živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace k místnímu referendu


• Proč se koná místní referendum?
Referendum se bude konat na základě návrhu přípravného výboru ve městě Hronov o třech otázkách:
Otázka č.1 zní:
„Souhlasíte s výstavbou městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?“
Otázka č.2 zní:
„Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu č.p. 4, náměstí Československé armády v Hronově?“
Otázka č.3 zní:
„Souhlasíte s prodejem objektu radnice č. p. 5, náměstí Československé armády v Hronově?“


• Kdo může hlasovat v místním referendu?
Hlasovat může oprávněná osoba, kterou je státní občan ČR, který alespoň v den referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den referenda v Hronově přihlášen k trvalému pobytu. Totéž právo přiznává zákon i občanu jiného státu, který v den místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den referenda v Hronově přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.


• Kdo nemůže hlasovat?
Osoba, u které je překážka ve výkonu hlasovacího práva:
a) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu,
c) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa),
d) výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.


• Kdy referendum proběhne?
Usnesením  zastupitelstva obce č. 21/3/55/1  bylo konání referenda vyhlášeno ve dnech 05. a 06.10.2018


• Kde se bude hlasovat?
Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které jsou shodné se stálými volebními okrsky vytvořenými pro volby. V okrscích působí okrskové komise, dále se zřizuje místní komise, která mimo jiné organizuje činnost okrskových komisí a zjišťuje a zveřejňuje výsledky hlasování. Přesné vymezení okrsků zveřejní starosta v oznámení o době a místě konání referenda. Konkrétních míst k hlasování v referendu bude celkem 8 (osm).


• Lze hlasovat na hlasovací průkaz?
Ano. Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum.
O vydání hlasovacího průkazu může oprávněná osoba požádat ode dne vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování – tj. do 27.09.2018, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování – tj. 03.10.2018. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.


• Jak bude hlasování probíhat?
o Oprávněná osoba musí po příchodu do hlasovací místnosti prokázat okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občan je oprávněn v referendu hlasovat. Tyto skutečnosti se prokazují občanským průkazem, průkazem o povolení k pobytu, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Doklady musí být platné!
o Okrsková komise ověří, zda je osoba zapsána ve výpisu ze seznamu oprávněných osob. Pokud zapsána není, musí kromě totožnosti a státního občanství prokázat oprávněnost hlasovat v místním referendu (tj. adresu trvalého pobytu v Hronově)
o Oprávněná osoba hlasující na hlasovací průkaz jej musí odevzdat okrskové komisi.
o Oprávněná osoba obdrží od okrskové komise úřední obálku a hlasovací lístek, pak vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (zástěna), kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví – označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo „NE“. Hlasovací lístek pak vloží do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží oprávněná osoba úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky.
o V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.
o Pokud se oprávněná osoba neodebere s hlasovacím lístkem a obálkou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise jí hlasování neumožní.


• Lze hlasovat mimo hlasovací místnost?
Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost a to pouze v územním obvodu příslušného hlasovacího okrsku. K takové oprávněné osobě vyšle okrsková komise dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. I při tomto hlasování musí být zachována tajnost hlasování.


• Kdy budou známy výsledky hlasování?
Místní komise po přezkoumání zápisů okrskových komisí zjistí celkové výsledky hlasování a vyhlásí je zveřejněním na úřední desce neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.


• Jaké jsou podmínky platnosti místního referenda?
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 13. 07. 2018