živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

  
  Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 18. 4. 2018 usnesením č. 2/2018 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení 

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Hronov vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se pro rozpor s dobrými mravy zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a vytvořit tak opatření směřující k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména mravního vývoj dětí a mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu města.

Čl. 2
Vymezení pojmů 
 

1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1 .

2)  Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu2.

3)  Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržováni se s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství.

Čl. 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

1)  Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky,

2)  Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na zastávkách3 veřejné linkové dopravy a v okruhu 100 metrů od nich,

3)  Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v okruhu do 100 metrů od budov škol a školských zařízení4 zdravotnických zařízení5 a zařízení sociálních služeb6.

Čl. 4
Veřejná prostranství a akce, na něž se zákaz nevztahuje

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na:

a) dny 1. ledna, 31. prosince, 30. dubna a 1. května příslušného kalendářního roku,
b) restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí provozoven, kde je v rámci jejich provozní doby, provozována hostinská činnost7
c) dobu konání akce: Jiráskův Hronov, Hronovská pouť, Dřevíčská Lávka, Řezňa fest,
d) prostory bezprostředně přiléhající (okruh do 5 m) k prodejním stánkům s občerstvením, kde je povolen prodej alkoholických nápojů zvláštním předpisem, a to po dobu jejich provozu.

Čl. 5
Výjimky ze zákazu

Rada města může na základě žádosti8 udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství specifikovaném v článku 3 této vyhlášky.


Čl. 6
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.Bc. Hana Nedvědová, starostka

Mgr. Josef Thér, místostarosta

----------------------------
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
3 viz zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4   § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
5   zákon č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších  předpisů
6   § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
7  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
8  viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 


Příloha č. 1

k  obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Veřejná prostranství, na která se vztahuje zákaz konzumace alkoholických nápojů:

1) náměstí Čs. armády,
2) Freiwaldovo náměstí,
3) park Aloise Jiráska,
4) Komenského náměstí,
5) ul. Čapkova.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 04. 2018