živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2000 - Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie Hronov

Obecně závazná vyhláška města Hronova č. 2/2000
ze dne 27. června 2000
o zřízení Městské policie Hronov

Městské zastupitelstvo v Hronově schvaluje podle § 1 odst. 1 a § 27 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění změn a doplňků, (dále jen zákon) a podle § 14 odst. 1 písm. o), § 16 a § 36 odst. 1 písm. k) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Základní ustanovení
Čl. 1

Městské zastupitelstvo v Hronově zřizuje Městskou policii Hronov (dále jen "policie").

Čl. 2

Úkoly policie jsou stanoveny zákonem o obecní policii.

Organizace a řízení Městské policie Hronov
Čl. 3

Městskou policii Hronov tvoří strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k městu Hronov.

Čl. 4

Městskou policii řídí starostka města Hronova.

Výstroj strážníků
Čl. 5

Stejnokroj strážníků odpovídá jednotlivým prvkům, které stanovuje prováděcí předpis k zákonu o obecní policii.

Postavení strážníků
Čl. 6

Strážníci jsou povinni plnit všechny povinnosti, které jim ukládá tato vyhláška i ostatní obecně závazné právní předpisy.

 

Závěrečná ustanovení
Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po vyhlášení, což je 13. července 2000.

 


          Hana Nedvědová   v.r.                                     Ing. Josef  Jankovič    v.r.
              starostka města                                                     místostarosta


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007