živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Přísnější pravidla pro vlastníky kotlů na pevná paliva

ilustrační foto: Přísnější pravidla pro vlastníky kotlů na pevná paliva

Stovky tisíc českých domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za nový, vyhovující přísnějším ekologickým normám. Důvodem přísnějších požadavků jsou dlouhodobé problémy s kvalitou ovzduší z hlediska emisí prachu a polycyklických aromatických uhlovodíků. Přibližně 40% celkových emisí způsobených prachem se u nás do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním uhlí a dřeva v zastaralých kotlích v lokálních topeništích. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí.

Důležité termíny vyplývající z novely zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší (v platném znění), účinné od 1. září 2012: 

  • Leden 2014 – došlo k ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 (legálně lze zakoupit kotle pouze 3., 4. a 5. emisní třídy)
  • Leden 2017 – nastane povinnost provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a na vyzvání obecního úřadu obce s rozšířenou působností předložit mu doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou (první kontrolu je provozovatel kotle povinen zajistit nejpozději do 31. prosince 2016)
  • Leden 2018 – dojde k ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 (legálně lze zakoupit kotle pouze 4. a 5. emisní třídy) 
  • Září 2022 – nastane povinnost domácností prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, v opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. Tzn. kotle 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny), již nebude možné provozovat.

S nevyhovující kvalitou ovzduší v ČR se potýká i náš - Královéhradecký kraj. Ten ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vyčlenil finanční prostředky na dotační program k financování obnovy lokálních topenišť na tuhá paliva v rodinných domech – tzv. "kotlíkové dotace", o které bylo možné od 11. ledna t.r. žádat (25. ledna byl příjem žádostí ukončen). Programem, jehož podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele dotace, budou pravděpodobně i v dalších letech podporovány zejm. plně automatické kotle na tuhá paliva třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle.

Ing. Václav Soukup, vedoucí odboru výstavby

Seznam oprávněných a proškolených revizních techniků kotlů - seznam Hospodářské komory ČR, který je průběžně aktualizován.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 03. 2016