláře na stránkách města Hronova (viz níže). 

Termín splatnosti poplatku:

 • nejpozději do 31. 3. 2023
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Uhradit poplatek má povinnost:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě
 • vlastník nemovité věci zahrnující stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny
  4. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 15 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené  vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Žádosti včetně potřebných informací jsou k dispozici zde.

Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu.

Pro bezhotovostní platbu je nutné poplatek uhradit na  účet číslo: 1524551/0100  a platbu identifikovat pomocí variabilního symbolu. Pokud vám byl již variabilní symbol vygenerován, zůstává stejný i pro další období. V případě změny vám bude zaslán nový předpis na váš e-mail na základě vyplnění  a odeslání elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně nutné sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci poplatníka/ů, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Oznámení lze provést prostřednictvím elektronického formuláře: Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro občany s trvalým pobytem, který vyplníte a odešlete správci poplatku.

Platbu za vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu lze provést prostřednictvím společného zástupce na základě vyplněného elektronického formuláře: Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (případně prostřednictvím společného zástupce) pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu.

V příloze jsou formuláře pro vytištění a vyplnění, které stačí naskenovat a zaslat na e-mail evidence-obyvatel@mestohronov.cz . Tištěné formuláře budou zároveň k dispozici také na Městském úřadu Hronov, evidence odpadů.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Poplatek lze také uhradit hotově nebo kartou na pokladně nebo v kanceláři evidence odpadů č. dveří 102 MěÚ v Hronově, nám. Čs. armády č.p. 5.

Vyhláška č. 2/2021 je k dispozici zde na internetových stránkách města

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova,  tel.: 739 300 292, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 05. 12. 2022