živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jednací řád Zastupitelstva města Hronova

I.
Úvodní ustanovení

1)   Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) upravuje svolání, přípravu, průběh jednání a usnášení, jakož i další otázky spojené s jeho činností. Jednací řád vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Svolání jednání zastupitelstva

1)    ZM se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Zasedání ZM jsou veřejná.
2)    Zasedání ZM svolává a řídí starosta města. V případě nepřítomnosti starosty na zasedání ZM řídí zasedání ZM místostarosta, nebo člen rady města (dále jen RM) pověřený starostou (dále jen předsedající).
3)  Starosta svolává zasedání ZM nejpozději 7 dnů před datem jeho konání písemnou pozvánkou každému členu ZM.
4)    Svolání ZM a návrh programu se zveřejňuje nejméně 7 dnů před termínem konání ZM vyvěšením na úřední desce, popřípadě v periodiku vydávaném městem.
5)   Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM nebo hejtman kraje. Zasedání ZM se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena na podatelnu městského úřadu. Žádost na svolání mimořádného zasedání ZM podaný jednou třetinou jeho členů musí obsahovat:
        - požadavek na svolání ZM
        - podpisy příslušných zastupitelů (jméno, podpis)

III.
Příprava zasedání ZM

1)   Přípravu jednání ZM organizuje starosta, přitom stanoví zejména:
      a) datum a místo konání 
     b) způsob přípravy písemných materiálů a odpovědnost za zpracování jak pro jednotlivé členy ZM, tak pro výbory ZM a komise řízené RM
2) Odborná stanoviska pro zasedání ZM obvykle připravují odbory městského úřadu (dále jen MěÚ), vedoucí a ředitelé městských zařízení.
3) Písemné materiály určené pro jednání ZM obsahují:
     a) název materiálu
     b) zhodnocení dosavadního stavu
     c) navrhované opatření
     d) ekonomické důsledky navrhovaného řešení
     e) návrh usnesení 
     f) datum vypracování a jméno předkladatele
4) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
5) Předkladatel (člen ZM, RM, výbory, odbory MěÚ) zodpovídá za to, že materiál je v souladu s obecně závaznými předpisy.
6) Návrhy RM, výborů, členů ZM nebo odborů MěÚ se předkládají podle obsahu buď ústně přímo na zasedání ZM, nebo písemně.

IV.
Program zasedání 

1) Navrhovaný program zasedání uvedený na pozvánkách stanoví starosta (popřípadě místostarosta) nebo jiný svolavatel. Pozměňující nebo doplňující návrhy k programu schůze podávají starosta, členové zastupitelstva, předsedové výborů nebo předsedové osadních výborů nejméně 3 dny před konáním zasedání. Po tomto termínu, nejdéle však do hlasování o programu zasedání, mohou tyto návrhy podat starosta, členové zastupitelstva a předsedové výborů nebo předsedové osadních výborů pouze pokud tak nemohli učinit včas, zejména jestliže se dozvěděli o důvodu svého návrhu po uplynutí této lhůty.
2) Při hlasování o programu zasedání se hlasuje nejprve o pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o celém návrhu ve znění přijatých pozměňujících nebo doplňujících návrhů.

V.
Usnášeníschopnost zastupitelstva

1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
2) Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, může starosta začátek zasedání o 30 minut odložit. Pokud ani po této době není zastupitelstvo usnášeníschopné, ukončí předsedající zasedání a do 15 dnů se koná náhradní zasedání zastupitelstva.
3) Jestliže se v průběhu zasedání stane ZM neusnášeníschopné, ukončí předsedající zasedání.
4) Účast na jednání stvrzují členové ZM podpisem do listiny přítomných.

VI.
Průběh zasedání

1) Jednání ZM řídí předsedající, v případě potřeby se může předsedající vystřídat.
2) Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou dobu a zjistí podle prezenční listiny, zda je usnášeníschopné.
3) Zastupitelstvo na začátku zasedání určí dva ověřovatele zápisu.
4) V zahajovací části zasedání dá předsedající schválit program jednání (viz bod č. IV). Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a zda proti němu byly podány námitky.
5) Předsedající řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a aby formálnosti byly omezovány na nezbytně nutnou dobu.
6) Přednes návrhů dle schváleného programu jednání probíhá následujícím způsobem:
    a) úvodní slovo k jednotlivým návrhům přednáší předsedající zasedání ZM
    b) předkladatel a zpracovatel seznámí ZM s obsahem svého návrhu
    c) ke každému návrhu (bodu jednání) je vedena rozprava, která se uzavírá návrhem na usnesení
7) a) V diskuzi názory a podněty k jednotlivým bodům programu ohlásí členové ZM i další diskutující zvednutím ruky a počkají, až jim předsedající udělí slovo. V diskuzi je omezen čas pro jednoho diskutujícího na 5 minut. Nikdo nesmí rušit toho, kdo zasedání řídí ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající po upozornění odejmout slovo. Předsedající uděluje slovo přednostně členům ZM a předsedům osadního výboru (je-li zřízen a není-li jeho předseda členem ZM), poté ostatním účastníkům zasedání ZM.
    b) V průběhu diskuze se může člen zastupitelstva přihlásit k faktické poznámce, kterou se reaguje na průběh diskuze nebo odpovědi na ni a bude mu uděleno neprodleně slovo. Faktická poznámka nebo odpověď na ni nesmí být delší než 2 minuty.
    c) Požádá-li na jednání ZM o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
   d) Pokud diskusní příspěvek odporuje zásadám slušnosti nebo je urážející, může mu předsedající po upozornění odejmout slovo.
    e) ZM je oprávněno vyžádat si k projednávané problematice nebo k jednotlivým otázkám, které se vyskytnou v průběhu jednání, vyjádření tajemníka, vedoucího odboru, popřípadě zaměstnance, jenž za konkrétní oblast zodpovídá. Není-li příslušný vedoucí odboru nebo zaměstnanec jednání osobně přítomen, podává za něho vyjádření k problematice tajemník. Dotazovaný své vyjádření přednese na pokyn předsedajícího. Vyžaduje-li dotaz prošetření, zodpoví jej dotazovaný písemně, nejdéle však do 30 dnů.
8) O každém zasedání ZM se pořizuje písemný zápis, v němž musí být uveden počet přítomných členů ZM, schválený pořad jednání ZM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Výsledek hlasování je zapsán jmenovitě. Zápis a usnesení ZM podepisuje předsedající a dva schválení ověřovatelé z řad členů ZM. Zápis musí být napsán a ověřen do 10 dnů od termínu zasedání ZM.
9) Pokud někdo z členů zastupitelstva požaduje doslovně zaprotokolovat část rozpravy příslušného zasedání zastupitelstva do zápisu jednání, je nutné na tuto skutečnost upozornit předsedajícího před projednáváním daného bodu.
10) Z jednání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam, který je on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města. Upravený záznam dle nařízení GDPR bude přístupný prostřednictvím odkazu na webových stránkách města po dobu volebního období. Předsedající poučí při zahájení jednání zastupitelstva přítomné o pořizování audiovizuálního přenosu z jednání. V případě, že z technických důvodů není možné přenos uskutečnit, je o této skutečnosti zastupitelstvo informováno na začátku jednání.

VII.
Hlasování

1) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy usnesení ZM, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o původním návrhu na usnesení ZM.
2) Je-li uplatněn protinávrh oproti původnímu návrhu na usnesení ZM, hlasuje se zpravidla nejprve o něm a teprve poté o původním návrhu na usnesení ZM, případně podle povahy věci určí předsedající, v jakém pořadí bude o návrzích a protinávrzích hlasováno. Je-li podáno více návrhů, hlasuje se zpravidla o protinávrzích v obráceném pořadí oproti pořadí, v jakém byly předloženy.
3) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování rozhoduje ZM veřejným hlasováním.
4) Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.
5) Tajné hlasování se provádí úpravou hlasovacího lístku a vložením upraveného hlasovacího lístku do urny. Úpravou hlasovacího lístku vyjadřuje člen ZM souhlas s návrhem, nebo nesouhlas s návrhem, anebo se zdrží hlasování o dotyčném návrhu.
6) Za účelem provedení tajného hlasování a zjištění jeho výsledků ustaví ZM veřejným hlasováním tříčlennou komisi volební a tříčlennou komisi mandátovou ze svých členů, kteří s výkonem funkce vyjádří souhlas. Při ustavení se postupuje obdobně jako při určení ověřovatelů zápisu z jednání ZM.

VIII.
Občané

1) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města v souladu s podmínkami stanovenými tímto jednacím řádem vč. omezení dle bodu VI. odst. 7 písmeno a) a písmeno d).

IX.
Ukončení zasedání ZM

1) Byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo ze členů ZM a přítomných občanů města Hronova se nehlásí o slovo, prohlásí předsedající zasedání ZM za skončené.
2) Zasedání musí být prohlášeno za skončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva během jednání pod zákonem stanovený limit.
3) Pokud ZM trvá již více jak 5 hodin, má předsedající za povinnost, na návrh kteréhokoliv člena ZM, nechat hlasovat o ukončení zasedání.

X.
Závěrečná ustanovení

1) Písemně podané návrhy na změny nebo doplňky jednacího řádu ZM schvaluje zastupitelstvo města.
2) Tento jednací řád byl schválen na zasedání ZM dne 19.12.2018.

 

Petr Koleta      
starosta     

Mgr. Věra Bartošová 
místostarostka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 01. 2019