živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2012 - Opatření obecné povahy

o vydání změny č. 1 územního plánu Hronov


Zastupitelstvo města Hronova, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona v platném znění

v y d á v á

  změnu č. 1 územního plánu Hronov

schváleného usnesením č. 6/2005 pod bodem 24/6 Zastupitelstvem města Hronova dne 26. 10. 2005, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 4/2005  s nabytím účinnosti dne 1. 1. 2006.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:
   a) plochy pro bydlení městského typu – nízkopodlažní (Bo), označená v grafické části změny 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 21/1, 22/1, 23/1, 
   b) plochy pro bydlení venkovského typu (Bv), označená v grafické části změny  8/1, 10/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1,
   c) plochy pro smíšené území venkovské (Sv), označená v grafické části změny 24/1, 26/1,  
   d) plochy pro území výroby a služeb (Vp), označená v grafické části změny 11/1, 20/1, 25/1.
2. U plochy 27/1 dochází ke změně způsobu využití území z bydlení městského typu – nízkopodlažní (Bo) na zemědělsky obhospodařované plochy.
3. Pro funkční plochy vymezené v odst. 1 platí podmínky pro využití ploch uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 4/2005, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2006. 
4. Funkční plochy vymezené v odst. 1 se zařazují do zastavitelných ploch.
5. Součástí změny č. 1 územního plánu Hronov jsou tyto části:
      Textová část
- návrh    I. 1
      Grafická část
      -     hlavní výkres              I. 2      v měřítku 1:5 000


Odůvodnění


Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Hronov obsahuje textovou a grafickou část.


1. Textová část

a) Postup při pořízení změny územního plánu

 O pořízení změny ÚP Hronov rozhodlo zastupitelstva města Hronov na svém zasedání dne       8. 9. 2010.  Podklady k návrhu zadání územního pánu zpracoval URBAPLAN spol. s r.o., IČO 42195454 se sídlem Komenského 266, Hradec Králové  -  Ing. arch Bedřich Falta (ČKA 00 006) v lednu 2011. Návrh zadání projednával Městský úřad Hronov, odbor výstavby, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov jako obecný stavební úřad dle § 6 odst. 2 v souladu s § 24 odst. 3 písm. a) stavebního zákona. Dne 27. 1. 2011  bylo pod č.j.:Výst./0337/2011 oznámeno zahájení veřejného projednání návrhu zadání veřejnou vyhláškou a návrh zadání byl vystaven po zákonnou dobu 30 dnů k veřejnému  nahlédnutí od 16.2.2011 do 18.3.2011 na MěÚ Hronov, odboru výstavby, nám. Čs. armády 4, 549 31 Hronov. Jednotlivě na doručenky byly obeslány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Požadavek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí na předloženou změnu č. 1 územního plánu nebyl uplatněn. K předloženému návrhu zadání byly čtyřmi dotčenými orgány uplatněny požadavky na obsah. CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují nesouhlasilo s plochami 1/1 a 2/1,  MěÚ Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod nesouhlasil s plochami 1/1, 2/1 a 19/1.  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové požadoval předložit vyhodnocení zastavěnosti již vymezených zastavitelných ploch s funkčním využitím bydlení. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245,     500 03 Hradec Králové požadoval zahrnout rezervu pro komunikaci III. třídy (v souladu s Generelem silniční dopravy Královéhradeckého kraje) do změny. Po jednáních s CHKO Broumovsko a MěÚ Náchod, odbor životního prostředí ze dne 30. 3. 2011 a dne 12. 4. 2011 byly z projednávané změny vypuštěny plochy 1/1, 2/1 a 19/1. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo předloženo vyhodnocení zastavěnosti již vymezených zastavitelných ploch s funkčním využitím bydlení a dotčený orgán vydal souhlas se změnou. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, byla předložena územní studie přeložky komunikace III. třídy se zakreslením požadované územní rezervy. Dle § 47 odst. 5 bylo zadání změny č. 1 schváleno usnesením 3/5 Zastupitelstvem města ze dne 3. 8. 2011.
Na základě schváleného zadání zpracoval URBAPLAN spol. s r.o., se sídlem Komenského 266, Hradec Králové, návrh změny č. 1 ÚP Hronov dle stavebního zákona a dle vyhlášky           č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pořizovatelem návrhu změny č. 1 ÚP Hronov byl MěÚ Hronov, odbor výstavby. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dobu a místo konání společného jednání dne 2. 9. 2011 pod č.j.:Výst./3440/2011 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování  a stavebního řádu a sousedním obcím. Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Hronov proběhlo dne 20. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu v Hronově. Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od společného jednání tj. do 21. 10. 2011 uplatnily dotčené orgány svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své připomínky. Sousední obce neuplatnily do 30 dnů ode dne společného jednání k návrhu změny č. 1 ÚP žádné připomínky.
Dle § 51  odst. 1 stavebního zákona posoudil návrh změny č. 1 ÚP Hronov,  Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu  a na základě stanovených podkladů vydal dne 16. 12. 2011 kladné stanovisko pod č.j.:21626/UP/2011/Sm.
Dle § 52 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zaslal dne  18. 1. 2012 pod č.j.:Výst./0209/2012 veřejnou vyhlášku  o návrhu změny č.1 ÚP Hronov jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování  a stavebního řádu a sousedním obcím a oznámil  veřejné projednání návrhu změny   č. 1 ÚP Hronov a vystavil tuto dokumentaci  po zákonnou dobu 30 dnů tj. od 15. 2. 2012 do     15. 3. 2012  k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Hronov, odboru výstavby.
 Pořizovatel dle § 52 odst. 1 stavebního zákona přizval k veřejnému projednání jednotlivě dotčené orgány a sousední obce. Veřejné projednání návrhu ÚP s odborným výkladem se konalo dne 15. 3. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Hronov. Dle § 52 odst. 2 a 3 nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. Pořizovatel zpracoval dle § 22 odst. 2 stavebního zákona písemný záznam o průběhu veřejného projednání. Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem – Mgr. Josefem Thérem, vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny č. 1 ÚP Hronov.  
Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se dokumentace změny č. 1 ÚP Hronov ukládá s doklady o průběhu pořizování na Městském úřadu Hronov, odboru výstavby. Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti se ukládá na městě Hronov, na MěÚ Náchod, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Návrh změny č. 1 územního plánu Hronov splňuje požadavky vyplývající z  Politiky územního rozvoje ČR (PUR ČR) zejména s prioritami v čl. 14 až 32 schválené (PUR ČR), dále z vydaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR) a Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje.
        Návrh změny je v souladu s ZÚR, které nabyly účinnosti dle § 173 odst. 1 správního řádu dne 16. 11. 2011. Soulad vyplývá z výkresu širších vztahů, kde jsou vyznačeny koridory nadřazené technické a dopravní infrastruktury a nadregionálního  a  regionálního ÚSES (koridor přeložky II/303 (DS13p), koridor územní rezervy dálkového vodovodního řadu Trutnov- Červený Kostelec – Velké Poříčí (TV1pr), nadregionální biokoridor K37MB, regionální biocentra 523 Kozínek, 524 Zbečník, H076 Hronovské, regionální biokoridory RK 763, RK 765/1, RK 765/2, RK H043).

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Navržená změna č. 1 ÚP Hronov umožňuje zejména rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů a to zejména v lokalitě č. 4/1. Naopak v lokalitě 27/1 dochází ke snížení zastavitelných ploch, které jsou obtížně využitelné vzhledem ke špatnému přístupu a malé zainvestovanosti území. Lokalita 4/1 je dobře dopravně napojitelná na stávající komunikace v části Hronova – Příčnici.  Na lokalitu 4/1 bude zpracována územní studie. Jižní hranice lokality č. 4/1 byla koordinována s požadovanou trasou silnice III. třídy dle generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje. Ve změně č. 1 ÚP Hronov byl pro tuto komunikaci vymezen koridor územní rezervy.  
Ostatní změny pro bydlení jsou dobře zapojitelné na komunikace a technickou infrastrukturu.
V menší míře změna č. 1 ÚP Hronov vymezuje plochy pro ekonomické aktivity charakteru výroby a služeb a to v plochách 11/1, 20/1 a  25/1.
Navrhovaná změna č. 1 UP Hronov neovlivňuje základní urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, její přírodní zázemí dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Změna se nedotýká rovněž územního systému ekologické stability s výjimkou lokality 16/1 (průchod LBK nivou dřevíčského potoka).

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Všechny lokality změny č. 1 ÚP Hronov jsou v plném souladu s požadavky zákona           č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a dále s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 1 ÚP Hronov je zcela v souladu s nadregionální a regionálními prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to zejména biokoridoru nadregionálního významu K37MB, biokoridorů regionálního významu RK 763, RK 765/1, RK 765/2, RK H043 a biocenter regionálního významu 523 Kozínek, 524 Zbečník, H076 Hronovské. Lokalita č. 11/1 je v blízkosti lokálního biocentra LBC 5 a lokalita 16/1 je v blízkosti lokálního biokoridoru       LBK 26.
Dle schválených ZÚR Královéhradeckého kraje náleží správní území Hronova do rozvojové osy Jaroměř – Náchod – Hronov (NOS4). Hronov spolu s Velkým Poříčím a Náchodem vytváří souvislý pás osídlení s možností všestranného rozvoje. Navrhovaná změna    č. 1 ÚP Hronov respektuje záměry nadmístního významu - přeložku silnice II/303 a dálkový vodovodní řad Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí, které jsou veřejně prospěšnými stavbami.
Navrhované změny nevyvolávají žádné požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Základní požadavky na ochranu životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, radonové riziko, odpadové hospodářství, hluková zátěž) nejsou uvedenými změnami dotčeny.
Navrhované lokality změny č. 1 ÚP respektují zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů respektuje tyto limity, CHOPAV Polická pánev, ochranná pásma podzemních zdrojů Polické pánve, ochranné pásmo pozorovacích vrtů HMÚ, ochranné pásmo pozorovacích vývěrů HMÚ. Dále je respektováno ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje v Hronově I. a II. stupně dle vyhlášky č. 156/2001 Sb. 
Navrhované změny se nedotýkají zájmů civilní ochrany a nevyvolávají žádné další požadavky z hlediska obrany státu. U nově navržených zastavitelných ploch bude zajištěno dostatečné zásobování požární vodou a zajištěna dostupnost požární techniky.
Navrhované lokality se nenacházejí v záplavovém území řeky (s výjimkou lokality č. 11/1). Lokality 17/1 a 18/1 se nacházejí v chráněném ložiskovém území Rtyně (č. 07493700), lokality 17/1, 24/1, 25/1, 26/1 v poddolovaném území (č. 17), část lokality 17/1 zasahuje do sesuvných území ostatních (č. 5393). Ostatní lokality nejsou geologickými podmínkami dotčeny.
Navrhované lokality změny č. 1 ÚP Hronov respektují kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a památky místního významu. Řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavební záměry stavebníků musí být oznámeny Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum a provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.
Navrhované změny rovněž respektují ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích, zejména pak vyhlášku č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., o radiační ochraně.
Navrhované změny nevyvolávají zásadní střety zájmů a problémů v území, kterými by se zvětšily urbanistické, dopravní a hygienické závady řešené ve změně č. 1 ÚP. 
V rámci projednání návrhu zadání byly dotčenými orgány uplatněny požadavky na obsah. CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují nesouhlasilo s plochami 1/1 a 2/1,  MěÚ Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod nesouhlasil s plochami 1/1, 2/1 a 19/1.  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové požadoval předložit vyhodnocení zastavěnosti již vymezených zastavitelných ploch s funkčním využitím bydlení. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové požadoval zahrnout rezervu pro komunikaci III. třídy (v souladu s Generelem silniční dopravy Královéhradeckého kraje) do změny. Po jednáních s CHKO Broumovsko a MěÚ Náchod, odbor životního prostředí uskutečněných dne 30. 3. 2011 a dne 12. 4. 2011 byly z projednávané změny vypuštěny plochy 1/1, 2/1 a 19/1. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo předloženo vyhodnocení zastavěnosti již vymezených zastavitelných ploch s funkčním využitím bydlení a dotčený orgán vydal souhlas se změnou. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, byla předložena územní studie přeložky komunikace III. třídy se zakreslením požadované územní rezervy. Tento dotčený orgán souhlasil s navrženými změnami a s vymezením koridoru územní rezervy pro komunikaci III. třídy.  

f) Vyhodnocení splnění zadání

Podmínky zadání č. 1 ÚP Hronov byly splněny v textové i grafické části ÚPD.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

         Přijaté řešení změny č. 1 ÚP Hronov vychází ze schváleného ÚP Hronov a z upraveného zadání změny č. 1 ze kterého byly na základě projednání s dotčenými orgány vypuštěny lokality 1/1, 2/1, 19/1  a zredukovány lokality 18/1 a 24/1. Jižní hranice lokality 4/1 byla koordinována s požadovanou trasou silnice III. třídy dle Generelu silniční dopravy Královéhradeckého kraje. Tato komunikace by měla v budoucnu propojit silnice III/3031 a III/30311 mimo zastavitelné území Hronova. Ve změně č. 1 ÚP Hronov byl pro tuto komunikaci vymezen koridor územní rezervy.
Navrhovaná změna č. 1 ÚP Hronov vymezuje zastavitelné plochy především pro bydlení v rodinných domech, v menší míře pro ekonomické aktivity charakteru výroby a služeb. Zásadní význam pro další rozvoj bydlení má lokalita 4/1 na Příčnici. Plochy přestavby nejsou ve změně navrhovány.
Návrh změny č. 1 ÚP Hronov je v souladu s obecnými cíly a úkoly územního plánu, protože vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, koordinuje veřejné i soukromé záměry v území, chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického architektonického a archeologického dědictví.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyl v rámci projednání návrhu zadání s dotčenými orgány uplatněn. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území již není součástí návrhu změn č. 1 ÚP Hronov.

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Navrhovaná změna č. 1 UP Hronov si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)  v lokalitách 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 10/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 a 26/1. v lokalitě 27/1 naopak dochází ke změně způsobu využití území z bydlení na zemědělsky obhospodařované plochy na výměře 3,03 ha. Přehled záborů je zpracován v textové části odůvodnění návrhu v příloze č. 1.
Navrhovaná změna nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). V ochranném pásmu PUPFL  se nacházejí lokality 3/1, 5/1, 6/1, 13/1, 14/1, 16/1, 18/1, 24/1 a 25/1.

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Při projednávání zadání a návrhu změny č. 1 ÚP Hronov nebyly podány žádné námitky.

k) Vyhodnocení připomínek

Při projednávání zadání a návrhu změny č. 1 ÚP Hronov nebyly podány žádné připomínky.


2. Grafická část


Grafickou část tvoří:  Výkres širších vztahů                                               -  II.2 měřítko 1:25 000
                                   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  -  II.3 měřítko 1:  5 000


Poučení


Proti změně č. 1 územního plánu Hronov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Mgr. Josef Thér,  místostarosta obce                                                                        

Hana Nedvědová, starostka obce  

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 04. 2012