živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 1.12.2010 usnesením č. 9/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 585/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Hronov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1 (dále jen "poplatek").
 2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Hronově (dále jen "správce poplatku").2

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
  a) povolený hrací přístroj nebo
  b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.3
 2. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen "VHP") nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen "jiné THZ"),4

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká:
  a) dnem uvedení VHP do provozu,
  b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ.
 2. Poplatková povinnost zaniká:
  a) dnem ukončení provozu VHP,
  b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.5
 2. Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 5 000 Kč na 3 měsíce za každý VHP nabo jiné THZ.
 2. V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
 3. Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy do 15 dnů po skončení příslušného čtvrtletí.

Čl. 7
Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za obdoví, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží.7

Čl. 8
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.8

Čl. 9
Přechodná ustanovení

 1. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 2. Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k pvoozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 20.1.1998 a obecně závazná vyhláška č. 7/98 ze dne 20.8.1998, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 20.1.1998.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Hana Nedvědová, starostka
Mgr. Josef Thér, místostarosta


1 Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích")
2 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
3 § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 92 odst. 3 ve spojení s § 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
8 (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 12. 2010