živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

7/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)    Město Hronov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále také „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)    Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2)    Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)    Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu

(2)    V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)    další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3)    Poplatník (ubytovatel), který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník (ubytovatel) povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

(5)    Poplatník (ubytovatel) je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku (nejpozději do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a do 15.1.).

Čl. 6
Osvobození
(1)     Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,
(2)    Od poplatku je dále osvobozena ubytovací kapacita využívaná pro ubytování účastníků festivalu Jiráskův Hronov, která byla zprostředkována organizátorem tohoto festivalu.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem (ubytovatelem) včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019