živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Městská policie Hronov

Hlavní kontakty

Telefon 491 401 155
   Jiří Macháček
   Miroslav Pavelka 
   Bc. Tomáš Valter, DiS.
 Jiří Pech
 E-mail mestskapolicie@mestohronov.cz

Poštovní adresa

Městská policie Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

Policie ČR, obvodní oddělení Hronov  974 534 731 nebo bezplatná linka 158.

Městská policie je orgánem města, který zřizuje a zrušuje městské zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie Hronov byla zřízena na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2000. Městskou policii řídí starosta. Ve své činnosti se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 3. přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 4. odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 5. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Oprávnění strážníků:

 1. požadovat prokázání totožnosti

 2. předvést osobu

 3. odebrat zbraň

 4. zakázat vstup na určená místa

 5. otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

 6. odejmout věc

 7. ke vstupu do živnostenských provozoven

Donucovací prostředky:

 1. hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany,
 2. slzotvorné prostředky,
 3. obušek,
 4. pouta,
 5. úder služební zbraní,
 6. hrozba služební zbraní,
 7. varovný výstřel ze služební zbraně,
 8. technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (§17a).

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007