živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2016 - Nařízení Rady města Hronova

kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic

Rada města Hronov se dne 16. listopadu 2016 usnesla vydat na základě ust. § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení

Čl. 1

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek), místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Čl. 2
Rozsah

1.  Na vozovkách místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňování závad ve schůdnosti týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech se provádí v šíři 3,0 m po celé délce přechodu.
2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek veřejné linkové autobusové dopravy se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany zastávek veřejné linkové autobusové dopravy.
3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací se odstraňují v pruhu o min. šířce 1,4 m (u chodníků, jejichž šíře je menší než 1,5 metru, pak v celé šíři).

Způsob

1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky na chodnících (vč. schodišť a lávek), místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se provádí: strojním odhrnutím, ručním odhozením nebo smetením, oškrabáním zmrazků, posypem zdrsňujícím inertním materiálem, posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.

2. Na chodníky (vč. schodišť a lávek), místní komunikace a průjezdní úseky silnic se používá zdrsňující inertní materiál. Místní komunikace I. a II. pořadí důležitosti jsou udržovány pluhováním, v případě nutnosti posypem pískem nebo kamennou drtí frakce 4 - 8 mm (2-5 mm), na vyjmenovaných komunikacích i solí (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky). Posypem inertními materiály nelze dosáhnout odstranění kluzkosti, nýbrž pouze zmírnění kluzkosti. Jde o opatření pouze krátkodobé, poněvadž posypový materiál je provozem shrnut na okraj komunikace, případně propadá do sněhové vrstvy.

3.  Při použití povolených chemických rozmrazovacích materiálů (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky) a po odstranění sněhové kaše se povrch zabezpečuje posypem materiály uvedenými v bodu 2.

4.  K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí.

5. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypem chemického rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní posypem ze zdrsňujícího inertního materiálu.

6.  Odstranění sněhu (nebo náledí) shrnutím mechanickými prostředky k okraji komunikace je nutno provést ještě před tím, než ho provoz zhutní. Zmrazky nebo náledí se odstraňují mechanicky nebo pomocí chemického posypu. (Při vzniku náledí může správce komunikací rozhodnout o použití chemických prostředků i na ostatních komunikacích, které nejsou vyjmenovány v nařízení města.)

7. Sníh z chodníků je zakázán shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v podélných hromadách na okraji chodníků, je-li to možné při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení nebo zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, nesmí být zataraseny poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.

8. V případě nutnosti se posyp chodníků a místních komunikací provádí na komunikacích I. pořadí důležitosti v celé jejich délce, na ostatních komunikacích se posyp provádí pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na křižovatkách, ostrých směrových obloucích, zastávkách hromadné dopravy atd.) Na chodnících a místních komunikacích III. pořadí důležitosti se posyp provádí jen ve výjimečných případech.

9. Dle rozhodnutí č.j. 0107BR2013AOPK Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze dne 2.10.2013, je zakázáno provádět chemický posyp cest na území chráněné krajinné oblasti daného v § 26 odst. 1 písm. h) zákona a pro následující komunikace:
Hronov:  Propojení hřbitova a Divadelní ulice – cca 80m
               Mánesova v sousedství s Pivovarským rybníkem – cca 80m

Lhůty

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí v tomto pořadí:

I. pořadí důležitosti

Chodníky:
Schody u jídelny a z Příčnice, lávka u tvrze, náměstí, autobusové nádraží po straně zastávek, ulice T. G. Masaryka, náměstí za bývalou Sokolovnou, ul. Jiráskova, Kudrnáčova, Hostovského k parku u ČD po obou stranách, dále k Hedvábnici po jedné straně (po obou stranách od restaurace Staropadolka po čerpací stanici), Havlíčkova po straně MŠ a zdravotního střediska. Od nádraží ČD ulice Riegrova oboustranně, Smetanova. Dvorská oboustranně, Kostelecká po železniční přejezd oboustranně.
Komunikace:
Knáhlova, Padolí (Zbečník), Palackého, Havlíčkova, Kudrnáčova, Čapkova, Nádražní, Riegrova, 17. listopadu (serpentiny), Bezručova, Boženy Němcové, Karoliny Světlé, Šrámkova
ve lhůtě nejpozději do 3 hodin po vzniku závady ve schůdnosti

II. pořadí důležitosti

Chodníky:
Hronov - Divadelní, Palackého, Nerudova, Knáhlova, Husova, Na Drahách, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova, Vrchlického, Komenského náměstí
Velký Dřevíč – průchod pro pěší od kovárny podle potoka na silnici na Rokytník.
Hronov: ul. Hostovského  před čp. 652, 653
Komunikace:
Hronov: Erbenova, Máchova, Elišky Krásnohorské, S. K. Neumanna, Úvoz, Seifertova, Tylova, Vaverkova, Libušina, Klicperova, Wolkerova, Žižkova, Nerudova, Vrchlického po Skaunicovy, Divadelní, K Milířům, Českých bratří, Regnerova, Na Drahách, Šedivá hora + nové prodloužení k lesu, u Hedvábnice, Port Artur, Dvorská, Tyršova, Štefánikova, Černá cesta, Na Chocholouši až k čp. 999, prostor před Kalinovým domem
Žabokrky: za slévárnou (náměstíčko)
Zbečník: Dolská, Wikov bytovky, Na Chlomku, od navijárny Rony Elektronik přes Denygrův kopec směrem k Bosně, Bosna, K okálům
Velký Dřevíč: V Lískách, Na Louce, Červená cesta, u hasičské zbrojnice, Malá strana, za prodejnou potravin, Pod skálou, cesta k Půlpánovým, most ke školce
Rokytník: Draha, ke hřbitovu, k sokolovně,
Malá Čermná: autobusová otáčka
ve lhůtě nejpozději do 6 hodin po vzniku závady ve schůdnosti

III. pořadí důležitosti

Chodníky:
Hronov - od bytovky čp. 695 k Jiřího z Poděbrad, Na Chocholouši, Žižkova
Zbečník - Padolí – Halda, Padolí
Velký Dřevíč
Komunikace:
Hronov: Mikoláše Alše, okolí hřbitova v Hronově, ke srubu u hřbitova, Pod Kleprlíkovou horou, Mánesova, Vyšehrad u Jandáčka, chodník od Balašů k zastávce ČD Žabokrky – Jungmannova, za spořitelnou ke garážím
Žabokrky: Hrnčířův kopec,
Rokytník:  Zada, u Kapličky, vedle Sokolovny,
Zbečník: Studýnka, Halda, odbočka k p. Slívovi, p. Málkovi, ke kravínu „U dvou lip“, Buchl - druhá cesta u Bosny, Bosna u p. Plného, Na Ohradě, u pětibytovky, ke zvonici, u Havelkových ke garážím
Velký Dřevíč: u Linhartů (za mostem)
ve lhůtě nejpozději do 12 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.

Čl. 3

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Hronova č. 1/2015, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, vydané dne 28.10.2015.
2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Rady města Hronova č. 22/2016, ze dne 16. listopadu 2016 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Bc. Hana Nedvědová, starostka města      
Mgr. Josef Thér, místostarosta


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 10. 2017