živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace z 11.11.2008

Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o průběhu prací na náměstí v Hronově, kde probíhá stavební akce „Revitalizace centra města Hronova“.
Otevřením II. etapy projektu se vytvořil prostor pro větší záběr prací, takže stavba se velmi posunula kupředu (viz foto č. 5). Dochází k výměně podkladních vrstev, aby se zvýšila únosnost zeminy, došlo ke kamerovému ohledání konstrukce zatrubení potoka, který vede od bývalého pivovaru přes celé náměstí a vlévá se do řeky Metuje. Konstrukce zatrubení byla shledána v dobrém stavu, takže Městu Hronov odpadla jedna z velkých starostí spojených se stavbou.
Souběžně se stavbou probíhá kontrola a případná výměna vodárenského zařízení, kterou koordinuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Na základě zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. probíhá na náměstí archeologický průzkum. Konají se pravidelné prohlídky staveniště odborným pracovníkem Regionálního muzea Náchod. Do této chvíle byla nalezena a zdokumentována zakopaná díže (viz foto č. 6), která ale nebrání stavbě v jejím pokračování. Dřevěná díže je zakopaná do země, vyplněna zčernalou organickou hmotou, pravděpodobně najemno nadrcenou kůrou. Účel využití není znám. Mohlo se jednat o nějakou výrobní díži např. na vydělávání kůží pomocí tříslovin z kůry či díži využívanou jako skladovací zařízení. Nález lze datovat podle nalezeného zlomku keramiky pravděpodobně do 18. století.

V příštím týdnu, tj. od 17. 11. 2008, započne příprava území pro nový objekt pošty. Zaparkovaná auta budou vymístěna a prostor bude oplocen a uzavřen a poté se započne s výstavbou přípojek pro nový objekt pošty.


Opět Vás velmi žádáme, abyste nevstupovali na staveniště! Pohyb na staveništi je ve Vašem vlastním zájmu zakázán! Pro vstup do Sálu Josefa Čapka a do Jiráskova divadla využívejte v rámci staveniště vyznačených a bezpečných koridorů přístupných z Knáhlovy ulice.

V Hronově dne 11. listopadu 2008  Michaela Kajnarová, odbor majetek


Fotogalerie: Rekonstrukce náměstí

První čtyři fotografie zachycují náměstí Čs. armády před započatou rekonstrukcí.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 11. 2008