živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

5/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)    Město Hronov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále také „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)    Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
(2)    Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)    Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2)    V ohlášení ubytovatel (plátce) uvede
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c)    případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatku.
(3)    Ubytovatel (plátce), který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)    Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel (plátce) povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)    Ubytovatel (plátce) je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 5 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Ubytovatel (plátce) vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku (nejpozději do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a do 15.1.).

Čl. 6
Osvobození
Poplatku nepodléhají:
a)    osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b)    osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)    Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné  výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019