živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2019 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu


Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 usnesením č. 4/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny .

Čl. 3
Stanovení výjimek z doby nočního klidu
1)    Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna (z důvodu oslav příchodu nového roku).

2)    Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí a slavností:

a)    Čarodějnice – jedna noc z 30. 4.  na 1. 5.
b)    Dřevíčská lávka – jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu,
c)    Hronovská pouť – jedna noc z pátku na sobotu a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci,
d)    Jiráskův Hronov – osm nocí v měsíci srpnu,
e)    Řezňa fest – jedna noc ze soboty na neděli na přelomu měsíců srpna a září.

3)    Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku bude zveřejněna Městským úřadem Hronov na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o době a ochraně nočního klidu ze dne 15. 6. 2016.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostkaTento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 05. 2019