živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

4/2005 - Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA HRONOV
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
č. 4/2005

Zastupitelstvo města Hronov schválilo na svém zasedání dne 26. října 2005 územní plán města (dále jen „územní plán“) v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 písm. a) a  § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vydává zastupitelstvo města tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

Část první
Úvodní ustanovení
Článek 1
   Účel vyhlášky


1. Vyhláška vymezuje základní zásady uspořádání území města Hronov podle závazné části   územního plánu schváleného zastupitelstvem města dne 26.října 2005. Ostatní části územního plánu jsou směrné. O jejich úpravě rozhoduje orgán, který územně plánovací dokumentaci  pořídil.

2. Vyhláškou jsou zveřejněny závazné regulativy pro územní a stavební řízení a po případě i  pro jiná správní řízení o území jež slouží jako podklad pro vydávání správních rozhodnutí o území,  činnostech a stavbách v území.

Článek 2
Rozsah platnosti

1. Vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být ukončena pouze novou vyhláškou ke  změnám schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu města Hronov.

2. Vyhláška platí pro správní území Hronova vymezené katastry- Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč,  Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná.


Článek 3
Základní pojmy

 1.   Pojmy uváděné v této vyhlášce jsou používány shodně  s platným zněním stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

 

Část druhá
Závazná část územního plánu
Závazné regulativy
Článek 4
Závazné části územního plánu

1.    Závazná část ÚP obce zejména obsahuje:
 - urbanistickou koncepci
- funkční využití ploch a jejich uspořádání
- charakteristiku funkčních ploch s uvedením regulativů
- vymezení zastavitelného území
- omezení změn v užívání staveb
- zásady uspořádání funkčních složek (bydlení, rekreace, výroba, doprava, technické a občanského vybavení)
- vymezení územního systému ekologické stability
- ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF a PUPFL
- limity využití území
- využití plochy přípustné pro těžbu nerostů
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav

2.    Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:
       a)    v grafických přílohách vyhlášky – ve výkresech:
              č.v. 7 Hlavní výkres – funkční využití ploch, členěné na stav a návrh a plochy určené k   
              asanaci 
              č.v. 8 Zásobování vodou – základní koncepce technického uspořádání
              č.v. 9 Kanalizace, vodní plochy a toky – základní koncepce technického uspořádání  
              č.v. 10 Zásobování teplem a plynem – základní koncepce technického uspořádání  
              č.v. 11 Elektrorozvody – základní koncepce technického uspořádání 
              č.v. 12 Telekomunikace – základní koncepce technického uspořádání
              Trasy vedení inženýrských sítí jsou závazné. 
              č.v. 14 Zemědělský půdní fond
              č.v. 15 Pozemky určené k plnění funkce lesa
              č.v. 16 Doprava

              b)    v textových přílohách vyhlášky  s oddíly:
                   I.   Limity využití území
                   II.  Urbanistická koncepce
                   III. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo    
                                  asanačních úprav  -  Veřejně prospěšné stavby
                                                                     -  Asanace, asanační úpravy

Článek 5
Závazné regulativy využití území


1.    Z hlediska stavební činnosti je území členěno na:
• současně zastavěné území města- tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území  města
• zastavitelné území – tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem města s omezením pro jednotlivé funkční plochy  omezené regulativy na přípustné využití a na nepřípustné využití
• plochy mimo zastavitelné území -  přírodní plochy a plochy zvláštního významu

1.    Z hlediska stavební činnosti je území členěno na:• současně zastavěné území města- tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území  města• zastavitelné území – tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným územním plánem města s omezením pro jednotlivé funkční plochy  omezené regulativy na přípustné využití a na nepřípustné využití• plochy mimo zastavitelné území -  přírodní plochy a plochy zvláštního významu

2.    Současně zastavěné území města nebo zastavitelné území tvoří:
území bydlení městského typu, nízkopodlažní
území bydlení městského typu, vícepodlažní
území bydlení venkovského typu
smíšené území městské, nízkopodlažní
smíšené území městské, vícepodlažní
smíšené území venkovské
smíšené území centrální
plochy občanské vybavenosti
sportovní a rekreační plochy
území výroby a služeb
území zemědělské výroby
plochy technické vybavenosti
plochy pro dopravu silniční
plochy pro dopravu železniční
plochy veřejné zeleně
plochy hřbitovů
plochy zahrádkářských osad
plochy zahrad a ovocných sadů
plochy zahradnictví

3.    Území nezastavitelné  jsou přírodní území a plochy zvláštního významu – územní systém ekologické stability (ÚSES) a tvoří ji tyto plochy:
plochy lesů
zatravněné plochy
krajinná zóna ÚSES (regionální a lokální biocentra a biokoridory a nadregionální
biokoridory)
zemědělsky obhospodařované plochy
vodní plochy a toky

Část třetí
Veřejně prospěšné stavby
Článek 6
Veřejně prospěšné stavby

          1.   Specifikace veřejně prospěšných staveb je uvedena v grafické části v č.v. 13 – Veřejně   prospěšné stavby a asanace a dále v textové části – závazná část územního plánu oddíl CH. písm. a) Veřejně prospěšné stavby

          2.     Pro veřejně prospěšné stavby lze podle § 108 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Článek 7
Změny a aktualizace

             1.   Změny závazné části schváleného územního plánu města Hronov schvaluje zastupitelstvo města Hronov po projednání v souladu s platným stavebním zákonem.
             2.   Aktualizace územního plánu města bude prováděna v souladu s potřebami  rozvoje území,  avšak územní plán bude hodnocen z hlediska nových potřeb minimálně 1 krát  za 4 roky (min. 1x za volební období). 


Článek 8
Zrušující ustanovení

Dnem nabytí platnosti této vyhlášky je zrušena platnost Územního plánu sídelního útvaru Hronov schváleného dne 15.12. 1988 plenárním zasedáním ONV v Náchodě. 

Článek 9
Uložení územního plánu

Územní plán města Hronov je  proveden ve čtyřech vyhotoveních v souladu s § 19 odst. 2)  vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací  dokumentaci a uložen na Městském úřadě Hronov, odboru výstavby, ŽP a Z,  u pořizovatele - Město Hronov, na Městském úřadě Náchod, odboru rozvoje města a na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního  řádu. 

Článek 10
Přílohy vyhlášky

             1.  Nedílnou součástí této vyhlášky jsou „ závazné regulativy“ s oddíly:
                  I.   Limity využití území
                  II.  Urbanistická koncepce
                  III. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo    
                         asanačních úprav  -  Veřejně prospěšné stavby
                                                           -  Asanace, asanační úpravy
             2. Nedílnou součástí této vyhlášky je dále textová a grafická část územního plánu města  Hronov.

 

Článek 11
Účinnost
Vyhláška byla vyhlášena dne 14.12.2005. Vyhláška  nabývá účinnosti 15. dnem od vyhlášení   a vyvěšení na úředních deskách, tj. dne 30.12.2005.

 


               Hana Nedvědová                                                                             Antonín Hurdálek
                    starostka                                                                                        místostarosta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007