živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol

Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 27. června 2018 usnesením č. 20/3/43/1 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Stanovení školských obvodů základních škol

a) školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, pro I. stupeň základní školy tvoří části města - Hronov, Žabokrky, Malá Čermná, Zbečník, pro II. stupeň základní školy tvoří školský obvod celé území města Hronov,

b) školský obvod Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvkové organizace, tvoří části města Velký Dřevíč a Rokytník.


Čl. 2
Stanovení školských obvodů mateřských škol

a) školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, tvoří část města Zbečník,

b) školský obvod Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvkové organizace, tvoří části města Velký Dřevíč a Rokytník,

c) školský obvod Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, tvoří části města – Hronov, Žabokrky a Malá Čermná.


Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Hronovem ze dne 26. 10. 2005.

 

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 


 Bc. Hana Nedvědová, starostka

 Mgr. Josef Thér, místostarosta

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 07. 2018