živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

8/2019 - Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 11. 9. 2019 usnesením č. 8/2019 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět a cíl
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her, vytvoření a udržení příznivých podmínek pro bydlení a život občanů ve městě, spočívající v úplném zákazu provozování hazardních her na území města Hronov, neboť se jedná o činnost, která má škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim blízké, a která tvoří tzv. předpolí činností narušujících veřejný pořádek ve městě, dobré mravy, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2
Zákaz provozování
Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na celém území města Hronov zakázáno.

Čl. 3
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.Petr Koleta, starosta  

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 10. 2019