živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

3/2020 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova

Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením č. 7/2020 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hronova, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

(1)    Komunální odpad se třídí na složky:
a)    papír,
b)    plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů (dále jen „plasty“),
c)    sklo čiré,
d)    sklo barevné,
e)    kovy,
f)    nebezpečné odpady,
g)    biologické odpady rostlinného původu,
h)    objemný odpad,
i)    jedlé oleje a tuky
j)    směsný komunální odpad.

(2)    Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
(2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí; V případě zapojení do projektu třídění plastů v domácnosti je sběrná nádoba označená žlutou nálepkou s logem města Hronov umístěna u jednotlivých nemovitostí.
(3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)    biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
b)    papír, barva modrá,
c)    plasty, barva žlutá
d)    sklo čiré, barva bílá,
e)    sklo barevné, barva zelená,
f)    kovy, bez barevného rozlišení (označeno nápisem kovy),
g)    jedlé oleje a tuky, barva červená .
(4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
(5)    Tříděný odpad lze také odevzdat v separačním místě, které je umístěno v ulici Dvorská 49, Hronov.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu  je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hronova , facebooku, výlepových plochách, v Hronovských listech U nás a v mobilní aplikaci Mobilní rozhlas.
(2)    Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek, matrace apod.).
(2)    Objemný odpad lze odevzdat v separačním místě v ulici Dvorská 49, Hronov.
(3)    Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů opatřených logem svozové společnosti. Tyto pytle jsou výhradně určeny pro nemovitosti s nedostupným místem svozu, stavby určené k individuální rekreaci, byty nebo rodinné domy, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a)    plastové nádoby opatřené RFID čipem (čip zajišťuje město Hronov),
b)    velkoobjemové kontejnery opatřené RFID čipem (čip zajišťuje město Hronov),
c)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě.
(2)    Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob je individuální nebo společné pro více uživatelů.
Stanoviště sběrných pytlů je na svozové trase, kam jsou odkládány po naplnění v den svozu.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
(2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1)    Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova ze dne 21. 11. 2018.

(2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka


Soubory ke stažení:

  • Příloha č. 1 (soubor: priloha_vyhlasky_32020_1_.docx, velikost: 15,05 KB)
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2020