živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

3/2019 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.    Na veřejných prostranstvích  ve městě Hronov je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.
2.    Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem .
 3.    Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

Čl. 2
Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

1)    Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2)    Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích ze dne 22. 6. 2005.


Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.


Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka
Příloha č. 1 – mapa Hronov, Zbečník se zákresem prostoru pro volné pobíhání psů.
Příloha č. 2 – mapa Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky se zákresem prostoru pro volné pobíhání psů.
Příloha č. 3 – mapa Malá Čermná se zákresem prostoru pro volné pobíhání psů.


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019