živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 1. října 2014 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV), kterou se mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad

Čl. 1

1. Článek 3 odst. 1 věta první a část věty druhé se mění takto:

1) Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, oznámit správci poplatku tyto registrační údaje:

2. Ustanovení odstavce 1 písm. a), b) a c) zůstávají beze změny.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

 

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Mgr. Josef Thér, místostarosta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 10. 2014