živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

6/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)    Město Hronov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále také „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1)    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

Čl. 3
Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
náměstí Čs. armády, ulice T. G. Masaryka, Jiráskova, Čapkova, Palackého, Komenského náměstí, Freiwaldovo náměstí, ulice Hostovského, Jungmannova, Divadelní, Regnerova, Jiřího z Poděbrad, Kudrnáčova, Vrchlického, Knáhlova, Nerudova, Husova, Havlíčkova, Dvorská, Kostelecká, Riegrova, Tyršova, Žižkova, K Milířům, Na Drahách, Smetanova, park A. Jiráska.

 

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy započalo zvláštní užívání veřejného prostranství a zaniká dnem, který následuje po dni, kdy toto užívání bylo ukončeno.

 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1)    Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)    V ohlášení poplatník uvede
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)    další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(3)    Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
(5)    Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 6
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)    za umístění zařízení sloužících pro poskytování občerstvení                                    10 Kč
b)    za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                                             10 Kč
c)    za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době konání pouti, veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí    60 Kč
d)    za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v ostatních případech    20 Kč
e)    za umístění stavebního zařízení                                                                                        1 Kč
f)    za umístění reklamního zařízení                                                                                         5 Kč
g)    za umístění skládek                                                                                                             3 Kč
h)    za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                                     10 Kč
i)    za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                                   10 Kč
j)    za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                                    10 Kč
k)    za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                       10 Kč

(2) Sazba stanovená paušální částkou činí:
a)     za umístění reklamního zařízení za m2/ 1 rok                                                                  500 Kč
b)     za umístění reklamního zařízení v návaznosti na provozovnu za 1 m2/ 1 měsíc         30 Kč   
c)     za umístění reklamního zařízení za 1 m2/ 1 rok v návaznosti na provozovnu             200 Kč
d)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
-    osobní automobil za rok                                                                                                      1.000 Kč
-    nákladní automobil do 3,5 t za rok                                                                                     1.500 Kč
-    nákladní automobil nad 3,5 t za rok                                                                                   3.000 Kč
-    autobus a ostatní vozidla za rok                                                                                         3.000 Kč

 

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1)    Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a)    při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů a kratší nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)    při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo
(2)    Poplatek ve výši stanovené v čl. 6 odst. 2 písm. b) je splatný do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(3)    Poplatek ve výši stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a d) je splatný nejpozději do  90 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(4)     Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 8
Osvobození

Poplatek se neplatí:
a)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b)     z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
c) za umístění skládky a stavebního zařízení po dobu 21 dnů.

 

Čl. 9
Navýšení poplatku

(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné  výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Petr Koleta, starosta

 

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019