živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)    Město Hronov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále také „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)    Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Hronov. 
(2)    Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)    Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)    V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3)    Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)    Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)    Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)    V ohlášení držitel psa uvede 
       a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
         b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
         c)    další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)    za prvního psa držitele v rodinném domě v části města Hronov 250 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 375 Kč, pokud se neuplatní sazba dle písm. e);
b)     za prvního psa držitele v rodinném domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč,
c)     za prvního psa držitele v bytovém domě v části města Hronov 600 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 900 Kč, pokud se neuplatní sazba dle písm. e);
d)     za prvního psa držitele v bytovém domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč, pokud se neuplatní sazba dle písm. e);
e)    za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč, pokud se neuplatní sazba dle písm. b);
f)    za prvního psa v ostatních případech 500 Kč, za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 750 Kč, pokud se neuplatní sazba dle písm. e).

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)    Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození

(1)    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2)    Od poplatku je dále osvobozen držitel psa, který převzal psa z útulku, a to po dobu pěti let od konce roku převzetí.

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích ze dne 5. září 2007.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne po dni jejího vyhlášení.

Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019