živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2006 - Obecně závazná vyhláška - Požární řád města Hronova

Město HRONOV na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.2.2006. Podle §29 odst. 1 písm. o) bod 1 zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů, §1 odst. 3 písm. d) a §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle §10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA HRONOVA


 Čl. 1 
 Úvodní ustanovení

Požární řád Města HRONOV upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci podle §15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.


Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Město HRONOV, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce dle čl. 5 vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje.
- HZS kraje – PS NÁCHOD
- SDH kategorie III – VELKÉ POŘÍČÍ
3. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec
   a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce;
    b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobu pro obor požární ochrany. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zřetelem na místní podmínky   

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí požáru, se dle místních podmínek považuje:
 a) různé kulturní, sportovní, společenské, zábavné, politické, obchodní, náboženské a další obdobné akce, kterých se zúčastňuje více jak 200 osob;
 b) pracovní činnosti za přítomnosti otevřeného ohně (sváření, pájení, lepení, ohňostroje, apod.), které jsou vykonávány v objektech a na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím.

Požadavky řešící požárně bezpečnostní podmínky činností uvedených v odst. 1 písm. a) a b) jsou zapracovány v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky. Počty osob zařazených do požárních preventivních hlídek budou součástí dokumentace požární ochrany obce. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu Města HRONOV.

2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:      
a) Období mimořádných klimatických podmínek :
  Toto období je stanoveno v rozsahu od 1. června do 30. září každého roku. Případné změny mající za následek rozšíření tohoto období, budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě městského úřadu. Počty osob zařazených do požárních preventivních hlídek budou součástí dokumentace požární ochrany obce. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu města HRONOV.

Ustanoveními odst. 1 a 2 nesmí být dotčeno nařízení kraje dle §27 odst. 1 písm. f) bod 1 zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
 = Zimní stadión
 = Jiráskovo divadlo
 = Čapkův sál
 = Domov odpočinku ve stáří  „Justinka“. 

Požární bezpečnost v každém z uvedených objektů je zajišťována preventivní požární hlídkou. Počty osob zařazených do preventivních požárních hlídek budou řešeny individuálně a budou součástí dokumentace požární ochrany obce.

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečováno systémem ohlašoven uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečována jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

Čl. 5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie a vybavení


1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 4. Příloha č. 4 je nedílnou součástí požárního řádu Města HRONOV
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce HRONOV, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
  Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Město HRONOV stanovuje následující zdroje požární vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 
 1.1. Přirozený zdroj vody :
HRONOV - vodoteč Metuje -  Střezina -  Dřevařské závody
                   -  Papírna - most
                   -  Požární zbrojnice - za hotelem „Radnice“
                   -  Freiwaldův plac  - lávka

VELKÝ DŘEVÍČ - vodoteč Olšava -  splav - proti koupališti

MALÁ ČERMÁ - vodoteč Hamerka -  stavidlo 

1.2. Umělý zdroj vody : 
HRONOV - nadzemní požární -  Zimní stadión  - proti vchodu do objektu
                     hydranty -  Textonnia Czech s. r. o. - chodník před vilkou

VELKÝ DŘEVÍČ   -  „u Klicnarů“  - veřejná komunikace

MALÁ ČERMÁ   -  horní konec obce - za bývalým domem důchodců

2. Obec, prostřednictvím pověřené osoby, je povinna zpracovat a udržovat v aktuálním stavu plánek obce, kde budou vyznačena místa zdrojů vody pro hašení požárů, čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry (příjezdové komunikace) pro její příjezd. Takto zpracovanou dokumentaci předá v jednom vyhotovení jednotkám požární ochrany uvedených v čl. 5. Jedno vyhotovení předá též Hasičskému záchrannému Sboru Královéhradeckého kraje, územnímu odboru NÁCHOD (Velké Poříčí).
3. Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje (§ 18 a 19 zák. o PO).
4. Vlastník pozemku, nebo příjezdové komunikace, ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný a bezpečný příjezd mobilní požární techniky.
 Nevykonává-li vlastník svá práva vůči pozemku nebo příjezdové komunikaci sám, je povinen prokazatelně tuto povinnost převést na další osobu (správce, nájemce, uživatele, apod.).
    

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení  


MĚSTSKÝ ÚŘAD - HRONOV  
náměstí Čs. armády č. 5   telefon - 491 485 O53 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - územní odbor -  NÁCHOD  
Velké Poříčí, Náchodská 530  telefon - 150

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 


1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí : 
    
 1.1. Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sec (25 sec tón - 10 sec pauza -  25 sec tón) ;
 1.2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlašování požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ústně městským rozhlasem následovně:

  „POZOR, POZOR, VYHLAŠUJI POŽÁRNÍ POPLACH. ČLENOVÉ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY SE DOSTAVÍ DO POŽÁRNÍ ZBROJNICE.. OPAKUJI, …………………………..“

Čl. 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

Čl. 10 
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší

Čl. 11 
Účinnost

Obecně závazná vyhláška Města HRONOV,  kterou se vydává požární řád nabývá účinnosti

             

Hana Nedvědová, starostka

Antonín Hurdálek, místostarosta

PŘÍLOHY :

1. STANOVENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PODMÍNEK k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob;
2. STANOVENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ pro období mimořádných klimatických podmínek;
3. STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ právnických a podnikajících fyzických osob provádějících sklizeň a skladování pícnin, obilovin a slámy, při zabezpečení podmínek požární bezpečnosti;
4. JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – kategorizace, početní stav a vybavenost jednotky PO;
5. SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje. 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 06. 2011