živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

4/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 21. 11. 2018, usnesením č. 7/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 17 a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Cl. 1
Předmět

Obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek"), ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území města Hronova.

ČI. 2
Poplatník a plátce

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
2. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.


Čl. 3
Registrační povinnost

1. Plátce poplatku je povinen do 15 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci.1   V přihlášce k registraci - Prohlášení plátce uvedené v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky je povinen uvést:

a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, případně další adresu pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) údaje vztahující se k nemovitosti plátce.


2. Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět podle odst. 1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.


ČI. 4
Výše poplatku

1. Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.
2. Poplatek zahrnuje:
- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu
- využití kontejnerů na separovaný sběr papíru, skla a plastů, které jsou rozmístěny po městě a v separačním místě.


ČI. 5
Splatnost poplatku

1. Plátce poplatku uhradí poplatek za popelnice a kontejnery jednorázově do 31.března příslušného kalendářního roku.
2. Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.

ČI. 6
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o poplatku za komunální odpad ze dne 13.12.2017.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2019.

1 §125 a násl. Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Petr Koleta, starosta města

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 12. 2018