živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2015 - Obecně závazná vyhláška o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích

Zastupitelstvo města Hronova vydává na základě ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět vyhlášky

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je:
1) Úprava kouření na veřejně přístupných dětských hřištích (dále jen „hřiště“) a na veřejně přístupných sportovištích (dále jen „sportoviště“) ,
2) Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na hřištích a sportovištích  a stanovení povinností při užívání těchto zařízení ve vlastnictví města Hronov sloužících potřebám veřejnosti  s cílem zajistit bezpečnost jejich návštěvníků, zejména dětí a mládeže, pořádek a čistotu na hřištích a sportovištích a ochranu majetku města Hronova.

Článek 2
Zákaz kouření

Na hřištích a sportovištích uvedených v přílohách této obecně závazné vyhlášky je kouření trvale zakázáno.


Článek 3
Veřejný pořádek, užívání zařízení

1) Na hřištích a sportovištích uvedených v přílohách této obecně závazné vyhlášky je zakázáno:

a) Konzumovat alkohol a jiné návykové látky.
b) Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
c) Manipulovat s otevřeným ohněm.
d) Vstupovat se zvířaty.
e) Vnášet skleněné, nebo ostré předměty (např. lahve, nože, nůžky, injekční stříkačky), zbraně a jiné předměty ohrožující bezpečnost
f) Jízda motorovým vozidlem.
g) Jízda na kole, na kolečkových bruslích a na koloběžkách a používání skateboardů. Tento zákaz neplatí pro sportoviště v ul. Boženy Němcové na Příčnici a u Freiwaldova jezu – Bikepark.
h) Užívat herní prvky (např. houpadla, skluzavky, kolotoče, herní sestavy) osobami mladšími 3 let, nebo staršími 15 let.
i) Užívat herní prvky v případě, že je jejich povrch mokrý, kluzký, namrzlý nebo viditelně poškozený
j) Sedět na opěradle laviček
k) Poškozování herních prvků a vybavení, znečišťování prostor hřiště a sportoviště.

2) Dětem mladším 6 let je přístup na hřiště a sportoviště uvedená v přílohách této obecně závazné vyhlášky dovolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.

3) Hřiště a sportoviště uvedená v přílohách č. 1. a 2. jsou přístupná veřejnosti denně v níže uvedených hodinách:

                              duben – říjen          8.00 – 20.00 hodin
                              listopad – březen   8.00 – 17.00 hodin


Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

 


Bc. Hana Nedvědová v.r.     
   starostka města             

Mgr. Josef Thér v.r.
místostarosta města

Příloha č. 1:  Situační plánek města Hronova s vyznačení veřejných hřišť a sportovišť část 1 a 2
Příloha č. 2:  Soupis veřejných hřišť a sportovišť


Tato obecně závazná vyhláška č. 1/2015 byla schválena usnesením č.2/2015 Zastupitelstva města dne 22.4.2015.


  § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
  § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 04. 2015